Hotărârea nr. 367/2013

Hotărârea nr.367 din 29.11.2013 Hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeţei de teren de 15 mp, situată pe str. Cronicar Neculce şi asupra suprafeţei de teren de 25 mp, situată  pe str. Calea Republicii, aparţinând domeniului public al municipiului Bacău.


HOTĂRÂRE

privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 15 mp, situată pe str. Cronicar Neculce și asupra suprafeței de teren de 25 mp, situată pe str. Calea Republicii, aparținând domeniului public al municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 29.11.2013;

Având in vedere:

-Adresele înaintate de EON Moldova Distribuție și înregistrate la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 43108/20.11.2013 și nr.43790/28.11.2013 ;

-Referatul nr. 78356/ 28.11.2013 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau, înregistrată cu nr. 8950/ 28.11.2013;

-Raportul compartimentelor de specialitate înregistrat cu nr. 8951/ 28.11.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 693/28.11.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 694/28.11.2013 ai Comisiei de specialitate nr.2, nr. 695/28.11.2013 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 696/28.11.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art.12 alin. (2), lit. „a” și „c”, alin. (4) din Legea nr.l23/2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, actualizată;

-Prevederile ari. 47, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și art.45(3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor


necesare montării cablului electric subteran al LES 20 kV, asupra suprafeței de teren de 15 mp, de-a lungul trotuarului, situată pe str. Cronicar Neculce, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de situație - Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Se aprobă dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare amplasării conductoarelor LES 20 kV, asupra suprafeței de teren de 25 mp, situată pe str. Calea


Republicii, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de situație - Anexa nr. 2, parte integrantă din prezen ART. 3 - Hotărârea va fi Locativ și îndrumare Asociații de F


PREȘE1 JITARH/O


NR. 36?

DIN 29.11.2013

P.OJV. I.DJ R.TJEi.l/I>s.I-A-2ipiului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond N Moldova Distribuție și SC Socar Petroleum SRL.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-O IU POPOVICIRomânia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. I

LA HOTARAREA NR.369 DIN 29.11.2013
fi UTILIZAT îm vederea °8Wfi;i?UT°R|ZATIEI /?nreglairara/dâta) _g^MPțlonat na Daniela Moțne -*»»*»***M*l»*»t«M"« (sarmală) .


•'ctv


LocwnUi P-ri*M

X'r.aul 6399b


H IMM L£S20kV


tf-RPaiw


LES20W proiectat 1 H/57JJ       „ .

LES ?0kV manșonare


.1


~t>ț


IO3J


Legenda.


9 CERTIFICAT


S.C. GEO POIN * EXPERT S.R.LI'


■ LEU 2tUd existent

- LES 20ki‘/miiectat

□  - uimlul conexiune E OS moldova


AGOJflRESClV^■TlHlr^L.l-'tyi-.:?Jli Eti1! I I IM

/ Proiectat:

Guramulta E.

Scara

Verificat.

Valerica Rusu

1 500

Sef proiect:

Guramulta E.

Data-

Director

Cezar Popa

JL

11/2013


- situația proiectata -ANEXA               8

LA HOTARAREA NR. 36P DIN 29.11.2013 JNr. Pct

X M

Y M

/

559533.445

647661.853

2

559544.463

647690.464

3

559529.980

647693.190

i

5

559527.530

647697.450

6

559522.136

647698.447

7

559512.699

647700.191

8

559502.604

647702.055

9

559489.928

647669.961

10

559500.610

647668.120

11

559510.034

647666.383


Proiectat:

Guramulta E.

Verificat:

Valerica Rusu

K

Sef proiect:

Guramulta E.

Director:

Cezar Popa