Hotărârea nr. 368/2013

Hotărârea nr.368 din 09.12.2013 Hotărâre privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri si cheltuieli şi a Programului de investiţii  pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE


privind aprobarea rectificării Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ EXTRAORDINARĂ LA DATA DE 09.12.2013;

Având in vedere:

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.9206/ 06.12.2013; -Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr.9207/06.12.2013, favorabil;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 697/09.12.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 698/09.12.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 699/09.12.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 700/09.12.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 701/09.12.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 19(1) lit.”a” din Legea nr.273/2006 privind finanțele publice locale cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

-Prevederile Legii nr.6/2013 privind asigurările sociale de stat pe anul 2013;

-Prevederile art.47 și art. 117 lit.„a” din Legea nr.215/2001, privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor articolului 36 (2) lit. “b”, alin. (4) lit. “a” și ale art.45(2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată,

HOTÂRĂ ȘTE:

ART. l.-Se aprobă rectificarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacău, conform anexelor bugetare nr. IA, 1A1, 1A2, IC și a listelor de investiții 2A, 2B, 2C, 2D, 2E, 2F, 2G, 2H, 21, 2J, 2K, 2L, 2M. ART. 2. - Hotărârea va fi comunicată la Direcția Economică și Direcția Tehnică.ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr.lA

La Hotărârea nr. 368 din 09.12.2013


BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE Șl SUBCAPITOLE

PE ANUL 2013

_________-nrilW-

DENUMIREA MNCATQRIUM

Codrtnd

Codtadkator

TOTAL

dtneare

—■***«-—

TRtMJ

mau

TOMUI

TONUV

TOTAL VENITURI 00-W+4042+W.I+45J3)                                        _

1

00.01

WnÂiî k; :

41941171

7163546

wz.

74461,14

VENITURI PROPRII (riJXUn-11.02-37,QHrWXQ)

2

48.02

1 Vr f *tlT i

1 0.00

5644648

48429.41

64.4Q6JT7

4949059

1. VENITURI CURENTE (rd.4+51)

3

0043

ftae

83474,72

„IW

74.761,14

A VENITURI FISCALE (rd3+l 8+29+48)

4

MMD

0.00

6941148

63.11640

6527748

6732X35

AL IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (nL6+l 1+1 5)

®i*

■fjjjaic

040

28.74448

23.9W40

27497,78

26.19X44

Ăl.l. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT Sl CÂȘTIGURI DIN CAPITAL pE LA PERSOANE JURIDICE (ri.71

0005

■FCT

040

60040

42211

_

tapozii pe profit ptLSl

7

01.02

040

040

040

040

m

040

Imparii «e profil de la aw«i economici

1

014201

0.00

Invazii pe vcmKnL 10)

î

O3JX2

2268,68

040

50240

.600.®

42268

_

lopoor pe oMM>riul owalHor Si notarilor publici

03.0217

040

Impozit pe ventarile din transferai t»rocricl»n ta imobiliara din pi ui monta pcnțoml

11

<0-02.18

2-26B48

60200

600.00

- 4^68

AI2. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT. SI CÂSHGUR1 DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE (rd.12)

12

00.06

104386,42

040

28.132X8

23J50.00

27365,10

25338.44

Cote asume defalcate dm taparita K venii (td.13)

13

04.02

104386.42

. 0.00

28.13248

23.350,00

27365,10

Gole defalcate din impozitul oe veri»

14

04.02-01

1113.187.98

27.78241

23.000.00

Î721S.I0

25.19040

Sume elevate de consflta hxMam peni» ecbf Ubntca bugnețor locale

15

044244

1.398.44

31040

350.00

35040

34844

AU. ALTE IMPOZITE PE VENIT, PROFTTS] CÂȘTIGURI DIN CAPITAL (ni.161

16

0047

40.00

0.00

1040

1040

III®

10.00

Alic taMriie t>e venit, profil ri cAtriauti din carieri de la persoane fizice (rd.171

P

0542

4040

040

1040

1040

1040

10,®

____ Alte impozite pe verii, profit si cfatinei din cariiri

18

05.0150

40,00

1040

1040

imn

10.®

A3. IMPOZITE SlTAXE PE PROPRIETATE lrd.19»,

19

00.09

32187.49

0.00

10.16040

933040

549737

7400,12

Înăcrite si laie pc proprietate lri-20+tdXJ+nE27+ii£23)

20

07.02

32187.49

040

10.16040

933040

549737

7400.12

Impozit ne clădiri M2l+id2n

21

07JQ.0I

22587.49

4.00

7400.00

7400.00

338737

54®J2

bsporil pe dadtri de hpcnHmc fizice

22

074X01.01

1141444

4.70040

3,000.00

125837

2056,17

ImpazUni sl taza ne clădiri de la persoane juridi ce

23

07.024142

1137245

2J0040

4400,®

2129.00

2943,95

tapam ri taxa pe teica {nL24+«L25+«i26)

24

074202

4.10040

0,00

1.46040

1.130.00

121040

1400.®

b tiWtit pe terenuri de la persoane fizice

25

07424241

2370.00

950,00

42040

500.®

5®40

Impozit pc terenuri de ta peraoane juridice

«

074230-02

240040

500,00

700.00

700.00

340.®

Impozitul pc terenul din extravilan

27

073042.03

30.00

104®

ta®

...  1040

Taxe judiciare de Umbre, taie de timbru penii activitatea notariala n alte taie de timbru

28

074203

3.100.00

900.00

60040

1.10040

500,00

Alte impozite si taie pe proprietate

P

07.0250

1.70040

60040

60040

50040

M. IMPOZITE Sl TAXE PE BUNURI Sl SERVICII tri. 30+37+39+42)

30

00.10

12540132

040

29.637.00

31-27640

31,03253

33455,79

Sume defalcate din TVA frdj Ilari 36)

31

1142

11345332

ow

26.12200

27201.00

2739253

32137.79

Sume defalcate dm taxa pe valoarea atUtigatt pcnlro finanțarea cbdluielifor descentralizate la nivelul județelor îi Municipiului Bucurați

32

114241

040

Sume defalcate «fin     pe valoarea adâugalâ pentru finanț*»*^ cbeltuidflor descentralizate te nivelul

comunelor. orașelor, municipiilor si sectoarelor Municipiului București

33

113)202

1085773»

253783»

26.7783»

243)95.00

31326,00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adfcugatâ pereni subvenționarea energiei termice livrate populației

34

11.0203

0.00

Sume defidcate (fin taxa pe valoarea         pentru rctehnologizare, modernizarea si dezvoltarea

centralizate de producere si distribuție a energiei termice

35

1131104

03»

Sume defalcate (fin taxa pe valoarea adAugaiA pentru dramuri

36

113)105

03»

Sume defalcate (fin taxa pe valoarea adfiugalfl pentru echilibrarea bugetelor locale

37

11.0106

437632

1443»

423,00

3.49743

311,79

38

113)107

03»

Alte impozite st taxe generale pe bunuri si servicii (rd38)

39

1102

18100

0.00

503»

4100

403»

50.00

Taxe hoteliere

40

110107

18100

503»

423»

403»

50.00

Taxe pe servicii specifice (td.40+41)

41

15.02

3073»

0.00

85.00

63.00

503»

1093»

Impozit pe spectacole

42

153)101

1803»

50.00

20.00

203»

903»

Alte taxe pe servicii specifice

43

153)230

1273»

35.00

433»

303»

19.00

Taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea ittllrrtrn bunurilor sau pe desfigurarea de actlvitttl (rd.43+46+47)

1       03»

338030

3.970.00

33503»

13593»

Taxa asupra muloactior de transport (nL44+45)

48

03»

1800.00

3420.00

33)00.00

869.00

Impozitul pe mijloace de transport deținui de persoane fizice

0

1000.00

1000.00

14003»

Impozitul pe mijloace de transport detinut de persoane juridice

47

800.00

1.620.00

1.400.00

869.00

Taxe si tarife pereni eliberarea de licențe si autorizași de funcționare

.    48

5803»

3503»

3503»

490.00

Alte taxe pe utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau pe desfesurare de activilAti

49

163030

0.00

A6. ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (id.49)

50

00.11

1744.00

0.00

6703»

550.00

550.00

974.00

Alte impozite si taxe fiscale (nL50)

51

1830

1744.00

0.00

6703»

5503»

550.00

974.00

Alte impozite si taxe

52

18.0150

1744.00

6703»

550.00

550.00

9743»

C. VENITURI NEFISCALE (nL52+61)

53

00.12

4629188

0.00

1336234

7.065.06

18.426.19

6438.79

CI VENITURI DIN PROPRIETATE (rd53+59)

54

00.13

747735

0.00

20033»

10200

117335

339930

Venituri din oropriesue (nL54 la ftL58)

55

3030

746935

0.00

10013»

1003»

117135

339730

Varsammtedin profilul net a| regiilor autonome de sub autoritatea consiliilor județene si locale

56

3010101

25.00

25.00

Venituri din coocesiuni si Închirieri

57

30.0205

7343.85

IKZETTi] ■■EjX'G        ■KEzED

Venituri din dividende

58

3030.08

03»

Alte venituri (fin proprietate

59

303030

1.00

1.00

Vemtun din dobinzi (id40)

60

3130

8.00

0.00

100

200

200

200

Alte venituri din dobânzi

61

3130.03

8.00

100

100

200

200

C2 VÂNZĂRI DE BUNURI SI SERVICII (nL62+70+73+78+82)

62

00.14

38415.03

0.00

1145934

6.963.06

1625234

333929

Venituri din presuri de servicii si alte activități (rd.63 te td.69)

63

33.(0

4.428.00

03»

1.465.00

925.00

858.00

1.180.00

Vemtun din prestin de servicii

64

3330.08

1920.00

805.00

7053»

490.00

920.00

Contribuția părinților sau susținătorilor legali pentru Întreținerea copiilor io crese

65

33.0210

4003»

140.00

200.00

60.00

Contribuția persoanelor beneficiare ale cantinelor de motor social

66

3330.12

03»

Taxe din activiUMi cadastrale si agricultura

67

333024

03»

Contribuția lunari a pArinlBor pentru întreținerea copiilor tn unilitile de protecție socbdd

68

333027

0.00

Venituri din recuperarea cheltuielilor de judecata. imputatf si despigubiri

69

33.0228

258,00

203»

203»

18.00

200.00

Alte venituri din presari de servicii si alte actlriUll

70

33.0150

8503»

5003»

200.00

150,00

Venituri din taxe administrative. efiberiri permise (rd.71+72)

71

34.(0

1377.00

03»

131513»

550.00

376.00

0.00

Taxe extraiudictare de timbru

72

34.0230

1326.00

1.0003»

5503»

376.00

Alte venituri din taxe administrative, efiberiri permise

73

34.0150

51.00

513»

Amenzi penaiilMi si confiscări (rd.74 Iatd.77)

74

3530

5.141.00

0.00

1.791.00

1.150.00

1200.00

1.0003»

Venituri din amenzi si alte sancțiuni aplicate potrivit dispozițiilor legale

75

35.0101

1.7793»

13X293»

4003»

350.00

Penalități pentru nedepunerea sau depunerea cu intirziere a declarației de impozite si laxe

76

35.0202

03»

tacasin din valorificarea bunurilor confiscate, abandonate si alte sume constatate odată cu confiscarea potrivit

77

35.023)3

1200

12.00

Alte amenzi, penalități si confiscări

78

353)530

33503»

7503»

7503»

850.00

13)003»

Diverse venituri (td.79 la 81)

79

36.(0

2630830

03»

7347.00

43303»

134003»

1.13140

Venituri din aplicarea prescnpttei extinctive

80

3630.01

50.00

50.00

Varaantinte din veniturile insniututor publice

81

36.0X05

zoo

xoo

1

1 " ~

1----1

Taie:   :

82

36X2.06

11331X0

Varsammte din amortizarea mijloacelor fixe

83

36.02.07

0.00

n

Venituri din aîutoare de stat recuperate

84

36.02.11

0.00

_

1

p

Alte venituri

85

36.0X50

15225.00

■ ■ 1 Ml I ■!> 1 1

Transferuri voluntare, altele decât subvențiile (cd.83+84)

86

37.02

60X3

0.00

5X4

8X6

18X4

2749

DonalU si sponsorizări

87

37.0X01

60X3

5.84

8.06

18X4

27.49

Vanantinte din secțiunea de funcționare pentru finanțarea secțiunii de dezvoltare (cu semnul minus)

88

37.0X03

-45X7X77

-17476X8

1 -10X0731

-10X5932

-6.129X6

Varsaminte din secțiunea de funcționare

89

37.0X04

45X7X77

■ HȚ.H-FȚ] TW1■

■ Bl Ml

Alte transferuri voluntare

90

37.02.50

0.00

ÎL VENITURI DIN CAPITAL (nL86)

91

0045

0.00

04»

0.00

0.00

04»

0X0

Venituri din valorificarea unor bunuri (nL87 la nL90)

92

39.02

0.00

04»

0.00

04»

0X0

oxo

Venituri din valorificarea unor bunuri ale instituțiilor publice

93

39.02.01

oxo

Venituri din vânzarea tocuintefor construite din fondurite statului

94

39.02.03

0.00

Venituri din privatizare

9?

39.0X04

0.00

Depozite soeriale pentru construcții de locumte

96

39.0110

04»

ni-OPERAȚlUNI FINANCIARE

V

00.1$

18X6631

0.00

0.00

Încasări din rambrarsarea farprumuturilor acordate (rd.93 la nL97)

98

■KW

■LJLfiSl

04»

0.00

■EESZXZl

încasări din rambursarea împrumuturilor pentru Înființarea uoor institnțfi 51 servirii publice de interes local sau a unor activități finanțate integral din venituri proprii

99

400X4)6

0.00

încasări din rambursarea nticrocreditetor de la persoane fizice si juridice

IM

40.02X7

04»

împrumuturi temporare din Trezoreria statului

101

40XX10

0.00

Sume primite in cadrai mecamsrmdui decontării cererilor depista

102

40.0X16

1086631

I

încasări din rambursarea altor împrumuturi acordate

103

40.0X50

04»

IV. SUBVENȚII (nL99>

104

0017

223X84.78

04»

22X130.78

454.00

04»

13004»

SUBVENȚII DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rdJOO+I 17)

105

0048

223X84.78

04»

22X13078

454.00

0X0

1300.00

Subvenții de la bugetul de stat (nLIOl+l 11)

106

4X02

223.884.78

0.00

22X130.78

454.00

0.00

1300.00

A. De capital (rd.102 la nLi 10)

107

0049

223.421X4

04»

22X121X4

0.00

0.00

1300.00

Retebnotogizarea centralelor termice si electrice de tcrmoficare

108

410101

1300.00

l■I^w

Investirii finanțate parțial din împrumuturi externe

109

410103

0.00

Aeroporturi de interes local

110

410X04

04»

Pianun si regulamente de urbanism

111

410X05

04»

Străzi care se vor amenaja In perimetrele destinate construcțiilor de cvartale de locuințe noi

IU

410106

0,00

Finanțarea studiilor de fezabilitate aferente proiectelor SAPARD

113

410X07

0.00

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale si alimentare cu apă a satelor

114

410109

0.00

Finanțarea acțiunilor privind reducerea riscului seismic al construcțiilor existente eu destinație de locuință

115

410X10

0.00

Subvenții pentru reabilitarea termică a clădirilor de locuit

116

410112

14)00.00

■053X0

Subvenții pentru finanțarea programelor prioritare de mediu

117

410113

04»

Finatarea cheltuielilor de capital ale unitarilor de invatanrant

118

410114

04»

Subvewnlii primite din fondul nafional de dezvoltare

119

45.0115

04»

-

Subvenții de la bugetul de stat către bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanataate

120

410116

04»

04»

0.00

04»

oxo

0X0

Subvenții de la bugetul de stat către bu getele locale pentru finanțarea aparaturii medicale

121

4X0X16X1

04»

Subvenlî î de la bugetul de stat către bugetele local e pentru finanțarea reoaratfitor capital e in sanatale

122

410116412

0.00

Subvoitii de la bugetul de stal către bugetele focale oentru finanțarea altor investiții ta sanatale

123

4X0X16.03

04»

Subvenții pentru finalizarea lucrărilor de construcție a așezămintelor culturale

124

410117

0.00

Subvenții din veniturile proprii ale Mi [tSanxatre bugetele locale pentru finanțarea investițiilor in sanatale

125

410X18

15300.00

0.00

■WT0

0.00

0.00

Subvenții din veniturile proprii ale MioSanxatre bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale

126

4X0X18.01

*0.00

1

Subvenții din veniturile proprii ale b      tpes ru finanțarea reparațiilor capitale ta sanatale

p7

4X0X18.02

0.00

1

Subvenții din veniturile proprii ale MiaSanxatre bugetele locale pentru finanțarea altor investirii insan.

128

4X0X18.03

153004»

Subventn către bugetele focale pentru proiectele de tavestilO mii POR 2007-2013

129

4X0X19

04»

n

J

Subvenții de taburetul de stai către bugetele focale păuni FEN poeHidaare

B. Curente frd.112 la rd.116}

Finanțarea drepturilor aconfote penotmelot țu handicap

Sutreculii primite din fondul de intervenție

Finanțarea focrtrikrdejadHiru imobiliar

Subvenții peotra compensarea cmtreflar neprevizfonaie ale preturilor la combustibili

Sprijin financiar pentru cor&atuirea familiei

Subvenții Drirtnte pentru încălzire cu lemne, cărbuni

Subvenții din bisatul de stat pentru firaUira unitotrior de asistent* nxnficir sociali

Subvenții trasai nau născu ti

Subvenții de la bunelul desUU citre htatetelejocaic pentru iman tarea ptosnmelnrde electrificare

Subvenții de 1a bunelul de mu ocntru finanțarea aanaMii

Subvenții pentru sprijinirea construirii de locuințe

Subvenții de la alte administrații

Subvenții primite de ta buretele cooriliitor județene pentru protecția copfltilui

Subvenții de ta bugetul ntautlrikir pentru «mai pentru finanțarea nuțnbutor dc ocupare a ftutri de muncă

Subver'H de ta bvtef ta focale pentru fosLtt^i de aslstaJîfl soda!»

Alte sub voirii

Sume primite de la UE in contul plătii or efectuate

Fondul European de Dezvoltare Retoanala

Sukje(«miteiucootul pțltitrirclecfitotcInn?jl curtat

Sume primite îp am iptai'jor elective In fcdlaLierifti

Prefuianțare

Fondul Social Eu. jjean

Sume primite In contul plăți kr efectuate ta anul curm

S’tute primite lu cnutul plâULrefcctr-etoi ’iaa’triori

PrefinastM

Fondul de Coeziune

Sume pttmiie fa contul plătitor efectuate to anul cureot

Sc.joprimire îu<am:4jglfljLoreft<a "a Ia anii zaîertai

Prefinanțarc

Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala

Fondul European de Pescuit

Instrumentul de Asistent» pentru Pre-Aderare

Instiunte.:l Ewc^eandc Ver-^tatcsi Pn.rmeriat

Programe CoLnr.di are   ..iîaeîa wi*laîIW7-2OI3

Alto OtcilttS11 st foști urnenle pwt-»>.rrje

TOTAL CHELTUIELI <rd.l6l+22!H2W421M91}

CHELTUIELI CURENTE (rd-191+224+25»+268+28l+29fri-318+36l+38^433+478>5l8+553+6«M2a+666)

I lfLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL trdJ92+225+2Jt2+297+319+362+390+434*479+519+554+5MH61IH629

TITLUL n BUNURI SI SERVICE (rd.l93+22fri-26<}+283+298+32l>+363+391+435+48t>+52(>+555+58l+6l 1+63IH6

Din care

TITLUL IE DOBÂNZI (rd.262)-

Dobânzi aferente datoriei publice interne (rrf.263)

Dobânzi aferente datoriei publice externe (nL2M)

Alte dobânzi (nL265I

TITLUL IV SUBVENȚUjrcL532~H>3l)

Subvenții pentru acoperirea diferentelor de orei si tarif (nL383+632)

TULUL V FONDURI DE REZERVA tri227}

IM

423220

205.62124

131

0020

463,54

030

9&

454,00

w

—aw

13?

42.0231

0,00

133

420228

3.00

IM

42.0229

OOO

135

420232

0.30

136

42.0233

OOO

137

410234

20.03

934

10.49

IM

42.0735

OOO

1?9

420236

0.00

140

420237

OOO

141

420241

44331

44331

142

420254

OXX

143

43.02

C.CC

0.00

030

0.C8

030

0.00

144

43.0201

OOO

145

43.0204

O.CC

|46

43.0207

OOO

147

4302020

o.as

170.739.70

OOO

184.60621

-3257.41

-331437

-7294.73

149

45.0201

65.96738

0.00

79.83409

-3257.41

-33)437

-7294.73

150

45.0201.01

65.96738

79334.09

-3257.41

-331437

-7294.73

45.02.01.32

0.00

182

453201.03

0.00

153

45.0202

3633

0.00

3633

030

O.GO

Q£2

154

45.020201

3633

3633

45.020202

0.00

156

45.020203

OOO

157

453203

104.73539

0,00

10473539

0.00

030

0.00

158

450203.01

104.735J9

104.73539

159

450203.02

OOO

160

45.3223.03

o,g5

Ifll

450204

OOO

162

45020$

0^0

163

450207

0,00

164

45.0208

OOO

165

4502)5

0.30

1*5

450216

0.00

167

GJ)O

14»

49.02

72931933

0.00

513.18130

8037820

8535137

5029836

169

01

663.425.13

030

476.720.12

663522$

7292530

46.92636

170

10

110.617.00

0.00

2730730

28.909.15

27.723.70

26377.15

171

20

92390.10

3.C3

30.85438

2296435

25.140.91

13329J6

172

2024

C y&oQ

030

Toace

0.00

0.00

-6030

573

30

15.41935

030

5340.00

327635

3.47635

282635

174

3001

14.71935

0,00

5340,00

3.07635

327635

2726,55

175

3002

70000

0.00

200.00

200.00

200.00

100.00

3003

OOO

0,Și

0.00

0,30

3.00

030

177

40

6.158,00

0.00

3.960,00

1324,00

332430

-3.150.00

178

4203

6.158.00

O.CC

3.96030

i32430

332430

-3.150.00

179

50

0.00

030

0,00

030

030

030

Fond de rezerva bugetara la dispoziția autorităților locale (nL228)

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.194+229+269+299+321+364+392+436+481+529+585+612+633+669)

Transferuri curente (rd.l95+23O+27O+30O+322+365+393+437+482+522+586+613+634)

Transferuri către instituia publice (rd. 196+231+323+366+394+438+483+523+587+614+635)

Acțiuni de sănătate (td301+367)

Transferuri <fîn bugetele consiliilor ludelene pentru finanțarea centrelor de zi pentru protecția copilului (rd.

Transferuri dta bugetele locale pentru instituțiile de asistenta sociala pentru persoanele cu handicap (nL2T

Transferuri din bugetele consU i Dor locale și județene pereni acordarea unor putoare către unitățile admtaistrativ-teritoriaic In situații de extremă dificultate (nL232)

Transferuri privind contribuții de sănătate pentru persoane beneficiare de ajutor social (nL273)

Transferuri de capital (nL368)

Transferuri pentru finanțarea Investițiilor la spitale (nL369)

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI (nL197+233+324+395+439M84+524+S56+588+636+672)

A. Transferuri Intane.(nL198+234+325+396+440+485+525+557+589+637+673)

Programe cu finanțare rambursabila (nL235+441)

Programe PHARE ri alte programe eu finanțare nerambunabda (rd.199+236+442+526)

Investiții ale regiilor autonome ri societăților comerciale cu capital de stat (rd.486+527+590+638)

Programe de dezvoltare (nL237+558)

Fond Roman de Dezvoltare Sociala (nL674)

Alte transferuri curente interne InL20O+238+326+397+443+487+528+559+639+675)

TITLUL VID Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regionala (FEDR)

Programe din Fondul Social European (FSE)

Programe din Fondul de Coeziune (FO

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

Programe din Fondul European pereni Pescuit

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preadcrare (IPA)

Programe Instrumentul European de VcctaataSe si Parteneriat (ENPD

TITLUL VIII ASISTENTA SOCIALA (rd327+37O+444)

Ajutoare sociale (rriJ28+371+445)

Autoare sociale in numerar (nL329+372+446)

Aiutoare sociale ta natura (nL330+373+447)

TITLULIX ALTE CHELTUIELI (nL201+331+398+448+488+676)

Bune (rd. 332)

Ajutoare pentru daune provocate de calamitățile naturale (rd.489+677)

Asociații si fandați! (rd333+399+449)

Susținerea cultelor (rd.400)

Contribuții la salarizarea personalului oeclerical (td.401)

Despăgubiri civile (rd.202)

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

CHELTUIELI DE CAPITAL (nL203+239+284+302+334+374+402+450*490+529+560+592+615+640+678)

TTTLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rxL204+24O+285+303+335+375+4O3+451+491+53(}+561+592+616+641)

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (nL205+241+286+304+336+404+452+492+53l+562+593+6l7+642+<

Construciii(nL206+242+287+305+337+377+4Q5+453+493+532+563+594+6l8+643+681)

Mastat echipamente si mijloace de Iranspoctfrd. 207+243+288+306+338+378+406+454+494+533+564+

Mobilier, aparaturii birotică sl alte active curporalețrd. 208+244+289+307+339+379+407+455+495+534-

Ahe active fixe (rd. 2O9+245+29O+308+34O+38O+4O8+456+496+S35+566+597+621+646+684)

Reparații capitale aferente activelor fixe foi2l(>+246+291+309+34I+381+409+457+497+536+367+598+622-

180

50.04

0.00

04»

04»

0,00

0.00

04»

181

51

1036345

0,00

3.69940

323831

224631

1.678,73

182

5L01

9.74835

0.00

334930

2395.00

21154»

1389.15

183

5131.01

34540.00

0.00

1350.00

13054»

6254»

660,00

184

51-01413

6.96430

0.00

2150.00

214331

132131

1.04938

IBS

5131.14

04»

04»

0.00

04»

0.00

04»

186

5131.15

0.00

04»

04»

0.00

04»

0,00

187

513124

04»

04»

04»

04»

04»

0,00

188

513131

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

030

189

514)2

0.00

0.00

04»

04»

0,00

0.00

190

5141212

04»

04»

0.00

04»

0,00

030

191

    53

134430

04»

9854»

689,03

21330

$737

192

5531

134430

0.00

9854»

689.03

21330

5737

193

554)1.03

04»

0.00

04»

04»

0,00

030

194

55.01.08

0,00

0,00

0.00

0,00

030

030

195

5531.12

363.00

0.00

2954»

22630

-15830

0.00

195

55.01.13

0.00

0,00

0.00

0.00

030

030

197

55.01.15

0.00

0.00

04»

0.00

030

0.00

w

55.01.18

965.90

04»

350.00

18633

371.80

S7J7

l<»

56

395.431.40

0.00

390.431.40

04»

5300.00

0.00

200

564)1

1184)24.98

0.00

113.02438

0.00

5300.00

030

2O|

56.02

3643

04»

3633

04»

04»

0.00

202

5633

0.00

27736939

0.00

04»

0.00

203

5634

04»

04»

0.00

04»

0.00

0.00

204

56.05

04»

04»

0.00

04»

04»

04»

205

56417

0.00

04»

0.00

04»

04»

030

206

5638

04»

04»

0.00

04»

030

0.00

207

57|

0.00

5.76734

121436

2400.63

244200

208

574)2

(132433

0.00

5.76734

1214.66

240033

244200

209

57.024)1

1132433

030

5.76734

121436

240033

244230

574)202

0.00

0.00

0,00

04»

04»

030

211

59

18376.00

04»

7375.00

4.736.00

3200.00

2765.00

212

59.01

2101.00

04»

800,00

40130

400.00

500,00

213

59.02

030

0.00

030

0.00

030

030

214

59.11

1233930

0,00

537430

3335.00

230030

1330.00

215

59.12

4.135.00

04»

200030

1300.00

500.00

6354»

59.15

030

0.00

04»

0.00

030

04»

217

59.17

0.00

0.00

04»

04»

0.00

030

218

65

04»

04»

030

04»

0.00

030

219

654)1

0.00

04»

04»

0.00

0.00

04»

220

70

6232218

04»

3533638

1033038

1633535

21837

221

71

5837218

0.00

3298638

1033038

15335.95

-78133

71411

5837218

0.00

3298638

1033038

1533535

-78133

223

71.014)1

3621207

0.00

19.708.72

7355.77

8344.90

30268

224

71.014X2

1394.40

0.00

1504»

235.00

1385.00

-7530

225

714)1413

32120

04»

17430

13420

1220

0.00

71.0(30

19.79431

04»

12903.06

240631

5.493.85

-1308.41

227

71413

3.439.10

0.00

1345,72

-1.77

998.44

596.71

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE («L21 1+458+498+537+568+648+686)

2M

72

850.00

0.00

4503»

03»

aoo

4oaoo

. Active financiare (nL2l2+459+499+538+$69+6491

229

72.01

850,00

0,00

4503»

0,00

0.00

400.00

Ptnianare Ia capiului social al «xfetiUHar cmatiate (n!213+500+539+450)

WP

72.0J.0J

850.00

0.00

450.00

0.00

0.00

400.00

Contribuții la constituirea de socialii de dezvoltare mtereomuiularO (rrL214+460+501+540+570+69 1 ]

231

72.01.02

0.00

o.oo

0,00

. 0.00

OJOO

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE lrd2l$+247+342+410+46i+502+541+599+652)

232

.    79

9.465,6$

HO?

1.6173»

3.12M9

1.66228

3.05828

ti jlulxh Împrumuturi ipLcst)

233

80

0.00

0,00

0,00

0,00

03»

03»

TULUL XV ÎMPRUMUTURI

W

80

~03»

0.00

0.00

0,00

0.00

03»

Imptumureri peotni instituții si servicii mu activitatf finanțate integral din «mituri mani

235

80.03

0310

0.00

0.00

0,00

0.00

0.00

Fondul de raimcnt mira acwrimi gaturilor temporare de casa

80.08

OjOO

OjOO

0,00

OJOO

03»

djoa

Alte itrunimutiui

237

8030

0.00

03»

0.00

. . 03»

03»

03»

Rambursări de credite externe (nL217+249+412+504+545+601+654)

230

813)1

1-4643»

03»

0,00

1,4643»

0.00

aoo

RarebutsM de credite interne irrL218+250+413+463+505+544+602+655+691)

239

81.02

83)01,65

03»

1.6173»

IJ62J9

156221

3.058.88

TULUL XVI! PLĂTI EFECTUATE IN AND PRECEDENTl SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

240

84

-7.00723

03»

-188,12

-500,03

-584936

-269,72

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate in anal curent

241

85X1

-1.458,58

0,00

-388.12

-46931

-331.43

-269.72

TITLUL XIV REZERVE. EXCEDENTrtJEFICjT (nU99)

242

90

0,00

03»

03»

O.oo

03»

0.00

Rezerve ird.700)

91.01

0,00

tu»

0,00

03»

03»

0.00

Excedent ;rd.70t)

244

92.01

29.004,68

03»

03»

aoo

Î.I515O

25.852J8

Deficit fnLTOZ)

245

93-01

30312,73

000

23369,59

7.443.14

0.00

0.00

246

0.00

Partea ba SERVICII PUBLICE GENERALE 51 JU+54.02+55,02+5632+57^2)

247

50.02

3939057

HM

133243»

8.76095

9.96656

739936

Antoritilti publice r| acțiuni externe (rtL220l

Jf8

51.02

19A65J7

0.00

WU»

.   4528.40

556831

3.74R86

CHELTUIELI CURENTE (rd-192+193+194+197+201)

249

01

1046137

03»

3.002.57

2493.97

3383.48

98135

TULUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

230

10

6.049.05

1.700.00

1.7503»

14193»

780.05

TULUL D BUNURI SI SERVICII

2SI

20

4.41232

130237

LI43.97

1.764.48

201J0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNtTÂTl ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (nL195)

252

51

03»

0.00

0,00

03»

0.00

aoo

Transferuri curente (cd. 196)

25?

513)1

0,00

OJOO

0.00

03»

aoo

aoo

Transferuri câtre Instituiri publice

254

SL0L01

03»

TITLUL VII ALTE TRANSFERURI tni. 198)

255

W

0.00

03»

0.00

03»

—SUB

aoo

A. Transferuri curenle fnL 199+200)

256

55.01

..nou

0.00

0.00

OJOO

aoo

Programe PHARE si alte programe cu fiimțare nerambumbili

257

$5.013)8

03»

Alte transferuri curente interne

255

55.01.18

0,00

TULUL Vl]l Proiecte cu finaiare ttin Fonduri externe neraniburxabife

159

$6

0.00

03»

0.D0

03»

âj»

aoo

Ptopame din Fondul European de Dezvoltare RcgwtnJa (FEDR)

260

56.03

03»

Programe din Fondul Social European (FSE)

563)2

0.00

Programe din Fondul dc Coeziune (FQ

262

56.03

0.00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

263

56.04

0.00

Programe din Fondul European pentru Pescuit

264

56.05

0L00

fRWWiInstromentdjteAsistenteoearraPreadcrBrelEPA)

265

56.07

0,00

Programe instrumentul Europeaq.de Vecinătate si Paricnerial (ENP!)

266

563»

03»

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI |nL202)

267

59

03»

Dragdnbiri civile

263

59.17

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 204+211)

269

70

1.64420

03»

1.101,00

261,40

4563»

-J7550

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (nL105)

270

71

1.644.80

OOP

LIQJ.00

26150’

4563»

’!7jj6O

Active fixe (inclusiv reparații capitale) IrdJOdln nL2IO|

ÎH

713»

134450

0,00

1.1033»

261.40

456,00

•JTSjfiO

Construcții

272

71.01.01

0.00

MețiriL ccfvpemeniț si miHoace de Uudpori

273

7I3MJ02

0.00

Mobilier, «paraturi birotica și alte nethe auponie

274

71.01.03

257,20

103.00

134 20

20,00

Alte active fixe

275

71.0130

138730

1.000,00

12720

436.00

-175.60

Efepsraiil micite aferente Mrivetor fixe

276

71.03

0.00

03»

0,00

aoo

0.00

TTTLUL XI ACTIVE FINANCIARE (nL212)

277

72

0.00

_

5L2S1 aâe

aoo

00»

Active financiare (rtL213+214)

278

72,01

0X0

0.00

I       0X0

0.00

1          0X1

1 0.00]

1 liciporea la pil al soda J s id           di b

279

7X01J0I

0X0

ComriboUÎ ia        ire le asoctalii de dezvoltare intenaunitară

îl

72X1X2

0.00

_

_

1

OPERAȚIUNI FINANCIARE (nL216)

28|

79

7X64.00

l^HIETTT

!IMTTF7i7

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

80

0.00

lmpramutun pentru iu iutii si servicii sau acti vitali finanțare integral din venituri proprii

283

80.03

0X0

Fondul de rulai t pcnut acoperirea «olurilor temporare de casa

284

80X8

0,00

Al le împrumuturi

28S

8030

0X0

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE |rd- 217+218»

286

81

7X64X0

0X0

1.617.00

1X17.00

1X17X0

3X13.00

Rondbursari de credite externe

287

81X1

0,00

Rai uratei de credite interne

288

81X2

7X64.00

1X17X0

1X17.00

1X17X0

3.013X0

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN AND PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

289

84

-

0X0

-10237

-14337

-88.17

-69, i

Plan efectuate in anii pic denii si recuperate in and curent

290

85.01

•404X0

•10237

-143,97

-88.17

-69X9

Din total capitol: M220)

291

0.00

Autori tați executive ai legislative (n!22l)

oxo

5X20.00

4X28X0

536831

3,748.86

Autoritari executive

■F31K’/illlll

5X20.00

4X28.40

536831

3.7t 86

294

0X0

Alte servteM publfce generale (nL252 la rd. 2561

295

54X2

426535

0X0

Li

856X0

a

884.15

CHELTUIELI CURENTE tnL225+22fr+227+229+233)

296

01

4115,81

0X0

1337.92

854.70

929X9

89330

TITLUL i CHELTUIELI DE PERSONAL

2?7

10

8017.15

250X0

225.00

225.00

107.15

TITLUL H BUNURI SI SERVICII

20

2.403.66

732X2

529.70

40435

736.15

TTHULV FONDURI DE REZERVA (nL228)

299

50

0X0

0.00

0.00

0X0

0.00

0.00

Fond de rezerva bugetara i dl»           lAlik locale

3M

50X4

0.00

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNiTĂTI ALE ADMINISTRATEI PUBLICE ft^ZH»

381

51

0X0

axe

0.00

0.00

OOO

ooo

Transferuri curente (rtL23i+232)

302

51X1

0.00

0X0

0X0

0X0

0,00

0.00

TraMferurictere instituții publice

30

51.01X1

OOO

Transferai din bu tete consiliilor locale țt jude] o pentru acordarea unor ajutoare către i it&|8e administrativ-teritoriale fa situalii de extrema dificultate

304

51X1.24

0.00

TITLUL Vil ALTE TRANSFERURI (riJ 1)

305

55

750.00

0.00

300.00

100X0

300.00

50X0

A. Transferuri interne (rd.235+236+237+238)

306

55X1

750.00

0X0

300X0

100.0

3( 0C

5000

Programe cu finanțare rambursabili

307

55.01X3

0X0

Programe PHARE ti alte pr rame ca finanțare nerambwsabUO

308

55.01X8

0.00

Programe de dezvoltare (nL498)

389

55X1.13

0X0

Alte transferuri curente interne

310

55X1.18

750.00

300.00

100.00

300.00

50.00

TULUL Vm Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerambursabile

311

56

255.00

0.00

255.00

0.00

0X0

OOO

Program lin Fbndut European de Dervol e Regie ilaffEDR)

312

56X1

255X0

255X0

Program idin Fi IS talEurop i(FSE)

313

56X2

0.00

Programe din F duldcCoeziur   Cț

3|4

56.03

0X0

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

315

56X4

0.00

Program lin Fondul E on n pentra Pescuit

316

56X5

0.00

Programe nstranemul de Asistenta pentra Pre    tre fiPA)

317

56.07

0X0

Programe Instrumentul European de Vecinătate si Partea (ENPD

318

561

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (nL240)

319

70

11330

0.0

139.00

20,00

-45,80

OOO

TITLUL X ACTIVE NEFiNANClARE(niJMl)

320

71

11330

0,00

139X0

20,00

-45.80

OOO

Active fire (inclusiv reparații capitale) (hL242 IanL246)

321

71X1

11330

0.00

139.00

20,00

•4530

ooo

Construcții

322

71.01X1

0X0

Mașini, echipamente si mijloace de transport

323

71X1X2

85.00

85.00

Mobilier, aparatura birotica șj alte active corporale

324

71.01X3

2820

39.00

-1080

Alte active fire

325

71.0130

0X0

100X0

20X0

-120,00

Reparații spitale aferente a ive r fixe

326

71X3

0.00

0.00

IO

0X0

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rtL248)

327

79

0,00

0.00

, 0,00

. 0/0

0/0

OM

1 1 i

321

81

0,00

0/0

OM

0.00

ooo

0/0

Rxmburslri de cretfite externe

329

81.01

000

Rambursări de credite talente

330

81.02

0.00

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANE PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

331

84

•63M

0.00

-I2J92

-18.70

-22J9

-9.15

Plan efectuate fa Miil prectdcnii si recuperat e in anul curent

332

85.01

-63/6

-12/2

-18.70

-22/9

■9.15

Dtn toial capitoi: foi 252+233+254+235+25®

333

446535

0.M

1/64/0

856.00

861.20

BM.I5

Food de rezerva buatota la dopoalia uuritUtor locale

334

$4.02.05

OM

Food pentru nuanțarea Immuțnuiurifor externe, contracatefaratare de stat

33S

$4.02.06

ODO

Fdod pentru garantarea fanprumuturitor externe, coamdatetaraolate de adimiustrsUile wMi» focale

336

54.02.07

.000

Servicii publice comunitate de evidenta a pa»ratefor

337

54.02,10

835.79

344.00

208,00

184/1

99.15

Alte servicii publice generale

338

M.0L50

3.429.56

1/20M

MW

676/6

783.00

330

OM

TrauzactB privind datoria publkd si împnsmuturi (rd.266)

340

55.02

0,00

6/40M

3.276/5

L476/5

2.766/5

CHELTUIELI CURENTE (rd 260+262)

îl»

01

1330/5

0.M

6.040/0

3276/5

3.476/5

2.766/5

TITLUL n BUNURI SI SERVICII (idJ6U

34?

20

140M

OM

200,00

OM

OM

-MM

Comisioane si alte costuri aferente împrumuturilor

343

20-24

14000

200/0

-mm

TITLUL H) DOBÂNZI (rd.263+264+265)

344

30

15.419/5

DM

5.840.00

3-276.55

3.476/5

2/26/5

Dobânzi aferente datoriei publice interne

3*

3001

14.719/5

5/40.00

3/76/5

3276/5

2-726/5

Dobânzi aferente datonei publice externe

346

3002

700.00

2MM

200,00

20000

100/0

Alte dobânzi                                                                                               ...

34?

3003

OjOO

TULUL XV li PJ-ATI EFECTUATE IN AND PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

348

84

OM

0.00

OJOO

0.00

OM

OM

Plăti efectuate in anii precedertu si macerate fa amil curent

349

85/1

0.00

350

OOO

Transferuri cn ca ntcm* mersi fam diferite ■trate ale admis ist raitei fnL274>

351

56.02

D/0

..OM

OM

AM

OM

CHELTUIELI CURENTE InL 269)

ap

M

O00

0/0

0,00

OM

OM

0/0

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITATT ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE ftdJTO)

353

51

0/0

0.00

0.M

OM

OM

OM

Transteruri orale (nL?71+272+273)

354

51/1

0/0

0.00

OJOO

0/0

Q.M

OM

Transferuri din bundele consiliilor județene pentru finanțarea central w de zi pentru protecția copifohii

355

51/144

OM

TrsMțenâdlobWBtelelocalepentru fost ihrtHtedearirtenț»socialipoitni penMnelecutrauflcao

356

51/1.15

OM

Transferuri privind axtiriixuii de statale pentru persoane batefidare de ajutor social

357

51/13!

0,00

Din total capltai.

358

DM

0.00

0.00

OM

OM

OM

Transferuri din bugetele consiliilor județene pesuroltaan|area centrelor pertlra protecția rapilnlui

359

56.02.06

OJOO

Transferuri din tornade focale pentm inaihrtiik de asistenta swtofa pentru persoanele cu handitap

360

$60207

0/0

Transferuri dfa bundele locale cât» bugetul fondului de asigurări sociale de statale

361

$602.09

0.00

PWi efectuate fa aoU precedent! ri mupente Jn am! curent

362

57.02

8M

0.00

0/0

8M

0M

OM

PUII efectuate m anii pra«rii+.ii si p--^th anul curent

363

$7.02.01

0/0

, , ,quM

OM

OM

OM

364

0.00

Partea a B-a APĂRARE, ORDINE PUBLICA SI SIGURANȚA NAȚIONALA (nL28O+195)

365

59.91

6M3L35

OM

JL206M

1/09/8

L513M

87445

Apărare (rdJ92)

366

6002

IM

OM

0/0

«M

IM

OM

TiELTUIEU CURENTE (nL2282+2C)

367

ot

0.00

0/0

0,00

0.00

OM

OM

ITTLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

368

10

om.

TITLUL U BUNURI SI SERVICII

369

20

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL Jtnl 285}

.   370

70

Oj/o

0,00

0/0

OM

OM

0,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (nL286l

371

71

0/0

0/0

OM

OM

OM

OM

Active fixe |rd287+288+289+290)

372

71.01

OJOO

0.00

0.00

OM

0/0

OM

--------2SSS

Construcții

373

71.01/1

OM

MațmL cchipsmente si puitoare de transport

374

71/1.02

0/0

Mobilier, apataiura biroucâ li alte active corporale

375

71/1.03

0/0

Alte active fixe

71.0130

122

Rfttiraui Mpiialc aferente activelor fixe

377

71-03

0.00

* I § £

378

84

0.00

ox»

OX»

aoo

aoo

aoo

Apărare oatimuli

379

85X11

0.00

W

Ordine tubfica ti sbruraoia miluțele IrdJlOI

381

6142

-MMA5

URI

120646

140940

131X00

174,15

CHELTUIELI CURENTE <rd297+298+299) .

3P

01

t353JH

OJOO

2.155,98

1.738.1$

1515.13

{

TULUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

383

10

85,00

25,00

24.00

23,00

13.00

TITLUL D BUNURI SI SERVICII

M4

20

15946

131.78

24.15

2,13

140

TITLUL VJ TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (nUWJ)

51

6.10835

0.00

139923

1490,00

1.49000

929,1$

Tnmrouri curente (ixUOll

386

51.0)

6.10835

0.00

159920

1690,00

149000

929.15

Transferuri dtre instituțiile publice

387

51.01X11

5350.00

1300.00

1-600.00

1.49000

960,00

388

51.0139

2583$

19930

90,00

-3035

CHELTUIELI DE CAPITAL IrtJW)

389

70

60,00

0.00

53.00

75,00

aoo

l

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.304)

398

71

60.00

0,00

53,00

75.00

ox»

-68,00

Activ? fixe (inclusiv repaniiil capitale) (rdL3O3 la 309)

391

71.01

60.00

0.00

53^0

75JJ0

aoo

-68,00

Construcții

tfî

71.01.01

2,00

20.00

50.00

-68X10

Mațiui, edupameme si miiloace de unnscxxt

393

71.01.02

0X»

Mobilier, imnuurt birotica ți alte active cocpnrafc

394

71.01X0

8, DO

SjOO

Alte active fixe

395

71.0130

30,00

.   25,00

25.00

Rțparoiii capitale aferente activelor fixe

396

7]j03

0.00

TITLUL XVU PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENTl St RECUPERATE IN ANUL CURENT

#7

85

•946

ox»

-238

-355

-2.13

-140

Plăti efectuate in anii pieudeoii ti recuperate ia anul curent

398

85.0!

•936

-238

-355

-213

-1.60

Din mal cmital: (nL 311 la nL 314)

399

6.403J5

OJOO

1206.60

1-809.60

1513.00

874.15

Ordine publică

- 400

61.02.03

aoo

Politie comunitare

61.02.03.04

6.10835

1.99930

1490X»

1.49000

929.15

Protecție civila ți protecția contra taeodiiior (nrotectie civili «nnHUreai

442

61.02.05

295,00

207.40

11940

23.00

-55.00

Alte drehudi în demersul onStui re*liee al aburantrâ m^onife

403

61.0250

404

0.00

Parte* s ffl-a CHELTUIELI SOCtAL-ClfLTtlHALE (r<LJ17+364H3BRH3J>

<M

6M2

22645337

OX»

9RM839

46.75444

4547448

35515.96

406

6542

10741935

ox»

2938249

28310.71

24.00345

25.1124»

__

CHELTUIELI CURENTE «319*320*321*324+327*3311

407

01

100165,59

ox»

29.727,42

2836931

23388.79

24379.47

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

408

10

87X189.00

2030000

22X178,00

21.435.00

22.676J»

TITLUL D BUNURI SI SERVICII

409

20

17383.05

8.027.42

5.76$ 44

2.031,99

1.45000

TTILUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rf322)

410

51

OQO

0X10

aoo

aoo

O.M

aoo

Transferuri curente (nL323)

411*

51X11

0,00

0.00

aoo

0,00

OX»

aoo

Transferuri citit instituții public*

412

51X11.01

0.00

TITLUL Vfi ALTE TRANSFERURI (M325)

413

55

5254

D.OO

aoo

2527

2130

547

A. Transfenm InuraejnLJ^ț

414

55X11

5254

0.00

ox»

2527

2130

5.47

Alte tremferurl curente interne

415

55,01.18

5234

2527

2130

5,47

TUlUL VH1 Proiectecufinalaredin Fonduri extrene neramlwi»8bile

416

56

0.00

0,00

aoo

aoo

aoo

aoo

Programe din Fondai Eurooesri de Dezvoliare Rcgarala (FEDR)

417

56.01

0.00

Proarame din Fondul Socrii European (FSD

41»

56.02

aoo

Prwtne din Fondul de        (FC|

419

56.03

OJOO

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

420

56.04

0.00

programe din Fondul European pentru Pescujl

4*1

56.05

0,00

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preadenre^A],

56.07

qt»

Programe butiumențu) European de Vecinătate ai Parteneriat (ENPD

423

56.08

0.00

TITLUL VUI ASISTENTA SOCIALA (rd328)

424

$7

0.00

aoo

0.00

a<»

0.00

aoo

Ajutoare sociale {rdJS+HQ)

425

57X12

0.00

0,00

aoo

aoo

aoQ

aoo

----------Ajuurarcwciatc itt numerar

426

noi

SJS

Ajut oare sociale in natura

4Î7

57.0102

0,00

TTTLULIX ALTE CHELTUIELI (ni332+333)

428

59

1441,00

QXO

800.00

401X0

40000

840.00

Burse (rd. 332)

4J9

59.01

ZIOIjOQ

800X0

401X0

4W.0O

500.00

Acțiuni cu caracter științific si social-cultural

430

5922

340,00

340.00

CHELTUIELI DE CAPITAL (rxi335)

431

70

674X4

0.00

281X9

70X0

168X5

154,40

TTÎ1UL X ACTIVE NEFINANCIARE (rd.336)

43!

71

674,64

0X0

28L»

70X0

168X5

154.40

Acrit Axe (ni337+338+339+340+341)

433

71411

674.64

0X0

281J9

70X0

168,65

154.40

Ccmstrectli

434

71.01.01

216X0

10X0

20,00

116X0

Mwitu, cctivamntesi miitcacc de transport

435

7L0IJH

24.40

24.40

Mobilier, aparaturi birotica vi dle active coroondc

430

71.01.03

0.00

Alte active fixe

71JHJ0

433,74

201X9

70X0

148X5

1350

Reparații captate aferente activelor fixe

438

71.03

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (nL343)

439

79

0.00

0,00

0X0

0,00

0.00

0.00

TITLUL XUi RAMBURSĂRI DE CREDITE

;   448

81

0.00

oxo

0,03

O.DQ

(WC

TULUL XVB PLAT! EFECTUATE IN ANU PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

4*1

84

-J2OW

0.00

-26.42

-19X0

=5179

-21.47

Pian efectuate in urai Decadenți si recuperate in anul curant

442

85.01

-120X8

-26,42

-1920

-53,79

-21.47

443

85.02

0.00

oxo

ZJfa/ori«»ptoL (nL3U+348+3S2+353+335+3W

444

0,00

29X82X91

28320,71

24X03,65

25.11140

teriitaâm preșcolar dprimiu-<itL34fi+34î)

445

65.02.03

31.199.47

0,00

2,16336

RI7132

7301,49

7563.10

Iniriltaitaipreșatar

446

65,010341

J6381.58

4X87X5

4.146X2

3J57.»

3489.02

tmaiintital primar

447

65.010342

14X17X9

3X75.41

4X2450

334320

3X74.08

ta vâUnJci secundar Ird349+350+35l)

448

65X104

75X91.15

21.73U2

2048127

16X30.12

17447X4

tnrttanfait secundar inferior

449

65.0104.01

41.584,75

11.765.94

9.99426

I0447.M

937727

tnvitfnrinl secundar superior

450

654104.02

33406.42

9.770X0

936534

6,02736

734152

1 nva umani pvfetiotta)

451

65.0104.03

699>?

19458

222X7

155.48

127X5

tortțimSnlpostliCMl

452

65.0103

328,73

88,11

6632

7104

101X6

tovitatam ncdcfînibil prin nnet InL 354)

453

040

0.00

oxo

0X0

0.00

0.00

Invlitarinl ncciil

454

■țftaaA-n

0X0

Servicii auxffiare poara educație (rd356+337)

455

654111

0.00

QXO

0.00

040

0.00

0,00

Internate st cantipe pentru elevi

456

65.02.11.03

0X0

Alte servicii auxiliare

457

65.02.11.30

0.00

Alte cheltuieli In donțe^h*! lîțv£țltaiAntuliii

654150

0X0

459

0X0

Mțritate(nL3TO

460

66X2

25X24X5

QXO

18.105.00

115647

4446.74

917.14

CHELTUIELI CURENTE (rd362+363+364+37O)

461

01

3X46X0

0X0

1.105X0

129851

903X1

63958

TTTLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

462

10

1732X0

705.00

7M.D0

77100

550.00

TITLUL n BUNURI St SERVICII

463

20

100X0

50X0

5030

TTTLUL VI TRANSFERURI INTRE UNTTĂTI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.365+368)

464

.    51

. 1.114X0

0X0

350X0

54351

131X1

8958

Transferuri curente (rd.366+367)

465

51.01

0X0

0.00

0.00

oxo

0,00

0.00

Transferuri câtre batituliite puNice

466

51.01.01

0X0

Acțiuni dț sânMale

467

51X11.03

1.114X0

350X0

543X1

131.81

058

Transferuri de capitol (nL369)

468

51.02

o.oo

0.00

0X0

0,00

0X0

0.00

ittLUL Vm Proiecte cu flnatue din Fonduri externe nerambursabile

469

51.0112

0X0

Progwnț din Fondul European de Dezvoltare Rqdontia (FEDR)

470

55

0X0

0.00

0.00

0,00

040

030

. Programe din Fcndut Social European (F3E)

471

55.01

0X0

0.00

0.0Q

0,00

0.00

Pratram» din Fondul de Coedune (FQ

472

55,02

0X0

Froarame din Fondul de Coeziune (FQ

473

56

0X0

0X0

oxo

ODO

o.»

0,00

Program «lin Fondul European de Dezvoltare Rcgomte (FFJ)R)

474

56.01

0X0

prouraroe din Fondul Socri European ffSE)

475

56,02

0,00

Progmactfin Fondul de Coeziune <FC]

4176

56.03

0,00

Programe din Fondul European Avicol de Dezvoltare Rurala (FEADRl

477

56.04

030

PnWramc din Fondul Europcta pereni Pescuii

478

«05

0.00

Pnmnmc Instrumentul de Asistenta pentru Preadenre (1PA)

47?

564)7

0.00

Ptwame Instrumentul Europesa de Vednatale si Pwicneriil (ENPD

4M

56.08

R00

CHELTUIELI DE CAPITAL (iri.3751

70

213533$

030

17300,00

58738

3.46537

OJ»

TITLUL X ACTIVE NEFIN ANC1ARE (r«L376)

482

71

21.05335

030

174)0030

587,68

3.46537

OJ»

Active fise 1 inclusiv reparații capitale) <td377+378+J79*3S0)

483

714)1

2I4B335

0.00

17.000.00

587.68

3.46537

0.00

ConstnjOl’i

484

71.01.01

10.00738

93004»

507.68

Mașini, edumtnenta si mijloace de transpari

4V

714)14)2

0,00

Mobilier, qpanturt birotica si alta active corpcale

40

71.01.03

0410

Alte active fixe

<F

714)130

11,04 $37

7300,00

80,00

3.46537

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd2l6)

488

79

832.68

0.00

0)00

27736

27736

27736

Plăti efectuate in anii precedent! si recuperate tn anul curent

84

aoo

Ptasi efectuata in anii mnredeati si recuperau in anul curent

490

85

030

Plan efectuate in anii precedenfi si rectmaate in anul curent

491

85.01

0.00

Plăti efectuate tn anii precedent! si recuperata in anul curent

492

85.02

-738

-7,68

TULUL X»î RAMBURSĂRI DE CREDITE (nL 2IW11)

493

81

83238

030

030

277.56

27736

27736

Riroburwj dfccreifitecaattne

494

«14)1

. 0.00

RxmfaursM de credite interne

4ft

8L02

Ș3238

27736

27736

27736

Din <oța[ catmoJ- (nLW+385)

4%

25324.95

0,00

1110530

1156.07

4.646.74

917,14

Servrefi medkafc in ireiteji sanitare cu paturi (nL384)

497

66.02.06

21.898.0$

030

17350,00

82736

3.74193

27736

Servicii de sTnltate publici

498

66.02.08

. 2.73230

70530

705,00

77100

5504»

SoitaJț ■enerele

499

66.02.O63t

030

Alic cbdlmell ți domeniu sțniU|iî (idJM)

500

663230

1.19430

0,00

35D30

62331

13131

8938

Alte instituții si acUutti sanitare

SOI

664)23030

1.19430

35030

62331

13131

«938

502

0.00

Cultura, jrwwe ri reUtrteinMMl

503

674)2

■AtiLCl

OM

36393,78

1033434

10.27139

4414.77

CHELTUIELI CURENTE (rd390+391+392+395*398)

504

01

$031 533

030

29322.48

631334

9382.10

429721

TULUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

505

io

1.75030

481.1»

44130

541.00

287.80

TTTLUL D BUNURI SI SERVICII

506

20

5395.15

2362.10

133234

616,10

1.484.41

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd393)

507

51

33404»

030

135030

1.005,00

6254»

Trusfcran «tente ftdJM)

508

51.01

3.64030

04»

1350,00

IJJtH.OO

625.00

660.00

Transferuri dlreiruiriiitii publice

1131.01

334030

13504»

14)05,00

625,00

6604»

TITLUL VII ALTETRANSFERUR] (nL396)

510

55

.030

030

0.00

030

0,00

04»

A Transferuri interiie4td397l

511

5531

0,00

0J»

030

0,00

04»

OJ»

Alte transferuri curente interne

512

5531.18

0.00

TITLUL VIU Proiecte cu finataredin Fonduri externe «ramburaatete

513

56

24.09438

04»

1939438

0.00

5.000,00

0.00

Piwmtc din Fondul European de Dezvoltare Regwrala (FEDR)

514

5631

2439438

5.0004»

Programe dm Fondul Social Eutwctin (FȘE)

?15

5632

0.M

Programe din Fondul de Coeziune fFC

514

56.03

030

Prottnunșdin Fondul European Asnrcotde Dezvoltare Runla (FEADR)

517

56.04

0.00

Protnaroedta Fondul European pentru Pescuit

518

56.05

0.00

Prourotite lnstfWMtmti de Aststenta pentru Preadenre (1PA)

$|»

«37

030

ftofT»rr>e Lrstnnrwitul Euroncui de Vecinătate si Partenerul (ENPIJ

528

56.08

04»

TTTLUL IX ALTE CHELTUIELI (nU 99 te 401)

521

59

15.435.00

030

633530

4.13530

. 1600.00

13654»

Așocialii ți luufeiil

522

$9.11

11300.00

433530

3.1354»

X100U»

1230.00

Susținerea cultelor

523

59.12

4.135.00

2.000.00

1300,00

5004»

635,00

Contribuții la «aterizare* personajului nedencal

524

59.15

030

CHELTUIELI DE CAPITAL Jrd.403)

525

70

16.97635

0.00

632630

33MM

6.463,42

-148.03

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (nf.404)

526

71

0.00

5.02630

333436

$.463.42

-74^22

Arțive fixe (tndusiv reparații capitale) (rd.406 la td.409)

S27

71.01

1337635

0,00

5.02630

3.83446

5.463,42

-748,03

Cortttructii

528

71.01.01

11-67735

4232.00

337232

4445.13

-771,92

. MeținLcctupamcnterindjtoattdeuasțxrrt          _          .

52?

71,0142

.440

Mobilier, aparatui birotica ți alte acthre corporale

530

71.01.03

740

7J0

Alte active fixe

531

714130

149130

787.00

«U4

618.27

2349

Participare la capitelul social al «xtetMJor canerdale

P1

72

3.400.00

1100.00

140040

600,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.411)

S33

0.00

0,00

0,00

040

0.00

0.00

TITLUL XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (01412*413)

534

81

0,00

0.00

0,00

0.00

0,00

040

Rambursări de credite externe

535

81.01

0,00

Rxmbucțlri de credite interne

536

1142

0,00

TITLUL XVB PLĂTI EFECTUATE IN AND PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

537

*4

-5.77720

040

-5530

-11326

-5374.03

44.41

Hali efectuate in anii PWCcdcnti ri rt«eik in «wl curent

538

853»

-22B35

-5530

-8244

-56.10

-34.41

Hali efectuate in and precedau! N recuperate in anul curent

539

8S42

-5341,45

-30,72

-531733

Di» total capiul: fnt«/5+425*<29+4nV

540

mm:!

0,00

36393.78

1033434

10271,49

4.114,77

Servicii culturale (rd.416 ta 424)

541

67.0243

3.04240

0.00

140100

735.00

265.00

435.00

Biblioteci nubfite C9teteuk.ertanaii. nmlchtale

542

67.02413.02

040

Muzee

543

. 67.02.113.®

040

Instituții publice de sordocota si cmccrte

544

67.0243.04

344240

1.607,00

73540

265.00

435,00

Scoli populare de arta si meserii

545

67.0243.05

040

Case de cultura

50

67.02.03.06

040

Cămine culturale

547

67.02.03.07

040

Centre pentru conservarea si promovarea culturii Iredllknale

S48

67.02.03.08

040

CoosolittareB Si restaurarea moaumotedor istorice

549

6742.03,12

0,00

Alte servicii culturale

550

674MB30

0,00

Servicii recreative si sportiro (rd.426 ta 428}

551

6742.05

54.0725 *<

0.00

32.851,78

S46434

940&49

3.149.77

Swi

352

674245.01

1532040

6.40040

330040

3360.00

2.16040

--—Tjocret

553

67.02.0542

0.00

tnreliiiereirtdirri publice. conuri, zone verzi, baze sportive si de areemait

554

6742.05,03

38352,98

26.451.78

5364.94

6446.49

Servicii tdijpwse

555

6742.06

4.00040

2400,00

1400.00

500,00

50040

Alte servicii In dtxnmtile cu! terii, recreerii si religiei

556

67.0230

400.00

13540

135,00

10040

3040

557

0,00

Aunrin si adstrat» «octete lrd.4641

558

6842

040

14.12632

5-742.92

&5SX88

5371,65

CHELTUIELI CURENTE (rd.434+43$+436+437+439+444)

559

01

JLpo

13.773.42

53083»

6.447,80

5.478.75

THLUL J CHELTUIELI DE PERSONAL

560

10

7.700,15'

1.98840

2300,00

1349,00

1363.15

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

561

20

7.72531

233X58

1.783.06

1398.17

1.41130

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNJtXtI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd-437)

562

51

040

040

0,00

040

040

040

Transferuri curente (rd.438)

563

SLOI

0.00

udo

0.00

0£0

,.JWP

04Q

Transferuri cBIre indlmiii publice

564

5L0Î4F

OJ»

TITLUL VU ALTE TRANSFERURI (rd.440)

565

55

1336

0,00

0,00

1126

0,00

ZIO

A. Transferuri ttțtemMtd.441 ta 443)

566

5541

1336

0.00

040

1126

0.00

2.10

Programe cu finanțare rambureabife

W

35.0143

0.00

ftwmePHARE si ahepriHtramcu fioantarenerambuBabita

565

55.01.08

0,00

Alte transferuri curente tateme

5541.18

1336

1126

ZIO

IȚilULVUI Proiecte cu finatareifin fonduri edeme neraiutarabile

570

56

324530

030

324530

0,00

0,00

040

Programe din fondul European <fe Dezvoltare Regotnl» fFEDR)

571

56.01

32453C

324530

Pro grame din Fondul Social European (FSE)

sn

56.02

0.00

Programe din Fondul de Coeziune (FO

573

5^03

0.00

Programe din fondul Europe» Agricol de Dezvoltare Rotata (FEADR)

574

5644

0,00

Pronume din Forajul European pentru Pescuit

575

5645

0,00

Programe inssumcrtuLdc Asistenta pentru Preaderare HPA)

376

5647

040

Programe Instrumentul European ie Vecinătate si ParteneriatlENPD

577

56.081        0.001

TITLUL VW ASISTENTA SOCIALA (rd.445)

578

57

'■nm

0.00

5.76734

1214.66

240043

244200

Aiul oaie social (rd.446+447)

579

57X12

1142433

»

5.76734

1214.66

240043

244200

Ajutoare soc   io numerar

580

57.0101

II

5,76734

1214.66

240033

2 1200

Ajutoare sociale in nituri

581

57.02X12

OX»

0.00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rd.449)

51

59

700.00

OX»

240.00

200.00

2004»

60.00

AsoclaUi si fundații

583

59.11

69930

23930

2004»

200.00

60,00

Aii    : pentru daune Provocate de calrnnitaii      e

584

59.

030

030

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

65

o.oo

OX»

0.00

0.00

0.00

oxn

Cheltuieli aferente programelor cu finanțase rambursabila

58f

65.01

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL IrtL45l)

?■»

70

60930

DX

35330

250.00

105.01

-105,00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (ttÎ452)

588

71

60330

0.00

35330

250.00

105.00

-105.00

Active fixe (inclusiv reparații caoitate) faL4S3 la 457)

51»

71X11

60330

OX»

35330

’   250.00

105.00

-105.00

Construcții

590

71DL01

2794»

150XM

129.00

Mașini echipamente si mijloace de transport

591

71.01.02

85.00

5000

35.00

Mobilier, aparatura birotica și alte active corporale

592

71.01.03

50

330

Alte active fixe

593

71.0130

236X»

150.00

86.00

105.00

-105.00

Reparații capitale aferente activelor fixe

594

71.03

OXX)

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (nL459)

595

72

0.00

tu»

0.00

OX»

oxn

ox»

Active financiare frd.460)

896

72X11

0.00

oxn

0.00

oxn

. 0.00

ox»

Contribuții la constituirea de nodalii de dezvoltare inierctimunitarit

597

7201XJ2

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (id.462)

598

79

0.00

oxn

0.00

0.00

ox»

ox»

TITLUL MU RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd.463)

$99

81

0.00

< »

oxn

ox»

0.00

ox»

Rambursâri de credite iiiict

600

81.02

0100

TITLUL XVII PLĂTI EFECTUATE IN ANU PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

11

84

-18,16

oxn

0.00

-16.06

OXN

-210

Plăti efectuate in anii precedam șj recuperate io anul curent

6tl

85X11

-18.16

-16X16

-210

Din total ca>uol:M46S+466+468+469^470+47l+474)

603

31.79429

0.00

14.126.92

5.742,92

635280

5371.65

Asistenta acotdata perananrtor in vârsta

604

68.0204

5.464.61

335738

788.06

526.17

29230

»Mf am rdel    itnvriiiliMtl (id.467)

605

68.02.05

9X127X10

O.C

2218.00

2.400.00

2400.00

2.009,00

Aagenta sociala in cc de invaliditate

60

68.0205X12

9X127.00

2218.00

2.400,00

2400XK

2009.00

Asistenta sociala centru fitmiliesi cooii

607

61 12X16

0.00

Ajutoare neutra locuințe

608

68.02.10

0.00

Crese

609

68Xtt.ll

1.753X10

712.00

300X»

350, 1

391.00

Prevenirea excluderii sociale (rd.472+473)

610

68.0215

5.990,03

0.00

438534

936

033

1394.00

Ajutor social

fll

68.02.15.01

5.990.1

438534

!

0.63

13944»

Cantine de a jutor social

68.02.15.02

OX

Alte cheltuieli In domeniu) asigurărilor si asistentei sociale

613

68.0230

935935

275330

2245.00

3276, 1

1285.15

614

0.00

Pante a IV-a SERVICII SI DEZVOLTARE PUBLICA. LOCUI IE MEDIU SI APE (rd.477+517)

615

69X12

oxn

2237439

1279934

745034

334242

Locuințe, servicii si dezvoltare oaMka(nL506)

616

70.02

1637731

oxn

9.424.04

□53

1.10023

1.41744

CHELTUIELI CURENTE (n!479448l>M81+484-MB8)

617

01

■taurii

0.00

4.948.71

2.75923

1491.77

126129

TITLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

618

10

1.143.00

328.00

3174»

298.00

200.00

TITLUL D BUNURI SI SERVICE

619

20

7301.65

237236

237423

1293.77

1.06129

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂTI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (nL482*483)

620

51

OX»

ox»

0.00

0.00

0.00

0.00

Transferuri curente (rd.429)

621

51X11

0.00

OXN

0.00

OX»

0.00

0.00

Reabilitarea termica a clădirilor de locuit

522

51X1132

0.00

TITLUL Vn ALTE TRANSFERURI (nL485)

623

55

318.00

0.00

250.00

68.00

0.00

0.00

A. Transferuri interneXnL486+487)

624

55X11

318X»

oxn

250.00

1.00

0.00

0.00

Investiții ale regffloe ac nome si      yl comerciale cu caoilal de stat

625

55X11.12

318.00

250.00

68.00

Programe de dezvolt t

626

55X11.13

OX»

OX»

TITLUL VIU Proiecte cu finatare din Fonduri externe nerainbuBabite

56

1.79835

040

1.79135

040

0.00

048

j « l

1

628

5641

LWI32

1.761,82

Prottrame din Fondul Social Boopcm (FSE)

«»

56.02

36J3

3653

Programe din Fundul de Coeziune (FO

«30

5643

040

Praxnmr din Fondul European Aerieni de Dezvoltare Rurala (FEADR)

fi?l

5644

040

Probante dh)R>ndul European peutni Pescuit

fi»

5«45

040

Programe i.    a' de AristiSite pcumi Preaderare IIP A)

fi»

56.07

. . Q40

Programe Instnunentul Euroueau de Vecinătate ai Parteneriat {ROTI

«34

56.08

040

TITLUL K ALTE CHELTUIELI (nL489i

w?

59

OjOO

0.00

0.00

0.00

0,00

040

Sume alocate pentru sprijini cea «mtirufril de tocninte

f36

5933

DjQO

TITLUL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

637

65

040

0,00

0.00

040

040

0,00

Cheltuieli aferente prognuodar cu finanțam rambursabila

«38

65*1

040

CHELTUIELI DE CAPITAL (itl.491+498)

fi»

70

6.124.92

0.00

432442

1.901.77

-472.77

17133

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (td.492)

«4»

71

5374.92

0.00

4.074,69

1401,77

-472.77

-228,77

Active fixe (inclusiv nnarolH capliato) (jri.493 ia 4971

«41

7141

5374.92

0.00

4.074.69

1401,77

-472,77

-228.77

Conatniclii

Ml

71.01.01

3.02737

2474.72

1301.77

-1348.45

39933

Marini, echipamente ai mii toace de irenauort

«43

71.01.02

aoo

Motrilkr,spnxiaibiroticariaheactiveonporafc . .

«44

71.01.03

1630

1340

3.00

Alte active flv

«45

71.0130

2331.15

1386.47

70040

77258

-628,00

Plăti efectwuc in anii orocedenri si recuperate in and curent

646

0542

-1040

-43«

-1.77

-13«

-339

TULUL XI ACTIVE FINANCIARE {td.499)

«47

n

850.00

0.00

*5040

040

. . W»

400.00

Active financiaro (u1500+501)

72,01

85040

0,00

45040

04c!

0.00

+00.00

Pretjcrâroelucwitaluîsactalalsodeuiitarcwwretate

«49

72.01.01

850.00

450,00

*00,00

Participare la capitalul social al socfetlțltor comerciale

«50

72,0142

040

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rrL5O3)

«51

79

aoo

040

040

0,00

0.00

0.00

TITLUL Xm RAMBURSĂM DE CREDITE (rtL504+505)

652

81

0.00

0.00

040

0,00

0,00

0.00

Rambursăridecrediteexterne

fi»

81.01

040

Rambursări de credite interne

«54

«141

040

TITLUL XVn PLĂTI EFECTUATE W AN n PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

«55

84

-9751

-4548

-2433

-1731

-1139

Plan efectuate in anii p retțdcntf ti recuperate in anul cunnl

656

8541

•97JI

-454»

-2*33

-1721

.4139

Dui tern/ capitol: (nL 307+510*513+514+514)

657

0,00

9.42*44

443540

1.10033

1.41744

Locitiote {nL508+509I

«58

704243

642149

040

54M41

147740

-137730

817,78

Dezvolți ^tțmuiW de locuinte ......

659

70.02.03.01

0,00

Alte cheltuieli in domeniul locuințelor

«60

70.02.0330

652139

5.404.41

J47740

-137730

8Î7.781

Alimentaro cu va si «ncnaibri hidrotehnice («LS I 1+2,12)

661

70,0305

0,00

040

0.00

040

040

0.00

Alimentare cu apa

«62

70.02,05,01

0.00

AmenaMri hidrotehnice

«63

70.02.05.02

0,00

IluminM public ri electrificări rurale

«64

70.02.06

5.15838

2.000.00

1.750.00

1,70838

-30040

Alimentare cu Ram naturale in tocaUlMI

«65

704247

0,00

Alte servicii In domeniile tooaațrior, serviciilor si dezvoltării cnmtmaJț

666

70,0230

4-796,94

2,019,63

130840

«9.15

«00.16

667

040

Frot«eirâ mediului lnL549)

«68

. ’*«

29.49048

644

1335045

8.16434

6.150.11

1424.U

CHH .TUIEU CURENTE (nl519+52O+52l+5241

«69

01

23357.21

0.00

11.985,89

6.121.41

346159

155132

TULUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

670

10

2.725.00

79540

844.15

63535

450.00

TITLUL D BUNURI SI SERVICII

671

20

64244*

533436

247534

133132

15

«72

îl

040

040

0,00

040

040

040

Transferuri curente (nL5 23)______________________________________

673

5141

0.00

040

dl»

040

0.00

0.00

Transferuri către instituții publice

.. «7*

SIJHJ31

0.00

TTLUL vn ALTE TRANSFERURI fcdȘ2£

675

55

150.00

040

50,00

50,00

5040

0,00

A- Transferuri intens. (rd.526+527+528)

—sa

55.01

----!ȣ2

-----&oo

5040

—a°a

e£2

Programe PHARE si alte programe cu finanțare ncrambmsabila

Investiții ale regiilor autonome si societAtilor comerciale cu caofatf da stal

Alte transferuri curente interne

TITLUL vm Proiecte cu finatare din Fondun externe nerarabinsabile

Programe din Fondul European de Dezvoltare Regreoala (FEDR)

Programe din Fondul Social European (FSE)

Programe din Fondul de Coeziune (FC)

1          Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

Programe din Fondul European pentru Pescuit

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Preaderare (IPA)

)          Programe Instrumentul European de Vednataie st Parteneriat(ENPfi

TITLUL XICHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

CHELTUIELI DE CAPITAL (td 530+537)

TITLUL X ACTIVE NEFINANC1ARB (nL53I)

Active fixe (mclustv reparații capitale) (rd.532 la ni 536)

Construcții

Masint, echipamente si mijloace de transport

Mobilier, aparatura birotica si alte active corporale

Alte active fixe

Reparații capitale aferente activelor fixe

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd538)

Active financiare (nL539+540)

Participare ta capitalul soda! al societăților comerciale

Contribuții la constituirea de esodatil de dezvoltare Interconmnilaril

OPERAȚIUNI FINANCIARE (nL542)

TITLUL Xlfi RAMBURSĂRI DE CREDITE (nL543+544)

Rambursări de credite externe

Rambursări de credite interne

TITLUL XVH PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Plăti efectuare in anii precedenti si recuperare in anul curent

Din total capitol: faU46+549}

Salubritate si gestiunea deșeurilor (nL547+54S)

Salubritate

Colectarea. tratarea si distrugerea deșeurilor

Canalizarea si tratarea apelor reziduale

Partea a V-a ACȚIUNI ECONOMICE (nL552+578)

Acțiuni generale ecooomice. comerciale si de munca <nL5!2)

CHELTUIELI CURENTE (nL494 la 496)

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

TITLUL fi BUNURI SI SERVICII

TITLUL VQ ALTE TRANSFERURI (rd.497)

A. Transferuri inreme.(nL498+499)

Programe de dezvoltare

Alte transferuri curente interne

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 501)

TTTLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (nL502)

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd. 503 la 506)

677

5531.08

0.00

\    «78

1     55.01.12

0.00

«79

l 55.01.18

150.00

50.00

50.00

50.00

680

56

1    4315.95

0.00

1   4315.95

03»

03»

0.00

flH

56.01

4315.95

431535

682

5602

0.00

683

5633

1 0.00

6Ș4

56.04

0.00

685

5635

0.00

686

56.07

0.00

687

56.08

0.00

688

65

0.00

03»

0.00

03»

0.00

i        030

689

65.0!

03»

690

70

53)403)8

0.00

1390.00

68530

234338

321.80

691

71

1       03»

1390.00

68530

234338

!      321.80

692

71.01

534038

03»

1390.00

68530

234338

32130

693

713)1.01

3200.00

1.051.00

3103»

1.4843»

35530

694

7131.02

13003»

1003»

2003»

13003»

-1003»

695

713)1.03

03»

<96

71.01J0

340.68

239.00

17530

-14032

6630

697

713)3

0.00

698

72

0.00

03»

030

03»

03»

0.00

699

72.01

03»

0.00

0.00

0.00

0.00

030

700

723)13)1

0.00

701

72.01.02

0.00

702

79

1326.65

03»

0.00

1.48439

2038

20.88

703

81

132635

0.00

0.00

1.48439

2038

2038

704

81.01

1.4643»

1.464.00

705

8132

6235

2039

2038

20.88

706

84

-434.46

03»

-12434

-13436

-7534

•99.42

707

85.01

-434.46

-12434

-13426

-7534

-99.42

708

8532

0.00

709

29.4903»

0.00

1325035

8.16434

6.150.11

1324.48

710

743235

21.93534

0.00

7.675.00

7.75934

4339.11

1362.19

711

74.023)5.01

21.64534

73603»

7.75434

4.769.11

1362.19

712

74.023)5.02

290.00

115.00

53»

170.00

713

74.02.06

735424

53753S

4053»

121130

36229

714

03»

715

793»

«im

MO

■<i£S c-iAiJ                    BBHÎE331

716

80.02

0.00

03»

03»

0.00

03»

030

717

01

0.00

03»

0.00

0.00

03»

0.00

718

10

0.00

719

30

0.00

720

55

0.00

03»

0.00

03»

030

030

721

55.01

0.00

03»

0.00

03»

03»

0.00

722

5531.13

03»

723

553)1.18

0.00

724

70

0.00

0.00

0.00

0.00

030

030

725

71

03»

03»

0,00

0.00

030

030

726

-  71.0)

as»

2£0

0.00

0.00

2£2

0.00

Cțnstniqii

■m

7141.01

0.00

M&jitu, echipamente si miilance de transmit

m

71.0142

03)0

Mobilier, «partfart biroticS y alte active corporale

7tJ)L03

0,00

Alte active fixe

730

71X130

0.D0

Reparații awlureaTereiieactiwrtw fixe

7"

713D

0,00

TTTLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rd.479]

732

72

0.00

0.00

0.00

aoo

03»

03»

Active financiare (rd.480)

733

723)1

0.00

aoo

0,00

aoo

0.00

aoo

Contribuții la constituirea de usoctalii de dezvoltare fatcrcwnunitBril

734

723)1.02

0.00

Din total capitol:

735

DjOO

Activai gțocrate economice si comerciale (rdJI3 la 516)

736

8002.01

0.00

.SU»

03»

0,00

ai»

Piemin si combatere immdatii si ghețuri

737

00.023)146

0.00

Stimulare tnmprinderi nuri si ntiilodi

730

80424149

.0.00

Programe de dezvoltare reoooala si sociala

739

800201.10

aoo

Alte cheltuieli pentru acțiuni generale economice si comerciale

740

803123)130

ano

741

0,00

Combustibili si energfe (r4KO)

74?

«3»

03»

283.76439

3. «6,77

431736

-1492.13

CHELTUIELI CURENTE frd380»58H582«-585+588l

. 01

I    03»

281.714.89

233830

336530

-3.150,00

TTTLUL l CHELTUIELI DE PERSONAL

744

10

0.00

TITLUL n BUNURI SI SERVICII

745

20

aoo

TTTLUL IV SUBVENȚII (rtUI3*584) .

746

40

6.158.00

0,00

1.960.00

1324,00

3324,00

-3.15000

Subvenții pentru acoperirea diferențelor de preț și tarif

747

403)3

6.158,00

3.960.00

13243)0

3324.00

-3.150.00

Subvenții pentni compemarai creșterilor neprevizioMte ale preturika ta combustibili

740

4030

0,00

TTTLUL VI TRANSFERURI INTRE UNTTÂTI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd386*387)

749

51

0,00

0.00

aoo

0.00

0.00

0.00

Transferuri curente (rtL526)

W

513)1

0,00

0,0a

aoo

03»

. 0.00

.       Transferuri dltre socitati pentru achitarea oMiptJIlor restante alecealralclor de lennoficare

751

51.0141

000

TTTLUL VO ALTE TRANSFERURI frd369j

752

55

661.00

0,00

385.00

43430

-15(30

aoo

A. Transferați interne (td.590

753

353)1

661.00

0.00

385,00

43430

-15830

aoo

Investi tii ale retriilor autonome si soektftifior comerciale cu capital de stat

754

55.01.12

45,00

45.00

15830

-15630

755

5501.18

6163)0

340,00

2763»

Programe din fondul de Coeziune TFCI

756

56

2773693?

aoo

03»

0.00

aoo

Programe din Fondul European de Dezvoltare Rmmata IFEDR)

757

5641

03»

1

Programe din Rondul Social European (FSEI

758

56.02

0.00

1

----------Programe din Fondul de Coeziune (FO'

.759

56.03

Programe din fondul European Agricol de Dezvoltate Rurala (FEADR)

760

5644

0.00

Prograute din Fandai lurcpetn t*entni pescuit

761

5M>5

0.00

Programe Instrumentul de A tiuena pentru Preaderaro HPA)

762

5607

0.00

. Programe Insmunenbil European de Vednatale si ParteoeriM (ENPf)

763

56.08

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL InL592)

764

70

5.65734

23)50.00

1.40837

1.451.70

74737

TTTLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (nL593)

71

5.657.84

0.00

2450,00

1.40137

1.451.70

74737

Active fixe (tachaiv repraeiB capitalei tiriJIM la391)

766

713)1

5.657,>J4

aoo

2050X0

1.40837

1.451.70

74737

CorBBuctfi

767

71.01.01

4.1953»

1X20X0

960,00

134320

95137

----------MCM echimimCTte și mijloace fc transport

768

71.013»

000

Mobilier, atwratuii birotica șl alte active coroerale

76»

71.0143

QJOO

Alte active fixe

770

71.0130

1.412.77

980,00

42837

20830

-204J»

Reparatil capitale aferente oțtivelor fixe

771

72

51W

50.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE fattOO)

772

79

aoo

o.ao

0.00

0,00

aoo

aoo

TTTLUL XJU RAMBURSĂRI DE CREDITE {nL6Ol+6C2)

773

81

o.w

aoo

aoo

—Ftemtwsln de credi» externe

774

.. 85

0X0

Programe cu fiwntare Oima nerarojninatrili

Din total capHof: (nMN+605+606)

  • 775

  • 776

8541

■0

°£9

283.764,69

3366.77

4.81730

... -2302.13

16


Encrae icntucn

77?

814)2.06

6.15BJ»

3360.00

1324,00

3324,00

-3.150,00

Alli combustibili

778

81412,07

0.00

Alte < ud» privind combustibili li cnenda

779

814)230

283388.73

279304 JN

1342.77

149340

74747

780

0,00

Agricultura. Hivtealtnra, puctcultura si Hndlsara Ird365)

781

83.B2

OJO

04»

■30

Oul»

04»

04»

CHELTUIELI CURENTE (rd.548 la 550)

782

01

OJOO

090

0.00

0.00

0.M

04»

TITLUL t CHELTUIELI DE PERSONAL

783

10

(LOO

TITLUL 11 BUNURI SI SERVICE

7M

20

000

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIE!PUBUCE (rxL55D

785

51

0J»

04»

0,00

. 04»

04»

0,00

Traosfoun curente I rd.552)

786

514)1

04»

04»

0.00

04»

94»

0,00

Transferon către instituții publice

787

5L014H

0.00

Prozrame din Fondul de CocaunciFCl

788

56

04»

04»

04»

04»

0,00

0.00

Prognrtia din Fondul European de Dezvoltare Retctenala IFEDtt)

78»

564)1

0,00

Programe dini dl Soda! European (FSE)

790

56.02

04»

Programe din Fondul de Coeziune {FC1

791

56.03

04»

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

792

56.04

090

Pitianuitedut Fondul European pentru Pescuit

793

56.05

0,00

Programe instrumentul de Asistente pentru Preadernre (1PA)

794

56.07

0,00

Programe hstmngiiiuj European de Vecinătate si f teneriai (ENPI)

7H

56.08

0.00

CHELTUIELI DE CAPITAL <nL5S41

796

70

ooo

04»

0,00

0,00

0.00

0,00

TULUL X ACTIVE NEFINANCIARE (nL555)

797

71

0,00

0.00

0.00

0.00

0.00

04»

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (id 556 la 559)

798

714)1

0.00

0,00

ftjQO

0.00

04»

Construcții

799

714)1 JOI

0,00

0.00]

Mașini. ecfupamaitE si mllloece de Iratttport

w

71.0I4E

0.00

Mobdier, aparatura birotfcl ți sile actiro corourate

801

714)14)3

0,00

Altei ntefixe

M>î

71.0130

0.00

Reparații capitale aferenu naivelor fire

OM

71.03

OjOO

Din total capitol:

804

OJOO

ABiadlut*lniJ66+567)

805

83.024)3

04»

OjOO

0,00

0.00

9.00

Alte cheltuieli In donmial agriculturii

806

83.02.0330

0,00

807

0,00

Transporturi InUSA

KH

M.C

128.75832

04»

92,40133

6386.70

1639M9

5.479.00

CHELTUIELI CURENTE (<d.62»*630t63l->6334636)

«79

01

116391,42

04»

9030534

5.05130

1437939

6.154J9

TITLUL I CHELTUIELI DE PERSONAL

810

10

53535

135.00

225.00

12533

50.00

TITLUL n BUNURI SI SERVICE

811

20

31.703.04

631831

4X2630

14.15344

6.10439

TTTLULIV SUBVENIX (rxL632)

812

40

04»

0.00

04»

0.00

0.00

ȘybveniU ttnttu acoperirea diferențelor de orei si tarif

813

404»

0.M

TULUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂTl ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (ri-634)

814

51

0.00

0.00

ot»

0,00

0.00

0,00

Transferat curente (rd.63fl

SIS

51

0,00

. . 0.00

0,00

0100

aoo

OOP

T nsTentri efitre instituții publice

816

5131.01

0,00

TULUL Vil ALTE TRANSFERURI (rd-637)

817

55

0.00

04»

0,00

0,00

04»

04»

A. Trasafeturi imeme/itL63B+634)

818

554)1

0.00

0.00

04»

0.00

0.00

04»

Investit!! ale regiikr autonome si sodeteiik» comerciale ai capital de stal

819

554)1.12

0.00

Alte transferat cunote interne

«0

55411.18

0,00

TTTLUL VIB Proiecte cu finatare din Fonduri emjpeocrsmbursibile

821

. .... 56

■4,15233

0,00

84.15243

0.00

0.00

0,00

Programedin Fondul European de Dezvoltare Regionala fFEDR)

822

56.01

84.15233

84.15233

Prcgame din Fondul Social European fFSE)

823

564)2

04»

----------EțWffwite din Fondul dp Cotarea (FO

824

56413

0.00

Piwime dra Fonda) European Acriul de Dezvoltare Rurala (FEADR)

«5

56.04

0.00

Programe din FondJ European pentru Pescuit                                                      826

564)5

04»

Programe Instrumentul de Asistenta pentru Prcadcrare (IPA)

m

56.07

0.00

Proeranje Instrumentul European de Vecinătate si Parteoeriat (ENPD

8M

563)8

04»

TITLUL XJ CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE RAMBURSABILA

829

65

03»

03»

ooo

04»

04»

0.00

Cheltuieli aferente programelor cu finanțare rambursabila

830

654)1

o,oc

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd.641)

831

70

4472,70

0.00

1315.00

1-236.70

230)4»

-680.00

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE 101642)

832

71

437170

OJOO

1315.00

1336.70

2301.00

-6.Î0J&J

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.643 la 647]

833

71.01

437170

ooo

1515,00

1336.70

2301.00

.■£80,00

Construcții

«34

71311311

36073»

981.00

1.0053»

2301.00

-680,00

Mașini. echipamente si mti km de transport

835

713)14)2

0.00

Mobilier, apareiurt biroticaalte active «morale

713)1.03

0.00

Alte active fixe

«37

71.0130

765.70

534.00

231.70

Reparații capitale aferente activelor fixe

®8

71.03

0.00

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rtL649)

72

03»

0,00

0,00

03»

, ,<L22

Active financiaro ((U6Î0+451]

MO

7101

000

03»

O.®

03»

OOP

CU»

Partldpere la capitalul social al sockmlior comerciale

w

72.01.01

0.00

Contribuții la ecraniubea de nodalii de dezvoltare intercomunilart

«41

7101.02

. cu»

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

«43

«0

0.00

03»

OJOO

0.00

OjOO

0.M

tafmuwuri pentru tnsltani ri servicii sau adivilati finanmțe integral din venituri proprii

«44

80.03

0.00

Foodul de rulment oectni acoperirea golurilor lenitrorare de cam

W

80-08

0.00

Alic impnniMiiun

846

8030

0.00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.653)

847

79

75,00

OJ»

o.oo:

253»

25.00

253»

TITLUL XIH RAMBURSĂRI DE CREDITE (rd634+6551

ta

81

7500

OJ»

ojoo1

25.00

25.00

25.00

Rambursări de credite externe

84»

81.01

0.00

Rambmiri de credite interne

858

«13)2

75.00

25.00

25.00

253»

TTTL U L XVII F LATI EFECTUATE IN AND PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

851

84

-80,S0

OJ»,

-1831

-26.80

-1530

-2039

Plxti efectuate in anii preccdcnii si rtcunerate in anul curent

851

«53)1

-8000

-1831

-2650

-1530

-2039

as

«53»

OOP

Om uuai avUol: frd.657+661+663)

854

03»

9140233

6.286.70

16390.09

5-4794»

Transport rutier (nLtiM+639+660)

855

84.0103

119.47082

0.00

923H6J3

5.782.74

1646743

5.414.00

Drumuri Si poduri

«56

84.01033)1

0.00

Transport ta comun

857

84.0103.02

,000

Străzi

858

8430.03.03

119.47042

92,006.53

5.782,74

1626735

5.4)4,00

Transport acrim W.662).

8S*

0,00

03»

0,00

QJ»

0.00

---------Avialis.țjvila

OOP

Alte cheltuieli ta domeniul transporturilor

«61

84.0150

138740

396.00

50336

32234

65.00

862

03»

Alte «final .«Bcmfc* (rtOl la 636)

«O

87412

OOO

OOP

0.M

MO

0.00

MC

CHELTUIELI CURENTE 64307+608+611+615)

864

01

0.00

ea>

0.00

0.00

0.00

OJ»

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

865

10

03»

TITLUL D BUNURI SI SERVICII

866

20

IM»

TITLUL Vi TRANSFERURI INTRE UNIT IjȚ ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE («L6091

867

51

000

0.00

0,00

OjOO

OjOO

OJ»

Transferuri curente (td.610)

868

52

03»

03»

0,00

0.00

OJ»

OJOO

Transferuri cSlre instituții publice

169

3101.01

0,00

TITLUL VU ALTE TRANSFERURI lrd.612)

870

55

ooo

OOO

0.00

0,00

03»

03»

A. Transferuri taterncJnUl 3+614)

«71

5501

OJ»

«08

0,00

04»

OJ»

OJOO

Fond Roman de Dezvoltare Sociala

«72

553)1.15

0.00

Alte transferuri curente interne

873

55.01.18

03»

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI <ri416]

874

59

0.00

OOO

0.00

0.00

MO

AivUtece pentru daune Provocate de cal amintite naturale

875

59,02

0,00

CHELTUIELI DE CAPITAL (nL 618)

876

70

000

000

___MS

0,00

0.00

OJ»

TITLUL X ACTIVE NEFINANC1ARE fnL6I9>

«77

71

0.00

ssi

0.00

OJM

122

0,00

Active fixe (indiniv repandi capitale) M620 la 623}

878

714»

.04»

04»

0,00

0.00

04»

2^

Comintciiî

m

71.01.01

0.00

Mei'uii. artfi iutii eiiwawwdemtaiwrt

880

714)14)2

OW

Mobilier, «mbirl birotica ți alte active comorile

881

714)14)3

0,00

Alte active fixe

882

71.01J0

04)0

Reparații o - talc ofcrnHr activelor fixe

883

71JB

0.00

04»

ouoo

o.oo

0,00

OPERAȚIUNI FINANCIARE (rd.625+628'

«4

79

DjDO

04»

0.00

0.00

0.00

Ș85

80

D.OO

04»

(WO

2x22

0.00

Tmurumtai venim inriilutii»lervicfi publice mu adivUHi flmnute bucul din venituri crom

W

80.03

0.00

Alte împrumuturi

M7

8040

0.00

TITLUL X10 RAMBURSĂRI DE CREDITE tnL625+A3O>

MS

81

0,00

0.00

0.00

DJ»

0,00

. o.«

I

1 j

W

814»

0,00

8M

814»

0.00

Din loial eapiloi'

891

0.00

Fondul Romtn de Dexvolum Sociali

874)24»

0.00

Zone libere

an

87-02.03

0.00

Turicm

894

87-02.04

ft00

Proiecte de dezvoltare tmtliifixtctiauJe

899

87.02.05

04»

Alte acftni economice

«M

«74040

0.00

an

0.00

VIL REZERVE, EXCEDENT/DEFICIT

89B

96.02

0.00

REZERVE

w

97.021        0.00

EXCEDENT

w

98JQ?

■EJjIT]

34S240

25852,11

PBFicrr

J2!

994IZ

■51H0CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ NICOLAE-OVIDIU POPOVICIROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


Anexa nr.l Al

La Hotărârea nr. 368 din 09.12.2013

BUGETUL LOCAL DETALIAT LA VENITURI PE CAPITOLE $1SUBCAPITOLE «SECȚIUNEA DE FUNCȚIONARE PE ANUL 2019

DENUMIREA MNCATOMLOR

Codrfad

CodkMMeator

TOTAL

din care credK*

stingerii

7MMJI

TRUDI

TMDU

TMMJV

TOTAL VENITURI 0032*4032400.1*4532)

I

00.01

27630639

04»

7X84435

VENITURI PROPRII «004)2-1 1-02 -3732+r39.02)

2

48.02

16X689.43

04»

39376.04

3437X75

4535132

43.78832

1. VENITURI CURENTE «4*51)

3

0032

268.448,02

04»

65398.04

61373.75

7X84435

6833138

A. VENITURI FISCALE «5+18+29+48)

4

0033

267.427.91

04»

6931138

65.1164»

6537738

6732X35

Al. IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL «6*11+15)

5

0034

■L’lMId

04»

233604»

_

-tel”»*

Al. 1 IMPOZIT PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE JURIDICE «7)

6

0005

04»

60X00

6004»

42X68

644.00

Impozit dc profit «8)

7

01.02

0.00

04»

04»

04»

0.00

04»

impozit pe profil de la asenți economici

a

01.0X0)

04»

04»

04»

04»

04»

04»

Impozit pe venit «10)

9

03.02

2368.68

0,00

60X00

60030

42X68

644.00

Impozit pe onorariul a vocalilor Si notarilor publici

10

03.0X17

04»

04»

0.00

04»

0.00

0.00

Impozit pe veniturile din transferai proprietarilor imobiliare din patrimoniu) personal

11

03.0X18

226838

04»

60X00

600.00

42X68

644,00

AIX IMPOZIT PE VENIT. PROFIT. SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL DE LA PERSOANE FIZICE «12)

12

0006

104386,42

04»

28.13X88

2335OJ»

27365.10

25338.44

Coteai sume defalcate (fin impozitul pe venit «13)

13

0432

104386.42

04»

28.13X88

23.350,00

27365.10

25338.44

Cote defalcate din impozitul pe venit

14

04.02.01

103.187.98

04»

27.78X88

233004»

27315.10

25.1904»

Sume alocate de consiliul Județean pentru echilibrarea bugetelor locale

15

04.0104

1398,44

04»

3504»

350.00

3504»

348.44

A13. ALTE IMPOZITE PE VENIT. PROFIT SI CÂȘTIGURI DIN CAPITAL «16)

16

0007

40.00

04»

104»

10.00

104»

10.00

Alte impozite pe venit, profit si cfatfauridin capital de te persoane fizice «17)

17

05.02

404»

0.00

104»

10.00

104»

104»

Alte impozite Devenit, profit si efetinud din capital

18

^■DTtTîlI

40.00

04»

104»

104»

10.00

104»

A3. IMPOZITE SITAXE PE PROPRIETATE «19)

19

0009

3X187.49

0.00

10.1604»

93304»

539737

7.000.12

Impozite si taxe pe proprietate «2Q«23+flL27*nl28)

20

07.02

3X187.49

04»

10.1604»

9330.00

539737

7300.12

Impozit pe cttdiri «21+nL22)

21

074)2.01

2X587.49

0.00

73004»

7.0004»

338737

5.000.12

Impozit pe clădiri de la persoane fizice

22

07.0X0131

114)1434

04»

4.7004»

3.0004»

135837

XQ56.17

Impozitul si taxa pe clădiri de la persoane juridice

23

073X01,02

1137X95

04»

23004»

43004»

X129.00

Z943.95

Impozit si taxa pe teren fnL24+nL25+nL26)

24

07,024)2

4300.00

04»

1.4604»

1.1304»

1310.00

1300.00

Impozit pe terenuri de la persoane fizice

07.0X0X01

23704»

0.00

9504»

4204»

5004»

5004»

Impozit pe terenuri de la penoane juridice

26

07310232

X40030

04»

500.00

7004»

7004»

500.00

Impozitul pe terenul din extravilan

27

07.0X0X03

30.00

04»

104»

104»

10.00

04»

Taxe judiciare de timbra, taxe de timbra pcntni activitatea notariala si alte taxe de timbra

07.0103

34004»

0.00

900.00

6004»

1.1004»

500.00

Alte impozite st taxe pe proprietate

29

07.0230

1.7004»

04»

6004»

6004»

04»

5004»

A4- IMPOZITE SITAXE PE BUNURI SI SERVICII «30+37+39+42)

30

00.10

125.60132

0.00

293374»

31.27630

314)3X53

33355.79

Sume defalcate (fin TVA «31 lard 36)

31

114)2

1134)5332

0.00

26.1224»

27301.00

2739233

3X137.79

Sume defalcate <fia taxa pe valoarea adăugate pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul județelor ------Ji Municipiului București

32

114)24)1

04»

04»

04»

04»

04»

04»

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru finanțarea cheltuielilor descentralizate la nivelul wmunclor. orașelor, municipii lor » xctparetor MunWoiuM București

33

118282

1 108.677.00

080

2537«30

26.778,00

24.09530

3132630

Sume defalcase dta taxa pc valoarea adtaaitt pentru subventaura encndd termice livrele pwfatid

34

ÎMBIB

0.00

080

0.00

0.00

0.00

0.00

Sume defalcate din taxa pe valoarea adăugată pentru retehnotogizare, modernizarea si dezvoltarea sistemelor «tura tivite de producere ci distribuite a encntW termice

35

118284

080

080

0,00

030

0.00

030

Sume defalcate din taxa ne vttooita fdiugata penau dmnuiri

36

11.02.05

0,00

080

0.00

030

0,00

030

Sume defalcate din taxa pe valoarea adlugitS pentru echilibrarea bugetelor locala

37

11.02.06

437632

080

14480

42330

3.497J3

311,79

38

II.02X7

0,00

030

0,00

030

030

080

Alte jmpoaa si taxe trocrak pe bumm si servicii |nL3S)

3?

1102

18100

0,00

JQ.OO

4100

4030

. 50JO

Taxe hoteliere

40

12.02.07

iâ^cș

0.00

5030

4100

40,00

5088

Taxe ne servicii specifice | nL40t4l >

41

15.02

307.00

0.00

85.00

6330

50,00

109,00

lanxmt pe spectacole

42

15.0231

180,00

0.00

50.00

WM

20.00

90,00

Alic tttt pe servicii specifare

43

153150

12780

0.00

3530

4330

30.00

19.00

Taxe x utilizarea bunurilor, autorizarea trtliizârii bunurilor sau pe deșOsurerea de activiU|i firi, 43+46*47)

44

16.02

110594*

080

3360.00

337000

3350.00

1359.00

Taxa asupra mi iicacelw de transport (iri.44+45)

45

16.02.02

10189,00

ooo

2300.00

3.620.00

380080

86930

IngoaSui pe mijloace de transport detimade persoane fizice

46

1632.0231

530030

080

230030

100030

1.600.00

0.00

lutporitul pe miiluace de transport detîoat da paaowjuridiEe

47

16310102

4 6W,M

0,00

800.00

1620.00

1.400.00

869,-1

Taxe si tarife ootttu dHmpea de licențe si «dorizaiH de fimctwoare

48

16.0103

1,770.00

OM

580.00

35030

350,00

490.00

Alte taxe ne utilizarea bunurilor, autorizarea utilizării bunurilor sau BC desfesun de adivW

49

16.0150

080

080

0.00

030

030

0.00

A6, ALTE IMPOZITE SI TAXE FISCALE (rti.49)

50

00.11

174480

080

67030

550.00

55030

97430

Alte tmpazin: si taxe fiscale frL50)

51

18.02

1744.00

0,00

67030

55030

550.00

974.00

Alte înmoaie si taxe

52

18.0150

174480

0.00

67030

550,00

550.00

974.00

C VENITURI NEFISCALE (r<L52+6ll

$3

00.12

1.820,11

080

-331334

-334125

7466,67

80933

CI. VENITURI PIN PROPRIETATE (1053+59)

54

•0.13

7.877.15

080

2303,00

102.00

1173J5

339950

Vecituridin proprietate fat54 la MJ8)

55

30.02

736985

080

230130

10080

117135

339730

Varsămînte din orolUuJ net al renilor auuxtome de sub autoritatea consiliilor județene ți locale

56

30.02.01

2580

0,00

0.00

030

25.00

0.00

Venituri din concesiuni si închirieri

57

30.(035

734335

080

1000.00

10030

114635

3597,50

Venituri din dividende

58

30.02.08

0.00

080

0.00

030

0.00

030

Alte venituri din proprietate

303150

top

080

1.00

030

0.00

. 030

Venituri din doblnri (rdAO)

—SE

31432

830

0.00

2.00

100

100

100

Alic venituri din dobânzi

61

3132.03

8.00

880

100

230

2.00

100

CI VÂNZAM de BUNURI SI SERVICII (rd.62+70+73+7t+I2)

62

00.14

-6.857,74

080

-531634

-3344 35

539332

-178937

Vtr 'c; < a .r.ftt* ’.l deservirii si uite activități (rd.63 ta nL69)

63

33.02

4.428,DO

080

1.46V*

92580

85100

1,180.00

Venituri din prestări de servirii

64

33.02.08

1920.00

080

805.00

705.00

490.00

920.00

Contribuția pfaimBorsau «rrilnMoritor leali nentni întreținerea «miilor In cresc

65

33.02.10

400.00

080

14030

0.00

200,00

6030

C«Xritxj;:a persoanelor boc Reiau: ale cantinelor de ajung sodul

66

3382.12

0.00

030

0.00

0.00

030

0.00

Taxe din activități cadastrale st agricultura

67

33.0124

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

------C^otributia tunari a c>Znml lor centra Mrtți nerea cociBar în ucilâ^ te de protecție socială

«8

333127

D.00

030

030

MD

030

0.00

Venituri din reoatenstn cteltateillarde rudeota. cnoutalli si deeoktubiri

69

3387 28

25880

080

2030

20v00

18,00

200,00

Alte Menituri din prestări de servicii ți alte activități

70

33.0250

85080

OJM)

500J0

200.00

15030

S30

Venituri «fin taxe administrative, efibertri permise InL7l+72)

71

3482

1.977,

0.00

1.051,00

510.00

376.00

0.00

Taxe exmnudtekre de timbra

72

348282

1326.00

080

1.000.00

550,00

37630

„,030

. Alte veci tun din taxe administrative, eliberări pernuxe

73

34.0150

51.00

030

51.00

0,00

0.00

030

Amenzi, benelimi n confiscări îtd.74 la rd.7T)

74

35.02

5.141.00

030

1.79130

1.15030

130030

1300.00

Venituri din amenzi s alto Smsctiuai aplicate potrivit dtapazițidar legale

75

35.0281

1.779.00

030

1.02930

40030

35030

030

Penal i teU pentru nettepuocree sau depunerea eu mlirriere a declarației de impozite si taxe

76

35.02.02

0.00

030

030

0.00

030

030

tncaslridm valorificarea tainurilor confiscate, abandonate si alia sume constatate odata cu.confiscarea potrivii

77

358283

1100

0.00

1100

0.00

030

030

Alic amari, penaiiital ri confiscări

78

35.05.50

3350,00

0.00

75030

750.00

•5030

130030

Diverse venituri [rd.79 ta 81)

79

36.02

26.808.80

0.00

734730

4330.00

1330030

1.13130

Venituri din aplicarei prescripției extractive

a

368101

SL22

0.00

2122

030

2£2

030

th

Varsaminte drn veniturile instituțiilor publice

fii

36.02.05

100

0,00

2.00

0.00

ooo

040

. Taxe specific

36.0106

1143140

MO

5.00040

3.100.W

130Q.00

LI3140

Vanaminte din amortizarea ntiil werfor fixe

<3

36.02317

0,00

0,00

03»

0.00

ooo

MN

Venituri din ajutoare de stat recuperate

—H

36.0B.il

0,00

0.00

0.00

0,00

0.00

aoo

Alte venituri

85

364150

15125,00

0,00

1495.00

113000

1140040

040

Transferuri vțiuwsre. altele decât subveniiite (rd.83+84)

86

37.02

-451)234

0.00

-1747044

-10.99945

-1084068

-6.101.77

Donării si sponsorizări

—£

37.0101

6023

Q.00

544

(.06

1134

27,49

Vuwmmcdîn roti una dcfonctianarepenta fi ramareasectiumi de dezvoltare (cu semnul mlmis)

88

374243

•4527177

MO

-1747648

-10607JJ

-1045942

-6.12916

. VarsanuntedfaMCtfaneadefanctKittre

89

37.0104

940

OJOO

0.00

0,00

040

0.00

Alte transferuri voluniire

90

37.0150

mo

am

0.00

ooo

MX)

B, VENITURI DIN CAPITAL <p186)

91

00.15

DX»

040

0.00

ooo

0.00

0,00

Venituri din valorificarea unor bunuri (nL87 la ni 90)

n

39.02

040

0.00

0X4)

0.00

OOO

0.00

Venituri din valorificata unor bunuri ale instituim» publice

93

39.02.01

040

0,00

OJOO

0.00

ftOO

ojoo

Venituri din vânzarea locuințelor construite <fin fondurile statului

94

39.0103

OJOO

0.00

OJOO

0.00

0,00

0,00

Venituri din pd vittare

95

39.0104

040

0.00

0.00

0.00

0.00

... Venituri dfavanzarea unor bunuri aperitatatddomeniutoi crlta

96

39.0107

0,00

MW

0,00

ooo

0,00

040

1II.OPERATIUNI FINANCIARE

97

00.15

7194.73

OJOO

0.00

OOP

0.00

7-294.73

incaslri din rambturearea tntpnunuturilor acordate (rd.93 te rd.97)

98

.    4&02

7.294.73

MO

0.00

OJOO

ooo

7194.73

Incaslri din rambursarea împrumuturilor pentru înființarea unor instituții jl servicii publice de Interes local sau a unor activități Onanleie imwral dbt venituri proprii

99

404146

040

040

0,00

OJOO

0,00

OJOO

Încasări din rambursarea microcredîletor de te persoane fizice ți juridice

100

40.01017

0,00

0.00

0.00

ooo

0,00

.046-

Împrumuturi temporare din Trezoreria statului

101

404110

040

0.00

0X4)

ooo

ooo

0,00

Sune dm excedentul anului precedent pțntni acnoerirea Holurilor temporare de casa

un

40.011 (

7294.73

D.00

0,00

7194.73

Incaslri din ratnbtjjțra altor tamnnnuuri acontelc

103

40.0150

040

DJM

0.00

OjOO

0.00

0.00

IV. SLOVENI l! (nj W

IM

00.17

463,54

MW

9J4

454.00

0.00

0.00

SUB VENTH DE LA ALTE NIVELE ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (cd.l(KH-t 17)

MS

00.18

463,54

0X0

944

45400

0.00

OjOO

Subnrcalfl de la buțenil de Stal (rd. 101+111)

106

4102

46334

OJOO

934

49400

ooo

0.00

A De capital (nLI02 la rd.110)

107

00.19

0.00

MX)

0,00

CU»

000

0.00

Rruhcotogizarea centralelor termice si electrice de tmoolîcare

108

410101

0.00

0.00

0.00

ooo

0.00

0.00

investiții Unanime parțial din lumnimrturi externe

109

410103

MO

ooo

0,00

0.00

0,00

0.00

Aeroporturi de intere» load

110

410104

MO

mo

0,00

OOO

OJOO

0.00

Planuri st regulimcnie de uritamiui

111

41011»

0.00

0.00

040

0.00

OJOO

040

Strtzi cate re vor «moșia in oes' ssrel e destinate ooostnicilOor de cvartale de locuia le noi

112

410106

0.00

0.00

0.00

0.00

o.oo

040

Finanțarea studiilor de fezabHItntc aferente pmieaefar SAPARD

113

410107

0.W

0.00

0,90

ooo

0,00

0.00

Finanțarea programului de pietruire a drumurilor comunale ri albnenm cu aod a satelor

114

410109

0,00

0.00

040

ooo

0.00

0.00

Funutim acțiunilor privind reducerea fiscului «talie al cottauctnfor existente cu destinație de Locototl

115

410110

040

MO

OjOO

OJOO

OjOO

Șufrrenlii peutru reabilitarea termic* a dtdkUar de locuit

116

410112

0.00

0,00

0.00

cu»

0X4)

0$)

Subvenții pentru finanțarea pTc/tamefor prioritare tfe mediu

117

410113

OJOO

0.00

0,00

0.00

OjOO

0.00

Ffaatarea chțfaueiilor de capital ale unitarilor de favatamant

118

410114

OjOO

0.00

0,00

0,00

0.00

MO

Sabvevmtfi primite din fondul național de dezvoltare

119

45.0115

040

0.00

0,00

MW

040

0.00

Subvenții de h bosctul de stat către buKlcte locale pentru finanțarea investițiilor in renalaate

IM

410116

OjOO

04»

0.00

ooo

MO

040

Subvenții de la bugetul de stal către bu«trio tocate penlni finanțarea atwatttti< medicale

121

41011601

040

0.00

0.00

..   0X4)

0.00

0.00

Subvenții de ta bwtctu 1 de stat către butade tocate pentru finanțarea reparații lor caritate in sanatate

41011642

0,00

OJOO

0,00

0,00

0.00

Subvenții <te la btntetul de stat către bugetele focale neutra finanțarea altor investirii in sanatate

123

4101163)3

0.00

0.00

0.00

ooo

.MO

0.00

Subvenții pentru finalizarea literarilor de construcție a pperiminletor culturale

124

410117

OjOO

0,00

ojdo

0.00

040

0.00

Subvenții dig veniturile proprii ate MioSan-catre butade tocate patru finanțarea investițiilor in racatatc

12S

410118

OJK

040

ooo

040

040

Subvenții din voiturile proptii ale MloSmcalre bugetele locale pentru finanțarea aparaturii medicale

126

41015(41

0,00

0.00

MX)

0.00

040

OM

Subvenții dinvcniturilepnwii ale MuLStaincnont finanțarea ntwatiifor capitale ia sanatate

m

410118.02

aoo

0.00

0,00

OjOO

ftOO

0.00

Subvenții din veniturile proprii ate MiuSaiLwre bunetete tocate porre finanțarea altor i ntatii fa san.

128

410118.03

0.00

MOI     040

000

0.00

0,00

Subvenții către bugetele focale pentru proteetnta de investirii prin POR 2007-2013

129

4242.19

000

0,00l      M»

0.22

OjOO

£22

Subvenții de la bugetul de stat către bundele locale pentru FEN «et-adenue B. Curente țrd.112 lard. 116)


drepiarikif acwdBteiAT^oaoclorcnlu; <cap

Stdngalfi primite din fondul de Intervenție

Fmaatarea locrtrilor de cadastru imobiliar

Subvenții pentru compensarea creatorilor oeptcvizioaate ale preturifar fa combustibili___________

Sprij in 6 ama ar pentru constituirea familiei

Subvenții primiieiMai. Ipcalart cu lemne, caibum________________________________________

Sub vMtadtnt>mMtui de stat penau nuanțarea mtil li kw de atiaeniftmedtaMod alb__________

Sub ventil tiusou neu născut»____________________________________________

Subvenții de la bwtdui de stat dUre bundele locale pentru fimnurea programelor de efedriflare Subvqri ide la bugetul de stat oentru ființa rea smtatatiî______________________________________

Subvenții petarn sprijinirea cwatruirii de locuințe

Subvenții de ta alte xtmJntemtt I


I

Sabvwttii primite de la bogatele «mwlfllor iitririinu pentru protecția copilului______________________________

Subvenții de la bugetul arigartrilgr pentru romai pentiu finanlwn procametordeonawva finței de munci

Subvenții <te ta buftctute locale pentru instimțn de aristența mcipla___________________________________________

Alte subvenții

Sume primite de la UE in contul plăților efectuate

. Fondul European de Dezvoltare Radonala

Sume primite in contul pifeilar efectuate In anul curent

Sume primite to contul pUjikir efectuate In anii anteriori

Pftfindntere

Fondul Soda] European

Sume primite In conld pUțiior efectuate tn anul curent

Sume primite tn contul pl iii tor efectuate In anii anteriori

PicfîfiAnț&rc

Fondul dt Coeziune

Sume priuuietn contul piditorefer«Mi*toaiid curent

Sume primite in contul plăților efectuate tn anii anteriori

Ptefinanprc

I

1

Fondul European de Pescuit

Instrumentul de AtiMcnțl pentru Pre-Aderare

Instntmem European de Vcdnatate si Paneacriat

Programe Comunitare Fmantete tn perioada 2007-2013

Alte faciliUti si instrumente past-odenre

TOTAL CHELTUIELI (rd.l6l+WW68«22+49|ț

CHELTUIELI CURENTE fad. 19l+224+259+î68+28l+296tJI8+361+3g9H33+478+518+5H+609+62I+666)

TO.UL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL lnLI92+225+282+297+319t-362+39OH34+479t-5l94-5WT5W+6iO+A29-

TTTLUL II BUNURI SI SERVICE ffd.l93+226+2«H283+298*32O3dî+39l+d35+481>+S2(lf5SS+SBt-rtll+fiMH*

Din care

TITLUL IE DOBÂNZI (ttL262)

DoMnzi aferente datoriei publice interne (nL263)

DoUnzi aferente datoriei publice externe lnL264>

Alte dobânzi lrd-265)

TITLUL IV SUBVENȚII (id Jni®!)

Subvenții patru acoperirea diferentelor de oret ti larif (nL583+632)

TITLUL V FONDURI DE REZERVA IrdJlȚ]

13*

410240

040

0.00

0,00

0.00

0.00

131

' OOXO1

46344

0,00

1       934

454,00

MO

040

131

4X0211

000

0,00

040

040

040

0,00

133

4X0X28

<U»

0,00

040

0.00

0,00

040

134

' 424X29

OJOO

040

040

040

aoo

222

135

4X0X32

ooo

0.00

040

0.00

040

0,00

136

4X0X33

OOP

040

040

0.00

OOP

0.00

137

410234

20.03

040

944

10.49

200

0.00

131

4X0X35

0,00

0.00

0.00

. 0.00

0.00

L£S

139

4X0X36

040

0,00

040

040

0.00

_

140

4X0X3?

O.W

OJ»

0,00

0,00

OW

422

141

4X0X41

44341

040

0,00

44341

0.00

040

142

4X0X54

OOO

0,00

o.w

040

040

040

143

43.0X

OOP

0.00

0.00

0.00

0,00

O.DC

144

43.0X01

0.00

040

040

040

040

0.00

145

43,0X04

o.w

040

040

040

04Q

040

146

43OZff7

0,00

0,00

0.00

000

040

MO

147

43.0X20

0.00

148

? '4542

0,00

040

0.00

-Q.Q5

0,00

2.22

149

45.0X01

0,00

040

0.00

0,00

040

4°2

15*

45410141

0,00

040

aw

0.00

0,00

040

151

45.0X01.02

0.00

040

0.00

0.00

0.00

242

in

45.0101.03

o.w

0.00

040

000

040

0.00

153

454202

0.00

0.00

MO

000

aoo

040

154

45.0X0X01

0.00

0,00

0,00

000

040

W

155

450X0X02

0,00

040

0.00

000

040

040

156

430X0X03

040

0.00

0,00

aw

040

040

157

45.0X03

□,0*

n.00

0.00

000

040

040

15*

45,0X03.01

0,00

040

0.00

0,00

040

0.00

159

45.010302

0.00

040

0.00

0,00

0.00

242

160

45.010343

aw

0.00

040

0,00

040

D.00

161

■^45.02.04

0.00

0,00

0.00

000

040

aoo

162

450205

040

040

0,00

0.W

040

040

163

450X07

040

040

0.00

aw

0.00

aoo

164

45.0X08

040

0.00

040

0.00

0.00

242

165

45.0X15

040

040

040

0,00

043

242

L

45.0X16

04c

040

040

OJOO

aoo

0,00

167

0.00

16*

4942

27630639

*4*

*6.969.12

69,470.»

69,69145

5X074X3

169

01

26732X38

0.W

85.74442

66335.75

68.084,40

46357.71

170

110.617.00

040

27307,00

28.909,15

27.723,70

26477.15

171

( 20

9X590.10

0,00

.30454.91

2X96435

25.140.91

1342946

172

■ 2024

I4Q.0Q

040

200.00

000

040

-6040

173

'    30

15.41945

040

5440.00

347645

347645

242645

174

3041

14.71945

0.00

5440,00

347645

337645

172645

175

7 30.02

70040

040

.20040

20000

200,00

100,00

176

» 30.03

0.00

040

040

000

0.00

0,00

177

40

6.15840

040

3.96040

1.824,00

3324.00

-3.150,00

17*

I 40.03

6.158,00

0,00

3460.00

1-824.00

3424.00

-3.15040

179

50

<L«»

&22

flJM

422

040

242

Fortd de rezerva bugetara la disparitir autorităților locale trd.228)                       _______

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂȚI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rd.l90-22»F269»29îN3TH3MtJ«M36H8H52»t-5^|2+i33^)__________________________

Transferuri curente(ni.l95*230*27(H-30(H-322-*365+393-i-437+482+522+58frHil3-*634')__________________

Trausrmri tilrreir^l^îi ptd>fce(nL!9fr*231-l-323*36fr*394N138+«m523*5»7^14*t33) Acțiuni de sâcâite (rd301+3671

___________Transferați din huurote consiliilor județene poara finanțarea centrelor de n pentru protecția amihtfui (id, Transferuri din htaetele tocate pentru instituțiile de asistenla rodate nomu persoanele cu handicap {«L2Z Transferai din bugetele conriUBor tocate ți județene pentru acordarea unor ajutoare dlre uttfmite

__________adnmistratlțHeriirefatetnsîuiaiii de anroi dificRțtfterrf rm    .. ._____ __________Transferai primd contribuții de sănlteto peatm persoane beneficiare de autor soda! (rd_273)__________ Transferai de capital lrd.368)___________________________________________________________________________

---------Ttwferai urau finaWarea investițiilor ta spitale (nL369)_________________________________________ TITLUL va ALTE TRANSFERURI (rd.l!>7»233F324+39H439MM+S24+S56*5M+63frK72)

_ ___________Programe cu finan tare rambttrotbita țrdj35+44] 1

__________Programe PHAREsI alta pnwame cu fmanlarencrainbursabilaird. 199+236+442+526)______________ Investilfi ale regiilor autanetne și sodctitilor comerciaJe cu capital de stat (rtL486+527+590+631)

_______ Programe de dezvoltare (r±237+558)___ __________Fond Rotpan de Dezvoltare Soctate (idA741______________________________________________________ _________Alte transferuri curente mtane (tdW+238+326+397t443H87+528+55»+639+675)_______________ TITLUL Vm Proiecte cu finatarț din Fonduri eateraenerambucMbilc

__ Programe dm Fondul European de DtCTuttarefatfoMlelFEDR) __________Programe dm Fondul Social European IFSE)______________________ ________din Fondul de Comune (FQ___________ __________Prourame din FondulEuro    Agricol de Dezroliare Rurala (FEADR) __________Programe din Fondul European pentru Pescuit________ __________Programe Instrumentul de Asistenta pereni Preaderare (1PAI__________ ___________Programe Instrumentul European de Vcrinslate ii hrteoeriet (ENPJ) TITLUL VOI ASISTENTA SOCIALA (rd327+37(H444>__________________

Atutoore moale (nU28+37l+44S)


Ajutoare aocialc in numerar InL329+372+446) Anitoare sociale in natura inl-330+373+447)


TITLUL K ALTE CHELTUIELI (nL201+33l+398+448HM+676) Burse (ni. 3321

Ajutoare neutra daune provocate de catamitUile naturale (rd.48H677)

_ Stgțtocrea cultelor frd.400)____________________________________________

Contribuții la salarizarea personalului nedericaJ (rd.401)_____________

Despeguttin Civile <nl2O2l

TrryjL XI CHELTUIELI AFERENTE PROGRAMELOR CU FINANȚARE iLVZ JURSAilIl-A CbehuieH aferente programelor cu finammc rambureabOa


CHELTUIELI DE CAPITAL (nL203t239v284F302»334-t-374-M<PM50t49(N329L36frt-592^6IS464(H678) TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (nL2O4v24(N285+3aH33S>37>v4O3M5[-H91+53Ot-56H-592+61fr^4|) _____Actiw fc-fiacloaiv reparata cupHaleMnL2115^24HW3<Mt336HMM32M92F53H 362tI9346l7-KM?-H __________C0Cfflmctiî(rtL20fr»242«-2874-3M+337+3774405M334493^332-l-563»594^1 8+«43^«n___________ _________Mwni. echipamente ai mijloace de Inuaportftd. 207+243*288* W338+37«+40frHM»494+533+5frl+ __________Mobilier, «paratrt btrol W si alte active Mroondcftd. 2Q8+244+289*307+339*37»t407*455+495+334 _________Alic active fiae (nL 2O»*245+2m308+34O*381H408+45&H96+535+S66+597+62l-HM6f484)

Reparații capitole aferente activelor fine InL21(>t24»-29l+30»+341*38l+40»H574497+53fr»567*598*&22-

180

50.04

0.00

0.00

04»

04»

04»

ase

181

51

10354,90

0,00

3.4504»

3.14831

124631

1.7093»

182

51.01

1035430

0,00

3.450.00

3.14831

224631

1.1093»

183

51.014)1

3390,00

0.00

13004»

1.0054»

625,00

6604»

184

51.01.03

.... 6364.90

0.00

2.1504»

114331

132)31

1.04938

185

51.01.14

0.00

04»

0.00

0,00

0.00

OJ»

1|6

51.01.15

0,00

aoo

0.00

0.00

0.00

04»

in

51.0114

030

0.00

04»

0.00

04»

04»

188

51.0131

04»

0.00

04»

0.00

0,00

0.00

w

51.02

0,00

0,00

0.00

0,00

0,00

0.1»

190

$14)2.12

0,00

0.00

0410

0,00

0.00

0.00

191

55

138130

0.00

690.00

46233

37130

5737

192

55.01

131 ISO

0.00

690.00

46233

37130

5737

193

55.01 JB

0,00

0.00

..... O.oa

04»

04»

04»

194

55.014»

0,00

04»

0.00

0,00

04»

04»

195

$5.01.12

04)0

04»

0,00

0.00

......- 04»

04»

194

$5.01.13

04»

0.00

0.00

04»

04»

0.00

197

550145

0,00

o.oo

0.00

04»

0.00

04»

198

554)1.18

965,90

0.00

3504»

11633

37130

5737

199

56

0.00

0.00

0.00

04»

0.00

0.00

2M

56.01

84»

54»

0.00

0,00

0.00

0,00

281

56.02

0,00

04»

04»

04»

04»

OJ»

202

56.03

0.00

0.00

0.00

04»

0.00

04»

203

56.04

<xoo

0.00

0.00

04»

04»

04»

56.05

0,00

040

0.00

0.00

'  04»

04»

205

56.07

0,00

0.00

04»

0.00

04»

0.00

W

56.08

04»

(XOO

0.00

0.00

04»

0.00

20?

57

1132433

0.00

5.76734

121436

1400163

144100

208

I^M i I11LJ.J

04»

5.76734

131436

140033

1442.00

209

57.02.01

1132433

0.00

5.76734

131436

140033

144100

210

$7.0232

04»

04»

04»

0,00

0.00

m

59

18376,00

0.00

73754»

4.7364»

3200.00

1765.00

212

59.01

2.101,00

0.00

8004»

4014»

4004»

500.00

213

59.02

030

0,00

0,50

0,00

0.00

0.00

214

59.11

(233930

0.00

54)7430

33354»

13004»

1330.00

215

$942

4.135,00

0430

24)00.00

1.00030

5004»

6354»

5945

aoo

040

0.00

04»

0.00

04»

217

5947

0.00

04»

0.00

0,00

0.00

218

65

0.00

a,oo

0,00

04»

04»

0,00

219

65.01

04»

aoo

0.00

04»

04»

04»

70

04»

04»

0.00

04»

040

0.00

221

71

0.00

04»

04»

04»

04»

04»

222

714)1

0.00

0.00

04»

OJB

0,00

0.00

223

714)14)1

04»

04»

04»

0,00

0.00

04»

221

714)1.02

04»

040

0.00

0.W

0.00

0.00

225

71.01413

04»

04»

04»

04»

oj»

0.00

224

71.0130

0.00

04»

04»

04»

04»

0.00

22?

7>03

ase

122

1!»

ase

a™

TITLUL XI ACTIVE FINANCIARE (rtL211+458+498+537+568+648+686)

228

72

oro

0.00

aoo

0.00

aoo

aoo

Active financiare (rtL212+459+499+538+569+649)

229

72.01

oxo

0.00

0.00

050

aoo

050

Partitwarc la capitalul social a! societățilorcomerciale CtL213+500+539+650)

234

72.01.01

0.00

050

0,00

aoo

oj»

oxo

Coniributiii la constiiuirea de asocialii de derwlt+re ’-dtwi     ■* (n!2l4+460+501+540+570+6911

231

72.01.02

oxo

0.03

0,00

aoo

0,00

ăOOț

OPERAȚIUNI FINANCIARE (nL215+247+342+4iO+461+502+541+599+652)

232

79

9.465.65

0.00

1.617.00

3.12639

1.662.88

3,058X8

titlul xn Împrumuturi (nL687i

233

80

0X0

050

aoo

0,00

0.00

TITLUL XV ÎMPRUMUTURI

234

80

0.00

0.00

aoo

050

aoo

aoo

împrumuturi pentru institut» si servicii sau activitali finanțate interna! din venituri pmurii

23S

80.03

0X0

050

aoo

050

0.00

0.00

Foiri 1 de rahucnt pentru acoperirea Rolurilor temporare de casa

236

«0.38

w

0X3

0.00

0.00

0X0

oxc

Alte imnronwtuti

237

8030

0.00

0.00

0.00

0.00

050

aoo

Rambursări de credite externe (nL2!7+249+4)2+504+543+601+654)

238

81.01

1.464.00

0.00

050

1.464,00

050

aoo

Rambursări de credite interne lnL218+2W+4I3+463+505+544+602+655+69l)

239

81412

8.001.65

050

1X1750

1X62X9

1X62X8

TITLUL XVH PLAT! EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

240

84

0.90

-388.U

-46931

-331.43

-269.72

Plad efectuate in anii procedcnti si recuperate in aiuri curent

241

85.01

-1.45838

050

-388,12

-46931

-331.43

-269.72

TALUL XIV REZERVE, EXCHQL3N77DERCIT (rd.699)

242

90

oxo

0.00

aoo

aoo

0,00

aoo

Rezerve (td.700)

243

91.01

050

0.00

0.00

0.00

aoo

aoo

Eseu'>4;nL7G!l

244

92.01

29.004X8

000

0.00

aoo

3.15230

25X52.18

Deficit (rd.702)

24S

93.01

29.004.68

0.00

2136134

7.443.14

aoo

ai»

246

0.00

Partea La SERVICII PUBLICE GENERALE 51.02+544)2+554)2+56.92+57412)

247

5002

3737737

050

11X27.00

8X7935

9.495X6

7375.16

Auiorititl Dubfice sj acțiuni Mierie (rtL220)

248

51.02

17526.77

050

431750

436756

5.11231

3324.46

CHELTUIELI CURENTE (rd.192+193+194+197+201)

249

01

10.46137

0.00

350257

2X93.97

3383.48

98135

TITLUL ICHELTUIELI DE PERSONAL

250

10

6,049.05

OCO

1.700.00

1.75000

1X19,00

78005

TITLUL 0 BUNURI SI SERVICII

2S

20

4.41232

0.00

130237

1.143.97

1.764.48

13L38

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNTTÂ'n ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE LUI95)

252

$1

050

Q50

aoo

0,00

aoo

aoo

Transferuri «rente (td. 196)

2S3

51X1

050

0.00

aoo

aoo

aoo

aoo

Transfaurj țfcrc instituții «blice

2M

51.01.01

050

050

0.00

aoc

aoo

aoo

TITLUL VB ALTE TRANSFERURI (nl.198)

255

55

0.00

050

oxo

0.00

aoo

aoo

A. Transferuri curente (rd.199+200)

256

55X1

0£0

oxo

04»

aoo

aoo

?rofi viePHAREsi tthe woareme«fior„jat.t jenunbctsajia

257

55X1X8

0.00

0X5

050

aoo

aoo

0.00

Alte transferuri curente interne

253

55.01.18

050

050

O£3

0.00

aoo

0.00

^ITILUL VEI Troiectecu .Lntmedin -ontfjri catemetocrambcusabile

259

56

0.00

0.00

0.00

0.00

aoo

aco

Proerame din Fondul European de Dtzwllare Remonala (FEDRJ

269

56X1

0.00

050

0.00

050

aoo

aoo

.'roTtmedJoFo.. . dSooal       :(FSD

261

56X2

0.00

050

0.09

0.0G

aoo

aoo

Programe din F   J de Coeziune (FO

262

56.03

050

0.0C

aoo

050

050

aoo

.^roffT e din firmiui European A Jicth de Drcvoltare Rurala (FFADR)

2.53

56.04

0.00

0£3

aoo

050

050

oxo

Vdw i e din Foattal Europet a jxntru Pescuit

264

56.05

0.00

0.00

ăi»

OjfiO

aoo

oxg

Piu-^ame lnstntufejut de Asistenta pentru P. -aderare (1PA)

265

56.07

0,00

050

aoo

aoo

0.00

aco

Profire»* Instrei, «tui B&oaean de Vecinătate si PvrtenaiuE (ENPI)

266

55.08

0.00

O^O

aoo

aoo

0,30

0.00

TITLUL IX ALTE CHELTUIELI (rdJltt)

267

5?

0.00

DespfcnAiti civile

268

59.17

0.00

0.00

0&Ț

0.00

659

Q59

CHELTUIELI DE CAPITAL (rd 204+211)

269

70

0.00

0.00

aoo

aoo

050

aoo

TITLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (ni-205)

270

71

0.00

050

aoo

aoo

0^6

Active fixe (inclusiv reparații capitale) (rd.2061a nL2IO)

271

7IXI

050

0.00

aoc

0xM

05C

0X3

Construcții

272

715151

050

aoo

050

aoo

050

0.00

x'Mttâ. echip :«Jest uiliJoece de banstioit

273

71X1X2

050

0.00

oxo

aoo

0.00

0.00

Mobilier, aparatura birotica si atte active corporale

274

71X1X3

050

aoo

0,00

aoo

0.00

04»

£& active fixe

275

71X130

0,00

oj»

0.00

aoo

aoo

Tepa^-i cr „tale efai.de activelor fixe

276

71.03

0.00

aoo

aoo

aoo

aoo

aoo

TULUL XI ACTIVE FINANCIARE (nL2>2)

ITt

72

0,00

aoo

ăOO

aoo

aoo

aool

Active financiare (rtL2)3+214)

278

72.0:

0.00

0X0

0.001       0X0

0.00

oxo

Panicnmen la capitalul social al sodctatilor comerciale

279

7101.01

0X0

0,00

aoo

0X0

0,00

âcc

CorUrflxitli te constituirea de «octeții de dezvăluire intercomunitart

280

7X01.02

0X0

0X0

0.00

0.00

OXC

aoo

OPERAȚIUNI FINANCIARE <hL2I6)

281

79

7.864.00

0.00

1.617X0

1X17X0

1X17.00

3X13.00

TITLU'. XV ÎMPRUMUTURI

ȚJ2

80

3;CT

împrumuturi penau msiitulii ai servicii sau activitali fteattlate integrat din venituri proprii

283

80X3

0X0

0.00

0X0

0.00

aoo

Fondul de rulment pentru acoperirea golurilor = pot are de casa

234

8308

0.00

0,00

oxo

0.00

aoo

0.00

Alte imontinuturi

8030

0,00

0X0

0X0

0,00

aoo

0.00

TITLUL Xm RAMBURSĂM DE CREDITE (nt 217+21»)

286

81

7.864X0

0X0

1X17X0

1X17.00

1X17X0

3X13X0

Rr .rfntrttri de credite externe

287

81.01

0.00

oxo

0,03

0X0

0X0

0X0

Rambursări de «ursite .Uerac

20

81.02

7X64.00

0.00

1X17X0

1X17.00

1X17X0

3X13.00

TTTLUL XVn PLĂTI EFECTUATE IN AND PRECEDENT] SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

289

84

•404.60

axă

-10237

-143.97

•8117

-69X9

Pîau efectuate iu r. ii ■u.jce<‘<cnti ri recuperateîn anul ciuent

290

85.01

-404,60

0.00

-10157

-143X7

-8117

-69X9

Dm total capitol- fnL220)

291

0.00

0X0

0.00

3.00

aoo

Autorități errcitiive ti le»|«ln<«veird.22j)

292

51X2X1

17X20.77

0.00

4317X0

4367.00

5.11231

3X24.46

Autontăli executive

293

51X2X1X3

17X20.77

0.00

4517X0

4367X0

5.11131

3X24.46

294

0.00

ICO

0X0

0X0

OJJO

exo

Alte eezviril publice -reuerale (»US2 ta rtL 256)

2S3

54X2

3X97.15

0X«

1X7000

836.04

907XJ

jys

CHeLTUIELI CU? ENTE (rd225+226+227+229+233)

295

01

3X60X1

0,00

1382X2

854,70

929X9

89330

TITLUL 1 CHELTUIELI DE PERSONAL

297

10

807.15

0.00

250X0

225.00

225X0

107.15

TITLUL B BUNURI SI SERVICII

298

20

1433^6

3X3

73192

529.70

404X9

736,15

RtTLUL V FONDURI DE REZERVĂ (nL228)

299

50

0.00

0X0

0,00

0.00

0,00

aoo

Frați fi*i^erra buget» .a te df3*Htia wtloriWitor ittenfe

303

50X4

0.00

0X0

OlM

0.00

OC3

aoo

TITLUL VI TRANSFERURI INTRE UNITĂTI ALE ADMINISTRAȚIEI PUBLICE (rtL230)

301

51

0,00

oxe

0X0

0X0

0X3

oxo

Transferuri curente £td 23 i+232)

302

51.01

0X0

0X0

0.00

aoo

oxo

aoo

Țreasferuri cftre instituții publke

303

51.01X1

7 W

0.00

0.00

aoo

oxo

Transferuri dbt bugetele cooriliiter tecate ți jerfețene penii ; crederea unor ajutoare către l itâțile edniteisttntivHeriloriale te situații de extrem» tfificultâle

304

51X134

OXC

0,00

oxo

aoo

oxo

aoo

TITLUL VB ALTE TRANSFERURI lrd.234)

305

55

750X0

3X0

30QX3

100.00

300.00

50.00

A. Transferuri interne (nL235+236+237+238)

306

55.01

750.00

0X0

300,00

100X0

300.00

50X0

Prog". c cu frfa.Țjgre rambursabil-'

307

55X1X3

0.00

jMM!

0X0

aoo

0,0,

aoo

programe PHARE si alte programe cu finanțare «rambursabilă

308

55.01.03

0.00

jș>oo

0X0

opo

JUJ2

0,00

Programe de dezvoltare (td.498)

55.01.13

0.00

0.00

0.00

0£!

cxc

oxo

Alte trai«afeturi curente mieme

310

55X1.18

750X0

0X0

3C%00

100.00

300.00

50.00

TTTLUL V31 P,o’țc»t cu tf. «. <u j J-fa Fonduri exto se «rambursabile

311

56

0X0

0.00

o'xp

0X3

aoo

0.0?

ProgramedinForehilEuropa-ndeDezvoltare k.-giona!a (FEDR)

312

56.01

0X0

0,00

oxo

oxo

aoo

aoo

Programe «fin FouJil S.rial Etț,n.e»a (FS3)

313

56.02

0X3

0.00

0X0

0.00

aoo

0.00

Programe (fin Forefol de Coeziune (FC)

3|4

56.03

0X0

0X0

0.00

0X0

aoo

0.00

Programe din Fondul European Agricol de Dezvoltare Rurala (FEADR)

315

56.04

0X0

0.«J

0X0

aoo

oxo

aoo

Prggrame din Fondul European pentru Pescuit

310

56.05

0.00

oxo

0.00

aoo

oxo

OXt

Progr’.uB Instrumentul ; Ariaarta pentru Preț .a re IIP A)

31?

56.07

0.00

054

0.00

oxo

0.00

oxo

Programe Instrumentul European de Vecnuaie si Pattenenal (ENPI)

318

56X5

OXG

0.00

0£3

aoo

0.00

oxo

CHELTUIELI DE CAPITAL (nL240)

J19

70

oxo

0X0

0.00

oxo

jj.ooj

oj»

TTTLUL X ACTIVE NEFINANCIARE (nL241)

320

71

0X0

iffij

0X0

oxo

aoo

aoo

Active fire (inclusiv reparații capitale) (nL242 te nL246)

321

71X1

0,00

oxo

0X0

0X0

0,00

OtOG

Construcții

322

71X1X1

0.00

0.00

0X0

aoo

0.00

aoo

MajlnL echipamente si mijloace de transport

323

71.01.02

0.00

oxo

0X0

oxo

aoo

aoo

Mobilier. aparatură birotică si alic active corporale

324

71.01.03

0X0

0.00

0X0

oxo

oxo

oxo

Alte active fixe

325

71X130

0.00

aoo

050

oxo

oxo

0.00

ItwnKi witele aferente n'**veLar fire

326

71.03

0.00

0.00

0X0

0.00

aoo

jOPERATTUNJ FINANCIARE (rdJ48)

m

79

0.00

0,00

0.00

0,00

aoo

am

tTULUl XIII RAMBURSĂRI DE CREDITE (nl.249+250)

328

81

040

0.00

040

aoo

aoo

040

Rambursări de credite externe

?F»

81.01

O.OQ

0,00

040

aoo

am

am

Rambursări de credite interne

3M

8142

040

0,00

aoo

0,00

aoo

0,00

TUTUI xvn PLĂTI EFECTUATE IN ANU PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

Ml

84

-6336

0.00

-1242

-16,70

-22.89

-9.15

Plăti efectuate in anii incrxdCTriri recapenw in anul curent

332

854)1

-63/6

aoo

-1242

-IBL70

-22.K

-9.15

Din total eopitof: fnt 232+253+23<+25S+2M)

333

3497,15

04»

1.270,00

83640

907.00

■MJȘ

Food de.rezcrva bugetar» ta dbwiția amoritaților focale

334

54.02.05

04»

0.00

03»

aoo

040

0.00

Fond pentru ■■■■‘.vj-.- ■fctț; , vp^iiix externe, cootracutefearantate de stat

335

544HO6

... 0.00

aoo

000

0,00

aoo

040

Fond pentru saraaltns Impnamituritar externe, coctraăate/umntate de adminislraiUle publice locale

336

544247

040

aoo

040

aoo

<U»

am

Servi4j publice comunitare de evidenta a persunnetor

337

5442.10

81X7?

0,00

30540

20x00

20064

99,15

Alte servicii pubfecc nnxrale

338

5402.50

34)8436

am

965.00

«2840

706J6

78540

339

0,00

aoo

040

aoo

aoo

Tranzacții privind datoria publici si fatprumtituri (rO266)

340

55,ți

1535945

M8

64MOOO

347645

3.47645

2.76635

CHELTUIELI CURENTE (rt 2WH-262)

Ml

01

15359.65

aoo

6.M0.W

327645

3,47655

176635

TITLUL U BUNURI 31 SERVICII ltd.261)

«î

20

140.00

0,00

200.00

am

0.00

-6040

Camh toane ri alte costuri aferente faniwnmiiitsilnr

343

2024

140,00

040

20040

.00

040

-6040

TITLUL PI DOBÂNZI (itL263*264r-265)

344

30

15.419.65

aoo

544040

347635

3.47635

242635

DuMno aferente datoriei publice interne

3001

14.71945

040

544040

347645

327635

2.72635

Dobânzi aferente datoriei publice externe

346

3042

70000

0,00

200,00

200.00

20040

10040

Altedobtetri

347

30.03

OOP

0.00

aoo

0,00

03»

040

IIILUL XVU PLĂTI EFECTUATE IN ANII PRECEDENT! SI RECUPERATE IN ANUL CURENT

348

84

OOP

OJOO

aoo

040

040

03»

Plăti efectuate in anii precedent! sj recuperate in amil curent

349

8541

0,00

040

aoo

âbc

aoo