Hotărârea nr. 366/2013

Hotărârea nr.366 din 29.11.2013 Hotărâre privind aprobarea Organigramei, Statului de funcţii, Regulamentului de organizare interioara, Regulamentului de organizare si functionare la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau si Statul de Functii pentru cabinetele medicale scolare din Municipiul Bacau.


HOTĂRÂRE

privind aprobarea Organigramei, Statului de funcții, Regulamentului de organizare interioara, Regulamentului de organizare si funcționare la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau si Statul de Funcții pentru cabinetele medicale școlare din Municipiul Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 29.11.2013;

Având în vedere:

-Referatul nr.8828/22.11.2013 al Direcției Sport, Cultura, Sanatatedin cadrul Primăriei Municipiului Bacau; -Expunerea de motive nr.8835/25.11.2013 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul nr.8836/25.11.2013 al compartimentelor de specialitate;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 685/28.11.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 686/28.11.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 687/28.11.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 688/28.11.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 689/28.11.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr.95/2006 privind reforma in domeniul sanatatii, actualizata;

-Prevederile OUG nr.162/2008 privind transferul ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sanatatii Publice către autoritatile administrației publice locale;

-Prevederile HG nr.36/2009 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a OUG nr.l62/2008 privind transferul ansamblului de atribuții si competente exercitate de Ministerul Sanatatii către autoritatile administrației publice locale;

-Prevederile Ordinului Ministrului Sanatatii nr.l384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management si a listei indicatorilor de performanta a activitatii managerului spitalului public;

-Prevederile art.47 și ari. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată;

In baza dispozițiilor art.36(2) lit. „a” și art.36 (3) lit. „b” și art45(2) lit „a” din Legea nr. 215/2001, privind administrația publică locală, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aprobă Organigrama, Statul de funcții, Regulamentul de organizare interioara, Regulamentul de organizare si funcționare la Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau si Statul de Funcții pentru cabinetele medicale școlare din Municipiul Bacau, conform Anexelor 1-5 parti integrante din prezenta hotarare.

Art2. - Hotărârea se comunică Administratorului Public al Municipiului Bacau, Direcției Economice, Direcției Sport, Cultura, Sanatate din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, precum și Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău.

CONSILIERI:


CONTRASEMNEAZĂ, IECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU COLAE-OVWIU POPOVI
COSMA ELENA TIMOFTE PAUL-VALERIAN BÎRZUILIE

NR. 366

DIN 29.11.2013

N.O.P..C.FU R.TVEx.l/Ds.l-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. 1

H.C.L. nr. 366 /X9. U. 2013


REGULAMENTUL DE ORGANIZARE SI FUNCȚIONARE AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACĂU

aprobat în conformitate cu dispozițiile Ordinului MS nr. 1384/2010 - Anexa nr. 1, art.5 (4), pct. 1. de către managerul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău - dr. Gabriel Gavrilă

2013

CAPITOLUL I DISPOZIȚII GENERALE

Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău este unitatea sanitara cu paturi, de utilitate publica, cu personalitate juridica, în subordinea Consiliului Local al Municipiului Bacău, ce furnizează servicii medicale, cu sediul in Bacau, strada Oituz nr.72.

Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău asigura asistenta medicala completa de specialitate, preventiva, curativa si de recuperare a bolnavilor internări si ambulatori de pe teritoriul arondat.

Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău asigura condiții de investigații medicale, tratament, cazare, igiena, alimentație si de prevenire a infecțiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii.

Q     CAPITOLUL n

STRUCTURA ORGANIZATORICA

Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău are in structura 2 secții, 3 laboratoare (Laborator radiologie si imagistică medicală, Laborator de analize medicale, Laboratorul de explorări funcționale), 1 farmacie cu circuit inchis, 1 dispensar TBC, 1 cabinet de pneumologie (ambulatoriul integrat) .

CONDUCREA SPITALULUI

Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău este condus de un manager numit prin ordin al Primarului Municipiului Bacau și comitetul director al spitalului.

ACTIVITATEA ECONOMICO-ADMINISTRATIVA

Activitatea economico-administrativa are următoarea structura organizatorica:

 • a) . Biroul R.U.N.O.S. si Informatică

 • b) . Compartimentul Financiar - Contabilitate

 • c) . Birou Juridic

 • d) . Serviciul Tehnic si Administrativ, care are în subordine:

centrala termica spalatoria blocul alimentar personal de deservire muncitori calificați muncitori necalifîcati

CAPITOLUL m ATRIBUȚIILE SPITALULUI

In cadrul atribuțiilor sale, spitalul asigura:

 • a) , prevenirea si combaterea bolilor transmisibile, bolilor profesionale, a bolilor cronice si degenerative, precum si adaptarea si aplicarea la specificul teritoriului a programelor naționale de sanatate publica;

 • b) . controlul medical si supravegherea medicala sistematica a unor categorii de bolnavi si a unor grupe de populație expuse unui risc crescut de îmbolnăvire;

 • c) . primul ajutor medical si asistenta medicala de urgenta;

 • d) . efectuarea consultațiilor, investigațiilor, tratamentelor si a altor îngrijiri medicale bolnavilor ambulatori si spitalizați, în mod nediscriminatoriu tuturor asiguraților;

 • e) . recuperarea medicala a bolnavilor, invalizilor si deficientilor;

 • f) . depozitarea, prepararea si difuzarea medicamentelor precum si distribuirea instrumentarului si altor produse tehnico-medicale, potrivit normelor in vigoare; controlul si urmărirea calitatii medicamentelor in vederea ridicării eficientei tratamentelor, evitarea riscului terapeutic si a fenomenelor adverse; informarea si documentarea in domeniul medicamentelor;

 • g) . stabilirea factorilor de risc din mediul de viata si de munca, a influentei acestora asupra stării de sanatate a populației si controlul aplicării normelor de igiena;

 • h) . efectuarea de analize si anchete medico-sociale pentru cunoașterea unor aspecte particulare ale stării de sanatate;

 • i) . respectarea dreptului la libera alegere a furnizorului de servicii medicale în situațiile de trimitere în consulturi interdisciplinare ;

 • j) . completarea prescripțiilor medicale conexe actului medical atunci când este cazul pentru afecțiuni acute, subacute, cronice (inițiale);

 • k) . crearea unei ambiante plăcute, asigurarea unei alimentarii corespunzătoare afecțiunii, atat din punct de vedere cantitativ cât si calitativ precum si servirea mesei in condiții de igiena;

 • l) . promovarea acțiunilor privind educația sanitara a populației;

 • m) . realizarea condițiilor necesare pentru aplicarea masurilor de prevenirea infecțiilor interioare, protecția muncii si paza contra incendiilor, conform normelor in vigoare, cu neutralizarea materialelor și instrumentelor a căror condiție de sterilizare nu este sigură;

 • n) . informarea bolnavului sau a persoanelor celor mai apropiate asupra bolii si evoluției acesteia, in scopul asigurării eficientei tratamentului aplicat, cu respectarea păstrării de către personalul medical a confidențialității față de terți (alții decât familia și reprezentanții legali) asupra tuturor informațiilor decurse din serviciile medicale acordate asiguraților;

 • o) , să respecte confidențialitatea tuturor datelor și informațiilor privitoare la asigurați, precum și anonimatul, intimitatea și demnitatea acestora;

 • p) . acordarea asistentei medicale si a funcționalității unitarilor sanitare in perioade de calamitati (inzapeziri, inundații, etc) sau in alte situații cu caracter deosebit;

r) . realizarea condițiilor necesare pentru respectarea masurilor privind sterilizarea instrumentarului utilizat la nivelul unității spitalicești de către intreg personalul medical;

s) . desfasurarea de activitati proprii de cercetare potrivit posibilităților de dotare si încadrare;

t) . pregătirea profesională a personalului medical în baza planului anual de pregătire profesională continuă a personalului medical

u) . respectarea de către întreg personalul spitalului a clauzelor contractuale cu casa de asigurări de sănătate și aplicarea sancțiunilor stabilite prin lege în cazul nerespectării lor.

 • v) . respectarea de către întreg personalul spitalului a drepturilor pacientului.

Secțiile si compartimentele cu paturi, au in principal, următoarele atribuții:

A. IN CADRUL ASISTENTEI MEDICALE:

0   a), la primire:

a.l. la nivelul de primiri urgente

 • > asigura trierea si stabilizarea funcțiilor vitale a cazurilor cu afecțiuni acute;

 • > examinarea imediata , completa , trierea medicala a bolnavilor , pentru internare:

 • > asigurarea baremului de urgenta , potrivit reglementarilor Ministerului Sanatatii;

 • > imbaierea bolnavilor, dezinfectia si deparazitarea bolnavilor si efectelor;

 • > asigurarea transportului bolnavilor in secție;

 • > asigurarea transportului si a tratamentului pe durata transportului , pentru bolnavii care se transfera in alte unitati sanitare;

La raportul de garda participa medicii , șefii de laborator,farmaciștii, șefi secție, asistenta șefa; raportul de garda poate dura maximum 30 minute;

O

b). in secție:

repartizarea bolnavilor in saloane, in condițiile aplicării masurilor referitoare la prevenirea si combaterea infecțiilor interioare;

asigurarea examinării medicale complete si a investigațiilor minime a bolnavilor in ziua internării;

efectuarea in cel mai scurt timp a investigațiilor necesare stabilirii diagnosticului;

declararea cazurilor de boli contagioase si a bolilor profesionale conform regulamentului in vigoare:

asigurarea tratamentului medical complet (curativ, preventiv si de recuperare ), individualizat si diferențiat ,in raport cu starea bolnavului,cu forma si stadiul evolutiv al bolii, prin aplicarea diferitelor procedee si tehnici medicale si chirurgicale:indicarea, folosirea si administrarea alimentației dietetice, medicamentelor,

5 precum si a instrumentarului, aparaturii medicale si a mijloacelor specifice;

asigurarea ziua si noaptea a îngrijirii medicale necesare pe toata durata internării;

asigurarea medicamentelor necesare tratamentului indicat si administrat corect a acestora, nefîind păstrate medicamente la patul bolnavului;

asigurarea condițiilor necesare recuperării medicale precoce;

asigurarea alimentației bolnavilor, in concordanta cu diagnosticul si stadiul evolutiv al bolii;

desfasurarea unei activitati care sa asigure bolnavilor internări un regim rațional de odihna si servire a mesei,de igiena personala, de primire a vizitelor si pastrarea legăturii acestora cu familia;

asigurarea securității copiilor contra accidentelor in comprtimentul de pediatrie;

transmiterea concluziilor diagnostice si a indicațiilor terapeutice pentru bolnavii externați, unitarilor sanitare ambulatorii;

educația sanitara a bolnavilor si aparținătorilor;

alte activitati medico-sanitare necesare recuperării peroanelor internate ;

B. IN ACTIVITATEA DE CONTROL A APLICĂRII PROGRAMELOR NAȚIONALE DE SANATATE PUBLICA:

efectuarea controlului pe specialități in unitățile sanitare din teritoriul arondat; îndrumarea, sprijinirea si controlul corect al modului de acordare a asistentei medicale a populației in profîlele respective, in dispensar;

urmărirea îmbunătățirii continue a calîtatii îngrijirilor medicale;

asigurarea unui nivel tehnic profesional superior al personalului medico-sanitar propriu si a instruirii personalului medico-sanitar aflat pentru stagii practice;

analiza periodica a stării de sanatate a populației, a calîtatii asistentei medicale (concordanta diagnosticului intre cabinetul medical, ambulatoriul de specialitate si spital), respectarea tratamentului indicat precum si a altor aspecte.

CAPITOLUL IV

SARCINILE PERSONALULUI

MEDICUL SEF DE SECȚIE are următoarele atribuții:

organizează si răspunde de întreaga activitate in secția pe care o conduce;

răspunde de aplicarea dispozițiilor legale privind internarea bolnavilor in secția cu paturi;6 organizează, la începutul programului, raportul de garda, ultimele 24 de ore, stabilindu-se masurile necesare; examinează fiecare bolnav la internare si ori de cate ori este nevoie; organizează,controlează si îndruma direct activitatea personalului din secția cu paturi; programează activitatea tuturor medicilor din secție, indiferent de încadrarea lor, astfel ca fiecare medic sa lucreze periodic in diversele compartimente ale acesteia, in scopul îmbunătățirii pregătirii profesionale si a practicării cu competenta egala a tuturor profilelor de activitate din secție; controlează efectuarea investigațiilor prescrise;

asigura si urmărește stabilirea diagnosticului, aplicarea corecta a indicațiilor terapeutice;

organizează si răspunde de acordarea asistentei de urgenta la primire si in secție; organizează si răspunde de activitatea de garda in secție, conform reglementarilor in vigoare;

organizează analiza periodica a calitatii muncii de asistenta medicala;

colaborează cu medicii șefi ai altor secții si laboratoare, in vederea stabilirii diagnosticului si aplicării tratamentului corespunzător;

organizează consulturile medicale de specialitate;

urmărește introducerea in practica a celor mai eficiente metode de diagnostic si tratament;

organizează si răspunde de activitatea de recuperare medicala;

controlează, îndruma si răspunde de aplicarea masurilor de igiena si antiepidemice in vederea prevenirii infecțiilor interioare conform Ordinului MS nr. 916/2006;

controlează si răspunde de aplicarea masurilor de protecția muncii in secția pe care o conduce;

controlează si răspunde de completarea foilor de observație clinica a bolnavilor in primele 24 de ore de la internare si de înscrierea zilnica a evoluției si a tratamentului aplicate;

controlează si răspunde de eliberarea, conform normelor legale, a documentelor medicale întocmite in secție;

răspunde de corectitudinea înregistrării datelor in dosarul medical al pacientului precum si de gestiunea dosarului pacientului

răspunde de ridicarea continua a nivelului profesional a personalului din subordine; controlează întocmirea, la ieșirea din spital, a epicrizei si a recomandărilor de tratament după externare;

controlează modul de păstrare in secție, pe timpul spitalizării, a documentelor de spitalizare (foaia de observație, foaia de temperatura , buletine de analize, biletul de trimitere,etc);

răspunde de buna utilizare si întreținere a aparaturii, instrumentarului si întregului inventar al secției si face propuneri de dotare corespunzătoare necesităților;

controlează si asigura prescrierea si justa utilizare a medicamentelor si evitarea polîpragmaziei;

răspunde de pastrarea, prescrierea si evidenta substanțelor stupefiante; controlează calitatea alimentației dietetice, prepararea acesteia si modul de servire;

organizează activitatea de educație sanitare si controlează si răspunde de respectarea regimului de odihna, servirea mesei si primirea vizitatorilor de către bolnavi;

organizează si participa la confruntarea anatomo-clinica a cazurilor deosebite; controlează permanent tinuta corecta si comportamentul personalului din secție; informează conducerea spitalului asupra activitatii secției;

respecta si răspunde de îndeplinirea competentelor manageriale stabilite pin protocoalele medicale si in planul startegic al spitalului

îndeplinește orice alte sarcini stabilite de conducerea spitalului;

MEDICUL DE SPECIALITATE are in principal următoarele sarcini:

 • > examinează bolnavii imediat la internare si completează foaia de observație in primele 24 de ore, iar in cazuri de urgenta, imediat;

 • > folosește investigațiile paraclinice efectuate ambulator;

 • > examinează zilnic bolnavii si comsemneaza in foaia de observație, evoluția, explorările de laborator, alimentația si tratamentul corespunzător; la sfârșitul

0          internării întocmește epicriza;

 • > prezintă medicului sef de secție, situația bolnavilor pe care ii are in îngrijire si solicita sprijinul acestuia ori de cate ori este necesar;

 • > comunica zilnic medicului de garda bolnavii gravi pe care ii are in îngrijire si care necesita supraveghere deosebita;

 • > întocmește si semnează condica de medicamente pentru bolnavii pe care ii îngrijește;

 • > supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii si auxiliare sanitare iar la nevoie le efectuează personal;

 • > recomanda si urmărește zilnic regimul alimentar al bolnavilor;

 • > controlează si răspunde de întreaga activitate de îngrijire a bolnavilor desfasurata de personalul mediu, auxiliar sanitar cu care lucrează;

 • > asigura si răspunde de aplicarea tuturor masurilor de igiena si antiepidemice, precum si a normelor de protecția muncii in sectorul de activitate pe care il are in

0         grija;

 • > raportează cazurile de boli infectioase si boli profesionale potrivit dispozițiilor in vigoare;

 • >  răspunde de disciplina, tinuta si comportamentul personalului in subordine si al bolnavilor pe care ii are in îngrijire;

 • > asigura gărzile in secție, potrivit graficului de munca stabilit de către medicul sef de secție sau in situații deosebite,din dispoziția acestuia;

 • > întocmește formele de externare ale bolnavilor si redactează orice act medical , aprobat de conducerea spitalului in legătură cu bolnavii pe care ii are sau i-a avut, in îngrijire;

 • > răspunde de corectitudinea înregistrării datelor in dosarul medical al pacientului precum si de gestiunea dosarului pacientului

 • > răspunde prompt la toate solicitările de urgenta si la consulturile din aceeași secție si colaborează cu toti medicii din secțiile si laboratoarele din spital, in interesul unei cat mai bune îngrijiri medicale a bolnavilor;

 • > se preocupa in permanenta de ridicarea nivelului profesional propriu si contribuie la ridicarea nivelului profesional al personalului in subordine;

 • > depune o activitate permanenta de educație sanitara a bolnavilor si aparținătorilor;MEDICUL DE GARDA din secțiile cu paturi are in principal următoarele sarcini: răspunde de buna funcționare a secțiilor si de aplicarea dispozițiilor prevăzute in Regulamentul de ordine interioara , precum si a sarcinilor date de managerul spitalului pe care il reprezintă, in orele in care acesta nu este prezent in spital;

controlează la intrarea in garda, prezenta la serviciu a personalului medico-sanitar, existenta mijloacelor necesare asigurării asistentei medicale curente si de urgenta, precum si predarea serviciului de cadrele medii si auxiliare care lucrează in ture;

supraveghează tratamentele medicale executate de cadrele medii si auxiliare, iar la nevoie le efectuează personal;

supraveghează cazurile grave existente in secție sau internate in timpul gărzii , menționate in registrul special al medicului de garda;

inscrie in registrul de consultații orice bolnav prezentat la camera de garda, completează toate rubricile, semnează si parafeaza in registru pentru fiecare bolnav;

internează bolnavii prezenti cu bilet de trimitere precum si cazurile de urgenta care se adreseaza spitalului;

răspunde de justa indicație a internării sau a refuzului acestor cazuri, putând apela la ajutorul oricărui specialist din cadrul spitalului, chemandu-1 la nevoie de la domiciliu;

răspunde la chemările care necesita prezenta sa in cadrul spitalului si cheama la nevoie alti medici ai spitalului necesari pentru rezolvarea cazului;

întocmește foaia de observație a cazurilor internate de urgenta si consemnează in foaia de observație evoluția bolnavilor internați si medicatia de urgenta pe care a administrat-o;

acorda asistenta medicala de urgenta bolnavilor care nu necesita internarea;

asigura internarea in alte spitale a bolnavilor care nu pot fi rezolvați in spitalul respectiv, după acordarea primului ajutor;

anunța cazurile cu implicații medico-legale medicului sef de secție sau managerului spitalului, după caz; de asemenea, anunța si alte organe, in cazul in care prevederile legale impun acesta;

confirma decesul, consemand aceasta in foaia de observație si da dispoziții de transportare a cadavrului la morga,după 2 ore de deces;

controlează calitatea mâncărurilor pregătite (organoleptic, cantitativ, calitativ) inainte de servirea mesei de dimineața , prânz si cina; refuza servirea felurilor de mancare necorespunzatoare, consemnând observațiile in condica de la blocul alimentar; verifica reținerea probelor de alimente;

anunța prin toate mijloacele posibile managerul spitalului si autoritatile competente, in caz de incendiu sau alte calamitati ivite in timpul gărzii si ia masuri imediate de intervenție si prim ajutor cu mijloacele disponibile;

9 urmărește disciplina si comportamentul vizitatorilor in zilele de vizita , precum si prezenta ocazionala a altor persoane străine in spital si ia masurile necesare; intocmeste , la terminarea serviciului, raportul de garda in condica destinata acestui scop, consemnând activitatea din secție pe timpul gărzii, masurile luate, deficientele constatate si orice observații necesare;prezinta raportul de garda.ASISTENTA ȘEFA DIN SECȚIE este subordonata direct medicului sef de secție si are următoarele sarcini:

organizează activitatea de tratament , explorări funcționale si îngrijire din secție, asigura si răspunde de calitatea acestora;

Stabilește sarcinile de serviciu ale întregului personal din subordine din secție, pe care le poate modifica, informând medicul sef de secție;

coordonează, controlează si răspunde de calitatea actîvitatii desfășurate de personalul din subordine, in cele trei ture;

evalueaza si apreciaza ori de cate ori este necesar, individual si global, activitatea personalului din secție;

organizează cu consultarea reprezentantului O.A.M.M.R., testări profesionale periodice si acorda calificativele anuale, pe baza calitatii activitatii rezultatelor obținute la testare;

participa la selecționarea asistenților medicali, a surorilor medicale si a personalului auxiliar - prin concurs si propune criterii de salarizare pentru personalul din subordine, potrivit reglementarilor legale in vigoare;

supraveghează si asigura acomodarea si integrarea personalului nou încadrat, in vederea respectării sarcinilor din fisa postului;

controlează activitatea de educație pentru sanatate realizata/desfasurata de asistenții medicali si surorile medicale;

coordonează si răspunde de aplicarea si respectarea normelor de prevenire si combatere a infecțiilor nosocomiale;

răspunde de aprovizionarea secției su instrumentar, lenjerie si alte materiale sanitare necesare si de întreținerea si înlocuirea acestora conform normelor stabilite in unitate;

asigura procurarea medicamentelor curente pentru aparatul de urgenta al secției, controlează modul in care medicatia este preluata din farmacie , pastrata , distribuita si administrata de către asistentele si surorile medicale din secție;

realizează autoinventarierea periodica a dotării secției conform normelor stabilite si delega persoana care răspunde de aceasta, fata de administrația instituție;

controlează zilnic condica de prezenta a personalului si contrasemnează;

răspunde de întocmirea situației zilnice a mișcării bolnavilor si asigura pedarea acestora la biroul de internări;

analizeaza si propune nevoile de perfecționare pentru categoriile de personal din subordine si le comunica asistentului sef de unitate;

organizează si participa zilnic la raportul asistenților si surorilor medicale din secție, la raportul de garda cu medicii;


participa la vizita efectuata de medicul sef de secție;

organizează instruirile periodice ale întregului personal din subordine prin respectarea normelor de protecție a muncii;

asigura pastrarea secretului profesional si oferă informații aparținătorilor, numai in interesul bolnavilor;

in cazuri deosebite propune spre aprobare, împreuna cu medicul sef de secție, ore suplimentare conform reglementarilor legale ;

in cazul constatării unor acte de indisciplina la personalul din subordine, in cadrul secției decide asupra modului de rezolvare si/sau sancționare a personalului vinovat si informează medicul sef al secției si conducerea unitarii;

întocmește graficul concediilor de odihna, răspunde de respectarea acestuia si asigura înlocuirea personalului pe durata concediului;

coordonează organizarea si realizarea instruirii clinice a elevilor școlilor postliceale sanitare însoriți de instructorul de practica, conform stagiilor stabilite de comun acord cu școala;

isi desfasoara activitatea sub coordonarea medicului sef de secție

ASISTENTUL MEDICAL are in principal următoarele sarcini:

isi desfasoara activitatea in mod responsabil, conform reglementarilor profesionale si cerințelor postului;

respecta regulamentul de ordine interioara;

preia pacientul nou internat si însoțitorul acestuia(in funcție de situație) verifica toaleta personala, rinuta de spital si il repartizează la salon;

informează pacientul cu privire la structura secției si asupra obligativității respectării regulamentului de ordine interioara(care va fi afișat in salon);

acorda prim ajutor in situării de urgenta si cheama medicul; participa la asigurarea unui climat optim si de siguranța in salon;

identifica problemele de ingrijire ale pacienrilor,stabilește prioritățile, elaborează si implimenteaza planul de ingrijire si evalueaza rezultatele obținute,pe tot parcurul internării;

prezintă medicului de salon pacientul pentru examinare si il informează asupra stării acestuia de la internare si pe tot parcursul internării;

observa simptomele si starea pacientului, le înregistrează in dosarul de ingrijire si informează medicul;

pregătește bolnavul si ajuta medicul la efectuarea tehnicilor speciale de investigării si tratament;

pregătește bolnavul, prin tehnici specifice, pentru investigații speciale, organizează transportul bolnavului si la nevoie supraveghează starea acestuia pe timpul transportului;

recoltează produse biologice pentru examenele de laborator, conform prescripției medicului;

răspunde de îngrijirea bolnavilor din salon si supraveghează efectuarea de către infirmiera a toaletei, schimbării lenjeriei de corp si de pat, creării condițiilor pentru satisfacerea nevoilor fiziologice, schimbării poziției bolnavului;

11 observa apetitul pacientilor, supraveghează si asigura alimentarea pacientilor dependenti, supraveghează distribuirea alimentelor conform dietei in foaia de observație;

administrează personal medicatia,efectuează tratamentele, imunizările, testările biologice, etc.,

asigura monitorizarea specifica a bolnavului conform prescripției medicale; pregătește echipamentul, instrumentarul si materialul steril necesar intervențiilor; semnalează medicului orice modificări depistate;

pregătește materialele si instrumentarul in vederea sterilizării;

respecta normele de securitate, manipulare si descărcare a stupefiantelor, precum si a medicamentelor cu regim special;

organizează si desfasoara programe de educație pentru sanatate, activitati de consiliere, lecții educative si demonstrării practice, pentru pacienti, apartinatori si diferite categorii profesionale aflate in formare;


participa la acordarea îngrijirilor paliative si instruiește familia sau apartinatorii pentru acordarea acestora;

participa la organizarea si realizarea activităților psihoterapeutice de reducere a stresului si de depistare a momentelor/situatiilor de criza;

supraveghează modul de desfășurare a vizitelor aparținătorilor, conform regulamentului de ordine interioara;

efectuează verbal si in scris preluarea/predarea fiecărui pacient si a serviciului in cadrul raportului de tura;

pregătește pacientul pentru externare;

in caz de deces,inventariază obiectele personale, identifica cadavrul si organizează transportul acestuia la locul stabilit de conducerea spitalului;

utilizează si pastreaza, in bune condiții, echipamentele si instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea materialelor si instrumentarului de unica folosința utilizat si se asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii;


poarta echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioara, care va fi schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru pastrarea igienei si a aspectului estetic personal;

respecta reglementările in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infecțiilor nosocomiale;

respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical; respecta si apara drepturile pacientului;

se preocupa de reactualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație continua si conform cerințelor postului;

participa la procesul de formare a viitorilor asistenți medicali; supraveghează si coordonează activitatîle desfășurate de personalul din subordine; Stabilește prioritățile privind îngrijirea si întocmește planul de îngrijire; efectuează următoarele tehnici:

 • - tratamente parenterale;

 • - transfuzii;

 • - punctii aterio-venoase;


vitaminizari;

imunizări;

testări biologice;

probe de compatibilitate;

recoltează probe de laborator; sondaje si spălaturi intracavitare; pansamente si bandaje;

tehnici de combatere a hipo si hipertermiei;

clisme in scop terapeutic si evacuator;

intervenții pentru mobilizarea secrețiilor (hidratare, drenaj postural, umidificare, vibrație, tamponari, frectii,etc); o xigeno terapie;

resuscitarea cardio-respiratorie;

aspirația traheobronsica;


instituie si urmărește drenajul prin aspirație continua; ingrijeste bolnavul cu canula traheo-bronsica;

mobilizarea pacientului;

masurarea funcțiilor vitale;

pregătirea pacientului pentru explorări funcționale; pregătirea pacientului pentru investigații specifice; ingrijirea ochilor, mucoasei nazale, a mucoasei bucale,etc.; prevenirea si combaterea escarelor;

montează sonda vezicala iar la barbati numai după ce sondajul nitial a fost efectuat de medic;

calmarea si tratarea durerii; urmărește si calculează bilanțul hidric;


PERSONALUL MEDICAL DIN COMPARTIMENTUL S.P.C.I.N. are in

principal următoarele sarcini:

> verifica modul de pregătire si împachetare a materialelor trimise pentru sterilizare si respinge trusele necorespunzatoare;


> efectuează sterilizarea, respectând normele tehnice de sterilizare si instrucțiunile de sterilizare a fiecărui aparat;

> anunța imediat personalul tehnic de intretinere si pe asistenta responsabila cu sterilizarea asupra oricărei defecțiuni care survine la aparatele de sterilizare;


> răspunde de igiena încăperilor in care s-a făcut sterilizarea si de fluxul materialelor înaintate si după sterilizare;

> banderoleaza si etichetează trusele si pachetele cu materiale sterilizate,tine evidenta activîtatii de sterilizare pe aparate si șarje.


> efectuează teste de control a sterilizării si tine evidenta rezultatelor

> conduce si coordonează activitatea echipei din blocul alimentar si bucătărie, privind pregătirea alimentelor si respectarea prescripțiilor medicale;

v v V V v vvvv V V V v v v v v v V V V


 • > controlează respectarea normelor igienico-sanitare in bucătărie si blocul alimentar, curățenia si dezinfectîa curenta a veselei;

 • > supraveghează respectarea, de către personalul din blocul alimentar a normelor in vigoare privind prevenirea si combaterea infecțiilor nosocomiale a normelor de protecție a muncii si a regulamentului de ordine interioara;

 • > verifica calitatea si valabilitatea alimentelor cu care se aprovizionează instituia, modul de păstrare în magazie si calitatea si valabilitatea alimentelor la eliberarea din magazie;

supraveghează si participa la prepararea regimurilor speciale; realizează periodic planurile de diete si meniuri ;

controlează modul de respectare a normelor de igiena privind transportul si circuitele pentru alimente, conform reglementarilor in vigoare;

controlează distribuirea alimentației pe secții si la bolnavi; calculează regimurile alimentare si verifica respectarea principiilor alimentare; întocmește zilnic lista cu alimente si cantitatile necesare;

verifica prin sondaj corectitudinea distribuirii mesei la bolnavi;

recoltează si pastreaza probele de alimente;

respecta reglementările in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infecțiilor nosocomiale;

respecta regulamentul intern;

controlează starea de funcționare a instalațiilor frigorifice pentru conservarea alimentelor;

informează conducerea unitarii despre deficientele constatate privind prepararea, distribuirea si conservarea alimentelor;

organizează activitati de educație pentru sanatate privind o alimentație sanatoasa; respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical;

respecta normele igienico-sanitare si de protecția muncii;

se preocupa permanent de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin studiu individual sau alte forme de educație continua si conform cerințelor postului; asista la primirea alimentelor de la magazia de alimente;

întocmește foaia zilnica de mișcare a bolnavilor in care precizează regimurile ce urmeaza a fi pregătite de către bucătărie;

centralizează zilnic regimurile dietetice recomandate de secție si întocmește zilnic liste cu cantitatea si sortimentele de alimente necesare;

urmărește ca întreaga hrana repartizata de la bucătărie sa fie impartita la bolnavi; îndruma activitatea tehnica a blocului alimentar si răspunde de respectarea regulilor sanitare si antiepidemice;

 • > efectuează convorbiri cu bolnavii in legătură cu calitatea hranei, modul ei de distribuire, facand cunoscute sugestiile acestora medicului sau administrația;

 • > vizitează la ora de distribuire a mesei secțiile de bolnavi urmărind modul cum sunt respectate regimurile;

 • > răspunde de curățenia si igiena din sectorul de munca si sectorul unde este repartizat;

 • > respecta la locul de munca normele de protecție a muncii si P.S.I. in timpul executării serviciului;

 • > nu permite intrarea persoanelor străine in incinta blocului alimentar.

 • > nu permite accesul persoanelor străine in zonele cu risc crescut sau cu risc epidemilogic: laborator medical de analize, laboratorul de radiologie si imagistica medicala, compartimentul de bronhologie, depozitele de deșeuri medicale periculoase, farmacia spitalului, centrala termica, subsolurile tehnice ale clădirilor, blocul alimentar, beci, spălătorie, ateliere, precum si in orice alta zona stabilita de managerul spitalului.

STATISTICIANUL MEDICAL are in principal următoarele sarcini:

 • > primește documentația medicala a bolnavilor iesiti din spital (foi de observație, foi de temperatura, etc.);

 • > clasifica foile de observație ale bolnavilor iesiti pe grupe de boli, pe secții, pe ani:

 • >  tine evidenta datelor statistice pe formularele stabilite de Ministerul Sanatatii si intocmeste rapoartele statistice ale spitalului, verificând exactitatea datelor statistice cuprinse in rapoartele secțiilor;

 • > pune la dispoziția secțiilor datele statistice si documentația medicala necesara pentru activitatea curenta si de cercetare si asigura prelucrarea datelor statistice;

 • > urmărește in dinamica corelarea diferitilor indicatori de activitate comparativ cu alte unitati sau pe tara si informează șefii de secții si managerul in caz de abateri mari;

 • >  înregistrează intrările si ieșirile bolnavilor din spital, ținând legătură cu serviciul sau compartimentul financiar contabil pentru îndeplinirea formelor legale, precum si comunicarea nașterilor si deceselor;

 • > completează si tine la zi evidentele corespunzătoare.

 • > tine si intocmeste evidenta statistica si rapoartele statistice;

INFIRMIERA are in principal următoarele sarcini:

isi desfasoara activitatea in unitati sanitare si numai sub îndrumarea si supravegherea asistentului medical:

pregătește patul si schimba lenjeria bolnavilor;

efectuează sau ajuta la efectuarea toaletei zilnice a bolnavului imobilizat, cu respectarea regulilor de igiena;

ajuta bolnavii deplasabilî la efectuarea toaletei zilnice;

ajuta bolnavii pentru efectuarea nevoilor fiziologice (plosca, urinar,tavite renale,etc); asigura curățenia, dezinfectia si pastrarea recipientelor utilizate, in locurile si condițiile stabilite(in secție);

asigura toaleta bolnavului imobilizat ori de cate ori este nevoie;

ajuta la pregătirea bolnavilor in vederea examinării;

transporta lenjeria murdara (de pat si a bolnavilor), in containere speciale la spălătorie si o aduce curata in containere speciale, cu respectarea circuitelor conform reglementarilor regulamentului de ordine interioara;

15 executa, la indicația asistentului medical, desinfectia zilnica a mobilierului din salon;

pregătește, la indicația asistentului medical, salonul pentru dezinfectie, ori de cate ori este necesar;

efectuează curățenia si dezinfectia cărucioarelor pentru bolnavi, a targilor si a celorlalte obiecte care ajuta bolnavul la deplasare;

se ocupa de întreținerea cărucioarelor pentru bolnavi, a targilor si a celorlalte obiecte care ajuta bolnavul la deplasare;

pregătește si ajuta bolnavul pentru efectuarea plimbării si ii ajuta pe cei care necesita ajutor pentru a se deplasa;

colectează materialele sanitare si instrumentarul de unica folosința, utilizate, in recipiente speciale si asigura transportul lor la spatiile amenajate de depozitare, in vederea neutralizării;

ajuta asistentul medical si brancardierul la poziționarea bolnavului imobilizat;

golește periodic sau la indicația asistentului medical pungile care colectează urina sau alte produse biologice, escremente, după ce s-a făcut bilanțul de către asistentul medical si au fost înregistrate in documentația pacientului;

după decesul unui bolnav, sub supravegherea asistentului medical pregătește cadavrul si ajuta la transportul acestuia, la locul stabilit de către conducerea instituției;

nu este abilitata sa dea relații despre starea sanatatii bolnavului;

va respecta comportamentul etic fata de bolnavi si fata de personalul medico-sanitar:

poarta echipamentul de protecție prevăzut de regulamentul de ordine interioara, care va fî schimbat ori de cate ori este nevoie, pentru păstrarea igienei si a aspectului estetic personal;

respecta regulamentul de ordine interioara;

respecta normele igienico-sanitare si de protecția muncii;

respecta reglementările in vigoare privind prevenirea ,controlul si combaterea infecțiilor nosocomiale;

participa la instruirile periodice efectuate de asistentul medical, privind normele de igiena si protecția muncii;

transporta alimente de la bucătărie pe secții sau la cantina, cu respectarea normelor igienico-sanitare, in vigoare;

asigura ordinea si curățenia in oficiile alimentare;

executa orice alte sarcini de servici la solicitarea asistentului medical sau a medicului.

INFIRMIERUL DESEMNAT CU SARCINI DE DEZINFECTIE are in principal următoarele sarcini:

dezinfectează saloanele, sălile de operații, săli de pansamente, cabinete cu profil chirurgical, camerele de primire a lenjeriei murdare si alte încăperi;

prepara toate soluțiile de dezinfectie si dezinsectie cat si substanțele de deratizare;

16 in caz de necesitate face dezinfectia șalvarilor sau a altor mijloace de transport care vin cu bolnavi contagiosi;

efectuează dezinfectia, dezinsectia si deratizarea in toate obiectivele Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau si Dispensarul TBC;

impreuna cu personalul de la servicile de triaj internări efectuează deparazitarea bolnavilor care prezintă paraziti de cap sau corp precum si a efectelor acestora, urmărește acești bolnavi in secții, face deparazitări în saloane ori de cate ori este nevoie;

supraveghează transportul corect al reziduurilor solide si spalarea găleților si a tomberoanelor după golire; efectuează dezinfectia tancului de gunoi, a recipientelor si a plaformei din jurul tancului;

răspunde de buna întreținere a aparaturii din dotare;

distribuie materiale de dezinfectie pe toate sectoarele de activitate ale spitalului; aplica si respecta normele de protecția muncii.

ÎNGRIJITORUL DE UNITATE SANITARA are in principal următoarele sarcini: efectuează curățenia saloanelor, sălilor de tratament, etc., coridoarelor si grupurilor sanitare;

efectuează dezinfectia curenta a pardoselilor, pereților, grupurilor sanitare, plostilor, urinarelor si pastrarea lor corespunzătoare;

transporta pe circuitul stabilit reziduurile solide din secție la rampa de gunoi sau crematoriu, curata si dezinfectează recipientele;

îndeplinește toate indicările asistentei șefe privind întreținerea curățeniei, salubrității, dezinfectiei si dezinsectiei;

respecta permanent regulile de igiena personala si declara asistentei șefe îmbolnăvirile pe care le prezintă personal sau îmbolnăvirile survenite la membrii de familie;

poarta in permanenta echipamentul de protecție stabilit, pe care-1 schimba ori de cate < a           ori este necesar;

CAPITOLUL V DISPENSARUL TBC

5.1. ORGANIZARE

Dispensarul TBC asigura asistenta de specialitate bolnavilor ambulatori si este condus de unul din medicii acesteia care îndeplinește si atribuții de medic coordonator ambulatoriu.

Programul de lucru al Dispensarului TBC se stabilește pentru tot timpul zilei, diferențiat pe cabinete, astfel incat sa se asigure accesibilitatea la asistenta medicala si evitarea aglomerației, pentru toate categoriile de populație.

17

Consultațiile bolnavilor in dispensar, ca si examenele la laboratoarele de diagnostic, se acorda de medicii specialiști, pe baza recomandărilor scrise ale medicului de familie, care trebuie sa cuprindă motivul trimiterii si diagnosticul prezumtiv. Cazurilor de urgenta li se acorda asistenta medicala in ambulatoriu , fara recomandarea medicului de familie.

5.2.ATRIBUTII

CABINETUL DE CONSULTAȚII MEDICALE DE SPECIALITATE are in principal următoarele atribuții:

asigurarea asistentei medicale de specialitate bolnavilor ambulatori; asigurarea primului ajutor medicale si a asistentei medicale de urgenta, in caz de boala sau accident; îndrumarea bolnavilor către unitățile sanitare cu paturi in cazurile când este necesara internarea;

programarea judicioasa a bolnavilor la cabinetele de specialitate, pentru evitarea aglomerației si a amanarilor;

executarea masurilor specifice de prevenire si combatere a bolilor cronice si degenerative;

organizarea depistării active, prevenirii si combaterii tuberculozei, etc.;

studierea morbidității din teritoriu, cu prioritate pentru afecțiunile cu pondere importanta; evidenta acestor boli si efectuarea de studii cu caracter epidemiologie;

dispensarizarea unor categorii de bolnavi si unor persoane sanatoase supuse riscului de îmbolnăvire;

întocmirea documentelor medicale pentru bolnavii din teritoriu, potrivit dispozițiilor in vigoare;

informarea permanenta a bolnavilor, privind problemele medico-sanitare inportante din teritoriu, precum si asupra drepturilor si îndatoririlor pe care le au pentru cunoașterea si pastrarea propriei sanatati;

53. SARCINILE PERSONALULUI

MEDICUL COORDONATOR DIN DISPENSARUL TBC are in principal următoarele sarcini:

organizează si răspunde de întreaga activitate a dispensarului;

urmărește solicitările populației si in funcție de necesitați, stabilește programul de lucru al dispensarului si cabinetelor;

controlează îndeplinirea sarcinilor de serviciu pentru întregul personal din subordine; analizeaza eficienta activitatii personalului de specialitate din dinspensar si colaborează cu medicii șefi ai secțiilor cu paturi, luând masuri de imbunatatire a asistentei medicale ce se acorda bolnavilor, de ameliorare continua a

18 adresabilității si accesabilitatii populației si utilizare corespunzătoare a bazei materiale;

urmărește si ia masuri de respectare a programului orar de lucru al personalului si Stabilește condițiile necesare desfășurării actîvitatii corespunzătoare in dispensar, solicitând la nevoie sprijinul medicilor șefi ai secțiilor cu paturi;

organizează si controlează activitatea cabinetelor din teritoriul arondat;

analizeaza concordanta diagnosticului si alti indici cantitativi si calitativi ai asistentei medicale din teritoriu si ia masuri corespunzătoare;

asigura si controlează folosirea raționala a fondurilor de medicamente;

desfasoara activitatea de asistenta medicala, potrivit cu specialitatea sa; controlează permanent tinuta si comportamentul personalului în subordine; organizează si îndruma ridicarea continua a nivelului profesional al personalului in subordine;

controlează si răspunde de aplicarea normelor de igiena si de protecția muncii; informează conducerea spitalului asupra activîtatii dispensarului;

îndeplinește orice alte sarcini prevăzute in dispozițiile legale, pentru funcția ce o are, precum si sarcinile stabilite de conducerea spitalului.

MEDICUL DE SPECIALITATE are in principal următoarele sarcini:

examinează bolnavii, stabilește diagnosticul, folosind mijloacele de dotare de care dispun, indica sau, după caz, efectuează tratamentul corespunzător, consemnează aceste date in fisa bolnavului;

îndruma bolnavii care nu necesita supraveghere si tratament de specialitate, la medicii de la cabinetele individuale de familie, cu indicația conduitei terapeutice;

acorda primul ajutor medical si organizează transportul precum si asistenta medicala pe timpul transportului la spital, pentru bolnavii cu afecțiuni medico-chirurgicale de urgenta;

recomanda internarea in secția cu paturi a bolnavilor care necesita aceasta, in funcție de gradul de urgenta;

întocmește biletul de trimitere;

acorda consultații de specialitate la domiciliul bolnavilor netransportabili, la solicitarea medicului de la cabinetul individual de familie, altor medici de specialitate sau a conducerii spitalului;

anunța Laboratorul de epidemiologie, cazurile de boli infectioase si profesionale depistate;

dispensarizeaza unele categorii de bolnavi cu probleme medicale deosebite, conform normelor in vigoare;

colaborează cu medicii de familie pentru dispensarizarea unor bolnavi din evidenta acestora;

completează fisa medicala pentru bolnavii care necesita trimiterea la Comisia medicala pentru expertiza capadtatii de munca;

participa la solicitare, la lucrările Comisiei de expertiza medicala si recuperare a capacitatii de munca si alte Comisii medico-legale;

19 întocmește fisele medicale de trimitere la tratament de recuperare a bolnavilor care necesita astfel de îngrijiri si verifica pe cele întocmite de medicii de familie potrivit normelor in vigoare;

analizeaza periodic morbiditatea, mortalitatea si alte aspecte medicale din specialitate, propunând masuri corespunzătoare;

efectuează îndrumarea metodologica a medicilor de familie din teritoriul arondat; efectuează gărzi in spital potrivit reglementarilor in vigoare;

participa la acțiunile de control medical complex al unor grupe de populație, organizate de conducerea spitalului sau dispensar;

se preocupa permanent de ridicarea nivelului profesional propriu si al personalului din subordine;

urmărește si asigura folosirea si întreținerea corecta a mijloacelor din dotare; controlează respectarea normelor de igiena si antiepidemice.

ASISTENTUL MEDICAL are in principal următoarele sarcini:

 • > asista si ajuta pe medic la efectuarea consultațiilor medicale;

 • > răspunde de starea de curățenie a cabinetului si a sălii de așteptare, temperatura si aerisirea încăperilor, existenta rechizitelor si imprimatelor necesare acrivitatii;

 • > ridica de la fișier fisele medicale ale bolnavilor prezentați pentru consultării de specialitate si le restituie acestuia după consultații;

 • > semnalează medicului urgenta examinării bolnavilor;

 • > termometrizarea bolnavilor, recoltează la indicația medicului unele probe biologice pentru analizele de laborator curente care nu necesita tehnici speciale si ajuta la efectuarea diferitelor proceduri medicale;

 • > acorda primul ajutor in caz de urgenta;

 • > efectuează, la indicația medicului, injecții, vaccinuri, pansamente precum si alte tratamente prescrise;

 • > răspunde cu promptitudine la solicitările bolnavilor si informează medicul asupra oricărei solicitări care se refera la îngrijirea medicala a bolnavilor;

 • > răspunde de aplicarea masurilor de dezinfectie si dezinsectie potrivit normelor in vigoare;

 • > primește, asigura si răspunde de buna păstrare si utilizare a instrumentarului, aparaturii si utilajelor cu care lucrează si se îngrijește de buna întreținere si folosire a mobilierului si inventarului moale existent in dotare;

 • > desfasoara activitate permanenta de educație sanitara;

 • > se preocupa permanent de ridicarea continua a nivelului sau profesional;

 • > tine la zi centralizatorul statistic, fisele de dispensarizare si întocmește dările de seama si situațiile statistice privind activitatea cabinetului.

ASISTENTUL MEDICAL FIȘIER / INTERNĂRI are in principal următoarele sarcini:

urmărește corecta întocmire si păstrare a evidentelor primare la nivelul fișierului; întocmește fisa medicala cu datele privind identitatea bolnavilor, când aceștia se prezintă pentru prima data in Dispensarul TBC;

pastreaza in condiții optime fișierul ambulatoriului de specialitate si evidentele primare;

asigura programările la consultații de specialitate, de medicina generala si tratamente, la cererea bolnavilor si înregistrează chemările la domiciliu;

asigura un ritm si flux ordonat al bolnavilor la cabinetele de specialitate;

tine evidenta locurilor libere comunicate de spital si le transmite medicilor specialiști;

informează, da lămuriri si îndruma competent solicitantii in ceea ce privește nevoile de asistenta medicala ale acestora.

întocmirea si pastrarea fiselor de consultație ale bolnavilor asistați in ambulatoriul de specialitate;

centralizarea datelor statistice privind morbiditatea din ambulatoriu;

0 informarea bolnavilor si a altor persoane interesate asupra programului de lucru al cabinetelor medicale de specialitate.

ÎNGRIJITORUL din DISPENARUL TBC are in principal următoarele sarcini: efectuează curățenia si dezinfectia in condiții corespunzătoare in spațiul repartizat; primește si răspunde de pastrarea in bune condiții a materialelor de curățenie ce le are in grija;

efectuează aerisirea periodica a încăperilor;

curata si dezinfectează băile si WC-urile cu materialele si ustensilele folosite numai in aceste locuri;

transporta reziduurile la tancul de gunoi in condiții corespunzătoare; răspunde de depunerea lor corecta in recipiente;

curata si dezinfectează vesela in care se pastreaza sau transporta reziduurile;

O

CAPITOLUL VI

LABORATORUL MEDICAL

6.1. ORGANIZARE

în structura Spitalului exista următoarele laboratoare medicale: laborator de analize medicale: pentru spital si dispensar ; laborator de radiologie si imagistica medicala pentru spital si dispensar; laboratorul de explorări funcționale

Laboratoarele medicale asigura efectuarea analizelor, investigațiilor, recoltarea de produse patologice , tratamentelor, preparatelor si oricăror altor prestații medico-sanitare specifice profilului lor de activitate.

21 Laboratorul funcționează pe baza unui program de lucru afișat si adus la cunoștința secțiilor cu paturi, ambulatoarelor de specialitate, cabinetelor individuale de familie, care cuprinde:

zilele si orele de primire a probelor de la secțiile cu paturi;

zilele si orele de recoltare sau executare a anumitor analize deosebite; orele de eliberare a rezultatelor de la laborator.

In spital, transportul produselor biologice la laborator se asigura in condiții corespunzătoare, de cadrele medii si auxiliare din secțiile cu paturi.

Rezultatele examenelor se distribuie sub supravegherea statisticianului medical din laborator in secția cu paturi, asistentei șefe, iar la cabinetele de consultării asistentei de la cabinet in aceeași zi sau cel târziu a doua zi după efectuarea examenului si obținerea rezultatului.

Executarea investigațiilor medicale se face pe baza recomandării medicului;, iar redactarea rezultatelor se face de personalul cu pregătire superioara;

6.2. ATRIBUȚII

LABORATORUL DE ANALIZE MEDICALE are in principal următoarele atribuții:

 • > efectuarea analizelor medicale pentru secții si ambulator, de : hematologie, citologie, biochimie, serologie, microbiologic, virusologie, parazitologie, micologie, necesare precizării diagnosticului, stadiului de evolutei a bolii si examenelor profilactice;

 • > receptionarea produselor sosite pentru examene de laborator si înscrierea lor corecta;

 • > asigurarea recipientelor necesare recoltării produselor patologice;

 • > redactarea corecta si distribuirea la timp a rezultatelor examenelor efectuate.

LABORATORUL DE RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA are in principal următoarele atribuții:

 • > efectuarea examenelor radiologice in laborator;

 • > colaborarea cu medicii clinicieni in scopul precizării diagnosticului, ori de cate ori este necesar;

 • > organizarea si utilizarea corespunzătoare a filmotecii;

 • > aplicarea masurilor pentru prevenirea iradierii bolnavilor si personalului din laborator.

LABORATORUL DE EXPLORĂRI FUNCȚIONALE are in principal următoarele atribuții:

 • > efectuarea explorărilor funcționale respiratorii;

 • > colaborarea cu medicii clinicieni in scopul precizării diagnosticului, ori de cate ori este necesar.

63. SARCINILE PERSONALULUIMEDICUL SEF AL LABORATORULUI DE ANALIZE MEDICALE are in principal următoarele sarcini:

 • > organizează si răspunde de activitatea laboratorului;

 • > repartizează sarcinile personalului medico-sanitar in subordine; indruma, controlează si răspunde de munca acestora;

 • > folosește metodele si tehnicile cele mai modeme de diagnostic si respectiv tratament, in specialitatea respectiva;

 • > executa , impreuna cu intreg colectivul pe care-1 conduce, examenele cerute de medicii din secțiile cu paturi, din dispensarul TBC, cabinetele individuale de familie;

 • > analizeaza modul cum se înregistrează rezultatele examenelor si indicii calitativi ai muncii medicale din laborator;

 • > aduce la cunoștința managerului spitalului toate faptele deosebite petrecute in laborator ca si masurile luate;

 • > controlează si conduce instruirea cadrelor in subordine;

 • > gestionează inventarul laboratorului, face propuneri pentru asigurarea bazei materiale necesare desfășurării activitatii;

 • > controlează si răspunde de buna întreținere si utilizare a aparatelor, instrumentelor, instalațiilor de orice fel si altor obiecte de inventar:

 • > verifica in cadrul laboratorului si prin sondaj in secțiile spitalului, modul de recoltare pentru analize:

 • > colaborează cu medicii șefi ai secțiilor cu paturi si ai celorlalte laboratoare, in vederea stabilirii diagnosticului, aplicării tratamentului si a modului in care se solicita analizele si se folosesc rezultatele;

 • > urmărește aplicarea masurilor de protecția muncii si de prevenire a contaminării cu produse infectate;

 • > asigura si răspunde de aplicarea masurilor de igiena si antiepidemice.

MEDICUL DE SPECIALITATE DIN LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE are în principal următoarele sarcini:

 • > efectuează analize, investigării sau tratamente de specialitate;

 • > prezintă cazurile deosebite medicului sef de laborator;

 • > întocmește si semnează documentele privind investigațiile sau tratamentele efectuate;

 • > urmărește perfecționarea pregătirii profesionale a personalului in subordine;

 • > răspunde prompt la solicitări in caz de urgente medico-chirurgicale sau de consulturi cu alti medici;

 • > controlează activitatea personalului subordonat;

 • > urmărește introducerea in practica a metodelor si tehnicilor noi;

 • > folosește corect bunurile in grija si ia masuri pentru conservarea, repararea si înlocuirea lor;

 • > răspunde de asigurarea condițiilor igienico-sanitare la locul de munca, de disciplina, tinuta si comportamentul personalului in subordine;

MEDICUL DE SPECIALITATE - RADIOLOGIE, in afara sarcinilor prevăzute mai sus, are următoarele sarcini specifice:

 • > supraveghează ca developarea filmelor radiografice sa se execute corect si in aceeași zi; răspunde de buna conservare si depozitare a filmelor radiografice;

 • > urmărește aplicarea masurilor de protecție contra iradierii, atat pentru personalul din subordine cat si pentru bolnavii care se prezintă pentru examene radiologice si tratament;

 • > stabilește precis dozajul, filtrul, kilovaoltajul, timpul de iradiere, numărul ședințelor si data aplicării lor,etc. si tratamentul radioterapeut;

 • > urmărește evoluția afecțiunii la bolnavul iradiat, precum si a zonei tegumentare iradiate si consemnează in fisa de tratament a bolnavului cele constatate.

CHIMISTUL, BIOLOGUL SI ALTI SPECIALIȘTI CU PREGĂTIRE SUPERIOARA, din Laboratorul de analize medicale, au în principal următoarele sarcini:

 • > efectuează analizele si determinările stabilite de medicul sef, in conformitate cu pregătirea lor de baza;

 • > întocmește si semnează buletinele analizelor pe care le-au efectuat;

 • > controlează si îndruma activitatea personalului subordonat;

 • > răspund de pastrarea , întreținerea si utilizarea judicioasa a aparaturii, precum si de gestionarea si manipularea substanțelor toxice,in conformitate cu prevederile legale;

 • > răspund de respectarea condițiilor de igiena si sanitaro-antiepidemice la locul de munca.

ASISTENTUL MEDICAL DE LABORATOR, din Laboratorul de analize medicale are in principal următoarele sarcini:

 • > pregătește fizic si psihic pacientul in vederea recoltării, după caz.

 • > pregătește materialul necesar in vederea prelevării produselor biologice;

 • > sterilizează materialele necesare investigațiilor de laborator;

 • > recoltează produse biologice (in dispensar sau la patul bolnavului, după caz);

 • > prelevează unele produse biologice necesare investigațiilor de laborator.

 • > prepara si pregătește colorantii , medii de cultura si anumiti reactivi necesari pentru tehnicile de laborator;

 • > prepara soluții dezinfectante;

 • > pregătește animalele pentru experiențe , urmărește evoluția lor, participa la recoltări, inoculări si evaluarea rezultatelor;

 • > asigura autoclavarea produselor biologice;

 • > efectuează tehnicile de laborator (hematologice, biochimice, bateriologice, parazitologice, serologice, toxicologice, citologice si de anatomie-patologica);

 • > respecta normele de păstrare si conservare a reactivilor de laborator cu care lucrează;

 • > acorda primul ajutor in situații de urgenta (accidente produse in timpul recoltării,etc);

 • > întocmește documente (buletine de analize, înregistrarea rezultatelor de laborator, etc);

 • > inmagazineaza datele de laborator pe calculator ,dupa caz.

 • > răspunde de corectitudinea datelor înregistrate;

 • > întocmește si comunica datele statistice din laboratorul clinic.

 • > asigura pastrarea si utilizarea instrumentarului si a aparaturii din dotare;

 • > supraveghează si controlează efectuarea curățeniei si a dezinfectiei laboratorului;

 • > respecta normele igienico-sanitare si de protecție a muncii;

 • > utilizează si pastreaza , in bune condiții echipamentele si instrumentarul din

o          dotare, supraveghează colectarea materialelor si instrumentarului de unica

folosința utilizat si se asigura de depozitarea acestora in vederea degradării;

 • > respecta reglementările in vigoare, privind prevenirea, controlul si combaterea infecțiilor nosocomiale;

 • > participa la realizarea programelor de educație pentru sanatate ;

 • > informează persoana ierarhica superioara asupra deteriorării

reactivilor si aparaturii din dotarea laboratorului;

 • > respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical;

 • > se preocupa de actualizarea cunoștințelor profesionale si de utilizare a echipamentelor, prin studiu individual sau alte forme de educație continua.

 • > participa la procesul de formare a viitorilor asistenți medicali de laborator;

 • > respecta regulamentul de ordine interioara.

ASISTENTA MEDICALA (SORA) din Laboratorul de radiologie si imagistica Q medicala are in principal următoarele sarcini:

 • > pregătește bolnavul si materialele necesare examenului radiologie;

 • > înregistrează bolnavii in registrul de consultații pentru radioscopii si radiografii cu datele de identitate necesare;

 • > efectuează radiografiile la indicațiile medicului;

 • > executa developarea filmelor radiologice si conserva filmele in filmoteca, conform indicațiilor medicului;

 • > pastreaza filmele radiologice , prezentând medicului radiolog toate filmele radiologice pentru interpretare;

 • > înregistrează filmele in camera obscura si după usacrea lor înscrie datele personale pe copertile filmelor;

 • > pastreaza evidenta substanțelor si materialelor consumabile;

 • > înscrie rezultatele interpretării filmelor in registrul de consultații radiologice;

 • > asigura evidenta examenelor radioscopice si radiografice;

 • > pastreaza evidenta la zi a filmelor consumate;

 • > participa impreuna cu medicul radiolog la procesul de invatamant si de activitate de cercetare științifica;

 • > asigura utilizarea in condiții optime a aparaturii si sesizează orice defecțiune in vederea menținerii ei in starea de funcționare;

 • > ameliorează pregătirea profesionala de specialitate prin perfecționarea permanenta a cunoștințelor teoretice si practice;

 • > utilizează si pastreaza in bune condiții, echipamentele si instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea materialelor si instrumentarului de unica folosința utilizat si se asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii;

 • > respecta regulamentul de ordine interioara;

 • > respecta reglementările in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infecțiilor nosocomiale;

 • > supraveghează ordinea si curățenia la locul de munca»

ÎNGRIJITORUL din LABORATOR are in principal următoarele sarcini:

efectuează curățenia incaperilor si suprafețelor de lucru din laborator si executa operațiile de dezinfectie curenta,după caz, la indicațiile si sub supravegherea asistentului medical de laborator;

executa curățenia si spalarea sticlăriei si a materialelor de laborator, ajuta la împachetarea si pregătirea materialelor ce urmeaza a fi utilizate in laborator precum si la pregătirea mediilor de cultura;

transporta materialele de lucru in cadrul laboratorului (inclusiv materialele infectate) precum si cele necesare pentru recoltări de probe in teren.

CAPITOLUL VH

FARMACIA

>                       7.1. ORGANIZARE

Farmacia are ca obiect de activitate asigurarea asistentei cu medicamente.

Organizarea spațiului farmaciei si dotarea cu mobilier si utilaje se fac astfel incat sa asigurare desfasurarea raționala a procesului de munca, tinandu-se seama de destinația fiecărei incaperi, de modul de comunicare intre ele, precum si de condițiile impuse de specificul activitatii.

Spațiul farmaciilor de circuit închis va fi astfel organizat, incat acesta sa cuprindă obligatoriu încăperile destinate preparării apei distilate .

Condițiile de spațiu si dotare sunt cele stabilite de Ministerul Sanatatii. Medicamentele si celelalte produse farmaceutice se aranjeaza in ordine alfabetica, grupate de forme farmaceutice si in raport cu calea de administrare (separat pentru uz intern si separat pentru uz extern).

Programul de funcționare al farmaciilor se Stabilește avandu-se in vedere ca accesibilitatea la asistenta cu medicamente sa fie asigurata in condiții corespunzătoare.

,2.<f

26 La aprovizionarea farmaciei se va tine seama si de necesitatea constituirii unui stoc de rezerva, care sa asigure o desfășurare continua si in bune condiții a activitatii acesteia.

7.2. ATRIBUTE

Farmacia are in principal următoarele atribuții:

pastreaza, prepara si difuzează medicamente de orice natura si sub orice forma potrivit prevederilor Farmaciei Romane in vigoare, specialități farmaceutice autorizate si alte produse farmaceutice , conform nomenclatorului aprobate de Ministerul Sanatatii;

depozitează produsele conform normelor in vigoare, tinandu-se seama de natura si proprietățile lor fîzico-chimice;

organizează si efectuează controlul calîtatii medicamentului si ia masuri de cate ori este necesar, pentru preantampinarea accidentelor, informând imediat organul superior;

pastreaza, prepara, eliberează si livrează, in regim de urgenta (când e cazul) medicamente de orice natura si sub orice forma potrivit prevederilor in vigoare.

73. SARCINILE PERSONALULUI

In exercitarea atribuțiilor sale, FARMACISTUL SEF are in principal următoarele sarcini:

organizează spațiul de munca , dând fiecărei incaperi destinația cea mai potrivita pentru realizarea unui flux tehnologic corespunzător specificului activitatii: întocmește planul de munca si repartizează sarcinile pe oameni, in raport cu necesitățile farmaciei;

răspunde de buna aprovizionare a farmaciei;

organizează recepția calitativa si cantitativa a medicamentelor si a celorlalte produse farmaceutice intrate in farmacie, precum si depozitarea si conservarea acestora in condiții corespunzătoare;

controlează prepararea corecta si la timp a medicamentelor, răspunde de modul cum este organizat si cum se exercita controlul calîtatii medicamentelor in farmacie si urmărește ca acestea sa se elibereze la timp si in bune condiții;

răspunde de organizarea si efectuarea corecta si la timp a tuturor lucrărilor de gestiune;

asigura masurile de protecția muncii, de igiena, P.S.I. si respectarea acestora de către întregul personal;

In afara sarcinilor prevăzute mai sus, farmacistul sef secție al farmaciei de circuit inclus , are si următoarele sarcini speciale:

colaborează cu conducerea medicala a unitatii sanitare pentru rezolvarea tuturor problemelor asistentei cu medicamente;

face parte din nucleul de farmacovigilenta al spitalului;

participa la raportul de garda.

supraveghează si coordonează activitatea de eliberare a produselor farmaceutice condiționate si materiale sanitare de către asistentul de farmacie;

primește , verifica, taxeaza, executa retete si eliberează medicamentele;

asigura si răspunde de depozitarea , conservarea si gestionarea medicamentelor toxice si stupefiante;

participa la recepția cantitativa a medicamentelor si materialelor sanitare intrate in farmacie si efectuează recepția calitativa a acestora;

verifica in timpul si după executarea rețetelor, a preparatelor galenice si a medicamentelor tipizate , in unitate, calitatea medicamentelor, efectuând controlul organoleptic sau analitic;

verifica periodic, prin analize, calitatea medicamentelor si materialelor sanitare cu durata de conservare sau acțiune terapeutica limitata (drajeuri, preparate galenice , specialități farmaceutice), in vederea preschimbării lor;

ASISTENTUL MEDICAL DE FARMACIE are următoarele sarcini principale: organizează spațiul de munca si activitatile necesare distribuirii medicamentelor si materialelor sanitare;

asigura aprovizionarea, recepția, depozitarea si pastrarea medicamentelor si produselor farmaceutice;

eliberează medicamente si produse galenice, conform prescripției medicului; recomanda modul de administrare â medicamentelor eliberate,conform prescripției medicului;

oferă informații privind efectele si reacțiile adverse ale medicamentului eliberat; participa, alaturi de farmacist, la pregătirea unor preparate galenice;

verifica termenele de valabilitate a medicamentelor si produselor farmaceutice si previne degradarea lor;

respecta reglementările in vigoare privind prevenirea , controlul si combaterea infecțiilor nosocomiale;

participa la realizarea programelor de educație pentru sanatate;

participa la activitati de cercetare;

respecta secretul profesional si codul de etica al asistentului medical;

respecta reglementările in vigoare privind prevenirea, controlul si combaterea infecțiilor nosocomiale;

utilizează si pastreaza , in bune condiții, echipamentele si instrumentarul din dotare, supraveghează colectarea materialelor si instrumentarului de unica folosința utilizat si se asigura de depozitarea acestora in vederea distrugerii;

se preocupa de actualizarea cunoștințelor profesionale, prin stadiu individual sau alte forme de educație continua;

participa la procesul de formare a viitorilor asistenți medicali de farmacie; respectarea normelor igienico-sanitare si de protecția muncii;

respecta regulamentul de ordine interioara.


ÎNGRIJITORUL, are in principal următoarele sarcini:

face curățenie in încăperile farmaciei;

spala ustensilele , întreținere in stare de curățenie aparatura si mobilierul:

sesizează pe șeful farmaciei in legătură cu orice deteriorare a încăperilor si instalațiilor;

primește si răspunde de inventarul necesar a curățeniei;

evacueaza reziduurile si le depozitează la locul indicat

UNITATEA DE TRANSFUZIE SANGUINĂ

în spital este organizată ca structură independentă a spitalului Unitatea de transfuzie sanguină, care este subordonată managerului spitalului.

Programul de lucru al Unității de transfuzie sanguină din spital este permanent, în Unitatea de transfuzie sanguină din spital se desfășoară următoarele activități: Laprovizionarea cu sânge total și componente de sânge, pe baza solicitărilor scrise din secțiile spitalului;

 • 2. recepția, evidența, stocarea și livrarea sângelui total și a componentelor sanguine către secțiile spitalului;

 • 3. distribuția de sânge și componente sanguine de la un centru de transfuzie furnizor către spitalul beneficiar, care se face în baza unui contract de furnizare ce stabilește condițiile de distribuție și documentația aferentă obligatorie;

 • 4. efectuarea testelor pretransfuzionale;

 • 5. pregătirea unităților de sânge total și a componentelor sanguine în vederea administrării;

 • 6. consiliere privind utilizarea clinică a sângelui total și a componentelor sanguine;

 • 7. prezervarea probelor biologice pretransfuzionale și a unităților de sânge sau a componentelor sanguine administrate pentru o perioadă de 48 de ore posttransfuzional în spațiile frigorifice cu această destinație;

 • 8. întocmirea documentației corespunzătoare tuturor activităților desfășurate;

 • 9. raportarea tuturor evenimentelor legate de actul transfuzional către centrul de transfuzie teritorial;

 • 10. păstrarea eșantioanelor din ser sau plasmă recoltate pretransfuzional, în cazul tuturor pacienților transfuzați, pentru o perioadă de minimum 6 luni, în spații frigorifice (-15-18*C) cu această destinație.

Conducerea spitalului are obligația întocmirii planului anual de educație continuă și evaluare periodică a personalului cu activitate în domeniul transfuziei.

CAPITOLUL VIH COMPARTIMENTE FUNCȚIONALE

8.1. ORGANIZARE

Compartimentele funcționale ale Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau s-au constituit pentru îndeplinirea atribuțiilor ce revin unitatii, cu privire la activitatea economico-financiara si administrativ-gospodareasca.

Activitatea economico-financiara si administrativ-gospodareasca se asigura prin următoarele servicii sau birouri;

Biroul Resurse Umane, Normare, Organizare, Salarizare si Informatica Serviciul Tehnic si Administrativ

Compartimentul Financiar- Contabil

Biroul Juridic

8.2. ATRIBUȚII

BIROUL RESURSE UMANE, NORMARE, ORGANIZARE, SALARIZARE si INFORMATICA are in principal următoarele atribuții:

întocmirea statului de funcții, conform normelor de structura aprobate, pentru toate categoriile de personal:

întocmirea contractelor de munca pentru personalul de execuție nou încadrat; întocmirea si tinerea la zi a carnetelor de munca ale salariatilor;

întocmirea dosarelor cerute de legislația in vigoare, in vederea pensionarii;

aplica normele legale in vigoare privind formarea,încadrarea, transferul si detașarea personalului sanitar, urmărește, evalueaza si ia masuri privind utilizarea eficienta a personalului din unitate;

ia masuri pentru asigurarea ordinii, promovarea normelor morale si a deontologiei profesionale a personalului din unitate;

este responsabil de modul in care se organizează si desfasoara concursurile in unitate; îndruma si urmărește modul cum sunt aplicate normele in vigoare privind încadrarea, salarizarea, promovarea si acordarea drepturilor salariate;

întocmește rapoarte statistice privind numărul si drepturile de personal; propune modificări ale statului de funcții, ale organigramelor si structurilor sanitare; întocmește statul de personal si il transmite spre aprobare la D.S.P.;

întocmește lista posturilor vacante de medici si o transmite la D.S.P. in vederea publicării acesteia conform legislației in vigoare ;

realizează evidenta actelor normative cu aplicare în sistemul sanitar si a celor cu caracter general ce se regăsesc in activitatea spitalului;

Stabilește strategia de dezvoltare si nevoile de personal cu consultarea sindicatelor;

 • 30 SERVICIUL TEHNIC SI ADMINISTRATIV are in principal următoarele atribuții:

 • > întocmirea si executarea planului de aprovizionare cu respectarea haremurilor in vigoare:

 • > încheierea contractelor economice cu furnizorii si întocmirea si urmărirea graficului de livrări pentru materialele necesare unitatii;

 • > propune masuri si participa la imbunatatirea activitatii hoteliere a spitalului

 • > asigurarea aprovizionării unitatii cu alimente, materiale, instrumentar, aparatura, etc., in cele mai bune condiții;

 • > receptionarea calitativa si cantitativa a materialelor, alimentelor primite de la furnizori si asigurarea transportului acestora in condiții igienico-sanitare, in conformitate cu normele in vigoare;

 • > întocmirea, urmărirea si executarea planului de transport;

 • > întocmirea dărilor de seama privind aprovizionarea cu materiale si alimmente si utilizarea mijloacelor de transport;

 • > răspunde de depozitarea corespunzătoare a carburanților si lubrifiantilor precum si de utilizarea bonurilor de benzina;

 • > verifica si urmărește eficienta aprovizionării unitatii cu medicamente, vaccinuri, materiale sanitare.etc.

COMPARTIMENTUL FINANCIAR - CONTABIL are in principal următoarele atribuții:

organizarea contabilității conform prevederilor legale si asigurarea efectuării corecte si la timp a înregistrărilor;

organizarea analizei periodice a utilizării bunurilor materiale si luarea masurilor necesare împreuna cu celelalte birouri si servicii din unitate, in ceea ce privește stocurile disponibile, supranormative, fara mișcare, sau cu mișcare lenat, sau pentru prevenirea oricăror alte imobilizări de fonduri;

asigurarea întocmirii la timp si in conformitate cu dispozițiile legale a dărilor de seama contabile;

exercitarea controlului financiar preventiv in conformitate cu dispozițiile legale; participarea la organizarea sistemului informațional al unitatii, urmărind folosirea cat mai eficienta a datelor contabilității;

asigurarea întocmirii, circulației si păstrării documentelor justificative care stau la baza înregistrărilor in contabilitate;

organizarea evidentei tehnico-operative si gestionarea; asigurarea tinerii lor corecte si la zi;

organizarea inventarierii periodice a mijloacelor materiale si regularizarea diferentelor constatate;

elaborează propuneri de casare si transfer de bunuri materiale;

asigurarea îndeplinirii condițiilor legale privind angajarea gestionarilor ,constituirea garanțiilor si reținerea ratelor;

 • 31 asigurarea masurilor de păstrare , manipulare si folosire a formularelor cu regim special;

exercitarea controlului operativ curent, in conformitate cu dispozițiile in vigoare; întocmirea studiilor privind costuri comparative pe diverși indicatori: zi de spitalizare pat, pat efectiv ocupat,bolnav, etc., comparativ pe secțiile din unitate, analiza cauzelor care determina diferente si propunerea eliminării celor subiective;

analizarea si pregătirea din punct de vedere financiar,a evaluării eficientei utilizării mijloacelor materiale si bănești puse la dispoziția unitarii; luarea masurilor necesare pentru evitarea cheltuielilor neeconomicoase si inoportune

propune lucrări de investirii, consolidare clădiri si reparații capitale;

intocmierea proiectelor planurilor de venituri si de cheltuieli bugetare si extrabugetare;

asigurarea efectuării corecte si in conformitate cu dispozițiile legale a operațiunilor de incasari si plăti in numerar;


asigurarea creditelor necesare, corespunzător comenzilor si contractelor emise, in limita creditelor aprobate;

întocmirea instrumentelor de protocol si a documentelor de acceptare sau refuz a plătii;

verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub apsectul formei, conținutului si legalității operațiunii;

întocmirea propunerilor de plan casa pentru plăti in numerar;

luarea masurilor necesare pentru asigurarea integrității avutului obstesc si pentru recuperarea pagubelor produse;

întocmirea formelor de recuperare a sumelor care eventual au fost greșit plătite; urmărește modul de executare a bugetului aprobat»

 • 8.3. SARCINILE PERSONALULUI

O

BIROUL JURIDIC

avizeaza la cererea conducerii, actele care pot angaja răspunderea patrimoniala a spitalului, precum si orice alte acte care produc efecte juridice;

participa la negocierea si încheierea contractelor;

redactează cererile de chemare in judecata, de exercitare a cailor de atac, modifica , renunța la pretenții si cai de atac, cu aprobarea conducerii spitalului;

reprezintă si apara interesele spitalului in fata organelor administrației de stat , a instanțelor judecătorești , a altor organe cu caracter jurisdictional, precum si in cadrul oricărei proceduri prevăzute de lege , in baza delegației date de către conducerea spitalului;

se preocupa de obținerea titlurilor executorii si sesizează contabilul sef in vederea luării masurilor necesare pentru realizarea executării silite a drepturilor de creanța iar, pentru realizarea altor drepturi sesizează organul de executare silita competent;

 • 32 urmărește apariția actelor normative si semnalează organelor de conducere si serviciilor interesate atribuțiile ce le revin din acestea;

contribuie la asigurarea respectării legii, apararea proprietarii publice a statului aflate in administrarea spitalului, precum si la buna gospodărire a mijloacelor materiale si financiare din patrimoniu;

întocmește constatări si propune luarea masurilor necesare in vederea întăririi ordinei si disciplinei, prevenirea încălcării legilor si a oricăror altor abateri;

la propunerea D.S.P.J. asigura consultanta de specialitate si asistenta juridica la unitățile fara consilier juridic;

îndeplinește orice alte lucrări cu caracter juridic;

SEF BIROU RESURSE UMANE, ORGANIZARE, NORMARE, SALARIZARE are in principal următoarele sarcini:

coordonează întocmirea statului de funcțiuni, conform normelor de structura aprobate, pentru toate categoriile de personal;

coordonează lucrările de încadrarea personalului de execuție din unitate si răspunde de corecta întocmire a contractelor de munca;

efectuează controlul pregătirii muncii in cadrul programului normal de lucru sau in afara lui;

răspunde de acordarea drepturilor de salarizare de toate categoriile;

răspunde de întocmirea corecta si la timp a dărilor de seama statistice;

răspunde de justa întocmire a statelor de plata, a drepturilor de personal; controlează evidenta drepturilor plătite salariatilor;

asigurarea incadrarii drepturilor de salarizare cu: salarii de baza , spor de vechime , spor pentru condiții deosebite, gărzi, indemnizații de conducere (spor in suma fixa), premii;

stabilirea corecta a locurilor de munca ce beneficiază de sporuri pentru condiții periculoase si deosebite;

tine evidenta numărului total de personal, a mișcării curente a personalului si a posturilor vacante;

emiterea deciziilor privind indexarea salariilor , a indemnizațiilor si a sporurilor in suma fixa;

stabilirea locurilor de munca pentru acordarea concediilor de odihna suplimentare conform anexelor la Contractul colectiv de nunca;

întocmirea situațiilor solicitate de Consiliul Local, D.S.P.Bacau si C.J.A.S.Bacau; întocmirea deciziilor de schimbare a locului de munca, a salariilor, a functiiei, a mamelor care solicita concediu plătit pana la varsta de 2 ani a copiilor, a deciziilor pentru desfacerea contractelor de munca a salariatilor din diferite motive,a detașărilor,etc.;

eliberarea de diverse adeverințe pentru salariati (înscriere la examene, concursuri rezidentiat, primar, specialist), carnete de sanatate , parafe medici, instituții bancare, examen de grad principal cadre medii;

SEF SERVICIU TEHNIC SI ADMINISTRATIV are in principal următoarele sarcini:

răspunde de întocmirea proiectului planului de aprovizionare pentru materii prime si materiale necesare la reparații curente si întreținere;

răspunde de întocmirea corecta a comenzilor si a contractelor ce se încheie cu furnizorii;

urmărește livrarea bunurilor la termenele stabilite si întocmirea formelor necesare in cazul când termenele nu sunt respectate;

organizarea si receptionarea bunurilor procurate si întocmirea formelor necesare in cazul când bunurile primite nu corespund cantitativ si calitativ;

răspunde de întocmirea planului de transport pe fiecare autovehicul si lucrator in parte;

elaborează propuneri pentru planurile de cheltuieli pe autovehicule;

ia masuri pentru înscrierea autovehiculelor repartizate la organele de politie; asigura rodajul autovehiculelor;

asigura controlul zilnic, reviziile tehnice, repartițiile curente si capitale la autovehicule, conform prevederilor normativelor auto;

asigura evidenta autovehiculelor si a rulajului anvelopelor, a consumului normat si efectiv de carburant isi lubrefianti, a parcursului autovehiculelor in km.echivalenti;

ia masuri pentru verificarea si sigilarea aparatelor de înregistrat kilometrii; asigura executarea la timp si în bune condiții a transporturilor necesare unitatii; verifica starea conducătorilor auto care urmeaza sa plece in cursa;

ia masurile necesare in cazul când autovehiculele prezintă urme de accidente; controlează inventarul fiecărui autovehicul;

urmărește buna gospodărire a garajelor, luarea masurilor de protecția muncii si de prevenire a incendiilor;

răspunde de depozitarea corespunzătoare a carburanților si lubrefiantilor, precum si de folosire a bunurilor cantitati fixe de benzina;

organizează si asigura paza si ordinea in unitate, conform normelor in vigoare;

ia masurile necesare pentru utilizarea inventarului administrativ-gospodaresc in condiții de eficienta maxima;

asigura, în colaborare cu șeful contabilității inventarierea patrimoniului, în condițiile si la termenele stabilite prin actele normative;

ia masurile necesare, potrivit dispozițiilor legale, pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare de munca, prevenirea accidentelor si îmbolnăvirilor profesionale;

ia masurile necesare pentru funcționarea in bune condiții a spălătoriei, lenjeriei, blocului alimentar;

controlează si ia masurile de asigurare a curățeniei in unitate;

organizează pastrarea in bune condiții a arhivei unitatii.

activitatea de întreținere si reparații la instalații sanitare, electrice, căldură; alte sarcini administrativ-gospodaresti;REFERENTUL, din cadrul Biroului Resurse Umane, Normare, Organizare Salarizare are următoarele sarcini:

 • > întocmirea dosarelor de angajare ;

 • > tinerea la zi a registrului de numere matricole;

 • > întocmirea documentației si a deciziilor de sancționare;

 • > urmărirea planificării concediilor de odihna anuale;

 • > calcularea vechimii in munca pentru concedii de odihna, concedii medicale si a sporului de vechime in munca;

 • > înregistrarea in carnetul de munca a actelor de stare civila, studii, salarii, funcții, etc.;

 • > întocmirea unor lucrări solicitate de D.S.P.Bacau;

 • > comunicarea posturilor vacante la oficiul Forțelor de Munca , a dispozițiilor de repartizare;

 • > tinerea la zi a evidentei tuturor salariatilor in ordine alfabetica pe locuri de munca, pe funcții;

 • > tinerea la zi a evidentei tuturor plecărilor din unitate;

 • > efectuarea lucrărilor anuale de arhiva;

 • > tinerea evidentei a rezerviștilor din unitate (veniri si plecați,întocmirea fiselor);

 • > întocmirea si deplasarea la Casa județeană de pensii Bacau pentru depunerea dosarelor de pensionare pentru limita de varsta,invaliditate, urmaș si avizarea lor in Comisia sociala a unitarii;

 • > calculul vechimii salariatilor pentru stabilirea salarizării;

 • > primirea si verificarea pontajelor;

 • > întocmirea si calcularea statelor de salarii

 • > calcularea drepturilor de concedii pentru incapacitate temporara de munca , concedii de odihna, etc;

 • > efectuarea operațiunilor si evidenta pe fisa a veniturilor lunare realizate de fiecare salariat;

 • > calcularea premiilor anuale;

 • > evidenta si urmărirea efectuării de către salariati a concediilor de odihna;

 • > întocmirea darii de seama lunare privind numărul de personal, timpul de lucru si veniturile salariale rezultate lunar;

 • > întocmirea raportului statistic S.l operativ privind numărul mediu al salariatilor , fondul de salarii si alte venituri salariale,lunare;

 • > executa orice alte sarcini stabilite de șeful biroului.

CONTABILUL, din cadrul Compartimentului Financiar » Contabilitate are următoarele sarcini:

tine evidenta sintetica a tuturor conturilor din evidenta contabila;

tine evidenta analitica a conturilor; analizeaza situația conturilor;

face regularizarea contului salarii, decontări cu bugetul statului, decontări cu asigurări sociale;

participa la acțiunea de inventariere; • 35 primește toate actele de cheltuieli de la banca, unitari furnizoare, aprovizionare, magazii,etc;

verifica existenta actelor de la extrasul de cont de la banei;

verifica actele primite spre avizare din punct de vedere al realitatii, legalității si oportunității, calculează fiecare poziție din factura , precum si avizarea magazinerului de primire a mărfurilor, efectuează alimentarea carnetelor CEC cu limita de suma;

solicita prin scrisori prelungirea termenului sau refuzului la decontare in caz de neprimire a mărfii înscrise in factura conform Normelor Metodologice nr.2 ale B.N.;

verifica zilnic registrul de casa si justificarea sumelor pe baza de documentație; înscrie pe fiecare act, clasifîcatia bugetara unde urmeaza sa fie înregistrata cheltuiala; răspunde ca actele de cheltuieli sa poarte viza de control preventiv si de aprobare a plătii;

întocmește formele de recuperare a sumelor plătite eronat si urmărește încasarea lor; calculează si tine evidenta documentelor si avizarea facturilor pe baza de registru de evidenta;

asigura buna desfășurare a efectuării inventarierii anuale la secții, potrivit programării compartimentului contabilitate;

asigura buna desfășurare a efectuării plăților in numerar privind salariile, întocmirea monetarelor, privind plățile pe fiecare secție, ambulatoriul de specialitate, dispensare școlare;

efectuează si alte lucrări in afara celor aratate care sunt repartizate de conducătorul ierarhic si conducerea unitarii.

CASIERUL are următoarele sarcini:

întocmește borderou pentru sumele depuse , in baza mandatelor poștale primite in contul unitarii;

conduce evidenta si întocmește mandatele poștale

in vederea expedierii sumelor reținute din retribuție si date la posta pentru alocații de stat pentru copii, pensii alimentare, întreținere,etc;

primește de la Banei avizările si docuemntele de decontare din ziua precedenta împreuna cu extrasul de cont;

efectuează încasarea numerarului de la trezorerie pe baza de CEC in numerar completat si vizat de contabilul sef sau înlocuitor si aprobat de ordonatorul de credite al unitarii sau împuternicirii acestuia pentru concediu de odihna, ajutoare de deces, creditori,etc.;

efectuează zilnic încasările de la mandatari , de la persoanele ce beneficiază de concedii de odihna , de la alti debitori ai unitarii, etc;

efectuează plățile numai pe baza de acte justificative vizate si aprobate, la efectuarea plăților se verifica specimenele de semnătură din documentele pe baza carora se face plata, va solicita din partea beneficiarului buletinul de identitate, însemnând in documentele de plata cine a eliberat si data eliberării B.I.;


 • 36 depune zilnic pe baza foilor de varsamant sumele rezultate din taxe spitalizare, venituri proprii, imputatii;

intocmeste registrul de casa , verifica soldul scriptic cu cel faptic, depune documentele justificative de încasare si plăti cu registrul de casa la Biroul financiar pentru verificare;

completează bilunar monetarele pe baza statelor de retribuții; primește incasarile care justifica numerarul din celelalte incasari; confrunt lunar cu contabilitatea , soldul de bilete din evidenta caseriiei si cel din evidenta contabilității;

răspunde de asigurarea numerarului si siguranța caseriei unitarii.


ANALISTUL PROGRAMATOR are următoarele sarcini: culegerea datelor la calculator de pe documente primare; sa ajute pe ceilalți operatori pe calculator, in culegerea corecta a datelor la aplicațiile proprii;

supravegherea exploatării corecte de către ceilalți operatori a calculatoarelor (conectarea corecta la rețea, deschiderea si închiderea corecta a calculatoarelor cu respectarea etapelor, listarea si conectarea corecta a imprimantelor, etc);

supravegherea manipulării corecta a dischetelor pentru a nu fi virusat calculatorul; participa la analiza structurii organizatorice a sistemului informațional pe activitati; va acorda asistenta tehnica tuturor care exploatează rețeaua de calculatoare; executa orice alte sarcini stabilite de șeful biroului.

MAGAZINERUL din cadrul Serviciului Tehnic si Administrativ are următoarele sarcini:

primește si depozitează corespunzător toate bunurile achiziționate, inregistrandu-se in fisele de magazie;


recepționează cantitativ si calitativ toate produsele primite, receptionarea facandu-se in prezenta merceologului in maximum 24 ore pe baza actelor legale;

înregistrează toate bunurile primite in fisele de magazie in maximum 48 ore iar actele sa fie predate pe baza de semnătură compartimentului fînanciar-contabil. In cazul in care produsele aprovizionate nu corespund calitativ sau cantitativ, se va chema comisia de recepție pentru întocmirea actelor legale cat si o persoana de specialitate pentru a se pronunța asupra stării de fapt;toate bunurile primite in gestiune vor fi depozitate si conservate corespunzător pe sortimente si tipo-dimensiuni sau alte caracteristici , etichetate , evitandu-se sustragerea sau degradare lor;

eliberarea bunurilor din magazie se va face pe baza actelor legale, actele purtând in mod obligatoriu o semnătură din partea Serviciului aprovizionare-transport, si una din partea Compartimentului financiar-contabil(se precizează cei cu drept de samnatura din Serviciul aprovizionare-transport si financiar - contabil);

eliberarea bunurilor din magazie se face strict conform bonurilor aprobare;

se vor întocmi situațiile de consum a materialelor si se vor depune la Compartimentul contabilitate;


 • 37 va confrunta lunar fisele din magazie cu cele din contabilitate pentru a nu se comite greșeli in înregistrarea;

ia masuri ca ambalajele ce insotesc marfa sa fie restituite furnizorilor in termenele si condițiile legale;

are obligația de a aduce la cunoștința conducerii unitarii orice fenomen care apare in cadrul gestiunii: de degradare a mărfurilor, de plus sau minus in gestiune;

va executa , in afara sarcinilor de mai sus, si alte sarcini de serviciu din partea șefului de serviciu.

ȘOFERUL din cadrul Serviciului Tehnic si Administrativ are următoarele sarcini:

are grija permanenta ca mijlocul de transport marfa sa fie bine îngrijit, protejat, intretinut conform normelor in vigoare,exploatat in mod rațional si numai in scopul aprovizionării cu mărfuri pentru unitate;

nu efectuează nici un fel de transport, fara aprobarea șefului ierarhic;


face economii de carburanți;

pleaca in cursa numai cu autovehiculul in buna stare de funcționare si cu forme legale întocmite;

aduce la cunoștința imediat șefului ierarhic orice fenomen apare in timpul transportului in mod prevăzut sau neprevăzut;

executa si alte sarcini pe care le primește de la șeful serviciului;

SECRETARUL are următoarele sarcini:

 • > răspunde de utilizarea legala a ștampilei;

 • > înregistrează corespondenta in registrul de corespondenta repartizand-o pe sectoare;

 • > răspunde de expedierea prin curier si posta a corespondentei si gestionează timbrele poștale;

 • > efectuarea in registrul de intrare-iesire a corespondentei, a operațiunii de scăderea a acesteia;


 • > înscrie intr-un registru special amenajat persoanele venite in audienta la conducerea unitarii;

 • > convoacă personalul la ședințele ce se tin cu conducerea unitarii ori de cate ori acestea sunt solicitate;

 • > da relații telefonice si publiculului care solicita serviciile secretariatului;

 • > executa si alte sarcini solicitate de șeful ierarhic;

BUCĂTARUL din Blocul alimentar are următoarele sarcini:

 • > conduce toate lucrările de bucătărie pentru efectuarea unei munci de calitate in pregătirea bolnavilor;

 • > împreuna cu asistenta dieteticiana elaborează meniul saptamanal

 • > primește produsele de la magazie, verifica cantitatea si calitatea

lor si răspunde de corecta prelucrare si păstrare;

 • > distribuie alimentele personalului in subordine pentru prepararea diferitelor meniuri;


 • > răspunde de pregătirea la timp a mesei si de calitatea mâncărurilor;

 • > nu permite intrarea personalului străin in bucătărie;

 • > asigura respectarea cerințelor igienico-sanitare in bucătărie si dependințe;

 • > răspunde de corecta împărțire a mesei, organizând munca de distribuire a felurilor de mancare la ghișeu;

 • > restituie chiar in ziua respectiva alimentele nefolosite la magazie;

 • > răspunde de aplicarea masurilor de protecția muncii si a normelor de PSI, facandu-se instructajul cu personalul din subordine;

 • > împreuna cu întreg colectivul răspunde de gestiunea materialelor din cadrul Blocului alimentar.

SPALATOREASA din cadrul Serviciului Tehnic si Administrativ - Spălătorie are următoarele sarcini:

 • > primește si eliberează lenjeria bolnavilor de pe secțiile stabilite, numai pe baza de bon;

 • > răspunde de calitatea lenjeriei spalate (uscate, calcate)cu respectarea circuitului stabilit;

 • > respecta normele tehnice cu privire la incalcarea si durata de spalare a lenjeriei;

 • > răspunde de starea de curatentie a locului de munca , buna întreținere si explotare a utilajelor;

 • > răspunde de folosirea si gestionarea judicioasa a materialelor de spalat;

 • > respecta si aplica normele de protecție a muncii si PSI in cadrul spălătoriei;

 • > interzice accesul persoanelor străine in spălătorie.

ELECTRICIANUL are următoarele sarcini:

executa lucrări de întreținere si reparații conform planificării si a dispozițiilor primite;

răspunde de buna gospodărire si utilizare a sculelor si aparatelor de măsură si control cu care lucrează;

 • > folosește in mod rațional si cu eficienta maxima piesele de schimb si materialele primite;

 • > răspunde de calitatea lucrărilor pe care le executa;

executa personal sau in echipa lucrările stabilite conform categoriei de calificare; aplica si respecta normele de protecția muncii si PSI;

raportează ori de cate ori este nevoie asupra deficultatilor întâmpinate, a defecțiunilor si a modului de exploatare a aparatelor si utilajelor medicale;

îndeplinește si alte sarcini pe linie de serviciu primite de la conducerea unitatii;

INSTALATOR SANITAR are următoarele sarcini:

folosește judicios materialele din dotare;

respecta normele de protecția muncii si P.S.I.;

executa toate lucrările încredințate , potrivit pregătirii sale profesionale si a categoriei de munca;

39 executa operativ lucrările de întreținere si revizii tehnice planificate si răspunde de funcționarea normala a instalațiilor sau utilajelor ce i-au fost repartizate; răspunde de buna gospodărire si de utilizare a sculelor si aparatelor cu care lucrează; executa personal sau in echipa orice fel de sarcini sau lucrări care se incadreaza in atribuțiile formației, precum si alte sarcini pe care le primește de la conducerea unitarii.

CAPITOLUL IX CONDUCEREA SPITALULUIConducerea unitarii se realizează prin :

MANAGER - reprezentantul legal al instituției;

Comitetul Director;

Consiliul de Administrație

MANAGERUL SPITALULUI

Managerul are în principal următoarele atribuții:

A. în domeniul strategiei serviciilor medicale:

 • 1. elaborează, pe baza nevoilor de servicii medicale ale populației din zona arondată, planul de dezvoltare a spitalului pe perioada mandatului, împreună cu ceilalți membri ai comitetului director și pe baza propunerilor consiliului medical; planul de dezvoltare a spitalului se aprobă de autoritatea de sănătate publică, respectiv de Ministerul Sănătății, după caz, sau ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie; planul de dezvoltare a spitalului se structurează pe etape anuale, evaluate la sfârșitul fiecărui an financiar;

 • 2. aprobă formarea și utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului, pe baza propunerilor comitetului director și a consiliului medical, cu respectarea prevederilor legale;

 • 3. aprobă planul anual de furnizare de servicii medicale, elaborat de comitetul director, la propunerea consiliului medical;

 • 4. aprobă măsurile propuse de comitetul director pentru dezvoltarea activității spitalului, în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației;

 • 5. elaborează și pune la dispoziție consiliului consultativ rapoarte privind activitatea spitalului și participă la dezbaterile privind problemele de strategie și de organizare și funcționare a spitalului;

 • 6. face propuneri, pe baza analizei în cadrul comitetului director și a consiliului medical, privind structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului și a denumirii unității în vederea aprobării de către Ministerul Sănătății sau, după caz, de către ministerele care au spitale în subordine ori în administrare sau rețea sanitară proprie, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • 7. aplică strategiile și politica de dezvoltare în domeniul sanitar ale Ministerului Sănătății, adecvate la necesarul de servicii medicale pentru populația deservită; în cazul ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, aplică strategiile specifice de dezvoltare în domeniul medical;

 • B. în domeniul managementului economico-financiar:

 • 8. aprobă și urmărește realizarea planului anual de achiziții publice;

 • 9. aprobă lista investițiilor și a lucrărilor de reparații curente și capitale care urmează să se realizeze într-un exercițiu financiar, în condițiile legii, la propunerea consiliului medical și a comitetului director, cu avizul autorității de sănătate publică județene sau a municipiului București, al direcției medicale/structurii similare din ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie sau al Ministerului Sănătății, după caz;

 • 10. aprobă bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului public, cu acordul ordonatorului de credite ierarhic superior;

 • 11. aprobă repartizarea bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului, pe secții, laboratoare și compartimente și alte structuri din spital, pe baza propunerilor

O fundamentate ale șefilor de secții, laboratoare și compartimente din structura spitalului;

 • 12. urmărește execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe secții, laboratoare și compartimente, conform contractului încheiat cu șefii acestor structuri ale spitalului;

 • 13. răspunde de respectarea disciplinei economico-fînanciare la nivelul secțiilor și compartimentelor, prin intermediul consiliului medical;

 • 14. în cazul existenței unor datorii la data încheierii prezentului contract de management, acestea vor fi evidențiate separat, stabilindu-se posibilitățile și intervalul în care vor fi lichidate în condițiile legii;

 • 15. efectuează plăți, fiind ordonator secundar sau terțiar de credite, după caz, conform legii;

 • 16. împreună cu consiliul consultativ, identifică surse pentru creșterea veniturilor proprii ale spitalului, în limitele legii;

 • 17. negociază și încheie în numele și pe seama spitalului contracte de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate județeană și, după caz, cu case de

O asigurări de sănătate private și alți operatori economici;

 • 18. răspunde de organizarea și desfășurarea activității de audit public intern, conform legii. Pentru ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie activitatea de audit intern se desfășoară conform reglementărilor proprii;

 • C. în domeniul managementului performanței/calității serviciilor:

 • 19. întreprinde măsurile necesare și urmărește realizarea indicatorilor de performanță ai managementului spitalului public, prevăzuți în anexa nr. 2 la ordin. Nivelul indicatorilor de performanță specifici spitalului se stabilește anual de către autoritatea de sănătate publică județeană ori a municipiului București sau de Ministerul Sănătății, după caz. Nivelul indicatorilor de performanță specifici spitalelor din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie se stabilește anual de către acestea. în situații excepționale, din motive neimputabile conducerii spitalului, nivelul indicatorilor poate fi renegociat o singură dată în cursul anului;

 • 20. nominalizează coordonatorii și răspunde de implementarea și raportarea indicatorilor programelor și subprogramelor de sănătate derulate la nivelul spitalului, conform metodologiei elaborate de Ministerul Sănătății;

 • 21. răspunde de crearea condițiilor necesare prestării unor acte medicale de calitate de către personalul medico-sanitar din spital;

 • 22. urmărește implementarea protocoalelor de practică medicală la nivelul spitalului, pe baza recomandărilor consiliului medical;

 • 23. urmărește realizarea activităților de control al calității serviciilor medicale oferite de spital, coordonată de directorul medical, cu sprijinul consiliului medical și al celui științific;

 • 24. negociază și încheie în numele și pe seama spitalului protocoale de colaborare și/sau contracte cu alți furnizori de servicii pentru asigurarea continuității și creșterii calității serviciilor medicale;

 • 25. răspunde, împreună cu consiliul medical, de asigurarea condițiilor adecvate de cazare, igienă, alimentație și prevenirea infecțiilor nozocomiale, în conformitate cu normele stabilite de Ministerul Sănătății;

 • 26. răspunde de monitorizarea și raportarea indicatorilor specifici activității medicale, financiari, economici, precum și a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire și control, în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • 27. analizează modul de îndeplinire a obligațiilor membrilor comitetului director, ai consiliului medical, consiliului științific și consiliului etic, pentru spitalele clinice și institutele și centrele medicale clinice, dispunând măsuri de îmbunătățire a activității;

 • 28. urmărește modul de aplicare a prevederilor legale în vigoare cu privire la respectarea drepturilor pacientului și dispune măsuri atunci când se constată încălcarea acestora;

 • D. în domeniul managementului resurselor umane:

 • 29. aprobă regulamentul intern al spitalului, precum și fișa postului pentru personalul angajat;

 • 30. înființează, cu aprobarea comitetului director, comisii specializate în cadrul spitalului, necesare pentru realizarea unor activități specifice, cum ar fi: comisia medicamentului, nucleul de calitate, comisia de analiză a decesului etc., ale căror organizare și funcționare se precizează în regulamentul de organizare și funcționare a spitalului;

 • 31. stabilește și aprobă numărul de personal pe categorii și locuri de muncă, pe baza propunerilor șefilor de secții și servicii, cu respectarea reglementărilor legale în vigoare;

 • 32. organizează concurs pentru ocuparea funcțiilor din cadrul comitetului director. Numește membrii comitetului director, cu excepția spitalelor din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie;

 • 33. aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numește și eliberează din funcție personalul spitalului, în condițiile legii;

 • 34. aprobă programul de lucru pe locuri de muncă și categorii de personal, pentru personalul aflat în subordine; • 35. realizează evaluarea performanțelor profesionale ale personalului aflat în subordine directa, conform structurii organizatorice, și soluționează contestațiile în funcție de nivelul ierarhic la care s-au făcut;

 • 36. aprobă planul de formare și perfecționare a personalului, în conformitate cu legislația în vigoare;

 • 37. negociază contractul colectiv de muncă la nivel de spital, cu excepția spitalelor din subordinea ministerelor și instituțiilor cu rețea sanitară proprie, cărora li se aplică reglementările specifice în domeniu;

 • 38. încheie contract de administrare, pe durata mandatului, cu șefii de secții, laboratoare și servicii. în cuprinsul acestui contract de administrare sunt prevăzuți indicatorii de performanță, al căror nivel se aprobă anual de către managerul spitalului, după negocierea cu fiecare șef de secție;

 • 39. urmărește încheierea asigurărilor de malpraxis de către personalul medical din subordine;

 • 40. respectă prevederile legale privind incompatibilitățile și conflictul de interese;

 • E. în domeniul managementului administrativ:

 • 41. aprobă și urmărește respectarea regulamentului de organizare și funcționare;

 • 42. reprezintă spitalul în relațiile cu terțe persoane fizice sau juridice;

 • 43. încheie acte juridice în numele și pe seama spitalului, conform legii;

 • 44. răspunde de modul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contracte și dispune măsuri de îmbunătățire a activității spitalului;

 • 45. încheie contracte și asigură condiții corespunzătoare pentru desfășurarea activităților de învățământ și cercetare științifică, în conformitate cu metodologia elaborată de Ministerul Sănătății;

 • 46. răspunde de obținerea autorizației sanitare de funcționare și a certificatului de acreditare, în condițiile prevăzute de lege;

 • 47. asigură respectarea prevederilor legale în vigoare referitoare la păstrarea secretului profesional, păstrarea confidențialității datelor pacienților internați, informațiilor și documentelor referitoare la activitatea spitalului;

 • 48. pune la dispoziție organelor și organismelor competente, la solicitarea acestora, în condițiile legii, date privind activitatea spitalului;

 • 49. prezintă direcției de sănătate publică județene, a municipiului București, direcției medicale sau structurii similare din ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie sau Ministerului Sănătății, după caz, informări trimestriale și anuale cu privire la patrimoniul dat în administrare, realizarea indicatorilor activității medicale, precum și la execuția bugetului de venituri și cheltuieli;

 • 50. răspunde de organizarea arhivei spitalului și asigurarea securității documentelor prevăzute de lege, în format scris și electronic;

 • 51. aprobă utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activități de cercetare medicală, în condițiile legii;

 • 52. răspunde de organizarea unui sistem de înregistrare și rezolvare a sugestiilor, sesizărilor și reclamațiilor referitoare la activitatea spitalului;

 • 53. conduce activitatea curentă a spitalului, în conformitate cu reglementările în vigoare;


 • 54. împreună cu comitetul director, elaborează planul de acțiune pentru situații speciale și coordonează asistența medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză, conform dispozițiilor legale în vigoare;

 • 55. propune spre aprobare autorității de sănătate publică județene sau a municipiului București, direcției medicale ori structurii medicale similare din ministerele și instituțiile cu rețea sanitară proprie sau Ministerului Sănătății, după caz, un înlocuitor pentru perioadele când nu este prezent în spital;

 • 56. nu poate transmite altei persoane drepturile și obligațiile care rezultă din prezentul contract de management, cu excepția cazurilor de indisponibilitate.

COMITETUL DIRECTOR

al spitalului are următoarele atribuții:

 • > elaborează planul de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, in baza propunerilor scrise ale consiliului medical;

 • > elaborează, pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;

 • > propune managerului, in vedrea aprobării:

 • a) , numărul de personal, pe categorii si locuri de munca, in funcție de reglementările in vigoare;

 • b) . organizarea concursurilor pentru posturi vacante, in urma consultării cu sindicatele, conform legii;

 • > elaborează regulamentul de organizare si funcționare, regulamentul intern si organigrama spitalului, in urma consultării cu sindicatele, conform legii;

 • > propune spre aprobare managerului si urmărește implementarea de masuri organizatorice privind imbunatatirea calitatii actului medical, a condițiilor de cazare, igiena si alimentație, precum si de masuri de prvenire a infecțiilor nosocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sanatatii publice;

 • > elaborează proiectul bugetului de venituri si cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către compartimentul economico-financiar la propunerile fundamentate ale conducătorilor secțiilor si compartimentelor din structura spitalului, pe care il supune aprobării managerului;

 • > urmărește realizarea indicatorilor privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe secții și compartimente, asigurând sprijin șefilor de secții și compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;

 • > analizeaza propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;

 • > asigura monitorizarea si raportarea indicatorilor specifici activității medicale, financiari, economici, precum și a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire și control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite; • > anaiizeaza, la propunerea consiliului medcal, măsuri pentru dezvoltarea și îmbunătățirea activității spitalului, în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor și protocoalelor de practică medicale;

 • > elaborează planul de acțiune pentru situații speciale și asistență medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză;

 • > la propunerea consiliului medical, întocmește, fundamentează și prezintă spre aprobarea managerului planul anual de achiziții publice lista investițiilor și a lucrărilor de reparații curente și capitale care urmează să se realizeze într-un exercițiu financiar, în condițiile legii, și răspunde de realizarea acestora;

 • > anaiizeaza, trimestrial sau ori de cate ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contracte și propune managerului măsuri de îmbunătățire a activității spitalului;

 • > întocmește informări lunare, trimestriale si anuale cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli, pe care le analizează cu consiliul medical și le prezintă autorității de sănătate publică;

 • > negociază, prin manager, directorul medical și directorul fînanciar-contabil, contractele de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate;

 • > se întrunește lunar sau ori de cate ori este nevoie, la solicitarea majorității membrilor sai sau a managerului, și ia decizii în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenți;

 • > face propuneri privind structura organizatorica, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului și a denumirii spitalului;

 • > negociază cu șeful sectie/laborator și propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanță ai managementului secției/laboratorului/serviciului, care vor fi prevăzuți ca anexă la contractul de administrare al secției/laboratorului;

 • > răspunde in fata managerului pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin;

 • > anaiizeaza activitatea membrilor sai pe baza rapoartelor de evaluare si elaborează raportul anual de activitate al spitalului.

DIRECTORUL MEDICAL are următoarele atribuții specifice :

 • > in calitate de președinte al consiliului medical, coordonează si răspunde de elaborarea la termen a propunerilor privind planul de dezvoltare al spitalului, planul anual de servicii medicale, bugetul de venituri si cheltuieli;

 • > monitorizează calitatea servirilor medicale acordate la nivelul spitalului, inclusiv prin evaluarea satisfacției pacientilor, si elaborează, împreuna cu șefii de secții, propuneri de imbunatatire a acivitatii medicale ;

 • > aproba protocoalele de practica medicala Ia nivelul spitalului si monitorizează pocesul de implementare a protocoalelor si ghidurilor de practica medicala la nivelul întregului spital;


 • > răspunde de coordonarea si corelarea activitatilor medicale desfășurate la nivelul secțiilor pentru asigurarea tratamentului adecvat pentru pacientii internați;

 • > coordonează implementarea programelor de sanatate la nivelul spitalului;

 • > întocmește planul de formare si perfecționare a personalului medical, la propunerea șefilor de secții si laboratoare;

 • > avizeaza utilizarea bazei de date medicale a spitalului pentru activitati de cercetare mdicala, in condițiile legii;

 • > asigura respectarea normelor de etica profesionala si deontologie medicala la nivelul spitalului, colaborând cu Colegiul Medicilor din Romania;

 • > răspunde de acreditarea personalului medical al spitalului si de acreditarea activitatilor medicale desfășurate in spital, in conformitate cu legislația in vigoare;


 • > analizeaza si ia decizii in situația existentei unor situații medicale deosebite (de exemplu, cazuri foarte complicate, care necesita o spitalizare mult prelungita, morti subite, etc.);

 • > participa, alaturi de manager, la organizarea asistentei medicale in caz de dezastre, epidemii si in alte situații speciale ;

 • > stabilește coordonatele principale privind consumul de medicamente si materiale sanitare la nivelul spitalului, in vederea unei utilizări judicioase a fondurilor spitalului, prvenirii polipragmaziei si a rezistentei la medicamente;

 • > supervizează respetarea prevederilor in vigoare referitoare la documentația medicala a pacientilor tratati, asigurarea confidențialității datelor medicale, constituirea arhivei spitalului.

DIRECTORUL FINANCIAR- CONTABIL are in principal următoarele sarcini:

 • > organizează , îndruma si răspunde de întocmirea si realizarea planurilor de investiții, reparații capitale,dotare - contracte , aprovizionare, resurse umane;


 • > îndruma si controlează nemijlocit munca administrativ-gospodareasca din unitate si propune masurile necesare pentru modernizarea utilajelor si inventarul gospodăresc al unitatii;

 • > organizează , îndruma si controlează activitățile care asigura alimentația bolnavilor;

 • > ia masurile necesare, potrivit dispozițiilor legale, pentru asigurarea condițiilor corespunzătoare de munca, prevenirea accidentelor si îmbolnăvirilor profesionale;

 • > răspunde de întocmirea , conform legislației in vigoare, a tuturor actelor sub forma carora se materializează raporturile de munca ale salariatilor din unitatea respectiva; decizii de încadrare , statele de plata tuturor drepturilor de salarizare, carnetele de munca, condicile de prezenta, fisele individuale de salarii,etc.;

 • > răspunde de problema dotării unitatii(din investirii centralizate sau necentralizate, lucrări in regie proprie);

 • > ia masuri pentru aprovizionarea ritmica a unitatii,pentru reducerea consumurilor si optimizarea stocurilor de materiale;

  A A A A A AA AAAAAAAAAAA AA


 • > urmărește corelarea planului de aprovizionare cu creditele bugetare acordate unitarii;

participa la inventarierea bunurilor materiale;

urmărește dotarea unitarii cu mijloace de transport corespunzătoare, exploatarea in condiții optime a acestor mijloace si casarea lor in condiții legale;

aproba documentele legate de gestionarea bunurilor(miscarea mijloacelor fixe in unitate, elaborarea de bunuri in afara unitarii,etc.);

ia masurile necesare pentru buna funcționalitate a activitatii gospodărești , igienizarea locurilor de munca, imbunatatirea continua a condițiilor de confort; asigura verificarea la timp si in bune condiții a aparatelor si utilajelor conform dispozițiilor in vigoare, luând masurile necesare pentru buna intretinere a imobilelor si instalațiilor aferente;

asigura organizarea si exercitarea masurilor pentru prevenirea si combaterea incendiilor, controlează si răspunde de competenta echipelor voluntare de P.S.I.;

ia masurile prevăzute in actele normative privind recepția, manipularea si depozitarea corespunzătoare a bunurilor materiale pentru gospodărirea economicoasa si integritatea avutului obstesc;

aproba actele de cheltuieli potrivit competentelor ce i se delega in condițiile legii si semnează cu prima semnătură documentele bancare;

răspunde de compartimmentele in subordine;

asigura si răspunde de buna organizare si desfășurare a activitatii financiare a unitarii, in conformitate cu dispozițiile legale;

organizează si răspunde de intocmirea lucrărilor de planificare financiara; organizează contabilitatea in cadrul unitarii, in conformitate cu dispozițiile legale si asigura efectuarea corecta si la timp a inregistrarilor;

asigura intocmirea la timp si in conformitate cu dispozițiile legale, a balanțelor de verificare si a bilanțurilor anuale si trimestriale;

angajeaza unitatea prin semnătură alaturi de director sau directorul adjunct economic, in toate operațiunile patrimoniale;

răspunde de îndeplinirea atribuțiilor ce revin compartimentului financiar-contabil cu privire la controlul financiar preventiv si la asigurarea avutului obstesc;

participa la organizarea sistemului informațional al unitarii, urmărind folosirea cat mai eficienta a datelor contabilității;

asigura îndeplinirea , in conformitate cu dispozițiile legale, a obligațiilor unitarii către bugetul statului, unitățile băncii si terti;

asigura întocmirea , circulația si pastrarea documentelor justificative care stau la baza inregistrarilor in contabilitate si se preocupa de mecanizarea lucrărilor in domeniul financiar-contabil;

ia masuri pentru prevenirea pagubelor si urmărește recuperarea lor;

asigura aplicarea dispozițiilor legale privitoare la gestionarea valorilor materiale si ia masuri pentru tinerea la zi si corecta a evidentelor gestionare;

 • > îndeplinește formele de scădere din evidenta bunurilor de orice fel, in cazurile si condițiile prevăzute de dispozițiile legale;


 • > exercita contractul ierarhic operativ curent asupra activităților supuse acestui control;

 • > întocmește si prezintă studii privind optimizarea masurilor de buna gospodărire a resurselor materiale si bănești, de prevenire a formarii de stocuri peste necesar,de respectare a normelor privind disciplina de plan contractuala si financiara , in scopul administarii cu eficienta maxima a patrimoniului unitatii si creditelor alocate in vederea imbunatatirii continue a ocrotirii sanatatii;

 • > prezintă periodic studii privind evaluarea financiara a acțiunii de sanatate si analiza costurilor;

 • > rezolva orice alte acte normative referitoare la activitatea financiar-contabila;

 • > organizează contabilitatea conform prevederilor legale;

 • > răspunde de efectuarea corecta si la timp a înregistrărilor contabile;

 • > confrunta evidentele analitice si cele sintetice;


 • > organizează analiza periodica a utilizării bunurilor materiale si luarea masurilor necesare , împreuna cu celelalte sectoare din unitate, in ceea ce privește stocurile disponibile, supranormative, fara mișcare sau cu mișcare lenta si pentru prevenirea oricăror alte imobilizări de fonduri;

 • > analizeaza periodic execuția bugetara si conținutul conturilor ,facand propuneri corespunzătoare;

 • > răspunde de întocmirea la timp si in conformitate cu dispozițiile legale a dărilor de seama contabile;

 • > exercita controlul preventiv, in conformitate cu dispozițiile legale

 • > răspunde de întocmirea, circulația si pastrarea docuemntelor justificative care stau la baza înregistrărilor in contabilitate;

 • > organizează evidentele tehnico-operative si gestionare si asigura tinerea lor corecta si la zi;

 • > organizează inventarierea periodica a mijloacelor materiale si ia masuri de regularizarea diferentelor constatate;


 • > asigura masurile de păstrare , manipulare si folosire a formularelor cu regim special;

 • > exercita controlul operativ curent in conformitate cu dispozițiile in vigoare;

 • > întocmește studiul privind imbunatatirea activitatii economice din unitate si propune masuri corespunzătoare.

 • > întocmește lucrările privind proiectele planurilor de venituri si cheltuieli bugetare si extrabugetare, precum si bugetul de asigurări sociale;

 • > ia masurile necesare pentru asigurarea integrității avutului obstesc si pentru recuperarea pagubelor;

 • > răspunde de îndeplinirea condițiilor legale privind angajarea gestionarilor, constituirea garanțiilor si reținerea ratelor;

 • > asigura efectuarea corecta si in conformitate cu dispozițiile legale, a operațiunilor din incasari si plăti in numerar;

 • > răspunde de angajarea creditelor bugetare corespunzător comenzilor si contractelor emise, in limita creditelor aprobate;


 • > organizează întocmirea instrumentelor de plata si documentelor de acceptare sau refuz a plătii;

 • > organizează verificarea documentelor justificative de cheltuieli sub aspectele formei, conținutului si legalității operațiunii;

 • > întocmește propunerile de plan casa pentru plăti in numerar;

 • > răspunde de întocmirea formelor de recuperare a sumelor care eventual au fost greșit plătite;

CONSILIUL DE ADMINISTRAȚIE

în cadrul spitalului funcționează un consiliu de administrație, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie și organizare și funcționare a spitalului și de a face recomandări managerului spitalului în urma dezbaterilor.


Componența consiului consultativ este următoarea:

2 reprezentanți numiți de consiliul local;

2 reprezentanți ai direcției de săntate publică;

1 reprezentant al primarului Municipiului Bacau; Managerul spitalului.

Reprezentanții sindicatului „Sanitas”, ai Colegiului Medicilor Bacau si ai O.A.M.M.R. Bacau au statut de invitați permanenți la ședințele consiliului de administrație.

FUNCȚIA DE GESTIUNE A DATELOR SI INFORMAȚIILOR MEDICALE

Funcția de gestiune a datelor si informațiilor medicale se refera la centalizarea, administrarea, protejarea si asigarea back-up-ului datelor atat cu caracter general cat si cele cu caracter confidențial.


Acest lucru se realizează prin metode specifice, avand ca suport atat partea structurala organizatorica - infrastructura IT, proceduri de lucru departamentale, proceduri legate de securizarea confidențialității datelor cat si partea de management -organizare a modului de lucru prin stabilirea unor ierarhii administrative ce definesc accesul unic al fiecărui utilizator la datele solicitate.

Responsabilul privind gestiunea datelor este specific fiecărei activitati operaționale. Astfel, directorul financiar contabil este responsabil in ceea ce privește structura si managementul datelor cu caracter contabil, personalul din cadrul compartimentului de statistica sunt responsabili pentru procesarea in buna regula a datelor centralizate precum si limitarea accesului fizic la datele respective, șeful fiecărei secții este responsabil cu confidențialitatea datelor menționate in FOCG, iar angajatul răspunzător de suportul IT fiind in măsură sa gestioneze datele cat si fluxul acestora din punct de vedere hardware si software, asigurând asistenta tuturor celor implicați in gestionarea datelor ce fac parte din fluxul spitalului.


COMISIILE SPITALULUI

în cadrul spitalului funcționează următoarele:

 • 1. consiliul etic,

 • 2. consiliul medical,

 • 3. colectivul de farmacovigilență (comisia medicamentului),

 • 4. comisia paritara,

 • 5. nucleul de calitate,

 • 6. comisia de analiză a decesului,

 • 7. comisia de disciplină,

 • 8. comitetul de securitatea și sănătate în muncă.

CONSILIUL ETIC

Consiliul etic este condus de către decanul de vârstă al medicilor.

Consiliul etic se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la sesizarea unui pacient/aparținător al acestuia, a unui cadru medical sau a oricărei persoane căreia i-au fost încălcate drepturile recunoscute de lege în domeniul acordării asistenței medicale.

Atribuțiile consiliului etic sunt următoarele:

 • a) analizează cazurile de încălcare a normelor de conduită în relația pacient-medic-asistentă, a normelor de comportament, a disciplinei în unitatea sanitară;

 • b) verifică dacă, prin conduita lui, personalul medico-sanitar și auxiliar încalcă drepturile pacienților prevăzute de legislația în vigoare;

 • c) sesizează organele abilitate ale statului în situațiile în care constată încălcări ale codului de deontologie medicală, ale drepturilor pacienților, precum și ale normelor de conduită profesională aprobate potrivit legii;

 • d) analizează sesizările ce privesc plăți informale ale pacienților către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau condiționarea exercitării actului medical de obținerea unor foloase; propune, în funcție de caz, măsuri de intrare în legalitate;

 • e) veghează pentru respectarea, în cazurile terminale, a demnității umane și propune măsuri cu caracter profesional pentru acordarea tuturor îngrijirilor medicale.

CONSILIUL MEDICAL

Directorul medical este președintele consiliului medical.

Consiliul medical este alcătuit din șefii de secții, de laboratoare, farmacistul-șef și asistentul-șef.

 • a) îmbunătățește standardele clinice și modelele de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate, în vederea creșterii gradului de satisfacție a pacienților;

 • b) monitorizează și evaluează activitatea medicală desfășurată în spital în scopul creșterii performanțelor profesionale și utilizării eficiente a resurselor alocate;

 • c) înaintează Comitetului director propuneri privind utilizarea fondului de dezvoltare al spitalului;

 • d) propune Comitetului director măsuri pentru dezvoltarea și îmbunătățirea activității spitalului în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației și conform ghidurilor și protocoalelor de practică medicală;

 • e) alte atribuții stabilite prin ordin al ministrului sănătății.

COMISIA PARITARA

Comisia paritară este împuternicită să interpreteze prevederile Contractului colectiv de muncă încheiat la nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău, în funcție de condițiile concrete și posibilitățile spitalului, la solicitarea uneia dintre părți.

Comisia paritară se întrunește la cererea oricăruia dintre membrii săi în termen de maximum de 15 zile lucrătoare la data înregistrării cererii, în prezența tuturor membrilor comisiei.

NUCLEUL DE CALITATE

Membrii nucleului de calitate monitorizează în permanență calitatea serviciilor medicale furnizate asiguraților la nivelul spitalului. în principal, activitatea nucleului de calitate constă în:

 • 1. monitorizarea internă a calității serviciilor medicale;

 • 2. întocmirea punctajului și reactualizarea periodică a acestuia;

 • 3. monitorizarea calității îngrijirilor medicale în raport cu indicatorii activității clinice și financiare;

 • 4. prezentarea propunerilor de îmbunătățire a calității serviciilor medicale pe secții/laboratoare/servicii și global pe spital;

 • 5. cooperarea cu reprezentanții desemnați pentru monitorizarea externă a calității; ^.organizarea anchetelor de evaluare a satisfacției asiguraților și personalului; î.pregătirea personalului angajat în vederea cunoașterii parametrilor de lucru specifici fiecărui sector de activitate și verificarea modului de implementare a sistemului de management al calității.

COMITETUL DE SANATATE SI SECURITATE IN MUNCA

Comitetul de securitate și sănătate în muncă are următoarele atribuții:

 • 1. aprobă programul anual de protecția muncii;

 • 2. urmărește modul în care se aplică reglementările legislative privind protecția muncii;

 • 3. analizează factorii de risc de accidentare și îmbolnăvire profesională existenți la locurile de muncă;

 • 4. promovează inițiativele proprii sau ale celorlalți angajați vizând prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale, precum și îmbunătățirea condițiilor de muncă;

 • 5. efectuează cercetări în cazul producerii unor accidente de muncă sau al apariției de îmbolnăviri profesionale;

51 d.efectuează inspecții la locurile de muncă în scopul prevenirii accidentelor de muncă și îmbolnăvirilor profesionale;

 • 7. sesizează inspectoratele teritoriale de stat pentru protecția muncii pe raza cărora își desfășoară activitatea, atunci când constată încălcarea normelor legale de protecția muncii sau când între managerul spitalului și ceilalți membrii ai comitetului există divergențe privind modul în care se asigură securitatea și sănătatea lucrărilor;

 • 8. realizează cadrul de participare a salariaților la luarea unor hotărâri care vizează schimbări ale activității cu implicații în domeniul protecției muncii.

COMISIA MEDICAMENTELOR ȘI MATERIALELOR SANITARE Comisia medicamentelor și materialelor sanitare are, în principal, următoarele atribuții: Lverifică și avizează prescrierea medicamentelor la nivelul spitalului;

 • 2. avizează prescrierea de medicamente pentru cazuri medicale speciale;


 • 3. detectarea precoce a reacțiilor adverse și a interacțiunii produselor medicamentoase;

 • 4. monitorizarea frecvenței reacțiilor adverse cunoscute;

5.identificarea factorilor de risc și a mecanismelor fundamentale ale reacțiilor adverse;

 • 6. estimarea aspectelor cantitative privind factorii de risc;

 • 7. analiza și difuzarea informațiilor necesare prescrierii corecte și reglementării circulației produselor medicamentoase;

8<urmărește utilizarea rațională și în siguranță a produselor medicamentoase;

 • 9. evaluarea și comunicarea raportului risc/beneficiu pentru produsele medicamentoase;

 • 10. estimarea necesităților cantitative și calitative ale materialelor folosite în desfășurarea activității din spital;

ILurmărește utilizarea rațională a materialelor sanitare.

COMISIA DE CERCETARE DISCIPLINARĂ


Comisia de cercetare disciplinară are, în principal, următoarele atribuții:

Lanaliza abaterilor disciplinare săvârșite de către salariații unității;

 • 2. analiza încălcării normelor legale în vigoare, a prevederilor codului muncii, a regulamentului intern, a contractului individual de muncă, a ordinelor și dispozițiilor legale ale conducătorilor ierarhici;

 • 3. stabilirea împrejurărilor în care fapta a fost săvârșită;

 • 4. analiza gradului de vinovăție a salariatului, precum și consecințele abaterii disciplinare;

 • 5. verificarea eventualelor sancțiuni disciplinare suferite anterior de salariat; tf.efectuarea cercetării disciplinare prealabile;

7.propune sancțiunea ce urmează a fi aprobată de către manager.

COMISIA DE ORGANIZARE ȘI DESFĂȘURARE A CONCURSURILOR/EXAMENELOR ȘI PENTRU PROMOVARE Comisia de organizare și desfășurare a concursurilor/examenelor și pentru promovare are următoarele atribuții principale:

 • 1. selectează dosarele de concurs/examen ale candidaților;

 • 2. stabilește subiectele pentru proba scrisă;

 • 3. stabilește planul interviului și realizează interviul;

 • 4. stabilește planul probei practice și asigură condițiile necesare realizării ei;

 • 5. notează pentru fiecare candidat fiecare probă a concursului/examenului;

d.transmite secretariatului comisiei rezultatele concursului/examenului pentru a fi comunicate candidaților.

COMISIA DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR


Comisia de soluționare a contestațiilor are următoarele atribuții:

 • 1. soluționează contestațiile depuse de candidați cu privire la notarea fiecărei probe a concursului/examenului;

 • 2. transmite secretariatului comisiei rezultatele contestațiilor pentru a fi comunicate candidaților.

COMISIA DE ANALIZA A DECESELOR INTRASPITALICEȘTI

După constatatrea decesului de către un medic primar sau specialist, acesta consemnează in FOCG data si ora decesului, după care aplică semnătură si parafa. Personalul medical din secția unde s-a produs decesul are obligația de a anunța telefonic, prin centrala telefonica, aparținătorii legali ai pacientului decedat despre producerea decesului după trecerea a 2 ore de la constatarea decesului.


Atribuțiile Comisiei de analiză a deceselor intraspitalicești sunt următoarele:

 • - analizează datele medicale obținute din foaia de observație, investigațiile paraciinice, diagnosticul anatomopatologic necroptic (macroscopic și histopatologic);

 • - evidențiază gradul de concordanță diagnostică între diagnosticul de internare, diagnosticul de externare și final (anatomopatologic), având ca scop creșterea gradului de concordanță diagnostică;

 • - realizează o statistică a deceselor din spital pe secții și a numărului de necropsii în raport cu numărul de internări din spital, evidențiind totodată patologia cea mai frecventă a deceselor;

 • - dezbaterea cazurilor, aducerea în atenție a celor mai noi și mai corespunzătoare tratamente medicale care se aplică pacienților din spital reprezentând o modalitate de creștere a nivelului științific al echipei medicale;

 • - aducerea la cunoștința membrilor comisiei a reglementărilor legislative nou-apărute în vederea optimizării activității medicale.

COMISIA DE DIALOG SOCIAL

La nivelul spitalului funcționează Comisia de dialog social în scopul creșterii transparenței în adoptarea deciziilor privind reorganizarea și restructurarea sistemului de sănătate, precum și pentru implicarea directă a reprezentanților sindicatelor din domeniul sanitar în acest proces.

COMISIA DE TRANSFUZIE ȘI HEMOVIGILENȚĂ

La nivelul unității, potrivit prevederilor legale în vigoare, funcționează Comisia de transfuzie și hemovigilență, având următoarele atribuții:

 • a) verifică dacă dosarul medical/foaia de observație al/a bolnavului cuprinde documentele menționate, potrivit legii;


 • b) este sesizată în legătură cu orice problemă privitoare la circuitul de transmitere a informațiilor pentru ameliorarea eficacității hemovigilenței;

 • c) verifică condițiile de preluare, de stocare și distribuție a de ozitelor de sânge din unitatea de transfuzie sanguină a spitalului;

 • d) întocmește rapoarte bianuale de evaluare a hemovigilenței, pe care le transmite coordonatorului județean de hemovigilență;

 • e) transmite coordonatorului județean de hemovigilență rapoartele, conform legii;

 • f) participă la efectuarea anchetelor epidemiologice și a studiilor privind factorii implicați în producerea reacțiilor sau a incidentelor adverse severe (donator, unitate de sânge ori produs sanguin primitor);

 • g) transmite coordonatorului județean de hemovigilență, direcției de sănătate publică și inspecției sanitare de stat rapoarte, conform legii.


DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE PACIENTULUI

1. Drepturile pacientilor

In conformitate cu Legea nr.46 / 2003 - privind drepturile pacientului, pacientii au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înalta calitate de care societatea dispune, in conformitate cu resursele umane, financiare si materiale.

Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoana umana, fara nici o discriminare.

Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum si la modul de a le utiliza.

Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identității si statutului profesional al furnizorilor de servicii de sanatate.


 • 54 Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor si obiceiurilor pe care trebuie sa le respecte pe durata spitalizării.

Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sanatate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuarii tratamentului si nerespectarii recomandărilor medicale, precum si cu privire la date despre diagnostic si prognostic.

Pacientul are dreptul de a decide daca mai dorește sa fie informat in cazul in care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferința.

Pacientul are dreptul sa solicite si sa primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului si îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.

Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, pastrarea, folosirea

ZJ tuturor produselor biologice prelevate din corpul sau, in vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar si după decesul acestuia.

Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai in cazul in care pacientul isi da consimțământul explicit sau daca legea o cere in mod expres.

In cazul in care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați in tratamentul pacientului, acordarea consimțământului nu mai este obligatorie.

Pacientul are acces la datele medicale personale.

Dreptul pacientului la informația medicala.


Pacientul are dreptul sa refuze sau sa oprească o intervenție medicala asumandu-si, in scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

Dreptul la confidențialitatea informațiilor si viata privata a pacientului.

Drepturile pacientului la tratament si îngrijiri medicale.

Pacientul are dreptul de a se deplasa in incinta spitalului cu respectarea programului de vizita medicala.

Pacientii, precum si apartinatorii si vizitatorii acestora, au accces neîngrădit la registrul de sugestii, reclamatii si sesizări.

Informațiile se aduc la cunoștința pacientului intr-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; in cazul in care pacientul nu cunoaște limba


 • 55 romana, informațiile i se aduc la cunoștința in limba materna ori in limba pe care o cunoaște sau, după caz, se va cauta o alta forma de comunicare.

Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat intr-o unitate medicala fara consimțământul sau, cu excepția cazurilor in care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului si evitării suspectarii unei culpe medicale.

2. Obligațiile pacientilor

Pacientul are următoarele obligații.

Sa se conformeze programului secției - programul de masa, program de administrare a tratamentului, programul de vizita medicala, programul de odihna atat al lui cat si al celorlalți padenti.

Sa


nu consume băuturi alcoolice

Sa creeze o atmosfera de intelegere si întrajutorare intre pacienti, de respect reciproc, de respectare a personalului medical, auxiliar.

Sa păstreze ordinea si curățenia.

Sa nu deterioreze bunurile spitalului.

Sa nu paraseasca spitalul fara acordul medicului.

Sa porte echipamentul spedfic spitalului.

DISPOZIȚII FINALE


Spitalul in colaborare cu D.S.P. Bacau organizează si coordonează asistenta medicala in caz de calamitate, catastrofe si situații deosebite stabilite de M..S., organizează si răspunde de pregătirea rețelei sanitare pentru apararea si asistenta medicala in caz de dezastru , epidemii si alte situații deosebite sub coordonarea D.S.P. Bacau.

Spitalul va fi in permanenta pregătit pentru asigurarea asistentei medicale in caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale si alte situații de criza si este obligat sa participe cu toate resursele la inlaturarea efectelor acestora.

Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău are obligația de a acorda primul ajutor si asistenta medicala de urgenta oricărei persoane care se prezintă la spital, daca starea sanatatii persoanei este critica. După stabilizarea funcțiilor vitale, spitalul va asigura, după caz, transportul obligatoriu medicalizat la o alta unitate medico-sanitara de profil.

Veniturile proprii ale spitalelor constituie surse extrabugetare care se folosesc in condițiile legii.


 • 56 Prevederile prezentului Regulament se completează cu orice alte dispoziții si a personalului din aceste unitati.

Prevederile Regulamentului sunt obligatorii si vor fi cunoscute si aplicate corespunzător de către toti salariatii spitalului.

Nerespectarea dispozițiilor legale si a Regulamentului de organizare si funcționare a spitalului atrage răspunderea disciplinara, materiala, civila, contravenționala, după caz, penala in sarcina persoanelor vinovate.

Toate atribuțiile cuprinse in Regulamentul spitalului se vor găsi in fisele posturilor salariatilor spitalului si a unităților sanitare din structura.

Orice modificări intervenite in structura si atribuțiile unitarii sau a uneia din subunități se vor consemna imediat in Regulamentul de organizare si funcționare.

Prezentul Regulament a fost discutat si aprobat in ședința Comitetului director din data de 11 februarie 2013.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. 2

H.C.L,nr.3&£       2013


REGULAMENTUL INTERN

AL SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACĂU

Aprobat în baza Ordinului Ministerului Sănătății nr.1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public, Anexa 1, art.5, pct.15

o

2013

CAPITOLUL I

DISPOZIȚII GENERALE

Art 1. Spitalul de Pneumoftiziologie Bacau, cu sediul in municipiul Bacau, str. Oituz nr. 72 este unitate sanitară cu paturi, de utilitate publică, cu personalitate juridică, care asigură servicii medicale de specialitate (pneumoftiziologie), având în structura sa secții distincte și ambulatoriu de specialitate, cu umătoarele activități:

 • a) diagnostic și terapie;

 • b) îngrijire a bolnavului cu afecțiuni acute și afecțiuni cronice ale aparatului respirator;

 • c) management.

Art. 2. Spitalul funcționează în baza Legii nr.95/2006 privind reforma în domeniul sănătății, cu modificările și completările ulterioare.

Art. 3. (1). Spitalul asigură condiții de investigații medicale, tratament, cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății publice.

 • (2) . Spitalul răspunde, în condițiile legii pentru calitatea actului medical, pentru respectarea condițiilor de cazare, igienă, alimentație și de prevenire a infecțiilor nozocomiale precum și pentru aoperirea prejudiciilor cauzate pacienților.

 • (3) . Spitalul are obligația de a acorda primul ajutor și asistență medicală de urgență oricărei persoane care se prezintă la spital, dacă starea sănătății persoanei este critică. După stabilizarea funcțiilor vitale, spitalul va asigura, după caz, transportul obligatoriu medicalizat la o altă unitate medico-sanitară de profil.

 • (4) . Spitalul va fi pregătit în permanență pentru asigurarea asistenței medicle în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză și este obligat să participe cu toate resursele la înlăturarea efectelor acestora.

 • (5) . Cheltuielile efectuate de spital în cazurile mai sus menționate, se rambursează de la bugetul de stat prin bugetele ministerelor și instituțiilor în rețeaua cărora funcționează, prin hotărâre a Guvernului, în termen de maximum 30 de zile de la data încetării cauzei care le-a generat.

Art.4. Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău este condus de d-nul dr. Gavrilă Gabriel în calitate de manager numit prin Dispoziția nr.4365 din 31.12.2010 de către Primarul Municipiului Bacău.

Art.5. Managerul încheie contract de management în baza Ordinului 1384/2010 cu Primarul Municipiului Bacău pentru o perioadă de maximum 3 ani.

Art.6. Funcția de manager este incompatibilă cu :

exercitarea oricăror altor funcții salarizate, nesalarizate sau/și indemnizate, cu excepția funcțiilor sau activităților în domeniul medical în aceeași unitate sanitară, a activităților didactice, de cercetare științifică și de creație literară;

exercitarea oricărei activități sau oricărei alte funcții de manager, inclusiv cele nerenumerate;

exercitarea unei activități sau a unei funcții de membru în structurile de conducere ale unei alte unități spitalicești;

exercitarea oricărei funcții în cadrul organizațiilor sindicale sau patronale de profil.

Constituie conflict de interes deținerea de către manager de acțiuni sau interese la societăți comerciale ori organizații nonguvemamentale care stabilesc relații comerciale cu spitalul la care persoana în cauză exercită sau intenționează să exercite funcția de manager.Dispoziția de mai sus se aplică și în cazurile în care astfel de părți sociale , acțiuni sau interese sunt deținute de către rudele ori afinii până la gradul al IV lea inclusiv, ale persoanei în cauză.

Atribuțiile managerului sunt stabilite prin contractul de management încheiat Primarul Municipiului Bacău în conformitate cu prevederile O.M.S. nr.1384/2010 privind aprobarea modelului-cadru al contractului de management și a listei indicatorilor de performanță a activității managerului spitalului public.

în domeniul politicii de personal și a structurii organizatorice, managerul are în principal următoarele atribuții:

stabilește și aprobă numărul de personal, pe categorii și locuri de muncă, în funcție de normativul de personal în vigoare;

aprobă organizarea concursurilor pentru posturile vacante, numește și eliberează din funcție personalul spitalului;

aprobă programul de lucru, pe locuri de muncă și categorii de personal; propune structura organizatorică, reorganizarea, schimbarea sediului și unității, în vederea aprobării de către Primăria Municipiului Bacău; numește membrii comitetului director;

negociază și încheie contractele de furnizare de servicii medicale cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate Bacău precum și cu Direcția de Sănătate Publică a Județului Bacău pentru derularea programelor naționale de sănătate.

Art.7. în cadrul Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău, se organizează și funcționează un comitet director in baza Deciziei nr.33 din 01.08.2011, format din manager - dr. Gavrilă Gabriel, director medical - dr. Apostu Marius și director financiar-contabil - ec. Gânac Gheorghe.

Ocuparea funcțiilor specifice comitetului director se face prin concurs organizat de managerul spitalului.

Membrii Comitetului director care au ocupat postul prin concurs vor încheia cu managerul spitalului un contract de administrare pentru o perioadă de maximum 3 ani, în cuprinsul căruia sunt prevăzuți indicatori de performanță asumați. Contractul de administrare poate fi prelungit la încetarea mandatului pe o perioadă de 3 luni, de maximum de două ori, perioadă în care se organizează concursul de ocuparea a funcției.

Contractul individual de muncă al persoanelor angajate în spital care ocupă funcții de conducere specifice comitetului director se suspendă de drept pe perioada mandatului.

Atribuțiile comitetului director sunt prevăzute în Ordinul ministrului sănătății publice nr.921/2006 pentru stabilirea atribuțiilor comitetului director din cadrul spitalului public, respectiv:

elaborează planul anual de dezvoltare al spitalului pe perioada mandatului, în baza propunerilor scrise ale consiliului medical;

elaborează pe baza propunerilor consiliului medical, planul anual de furnizare de servicii medicale al spitalului;

propune managerului în vederea aprobării: numărul de personal, pe categorii și locuri de muncă, în funcție de reglementările în vigoare; organizarea concursurilor pentru posturile vacante, în urma consultării cu sindicatele, conform legii;

elaborează regulamentul de organizare și funcționare, regulamentul intern și organigrama spitalului, în urma consultării cu sindicatul, conform legii;

propune spre aprobare managerului și urmărește implementarea de măsuri organizatorice privind îmbunătățirea calității actului medical, a condițiilor de cazare, igienă și alimentație, precum și de măsuri de prevenire a infecțiilor nozocomiale, conform normelor aprobate prin ordin al ministrului sănătății publice;

elaborează proiectul bugetului de venituri și cheltuieli al spitalului, pe baza centralizării de către compartimentul economico-fînanciar a propunerilor fundamentate ale conducătorilor secțiilor și compartimentelor din structura spitalului, pe care îl supune aprobării managerului;

urmărește realizarea indicatorilor privind execuția bugetului de venituri și cheltuieli pe secții și compartimente, asigurând sprijin șefilor de secții și compartimente pentru încadrarea în bugetul alocat;

analizează propunerea consiliului medical privind utilizarea fondului de dezvoltare, pe care îl supune spre aprobare managerului;

asigură monitorizarea și raportarea indicatorilor specifici activității medicale, financiari, economici, precum și a altor date privind activitatea de supraveghere, prevenire și control, pe care le prezintă managerului, conform metodologiei stabilite;

analizează la propunerea consiliului medical, măsuri pentru dezvoltarea și îmbunătățirea activității spitalului, în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației, dezvoltarea tehnologiilor medicale, ghidurilor și protocoalelor de practică medicale;

elaborează planul de acțiune pentru situații speciale și asistență medicală în caz de război, dezastre, atacuri teroriste, conflicte sociale și alte situații de criză;

la propunerea consiliului medical, întocmește, fundamentează și prezintă spre aprobarea managerului planul anual de achiziții publice, lista investițiilor și a lucrărilor de reparații curente și capitale care urmează să se realizeze într-un exercițiu financiar, în condițiile legii, și răspunde de realizarea acestora;

analizează trimestrial, sau ori de câte ori este nevoie, modul de îndeplinire a obligațiilor asumate prin contracte și propune managerului măsuri de îmbunătățire a activității spitalului;

întocmește informări lunare, trimestriale și anuale cu privire la execuția bugetului de venituri și cheltuieli, pe care le analizează cu consiliul medical și le prezintă autorității de sănătate publică; negociază prin manager, directorul medical și directorul financiar-contabil, contractele de furnizare de servicii medicale cu casa de asigurări de sănătate;

se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorității membrilor sai sau a managerului, și ia decizii în prezența a cel puțin două treimi din numărul membrilor săi, cu majoritatea absolută a membrilor prezenți;

face propuneri prin structura organizatorică, reorganizarea, restructurarea, schimbarea sediului și a denumirii spitalului;

negociază cu șeful de secție/laborator și propune spre aprobare managerului indicatorii specifici de performanță ai managementului secției/laboratorului/serviciului, care vor fi prevăzuți ca anexă la contractul de administrare al secției/laboratorului;

răspunde în fața managerului pentru îndeplinirea atribuțiilor care îi revin;

analizează activitatea membrilor săi pe baza rapoartelor de evaluarea și elaborează anual de activitate al spitalului.

Art.8. în cadrul spitalului funcționează un consiliu etic și un consiliu medical.

La nivelul spitalului se constituie consiliul etic format din 5 membri numiți pentru o perioadă de 3 ani numiți prin Decizia nr.65/27.12.2012 de către managerul spitalului, având următoarea componență:

dr. Ciuchi Cezara - Președinte.

as.med.Tănase Rodica. Membru.

Jr. Stan Bîndușa ~ Membru.

Dr. Stancia Sorin - Direcția de Sănătate Publică a județului Bacău, as.med. Capril Dana - secretar fără drept de vot.

Consiliul etic este condus de către doamna dr. Ciuchi Cezara.

Consiliul etic se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la sesizarea unui pacient/aparținător al acestuia, a unui cadru medical sau a oricărei persoane căreia i-au fost încălcate drepturile recunoscute de lege în domeniul acordării asistenței medicale.

Atribuțiile consiliului etic sunt prevăzute în Ordinul MS nr. 1209/2006 și sunt următoarele:

analizează cazurile de încălcare a normelor de conduită în relația pacient-medic-asistent, a normelor de comportament, a disciplinei în unitatea sanitară;

verifică dacă, prin conduita lui, personalul medico-sanitar și auxiliar încalcă drepturile pacienților prevăzute de Legea nr.46/2003;

sesizează organele abilitate ale statului în situațiile în care constată încălcări ale codului de deontologie medicală, ale drepturilor pacienților, precum și ale normelor de conduită profesională aprobate potrivit legii;

analizează sesizările ce privesc plăți informale ale pacienților către personalul medico-sanitar ori auxiliar sau condiționarea exercitării actului medical de obținerea unor foloase ; propune în funcție de caz intrarea în legalitate;

veghează pentru respectarea, în cazurile terminale, a demnității umane și propune măsuri cu caracter profesional pentru acordarea tuturor îngrijirilor medicale.

La nivelul spitalului funcționează un consiliu medical numit numit prin Decizia nr.37/2007, funcționând în următoarea componență:

dr. Apostu Marius - director medical - Președinte.

dr. Munteanu Cezara - medic șef secție pnf I - Membru

dr. Frigioiu Mihaela - medic șef secție pnf II - Membru

dr. Chiriac Grațiela - șef laborator analize medicale - Membru farm. Glod Elena - farmacist șef - Membru

dr. Rusu Cristina - medic coordonator disp.TBC - Membru

dr. Codreanu Viorel - medic coordonator laborator de radiologie și imagistică medicală - Membru

Art.9. Principalele atribuții ale consiliului medical sunt următoarele: îmbunătățirea standardelor clinice și a modelelor de practică în scopul acordării de servicii medicale de calitate în scopul creșterii gradului de satisfacție a pacienților;

monitorizarea și evaluarea activității medicale desfășurate în spital în scopul creșterii performanțelor profesionale și utilizării eficiente a resurselor alocate;

elaborarea proiectului de plan de achiziții al spitalului în limita bugetului estimat;

întărirea disciplinei economico-financiare.

Art.10. în cadrul spitalului funcționează un consiliu de administrație format din 5 membri, în baza Deciziei nr.54 din 26.10.2012, care are rolul de a dezbate principalele probleme de strategie, de organizare și funcționare a spitalului.

Consiliul de administrație funcționează în următoarea componență:

dr. Arim Mihaela - DSPJ Bacău - Membru

ec. Jofa Adam - DSPJ Bacău - Membru

ec. Pădureanu Leonard Stelian - Administrator Public al Municipiului Bacău - Membru

Bîrzu Ilie - consilier local al Municipiului Bacău - Membru

dr. Țintaru Costin - Colegiul Medicilor Bacău - invitat

as. Agache Vasile - OAMGMAM din Romania - invitat

Membrii supleanți ai Consiliului de administrație sunt:

dr. Buștiuc Marin - DSPJ Bacău - membru supleant inf. Lupașcu Mihaela - DSPJ Bacaău - membru supleant Buzdugan Cristina - Primăria Municipiului Bacău - membru supleant Nechita Nicolae - consilier local al Municipiului Bacău - membru supleant

Dr. Ghiula Eugenia - medic primar medicină generală, din partea Primarului Municipiului Bacău - membru supleant

Dr. Coneac George - Colegiul Medicilor Bacău - invitat supleant

As. Muscaru Constanta - OAMGMAM din România - invitat supleant La ședințele Consiliului de admnistrație managerul participă fără drept de vot.Președintele sindicatului „Sanitas” din cadrul spitalului as.med. Câmpanu Maria participă ca invitat permanent.

Ședințele Consiliului de admnistrație sunt conduse de un președinte de ședință, ales cu majoritatea simplă din numărul total al membrilor pentru o perioadă de 6 luni.

Atribuțiile Consiliului de administrație sunt următoarele:

avizează bugetul de venituri și cheltuieli al spitalului, precum și situațiile financiare trimestriale și anuale;

organizează concurs pentru funcția de manager în baza regulamentului aprobat prin act administrativ de către Primarul Municipiului Bacău; aprobă măsurile pentru dezvoltarea activității spitalului în concordanță cu nevoile de servicii medicale ale populației;

avizează programul anual de achiziții publice întocmit în condițiile legii;

analizează modul de îndeplinire a obligațiilor de către membrii comitetului director și activitatea managerului și dispune măsuri pentru îmbunătățirea activității;

propune revocarea din funcție a managerului și și a celorlați membri ai comitetului director în cazul în care constată existența situațiilor de compatibilitate și conflicte de interes.

Consiliul de administrație se întrunește lunar sau ori de câte ori este nevoie, la solicitarea majorității membrilor săi, a președintelui de ședință sau a managerului, și ia decizii cu majoritatea simplă a membrilor prezenți.

Prezentul Regulament Intern, denumit în continuare „Regulament”, reglementează drepturile, obligațiile și responsabilitățile conducerii unității și ale salariaților în raporturile individuale și colective de muncă, precum și de jurisdicție a muncii.

Art.ll. Drepturile, obligațiile și responsabilitățile conducerii spitalului și ale salariaților sunt stabilite conform prevederilor legale în vigoare.

Art.12. Dispozițiile cuprinse în prezentul Regulament se aplică:

 • a) tuturor salariaților spitalului, indiferent de forma de încadrare;

 • b) persoanelor care sunt detașate și lucrează în cadrul spitalului;

 • c) elevilor din învățământul de stat sau privat, autorizat sau acreditat, potrivit legii;

 • d) stagiarilor;

 • e) rezidenților.

Art.13. Prin prezentul regulament se stabilesc următoarele categorii de dispoziții:

 • a) reguli privind contractul individual de muncă:

 • -  încheierea contractului individual de muncă;

 • -  modificarea contractului individual de muncă;

 • -  suspendarea contractului individual de muncă;

 • -  încetarea contractului individual de muncă.

 • b) reguli privind contractul individual de muncă pe durată determinată;

 • c) reguli privind contractul individual de muncă cu timp parțial;

 • d) reguli privind timpul de muncă și de odihnă:

 • -  timpul de muncă; • -  repausuri periodice;

 • -  concediile.

 • e) reguli privind salarizarea - plata salariului;

 • f) reguli privind protecția, igiena, securitate și sănătate în muncă în cadrul unității;

 • g) reguli privind relațiile dintre conducerea administrativă si sindicat;

 • h) reguli privind contractul colectiv de muncă;

 • i) reguli privind formarea profesională a salariaților;

 • j) reguli privind respectarea principiului nediscriminării și al înlăturării oricăror forme de încălcare a demnității;

 • k) drepturile și obligațiile conducerii administrative și ale salariaților;

 • l) reguli concrete privind disciplina muncii în unitate;

 • m) abaterile disciplinare și sancțiunile aplicabile;

 • n) reguli referitoare la procedura disciplinară;

 • o) modalități de aplicare a altor dispoziții legale sau contractuale specifice;

r) dispoziții tranzitorii și finale.

Art.14. (1) Regulamentul se aduce la cunoștință salariaților prin grija conducerii unității și își produce efectele față de salariați din momentul înștiințării acestora.

 • (2)  Obligațiile de informare a salariaților cu privire la conținutul regulamentului se îndeplinește de conducerea unității, prin fiecare șef de compartiment, serviciu, birou, secție, cabinet etc.

 • (3) Prezentul regulament se comunică fiecărui șef de compartiment, secție, serviciu, birou, etc, ce are obligația de a-1 aduce la cunoștința tuturor salariaților, cu semnătură de primire.

Art.15. Orice modificare ce intervine în conținutul regulamentului se face cu consultarea Sindicatului Sanitas din cadrul unității.

Art.16. (1) Orice salariat interesat poate sesiza conducerea unității cu privire la dispozițiile regulamentului, în măsura în care face dovada încălcării unui drept al său.

 • (2) Controlul legalității dispozițiilor cuprinse în regulament este de competența instanței judecătorești, care poate fi sesizată în termen de 30 de zile de la data comunicării de către conducerea unității a modului de soluționare a sesizării formulate potrivit alin. (1).

Art.17. Anexele sunt parte integrantă din regulament.

CAPITOLUL II

REGULI PRIVIND CONTRACTUL INDIVIDUAL DE MUNCA


I. Reguli privind încheierea contractului individul de muncă.

Art.18. Prin contractul individual de munca salariatul se obliga sa presteze munca pentru și sub autoritatea spitalului, in raport cu pregătirea pe care o are si cu specificul locului de munca, pentru îndeplinirea obiectivelor unitarii, in schimbul unei remunerații denumite salariu.

Art.19. (1) Contractul individual de muncă se încheie în baza consimțământului părților, în formă scrisă, în limba română.

Obligația de încheiere a contractului individual de muncă în formă scrisă îi revine spitalului. Forma scrisă este obligatorie pentru încheierea valabilă a contractului.

Anterior începerii activității, contractul individual de muncă se înregistrează în registrul general de evidență al salariaților, care se transmite inspectoratului teritorial de muncă.

 • (2) Munca prestată în temeiul unui contract individual de muncă constituie vechime în muncă.

 • (3) Obligația de informare a salariatului se consideră îndeplinită de către spital la momentul semnării contractului individual de muncă sau a actului adițional după caz.

 • (4) Salariatul va fi informat cu privire la cel puțin următoarele elemente:

 • - identitatea părților;

 • - locul de muncă;

 • - sediul spitalului;

 • - funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din Romania sau a altor acte normative , precum și fișa postului, cu specificarea atribuțiilor postului;

 • - criteriile de evaluare a activității profesionale a salariatului aplicabile la nivelul spitalului;

 • - riscurile specifice postului;

 • - data la care contractul individual de muncă urmează să-și producă efectele;

 • - în cazul unui contract individual de muncă pe perioadă determinată, durata acestuia;

 • - durata concediului de odihnă la care salariatul are dreptul;

 • - condițiile de acordare a preavizului de către părțile contractante și durata acestuia;

 • - salariul de bază, alte elemente constitutive ale veniturilor salariale precum și periodicitatea plății salariului la care salariatul are dreptu;

 • - durata normală a muncii, exprimate în ore/zî și ore/săptămână;

 • - indicarea contractului colectiv de muncă ce reglementează condițiile de muncă ale salariatului;

 • - durata perioadei de probă.

 • (5) Toate aceste elemente trebuie să se regăsească și în conținutul contractului de muncă.

Art.20. (I) încheierea contractului individual de muncă se face pe perioadă nedeterminată.

 • (2) Prin excepție, contractul individual de munca se poate incheia si pe durata determinata, in condițiile expres prevăzute de lege.

ArL21« Munca prestata in temeiul unui contract individual de munca ii conferă salariatului vechime in munca.

Art.22. (1) Orice modificare a unuia dintre elementele prevăzute în contractul individual de muncă aflat în timpul executării, impune încheierea unui act adițional la contract, într-un termen de 20 zile lucrătoare de la data apariției modificării, cu excepția situațiilor în care o asemenea modificare este prevăzută expres de lege.

(2) La negocierea, încheierea sau modificarea contractului individual de muncă, oricare dintre părți poate fi asistatăde terți, conform propriilor opțiuni.

ArL23. (1) Angajarea unei persoane în cadrul spitalului se face numai în baza certificatului medical, care atesta că cel în cauză este apt pentru prestarea acelei munci/activități.

(2) Nerespectarea prevederilor alin. (1) atrage nulitatea contractului individual de munca.

Art.24. Certificatul medical este obligatoriu și în următoarele situații:

 • a) la reînceperea activității după o întrerupere mai mare de 6 luni, pentru locurile de muncă având expunere la factori nocivi profesionali, și de un an, în celelalte situații;

 • b) în cazul detașării sau trecerii în alt loc de muncă ori în altă activitate, dacă se schimbă condițiile de muncă;

 • c) la începerea activității, în cazul salariaților încadrați cu contract de muncă pe perioadă determinată;

 • d) periodic in cazul celor care lucrează in condiții de expunere la factori nocivi profesionali, potrivit reglementărilor Ministerului Sănătății;

Art.25. (1) Contractul individual de muncă se încheie după verificarea prealabilă a aptitudinilor profesionale ale persoanei care solicită angajarea.

(2) Spitalul, prin reprezentantul său poate cere informații în legătură cu persoana care solicită angajarea de la foștii săi angajatori, dar numai cu privire la activitățile îndeplinite și la durata angajării, și numai cu înștiințarea prealabilă a celui în cauză.

Art.26. (1) încadrarea salariaților în spital se face numai prin concurs sau examen, după caz.

 • (2) Conducerea unității va comunica salariaților și Sindicatului Sanitas din unitate posturile disponibile și condițiile de ocupare a lor cu 15 zile calendaristice înaintea scoaterii lor la concurs, cu excepția cazurilor de forța majoră definite prin tege.

 • (3) în cazul în care angajarea se face prin concurs, dacă un salariat și o persoană din afara unității obțin același rezultat, salariatul are prioritate la ocuparea postului.

 • (4) în cazul în care la concursul organizat în vederea ocupării umui pos vacant nu s-au prezentat mai multi candidați, încadrarea în muncă se face prin examen.

 • (5) Condițiile de organizare și modul de desfășurare a concursului/examenului se stabilesc prin regulament aprobat prin hotarare a Guvernului.

 • (6) în cazul apariției unor posturi vacante, salariații au dreptul să solicite conducerii unității redistribuirea lor pe aceste posturi, în concordanță cu interesele unității, cu cele proprii și în condițiile legii.

 • (7) încadrarea în muncă a persoanelor puse sub interdicție judecătorească este interzisă.

 • (8) Pentru verificarea aptitidinilor salariatului, la încheierea contractului individual de muncă se stabilește o perioadă de probă de cel mult 90 de zile calendaristice pentru funcții de execuție și de cel mult 120 de zile calendaristice pentru funcțiile de conducere, după cum urmează:

medici, farmaciști, biologi, biochimiști, chimiști, profesori CFM, fiziochinetoterapeuți, asistenți medicali, cu studii superioare de scurtă durată sau postliceale:

 • - 20 de zile - dacă au mai fost angajați în alte unități sanitare;

 • - 30 de zile - dacă au mai lucrat în profesie, dar nu într-o unitate sanitară;

 • - 90 de zile - debut în profesie;


 • - 30 de zile - alt personal cu pregătire superioară, superioară de scurtă durată sau postliceală.

 • - 20 de zile - pentru personalul cu pregătire medie ce urmează să se angajeze în funcții de execuție medico-sanitare - surori medicale, brancardieri, infirmiere, maseuri, nămolari etc.

 • - 30 de zile - pentru personalul cu pregătire medie ce urmează să se angajeze în funcții de execuție altele decât medico-sanitare;

 • - 5 zile pentru personalul necalificat;

 • - 45 de zile pentru personalul ce urmează să ocupe posturi de conducere angajate în alte funcții în unitate;

 • - 60 de zile pentru personalul provenit din altă unitate similară ce urmează să ocupe posturi de conducere;

 • - 90 de zile pentru personalul provenit din afara sistemului sanitar ce urmează să ocupe posturi de conducere;


 • - 90 de zile - pentru personalul ce urmează să ocupe posturi de conducere la debutul în profesie.

Verificarea aptitudinilor profesionale la încadrarea persoanelor cu handicap se realizează exclusiv printr-o perioadă de probă de 30 zile calendaristice.

Pe durata sau la sfârșitul perioadei de probă, contrcatul individual de muncă poate înceta exclusiv printr-o notificare scrisă, fără preaviz, la inițiativa oricărei dintre părți, fără a fi necesară motivarea acesteia.

Pe durata perioadei de probă salariatul se bucură de toate drepturile și are toate obligațiile prevăzute în legislația muncii, în contractul colectiv de muncă la nivelul spitalului, în prezentul regulament intern precum și în contractul individual de muncă.

Pentru absolvenții instituțiilor de învățământ superior, primele 6 luni după debutul în profesie se consideră perioadă de stagiu. Fac excepții acele profesii în care stagiatura este reglementată prin legi speciale.Fac excepții acele profesii în care stagiatura este reglementată prin legi speciale.

La sfârșitul perioadei de stagiu, spitalul eliberează obligatoriu o adeverință, care este vizată de Inspectoratul Teritorial de Muncă în a cărui rază teritorială de competentă își are sediu. Modalitatea de efectuare a stagiului se reglementează prin lege specială.


Pe durata executării unui contract individual de muncă nu poate fi stabilită decât o singură perioadă de probă.

Prin excepție, salariatul poate fi supus la o nouă perioadă de probă, în situația în care acesta debutează la același angajator într-o nouă funcție sau profesie sau urmează să presteze activitatea într-un loc de muncă cu condiții grele, vătămătoare sau periculoase.

Perioada de probă constituie vechime în muncă.

Perioada în care se pot face angajări succesive de probă ale mai multor persoane pentru același post este de maximum 12 luni.

Art.27. Fiecare angajator are obligația de a înființa un registru general de evidență al salariaților.

Registru general de evidență a salariaților se va înregistra în prealabil la autoritatea publică competentă, în a cărei rază teritorială își are sediul angajatorul, dată de la care devine document oficial.

Registrul general de evidență al salariaților se completează și se transmite Inspectoratului Teritorial de Muncă în ordinea angajării și cuprinde elementele de identificare ale tuturor salariaților, data angajării, funcția/ocupația conform specificației Clasificării ocupațiilor din Romania sau altor acte normative, tipul contractului individual de muncă, salariul, sporul și cuantumul acestora, perioadele și cazurile de suspendare a contractului individual de muncă, perioada detașării și data încetării contractului individual de muncă.

Registrul de evidență al salariaților se păstrează la sediul angajatorului, urmând să fie pus la dispoziția inspectoratului de muncă sau a oricărei alte autorități care îl solicită, în condițiile legii.

La solicitarea salariatului sau a unui fost salariat, angajatorul este obligat să elibereze un document care să ateste activitatea desfășurată de acesta, durata activității, salariul, vechimea în muncă, în meserie și în specialitate.

Orice salariat are dreptul de a munci la angajatori diferiți sau la același angajator, în baza unor contracte individuale de muncă, beneficiind de salariul corespunzător fiecărei dintre acestea.

Cetățenii străini și apatrizi pot fi angajați prin contract individual de muncă în baza autorizației de muncă sau a permisului de ședere în scop de muncă, eliberată/eliberat conform legii.

II. Reguli privind drepturile și obligațiile conducerii unității și ale

salariaților


Art.28. Drepturile și obligațiile privind relațiile de muncă dintre unitate și salariați se stabilesc potrivit legii, prin negociere, în cadrul contractului colectiv de muncă la nivelul spitalului și al contractelor individuale de muncă.

Art.29. Salariații nu pot renunța la drepturile ce le sunt recunoscute prin lege.


Orice tranzacție prin care se urmărește renunțarea la drepturile recunoscute de lege salariaților sau limitarea acestor drepturi este lovită de nulitate absolută.

Art.30. (1) Salariatul are, în principal, următoarele drepturi:

 • a) la salarizare pentru munca depusă;

 • b) la repaus zilnic și săptămânal;

 • c) la concediu de odihnă anual;

 • d) la egalitate de șanse și de tratament;

 • e) la demnitate în muncă;

 • f)  la securitate și sănătate în muncă;

 • g) la acces la formarea profesională;

 • h) la informare și consultare;

 • i)  de a lua parte la determinarea și ameliorarea condițiilor de muncă și a mediului de muncă;

 • j)  la protecție în caz de concediere;

 • k) la negociere colectivă și individuală;


 • l)  de a participa la acțiuni colective-greva;

 • m) de a constitui sau de a adera la sindicat;

 • n) dreptul la petiție;

 • o) libertatea de exprimare a gindurilor, a opiniilor sau a credințelor religioase;

 • p) alte drepturi prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă.

 • (2) Salariatului îi revin, în principal următoarele obligații:

 • a) obligația de a îndeplini atribuțiile ce îi revin conform fișei postului, precum si alte sarcini dispuse de șeful ierarhic superior, conform legii. Fișa postului nu va cuprinde activități sub sau peste nivelul pregătirii profesionale. în cazul nerespectării prevederilor acestui alineat din prezentul articol, conducerea unității va proceda la sancționarea administrativă a celor vinovați;

 • b) obligația de a respecta disciplina muncii;


 • c) obligația de a respecta prevederile cuprinse în regulamentul intern, în contractul colectiv de muncă la nivelul spitalului, precum și în contractul individual de muncă;

 • d) obligația de fidelitate față de conducerea unității în exercitarea atribuțiunilor de serviciu;

 • e) obligația de a respecta măsurile de securitate și sănătate în muncă;

 • f) obligația de a respecta secretul de serviciu;

 • g) obligația de a se supune oricărui control justificat întreprins de persoanele însărcinate de către conducerea unității;

 • h) alte obligații prevăzute de lege sau de contractul colectiv de muncă.

Art.31. (1) Conducerea unității are, în principal, următoarele drepturi:

 • a) să stabilească organizarea și funcționarea unității;

 • b) să stabilească atribuțiile corespunzătoare pentru fiecare salariat, în condițiile legii;

 • c) să dea dispoziții cu caracter obligatoriu pentru salariat, sub rezerva legalității lor;

 • d) să exercite controlul asupra modului de îndeplinire a sarcinilor de serviciu;

 • e) să constate săvârșirea abaterilor disciplinare și să aplice sancțiunile corespunzătoare, potrivit legii, contractului colectiv de muncă la nivelul spitalului și a prezentului regulament;

 • f) să stabilească obiectivele de performanDă profesională precum Di criteriile de evaluarea a realizării acestora.

 • (2) Conducerii unității îi revine, în principal, următoarele obligații:

 • a) să informeze salariații asupra condițiilor de muncă și asupra elementelor care privesc desfășurarea relațiilor de muncă;

 • b) să comunice salariaților și reprezentantului sindicatului „Sanitas”posturile disponibile și condițiile de ocupare a acestora;

 • c) sa asigure permanent condițiile tehnice și organizatorice avute în vedere la elaborarea sarcinilor profesionale și condițiile corespunzătoare de muncă;

 • d) să acorde salariaților toate drepturile ce decurg din lege, din contractul colectiv de muncă la nivelul spitalului și din contractele individuale de muncă;

 • e) să comunice salariaților situația economică și financiară a unității;

 • f) să se consulte cu sindicatul „Sanitas”, în privința deciziilor susceptibile să afecteze substanțial drepturile și interesele salariaților;

 • g) să plătească toate contribuțiile și impozitele aflate în sarcina sa, precum si să rețină și să vireze contribuțiile și impozitele datorate de salariați, în condițiile legii;

 • h) să înființeze registrul general de evidență al salariaților și să opereze înregistrările prevăzute de lege;

 • i) să elibereze, la cerere, toate documentele care atestă calitatea de salariat a solicitantului;

 • j) să asigure confidențialitatea datelor cu caracter personal ale salariaților;

 • k) să ia măsuri disciplinare împotriva celor care încearcă sau împiedică exercitarea dreptului de participare a salariaților la acțiunile sindicale;

 • l)  să răspundă, potrivit legii, pentru culpa medicală, stabilite de către organele competente.


IU. Reguli privind modificarea contractului individual de muncă.

Art.32. (1) Contractul individual de muncă poate fi modificat numai prin acordul părților.

 • (2) Cu titlu de excepție, modificarea unilaterală a contractului individual de munca este posibilă numai in cazurile si in condițiile prevăzute de lege.

 • (3) Modificarea contractului individual de muncă se referă la oricare dintre următoarele elemente:

 • a) , durata contractului;

 • b) . locul muncii;

 • c) . felul muncii;

 • d) . condițiile de munca;

 • e) . salariul;

 • f) . timpul de muncă și timpul de odihnă.


Art.33. (1) Locul muncii poate fi modificat unilateral de către angajator prin delegarea sau detașarea salariatului intr-un alt loc de muncă decât cel prevăzut în contractul individual de muncă.

 • (2) Pe durata delegării, respectiv detașării, salariatul iși păstrează funcția si toate celelalte drepturi prevăzute in contractului individual de munca.

 • (3) Delegarea reprezintă exercitarea temporară din dispoziția angajatorului, de către salariat, a unor lucrări sau sarcini corespunzătoare atribui iilor de serviciu în fara locului său de muncă.

 • (4) Delegarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 60 de zile calendaristice în 12 luni, și se poate prelungi numai cu acordul salariatului pe perioade succesive de maximum 60 de zile calendaristice. Refuzul salariatului pentru prelungirea delegării nu poate constitui motiv de sancționare disciplinară a acestuia.

 • (5) Salariatul are dreptul la la plata cheltuielilor de transport și cazare, precum și la o indemnizație de delegare, în condițiile legii.


 • (6) Detașarea este actul prin care se diaspune schimbarea temporară a locului de muncă, din dispoziția angajatorului, la un alt angajator, în scopul executării unor lucrări în interesul acestuia. în mod excepțional, prin detașare se poate modifica și felul muncii, dar numai cu consimțământul scris al salariatului.

 • (7) Detașarea poate fi dispusă pentru o perioadă de cel mult 1 an.

 • (8) în mod excepțional, perioada detașării poate fi prelungită pentru motive obiective ce impun prezența salariatului la angajatorul la care s-a dispus detașarea, cu acordul ambelor părți, din 6 în 6 luni.

 • (9) Salariatul poate refuza detașarea dispusă de angajatorul său, în mod excepțional și pentru motive personale temeinice.

 • (10) Salariatul detașat are dreptul la plata cheltuielilor de transport și cazare, precum și la o indemnizație de detașare în condițiile legii.

IV. Reguli privind suspendarea contractului individual de muncă


Art.34. (1) Suspendarea contractului individual de muncă poate interveni de drept, prin acordul părților sau prin actul unilateral al uneia dintre părți.

 • (2) Suspendarea contractului individual de muncă are ca efect suspendarea prestării muncii de către salariat si a plătii drepturilor de natură salariată de către spital.

 • (3) Pe durata suspendării pot continua să existe alte drepturi și obligații ale părților, decă acestea sunt prevăzute prin legi speciale, prin contractul colectiv de muncă, prin contractul individual de muncă sau prin prezentul regulamet intern.

 • (4) De fiecare dată când în timpul perioadei de suspendare a contrcatului intervine o cauză de încetare de drept a contrcatului individual de muncă, cauza de încetare de drept prevalează.

Art»35. Contractului individual de muncă se suspendă de drept în următoarele situații:

 • a) , concediu de maternitate;

 • b) . concediu pentru incapacitate temporară de muncă;

 • c) . carantină;

 • d). exercitarea unei funcții în cadrul unei autorități executive, legislative ori judecătorești, pe toată durata mandatului;

 • f) . îndeplinirea unei funcții de conducere salarizate în sindicat;

 • g) . forța majoră;

 • h) . în cazul în care salariatul este arestat preventiv, in condițiile Codului de procedură penală;

 • i) . de la data expirării perioadei pentru care a fost emise avizele, autorizaCiîle sau atestările necesare pentru exercitarea profesiei. Dacă în termen de 6 luni salariatul nu și-a reînnoit avizele, autorizațiile sau atestările necesare pentru exercitarea profesiei, contrcatul individual de muncă încetează de drept.

 • j) . în alte cazuri expres prevăzute de lege.

Art36. Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa salariatului, în următoarele situații:

 • a) , concediu pentru creșterea copilului in vârstă de până la 2 ani sau, in cazul copilului cu handicap, până la împlinirea vârstei de 3 ani;

 • b) . concediu pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau, in cazul copilului cu handicap, pentru afecțiuni intercurente, până la împlinirea vârstei de 18 ani;

 • c) . concediu paternal;

 • d) . concediu pentru formare profesională;

 • e) . exercitarea unor funcții elective in cadrul organismelor profesionale constituite la nivel central sau local, pe durata mandatului;

 • f) . participarea la grevă.

Art.37. Contractul individual de muncă poate fi suspendat din inițiativa angajatorului în următoarele situații:

 • -  pe durata cercetării disciplinare;

 • -  în situația în care angajatorul a formulat plângere penală împotriva salariatului sau acesta a fost trimis în judecată pentru fapte incompatibile cu funcția deținută, până la rămânerea definitivă a hotărârii judecătorești;

 • -  în cazul întreruperii temporare a activității, fără a înceta raporturile de muncă, pentru motive economice, tehnologice, structurale sau altele similare;

 • -  pe durata detașării;

 • -  pe durata suspendării de către autoritățile competente a avizelor, autorizațiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiilor.

Art.38. Contractul individual de munca poate fi suspendat la cererea salariatului în cazul concediului fără plată, după cum urmează:

 • -  până la 90 de zile calendaristice pe an pentru studiu;

 • -  până la 36 de luni pentru interese personale.

V. Reguli privind încetarea contractului individual de muncă

Art.39. Contractul individual de munca poate înceta, in condițiile prevăzute de lege, astfel:

 • a), de drept;

 • b) . ca urmare a convenției părților, la data convenită de acestea;

 • c) . ca urmare a voinței unilaterale a uneia dintre părți, în cazurile și condițiile limitativ prevăzute de lege.

Art.40. Contractul individual de muncă existent încetează de drept în următoarele situații:

 • -  la data decesului salariatului precum și data dizolvării angajatorului, de la data la care angajatorul și-a încetat existența conform legii;

 • -  la data rămânerii irevocabile a hotărârii judecătorești de declarare a morții sau a punerii sub interdicție a salariatului;

 • -  la data îndeplinirii cumulative a condițiilor de vârstă standard și a stagiului minim de cotizare pentru pensionare; la data comunicării deciziei de pensie în cazul pensiei pentru invaliditate, pensiei anticipate parțiale, pensiei parțiale, pensiei pentru limită de vârstă cu reducerea vârstei standard de pensionare;

 • -  ca urmare a constatării nulității absolute a contractului individual de muncă prin acordul părților sau prin hotărâre judecătorească definitivă;

 • -  ca urmare a admiterii cererii de reintegrare în funcția ocupată de salariat în cazul unei concedierii nelegale sau pe motive neîntemeiate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești;

 • -  ca urmare a condamnării la executarea pedepsei privative de libertate, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești;

 • -  de la data retragerii de către autoritățile competente a avizelor, autorizațiilor sau atestărilor necesare pentru exercitarea profesiei;

 • -  ca urmare a interzicerii exercitării unei profesii sau a unei funcții, ca măsură de siguranță sau pedeapsă complementară, de la data rămânerii definitive a hotărârii judecătorești prin care s-a dispus interdicția;

 • -  la data expirării termenului contrcatului individual de muncă încheiat pe durată determinată.

Constatarea situațiilor prevăzute mai sus începând cu pct.3, se face în termen de 5 zile lucrătoare de la intervenirea acesteia, în scris prin decizie și se comunică salariatului în termen de 5 zile lucrătoare.

Nerespectarea oricărei dintre condițiile legale necesare pentru încheierea valabilă a contractului individual de muncă atrage nulitatea acestuia.

Constatarea nulității contractului individual de muncă produce efecte ex nune -numai pentru viitor.

Nulitatea contractului individual de muncă poate fi acoperită prin îndeplinirea ulterioară a condițiilor cerute de lege.

în situația în care o clauză este lovită de nulitate întrucât stabilește drepturi și obligații care contravin legii, aceasta este înlocuită de drept cu dispozițiile legale, salariatul având dreptul la despăgubiri.

Salariatul care a prestat munca în baza unui contract individual de muncă nul are dreptul la remunerarea acestuia, corespunzător modului de îndeplinire a atribuțiilor de serviciu.

Constatarea nulității contractului individual de muncă sau a unor clauze ale acestuia, precum și efectele acesteia, se pot face prin acordul părților.

Dacă părțile nu se înțeleg, nulitatea se pronunță de instanța judecătorească competentă.

Art.41. Concedierea reprezintă încetarea contrcatului individual de muncă din inițiativa angajatorului.

Concedierea poate fi dispusă pentru motive care țin de persoana salariatului sau care nu țin de persoana salariatului.

Concedierea este interzisă:

* pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență sau activitate sindicală;

 • -  pentru exercitarea în condițiile legii a dreptului la grevă și a drepturilor sindicale.

Concedierea salariaților nu poate fi dispusă în următoarele situații:

~ pe durata incapacității temporare de muncă stabilită prin certificai medical în condițiile legii;

 • -  pe durata suspendării activității ca urmare a instituirii carantinei;

 • -  pe durata în care femeia salariată este gravidă, în măsura în care angajatorul a luat cunoștință de acest fapt anterior emiterii deciziei de concediere;

 • -  pe durata concediului de maternitate;

 • -  pe durata concediului pentru creșterea copilului în vârstă până al 2 ani sau în cazul copilului cu handicap până la împlinirea vârstei de 3 ani;

 • -  pe durata concediului pentru îngrijirea copilului bolnav în vârstă de până la 7 ani sau în cazul copilului cu handicap pentru afecțiuni intercurente până la împlinirea vârstei de 18 ani;

 • -  pe durata exercitării unei funcții eligibile într-un organism sindical, cu excepția situației în care concedierea este dispusă pentru o abatere disciplinară gravă sau pentru abateri disciplinare repetate săvârșită de acel salariat;

 • -  pe durata efectuării concediului de odihnă.

Prevederile de mai sus nu se aplică în cazul concedierii pentru motive ce intervin ca urmare a reorganizării judiciare, a falimentului sau dizolvării angajatorului, în condițiile legii.

Art.42. Angajatorul poate dispune concedierea pentru motive ce țin de persoana salariatului în următoarele situații:

 • 1. în situația în care salariatul a săvârșit o abatere gravă sau abateri repetate de la regulile de disciplina muncii ori de la cele stabilite prin contractul individual de muncă, contractul colectiv de muncă sau regulamentul intern, ca și sancțiune disciplinară;

 • 2. în situația în care salariatul este arestat preventiv pentru o perioadă mai mare de 30 de zile, în condițiile Codului de procedură penală;

 • 3. în cazul în care prin decizia organelor competente de expertiză medicală se constată inaptitudinea fizică sau psihică a salariatului, fapt ce nu permite acestuia să-și îndeplinească atribuțiile locului de muncă ocupat;

 • 4. în cazul în care salariatul nu corespunde profesional locului de muncă ocupat.

în situația în care concedierea se dispune pentru unul din motivele prevăzute la pct 2-4, angajatorul are obligația de a emite o decizie de concediere în termen de 30 de zile calendaristice de la data constatării cauzei concedierii.

în cazul în care concedierea intervine pentru motivul prevăzut la pct 1, angajatorul poate emite decizia de concediere numai cu respectarea dispozițiilor referitoare la cercetarea disciplinară prealabilă.

Decizia se emite numai în scris, și sub sancțiunea nulității absolute, trebuie să fie motivată în fapt și în drept, și să cuprindă precizări cu privire la termenul în care poate fi contestată și la instanța judecătorească ala care se contestă.

Concedierea pentru motivul prevăzut la pct.4 poate fi dispusă numai după evaluarea prealabilă a salariatului, conform procedurii de evaluare prevăzute în contractul colectiv de muncă.

Concedierea pentru motivele prevăzute la pct.3 și 4, înainte de a emite decizia de concediere, angajatorul este obligat de a-i propune salariatului alte locuri de muncă vacante în unitate compatibile cu pregătirea porfesională, sau după caz cu capacitatea de muncă stabilită de medicul de medicina muncii.

O                în situația în care angajatorul nu dispune de locuri de muncă vacante, acesta are

obligația de a solicita sprijinul agenției teritoriale de ocupare a forței de muncă în vederea redistribuirii salariatului.

Salariatul are la dispoziție un termen de 3 zile lucrătoare de la data comunicării angajatorului pentru a-și manifesta în scris consimțământul cu privire la noul loc de muncă oferit.

în cazul în care slariatul nu-și manifestă consimțământul în termen de 3 zile lucrătoare, precum și după notificarea cazului către agenția teritorială de ocupare a forței de muncă, angajatorul poate dispune concedierea salariatului.

Art.43. Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului reprezintă încetarea contractului individual de muncă determinată de desființarea locului de muncă ocupat de salariat, ca urmare a dificultăților economice sau a altor cauze prevăzute în mod expres de lege, fără să țină de persoana salariatului.

Concedierea pentru motive care nu țin de persoana salariatului poate fi individuală sau colectivă.

®             Art44. Demisia.

Prin demisie se înțelege actul unilateral de voință a salariatului care, printr-o notificare scrisă comunică angajatorului încetarea contractului de muncă, după îndeplinirea unui termen de preaviz.

Angajatorul este obligat să înregistreze demisia salariatului.

Refuzul angajatorului de a înregistra demisia, dă dreptul salariatului de a face dovada acesteia prin orice mijloace de probă.

Salariatul are dreptul de a nu motiva demisia.

Termenul de preaviz este cel convenit în contractul individual de muncă, și nu poate fi mai mare de 20 de zile lucrătoare pentru salariații cu funcții de execuție, și de 45 de zile lucrătoare pentru salariații care ocupă funcții de conducere.

Pe durata preavizului contractul individual de muncă continuă să-și producă toate efectele.

în situația în care, în perioada de preaviz, contractul individual de muncă este supendat, termenul de preaviz se suspendă în mod corespunzător.

Contractul individual de muncă încetează la data expirării termenului de preaviz sau la data renunțării totale sau parțiale de către angajator la termenul respectiv.

Salariatul poate demisiona fără preaviz, dacă angajatorul nu-și îndeplinește obligațiile asumate prin contractul individual de muncă.

VI. Reguli privind contractul individual de muncă pe durată determinatăArt.45. Contractul individual de muncă pe durată determinată se poate încheia numai în formă scrisă, cu precizarea expresă a duratei pentru care se încheie.cu posibilitatea de a fi prelungită și după expirarea termenului inițial cu acordul scris al părților pentru perioada realizării unui proiect, program sau unei lucrări.

între aceleași părți se pot încheia succesiv cel mult 3 contracte individuale de muncă pe durată determinată.

Contractele individuale de muncă pe durată determinată încheiate în termen de 3 luni de la încetarea unui contract de muncă pe durată determinată, sunt considerate succesive și nu pot avea o durată mai mare de 12 luni fiecare.

Art.46. Contracul individual de muncă poate fi încheiat pe o durată determinată numai în următoarele cazuri:

 • -  înlocuirea unui salariat în cazul suspendării contractului individual de muncă, cu excepția situației în care acel salariat participă la grevă;

 • -  creșterea și/sau modificarea temporară a structurii activității angajatorului;

 • -  în situația în care este încheiat în baza unor dispoziții legale emise în scopul de a favoriza temporar anumite categorii de personae fără loc de muncă;

 • -  angajarea unei persoane care în termen de 5 ani de la data angajării îndeplinește condițiile de pensionare pentru limită de vârstă;

 • -  ocuparea unei funcții eligibile în cadrul organizațiilor sindicale, patronale sau al organizațiilor neguvemamentale, pe perioada mandatului;

 • -  angajarea pensionarilor care, în condițiile legii pot cumula pensia cu salariul;

 • -  în alte cazuri expres prevăzute de legi speciale sau desfășurarea unor lucrări, proiecte sau programe.

VII. Reguli privind contractul individual de muncă pe perioadă determinată

Art.47. Contractul individual de muncă pe perioadă determinată nu poate fi încheiat pe o perioadă mai mare de 36 de luni.

în cazul în care contractul individual de muncă pe perioadă determinată este încheiat pentru a înlocui un salariat al cărui contract individual de muncă este suspendat, durata contractului va expira la momentul încetării motivelor care au determinat suspendarea contractului individual de muncă al salariatului titular.

Art.48. Salariatul încadrat cu contract individual de muncă pentru perioadă determinată este supus unei perioade de probă, după cum urmează:

- 5 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mică de 3 luni;

 • -  15 zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă cuprinsă între 3-6 luni;

 • -  30 de zile lucrătoare pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni;

 • -  45 de zile lucrătoare în cazul salariaților încadrați în funcții de conducere pentru o durată a contractului individual de muncă mai mare de 6 luni.

Art.49. Angajatorii sunt obligați sa informeze salariații angajați cu contract individual de muncă pe durată determinată despre locurile de muncă vacante sau care vor deveni vacante, corespunzătoare pregătirii lor profesionale, și să le asigure accesul la aceste locuri de muncă în condiții egale cu cele ale salariaților angajați cu contract individual de muncă pe perioadă nedeterminată. Această informare se face printr-un anunț afișat la sediul angajatorului. O copie a anunțului se comunică sinducatului din unitate.

Art.50. Condițiile de angajare și de muncă a salariaților cu contract individual de muncă pe perioadă determinată sunt aceleași ca și ale salariaților cu contrcat individual de muncă pe perioadă nedeterminată, cu excepția cazurilor în care tratamentul diferit este justificat de motive obiective.

VID. Reguli privind contractul individual de muncă cu timp parțial

Art.51. Angajatorul poate încadra salariați cu fracțiune de normă prin contracte individuale de muncă pe durată nedeterminată sau pe perioadă determinată denumite contracte de muncă cu timp parțial.

Contractul individual de muncă cu timp parțial se încheie numai în formă

scrisa.

Contractul individual de muncă cu timp parțial cuprinde în afara elementelor prevăzute la contrcatul individual de muncă, și următoarele:

* durata muncii și repartizarea programului de lucru;

 • -  condițiile în care se poate modifica programul de lucru;

 • -  interdicția de a efectua ore suplimentare, cu excepția cazurilor de forță majoră sau pentru alte lucrări urgente destinate prevenirii producerii unor accidente sau înlăturării consecințelor acestora.

în situația în care într-n contract individual de muncă cu fracțiune de normă nu sunt prevăzute aceste elemente, se prezumă a fi încheiat cu normă întreagă.

Salariatul încadrat cu contract de muncă cu timp parțial se bucură de toate drepturile salariaților cu normă întreagă în condițiile legii.

Drepturile salariate se acordă proporțional cu timpul efectiv lucrat, raportat la drepturile stabilite pentru programul normal de lucru.

Art.52. Angajatorul este obligat ca, în măsura în care este posibil, să ia în considerare cererile salariaților de a se transfera fie de la un loc de muncă cu normă întreagă la unul cu fracțiune de normă, fie de la un loc de muncă cu fracțiune de normă la un loc de muncă cu normă întreagă sau de a-și mări programul de lucru în cazul în care apare această oportunitate.

Spitalul este obligat să informeze la timp cu privire la apariția unor locuri de muncă cu fracțiune de normă sau cu normă întreagă, pentru a facilita transferurile de la normă întreagă la fracțiune de normă și invers. Această informare se face printr-un anunț afișat la sediul spitalului.

O copie a anunțului se transmite sindicatului.

Angajatorul asigură, în măsura în care este posibil, accesul la locurile de muncă cu fracțiune de normă la toate nivelurile.

CAPITOLUL IH

TIMPUL DE MUNCA SI TIMPUL DE ODIHNAL Reguli privind timpul de munca

Art.53. (1) Pentru salariații angajați cu normă întreagă durata normală a timpului de muncă este de de 8 ore pe zi si de 40 de ore/săptămână. Pentru medici si alt personal de specialitate durata normala a timpului de lucru este de 7 ore/zi, 6 ore/zi, dar nu mai mult de 35, respectiv 30 ore/saptamâna.

 • (2) Durata normală a timpului de lucru prevăzută la alin(l) se realizează prin săptămâna de 5 zile.

Art54.(l) Salariații care lucrează in condiții de muncă deosebite beneficiază de reducerea programului normal de lucru.

 • (2) Reducerea programului normal de lucru în acest caz, nu afecteaza nivelul veniturilor salariale și vechimea în muncă.

Art.55. (1) Pentru unele activități, locuri de muncă, categorii de personal se pot stabili programe de lucru in fracțiuni de normă, plata salariului efectuîndu-se corespunzător.

(2) Femeile salariate care beneficiază de reducerea timpului de lucru, potrivit legii beneficiază de vechime integrală în muncă.

Art.56. (1) Munca prestată în afara duratei normale a timpului de lucru săptămânal este considerată muncă suplimentară care nu poate depăși 8 ore/săptămană.

Prin excepție, durata timpului de muncă ce include și orele suplimentare poate fi prelungită peste 48 de ore pe săptămână , cu condiția ca media orelor de muncă calculată pe o perioadă de referință de 4 luni calendaristice să nu depășească 48 de ore pe săptămână.

(2) Munca suplimentară nu poate fi efectuată fără acordul salariatului, cu excepția cazului de forță majoră sau pentru lucrări urgente, destinate prevenirii unor accidente ori înlăturării consecințelor unui accident.


Art.57. Refuzul salariatului de a efectua ore suplimentare nu atrage sancțiuni disciplinare sau prejudicii morale din partea conducerii.

Art.58. Munca suplimentară se compensează prin ore libere plătite în următoarele 60 de zile calendaristice după efectuarea acesteia.

în aceste condiții salariatul beneficiază de salariul corespunzător pentru orele prestate peste programul normal de lucru.

în perioadele de reducere a activității, angajatorul are posibilitatea de a acorda zile libere plătite din care pot fi compensate orele suplimentare ce vor fi prestate în următoarele 12 luni.

Art.59. Munca de noapte.

Munca prestată între orele 22.00 — 6.00 este considerată muncă de noapte.

Salariatul de noapte reprezintă după caz:


 • -  salariatul carae efectuează muncă de noapte cel puțin 3 ore din timpul său zilnic de lucru;

 • -  salariatul care efectuează în proporție de cel puțin 30% din timpul său lunar de lucru.

Art.60. - Serviciul de garda

Pentru asigurarea asistenței medicale de specialitate în cadrul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau este organizată o linie de gardă care funcționează după cum urmează:          - zilnic intre orele 14,00 - 8,00;

- sâmbătă, duminica și in zilele de sărbători legale 8,00- 8,00.

Art.61. Programul de lucru stabilit conform prezentului Regulament Intern este obligatoriu pentru toți salariații Spitalului de Pneumoftiziologie Bacau.

Art.62. Tot personalul unității este obligat ca la începerea și terminarea programului de lucru să semneze individual condica de prezență cu semnătură proprie.


Art.63. Este interzisă semnarea în condica de prezență a altui salariat al unității.

Art.64. După condica de prezență, persoanele desemnate vor completa foaia colectivă de prezență, va semna și împreună cu condica de prezență se va prezenta la biroul R.U.N.O.S. pentru verificare.

Art.65. Accesul vizitatorilor în spital în confomitate cu dispozițiile Ordinului Minsiterului Sănătății nr. 1284/2012 privind reglementarea programului de vizite al aparținătorilor pacientilor internați in unitățile sanitare publice, după cum urmează:

Programul de vizita al aparținătorilor pacientilor internați, se realizează de luni pana vineri in intervalul orar 15,00-20,00, iar in zilele de sambata si duminica programul de vizita se realizează intre orele 10,00-20,00.

Numărul de vizitatori pentru un pacient internat într-un salon cu mai mult de 3 paturi, nu poate fi mai mare de 2 persoane și pot fi vizitați maximum 2 pacienți în același timp. în această situație pentru a da posibilitatea vizitei și pentru ceilalți pacienți, dacă există solicitare în acest sens, durata vizitei va fi limitată la 60 de minute.


Pentru pacientii internați pe oricare dintre secțiile spitalului, la solicitare, membrii familiei pot discuta direct cu medicul curant in timpul programului zilnic de lucru al acestuia, in baza unui program stabilit de mediul sef secție, aprobat de directorul medical si afișat la loc vizibil la intrarea in spital.

Prin excepție, in cazul pacientilor in stare critica sau terminala, familia are dreptul de a vizita pacientul zilnic, indiferent de ora, sau poate solicita prezenta permanenta langa pacient a unui singur membru de familie, cu acordul medicului curant, daca condițiile din secție permit acest lucru. In caz contrar, se va asigura accesul familiei periodic la pacient, asigurandu-se un spațiu adecvat de așteptare, in apropierea secției. In cazul pacientilor internați care au un grad redus de mobilitate din cauza patologiei prezentate, pe oricare dintre secții, accesul unei persoane poate fi permanent.


Programul de vizite se afișează la toate intrările din spital, in mod vizibil si accesibil vizitatorilor.

Este strict interzisa perceperea de taxe pentru vizitarea pacientilor in unitățile sanitare publice.

Conducerea spitalului are obligația de a instrui angajatii serviciului de paza propriu si pe cei ai firmelor de paza, după caz, asupra programului de vizite, obținând o declarație de la fiecare dintre aceștia prin care se angajeaza sa respecte aplicarea programului respectiv si sa nu pretindă sau sa primească niciun fel de atentii in vederea permiterii accesului in afara programului de vizita. In cazul încălcării acestor -prevederi se vor aplica sancțiuni administrative, pana la desfacerea contractului de munca pentru persoana care se face vinovata, sau încetarea contractului cu firma de prestări servicii de paza.


II. Reguli privind repausurile periodice

Art.66. Pauza de masă și repausul zilnic.

în cazul în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 6 ore, salariații au dreptul la pauză de masă.


Tinerii în vârstă de până la 18 ani beneficiază de o pauză de cel puțin de 30 de minute în cazul în care durata zilnică a timpului de muncă este mai mare de 4 ore și jumătate.

Art.67. Pauzele de masă se includ durata zilnică normală a timpului de muncă.

Art.68. Salariații au dreptul între două zile de muncă la un repaus care nu poate fi mai mic de 12 ore consecutive.

Prin excepție, în cazul muncii în schimburi, acest repaus nu poarte fi mai mic de 8 ore între schimburi.

Art.69. Repausul săptămânal.

Repausul săptămânal săptămânal se acordă în două zile consecutive, sâmbăta și duminica.

Art.70. Sărbătorile legale

 • (1) Zilele de sărbătoare legală în care nu se lucrează sunt:

 • -  lsi 2 ianuarie;

 • -  prima și a doua zi de Paști;

 • -  1 mai;

 • -  prima și a doua zi de Rusalii;

 • - Adormirea Maicii Domnului;

 • -  30 noiembrie - Sfanțul Apostol Andrei cel întâi chemat, Ocrotitorul României;

 • -  1 Decembrie;

 • -  prima și a doua zi de Crăciun;

 • -  2 zile pentru fiecare dintre cele 3 sărbători religioase anuale, declarate astfel de cultele religioase legale, altele decât cele creștine, pentru persoanele aparținând acestora.

 • (2) Acordarea zilelor libere se face de către angajator.

II. Reguli privind concediile ArL71. Concediul de odihnă


 • (1) Dreptul la concediu de odihnă anula plătit este garantat tuturor salariaților.

 • (2) Dreptul la concediu de odihnă anual nu poate forma obiectul vreunei cesiuni, renunțări sau limitări.

 • (3) Durata minimă a concediului de odihnă este de 20 de zile lucrătoare.

 • (4) Durata efectivă a concediului de odihnă se stabilește în contractul individual de muncă cu respectarea legii și a Contractului Colectiv încheiat la nivelul Spitalului de Pneumofitziologie Bacău, și se acordă proporțional cu activitatea prestată într-un an calendaristic.

 • (5) Sărbătorile legale în care nu se lucrează, precum și zilele libere plătite nu sun incluse în durata concediului de odihnă anual.

 • (6) Concediul de odihnă se efectuează în fiecare an.


 • (7) Concediul de odihnă se poate efectua în anul următor, în situațiile în care, din motive obiective, salariatul nu a putut efectua concediul de odihnă în anul precedent.

 • (8) Angajatorul este obligat să acorde concediu de odihnă, până la sfârșitul anului următor, tuturor salariaților care într-un an calendaristic nu au efectuat integral concediul de odihnă la care aveau dreptul.

 • (9) Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.

 • (10) Salariații din cadrul spitalului beneficiară de un concediu suplimentar care se acordă anual și care nu este mai mic de 3 zile lucrătoare.

 • (11) Numărul concret de zile lucrătoare aferent concediului anual suplimentar este stabilit prin Contractul Colectiv de Muncă la nivelul spitalului.

 • (12) Pentru perioada concediului de odihnă, salariatul are dreptul la o indemnizație de concediu care nu poate fi mai mică decât salariul de bază, indemnizațiile și sporurile cu caracter permanent cu venite pentru perioada respectivă prevăzute în contractul individual de muncă.

 • (13) Indemnizația de concediu de odihnă reprezintă media zilnică a drepturilor salariale prevăzute în alineatul precedent din ultimele 3 luni anterioare cetei în care este efectuat concediul multiplicată cu numărul de zile de concediu.

 • (14) Indemnizația de concediu de odihnă se plătește de către spital cu 10 zile lucrătoare înainte de plecarea în concediu, la solicitarea salariatului.

ArL72. (1) Salariatul este obligat să efectueze în natură concediul de odihnă în perioada în care a fost programat, cu excepția situațiilor expres prevăzute de lege sau atunci când din motive obiective, concediu nu poate fi efectuat.

(2) Concediu de odihnă poate fi întrerupt la cererea salariatului pentru motive obiective.


 • (3) Angajatorul poate rechema salariatul din concediu de odihnă în caz de forță majoră sau pentru interese urgente care impun prezența salariatului la locul de muncă, în acest caz,spitalul are obligația de a suporta toate cheltuielile salariatului și ale familiei sate, necesare în vederea revenirii la locul de muncă, precum și eventualele prejudicii suferite de acesta ca urmare a întreruperii concediului de odihnă.

Art.73. Durata efectivă a concediului de odihnă anual se stabilește pentru fiecare salariat în parte, în funcție de vechimea în muncă, după cum urmează::

• Pentru o vechime de 0-1 an - neâmpliniți la data începerii concediului- 20 de zile lucrătoare;

• Pentru o vechime de 1-5 ani- neâmpliniți la data începerii concediului- 21 de zile lucrătoare;

 • • Pentru o vechime de 5- 10 ani - neâmpliniți la data începerii concediului-23 de zile lucrătoare;

 • • Pentru o vechime de 10 - 15 ani - neâmpliniți la data începerii concediului-25 de zile lucrătoare;


 • • Pentru o vechime de 15-20 ani - neâmpliniți la data începerii concediului -28 de zile lucrătoare;

 • • Pentru o vechime de peste 20 de ani- 30 de zile lucrătoare.

Art.74. Compensarea în bani a concediului de odihnă neefectuat este permisă numai în cazul încetării contractului individual de muncă.

Art.75.   (1) în cazul în care un salariat a lipsit de la serviciu tot anul

calendaristic (din diverse motive), acesta nu beneficiază de concediu de odihnă pentru anul respectiv.

Art.76. La cererea salariatului, indemnizația de concediu de odihnă poate fî inclusă în drepturile salariale ale lunii în care se efectuează concediul de odihnă.

Art.77. (1) Programarea efectuării concediilor de odihnă se stabilește anual de către conducerea spitalului împreună cu reprezentantul sindicatului “Sanitas” din cadrul spitalului.

 • (2) Posibilitatea de modificare a programării concediului de odihnă se face conform legii, cu avizul șefului ierarhic și aprobarea conducerii unității.

 • (3) în cazul în care programarea se face fracționat, angajatorul este obligat să stabilească programarea astfel încât fiecare salariat să efectueze într-un an calendaristic cel puțin 10 zile lucrătoare de concediu de odihnă neîntrerupt.

Art.78. (1) în afara concediului de odihnă salariații au dreptul la zile libere plătite, în cazul unor evenimente familiale deosebite, după cum urmează:

 • - căsătoria salariatului - 5 zile

 • - nașterea unui copil - 5 zile

 • - căsătoria unui copil - 3 zile

 • - decesul soțului, copilului, părinților, socrilor - 5 zile

 • - decesul fraților, nepoților - 3 zile

 • - ziua de naștere a salariatului, la cerere, urmând a se efectua recuperarea zilei libere acordate.

(2) Concediul plătit pentru astfel de evenimente se acordă salariatului la cerere.

Art.79. Concediile pentru formare profesională.

 • (1) Salariații au dreptul să beneficieze la cerere de concedii pentru formare profesională.

 • (2) Concediile pentru formare profesională se pot acorda cu sau fără plată.

 • (3) Concediile fără plată pentru formare profesională se acordă la solicitarea salariatului pe perioada formării profesionale pe care salariatul o urmează din inițiativa sa.

 • (4) Cererea de concediu fără plată pentru formare profesională trebuie să fie înaintată angajatorului cu cel puțin o lună înainte de efectuarea acestuia și trebuie să precizeze data de începere a stagiului de formare profesională , domeniul și durata acestuia, precum și denumirea instituției de fommare profesională.

 • (5) Efectuarea concediului fără plată pentru formare profesională se poate realiza și fracționat în cursul unui an calendaristic, pentru susținerea examenelor de absolvire a unor forme de învățământ sau pentru susținerea examenelor de promovare în anul următor în acdrul instituțiilor de învățământ superior.

 • (6) Angajatorul este obligat să asigure pe cheltuiala sa participarea tuturor salariaților la formare profesională, in limita bugetul alocat in acest sens.

 • (7) în situația în care angajatorul nu și-a respectat obligația de a asigura pe cheltuiala sa participarea unui salariat la formare profesională, salariatul are dreptul la un concediu pentru formare profesională plătit de angajator, de 10 zile lucrătoare sau 80 de ore.

 • (8) . Indemnizația de concediu pentru formare profesională se stabilește în aceeași manieră ca și la concediul de odihnă.

 • (9) Durata concediului pentru formare profesională nu poate fi dedusă din durata concediului de odihnă annual și este asimilată unei perioade de muncă efectivă

—            în ceea ce privește drepturile cuvenite salariatului, altele decât salariul.

Art.80. (1) Concediul paternal se poate acorda tatălui pentru a se asigura participarea efectivă a acestuia la îngrijirea copilului nou-născut.

 • (2) Titularul acestui drept este persoana care are calitatea de tată al unui copil nou-nascut inclusiv pentru tatăl adoptiv.

 • (3) Durata concediului paternal prevăzut la alin.(l) este de 5 zile lucrătoare sau 10 zile lucrătoare în cazul în care tatăl copilului nou-născut a obținut atestat de absolvire al cursului de puericultura.

 • (4) Concediul prevăzut la alin.(l) se poate acorda numai o singură dată.

IU. Anexe

Art.81. (1) Pentru salariații Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău structura timpului de muncă este reprezentată in anexa nr. 1

 • (2) Personalul de specialitate care efectuează serviciul de gardă este prevăzut in

O        anexa nr. 2

 • (3) Persoanele care răspund de condica de prezență și întocmirea foilor colective de prezență este prevăzută in anexa nr. 3

 • (4) Categoriile de personal si locurile de muncă unde se acordă concediu suplimentar sunt prevăzute in anexa nr. 4

CAPITOLUL IV

SALARIZAREA ȘI ALTE DREPTURI BĂNEȘTI

Art.82. (1) Pentru munca prestată, fiecare salariat are dreptul la un salariu, exprimat în bani, stabilit la încheierea contractului individual de muncă, înconcordantă cu prevederile contractului colectiv de muncă și cu cele ale legislației în vigoare.

(2) Criteriile de încadrare salarială și evaluare se stabilesc de comun acord de către reprezentații unității și ai sindicatului.

Art.83. Salariul personalului încadrat în unitate se compune din:

 • a) salariu de bază;

 • b) spor pentru condiții deosebite;

 • c) fracțiune din prima de stabilitate;

 • d) spor de vechime.

 • e) indemnizații.

Art.84. (1) Se acordă următoarele sporuri și adaosuri la salariul tarifar de bază:

 • a) , pentru orele prestate în zilele de sâmbăta și duminica, de sărbători legale și în zilele în care potrivit legii nu se lucrează, se acordă un spor de 100 %;

 • b) . pentru orele prestate peste durata normală a timpului de lucru, potrivit prevederilor legale;

 • c) . sporul de vechime se acordă potrivit prevederilor legale;

 • d) . pentru activitate desfășurată în timpul nopții se acordă un spor de 25 % la salariul tarifar;

 • e) . pentru activitatea desfășurată în 3 ture, în locul sporului prevăzut la pct. d), se acordă un spor de 15 % la salariul tarifar.

 • f) . spor pentru condiții deosebite între 75% -100% (din salariul tarifar aferent fiecărei funcții, corespunzător lunii decembrie 2009).

(2) Garanția în bani, reținută salariaților care au gestiune în primire, va fi depusă conform prevederilor legale în vigoare.

Art.85. (1) Alte drepturi salariale se acordă pentru:

 • a) plata cu ora pentru posturile vacante sau pentru îndeplinirea unor activități pentru care volumul de muncă este sub jumătate de normă;

 • b) plata cheltuielilor de transport în cazul deplasării în interesul serviciului, stabilite potrivit legii.

(2)Condițiile de diferențiere și criteriile de acordare se stabilesc de comun acord de conducerea unității și reprezentatul sindicatului.

Art.86. (1) Salariul este confidențial.

(2) în scopul promovării intereselor și apărării drepturilor salariaților, confidențialitatea salariilor nu poate fi opusă sindicatului.

Art.87. Indexarea salariilor se face potrivit legii.

Art.88. (1) Drepturile salariale se plătesc în bani, o dată pe lună respectiv ziua de 15 ale lunii pentru luna anterioară.

(2) Drepturile salariale cuvenite salariaților se plătesc înaintea oricăror obligații bănești ale unității.

Art.89. Veniturile salariale nu pot fi urmărite sau reținute decât în cazurile prevăzute de lege.

Art.90. Plata salariului se poate efectua prin virament într-un cont bancar.

Art91. Salariul se plătește direct titularului sau persoanei împuternicite de acesta.

în cazul decesului salariatului, drepturile salariale datorate până la data decesului sunt plătite, în ordine, soțului supraviețuitor, copiilor majori ai salariatului sau părinților acestuia.

Dacă nu există nici una dintre aceste clase de moștenitori, drepturile salariate sunt plătite altor categorii de moștenitori conform codului civil - clasele de moștenitori.

Art.92. Plata salariului se se dovedește prin semnarea statelor de plată, precum și prin orice alte documente justificative care demonstrează efectuarea plății către salariat.

Statele de plată, precum și celelalte documente justificative se păstrează și se arhivează de către angajator în aceleași condiții ca și documentele contabile.

Art.83. Nicio reținere din salariu nu poate fi operată, în afara cazurilor și condițiilor prevăzute de lege


Reținerile cu titlu de daune cauzate angajatorului nu pot fi efectuate decât dacă datoria salariatului este scadentă, lichidă și exigibilă și a fost constatată printr-o hotărâre judecătorească definitivă și irevocabilă.

în cazul pluralității de creditori ai salariatului, va fi respectată următoarea ordine:

 • -  obligația de întreținere conform dispozițiilor Codului civil;

 • -  contribuțiile și impozitele datorate către stat;

 • -  daunele cauzate proprietății publice prin fapte ilicite;

 • -  acoperirea altor datorii.

Reținerile din salariu cumulate nu pot depăși în fiecare lună jumătate din salariul net.

Art.93. Dreptul la acțiune cu privire la drepturile salariale, precum și cu privire Ia daune rezultate din neexecutarea în totalitate sau în parte a obligațiilor privind plata salariilor se prescrie în termen de 3 ani de la data drepturilor respective datorate.

Termenul de prescripție este întrerupt în cazul în care intervine o recunoștere din partea angajatorului cu privire la drepturile salariate sau derivând din plata salariului.


CAPITOLUL V

PROTECȚIA ȘI SECURITATEA SĂNĂTĂȚII ÎN MUNCĂ

Art.94. Obligațiile conducerii spitalului cu privire la securitatea și protecția sănătății în muncă, conform prevederilor Legii nr.319/2006 a securității și sănătății în


muncă și a Hotărârii Guvernului nr. 1425/2006 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr.319/2006 a securității și sănătății în muncă, modificată prin H.G nr.955/2010:

 • •  să asigure securitatea și protecția sănătății angajaților;

 • •  să obțină autorizația din punct de vedere al securității și sănătății în muncă, înainte de începerea oricărei activități;

 • •  prevenirea riscurilor profesionale;

 • •  informarea și instruirea angajaților;

 • •  asigurarea cadrului organizatoric și a mijloacelor necesare securității și sănătății în muncă;

 • •  să evite riscurile, să evalueze riscurile care nu pot fi evitate , să combată riscurile la sursă;

 • •  adaptarea muncii la om, în special în ceea ce privește proiectarea posturilor de muncă, alegerea echipamentelor de muncă, a metodelor de muncă, și de producție, în vederea reducerii monotoniei muncii, a muncii cu ritm predeterminat și a diminuării efectelor acestora asupra sănătății;

 • •  adaptarea la progresul tehnic;

 • • înlocuirea a ceea ce este periculos cu ceea ce nu este periculos sau cu ceea ce este mai puțin periculos;

 • •  dezvoltarea unei politici de prevenire coerente care să cuprindă tehnologiile, organizarea muncii, condițiile de muncă, relațiile sociale și influența factorilor de mediul de muncă;

 • •  să ia în considerare capacitățile angajatului în ceea ce privește securitatea și sănătatea în muncă, atunci când îi încredințează sarcini;

 • •  are obligația ca, în situația în care in cadrul spitalului nu se pot organiza activitățile de prevenire și cele de protecție din lipsa personalului competent, conducerea spitalului trebuie să recurgă la servicii externe;

 • •  să ia măsurile necesare pentru acordarea primului ajutor, stingerea incendiilor și evacuarea angajaților;

 • •  să stabilească legăturile necesare cu serviciile specializate, îndeosebi în ceea ce privește primul ajutor, serviciul medical de urgență, salvare și pompieri;

 • • sa desemnezeangajații care aplică măsurile de prim ajutor, de stingere a incendiilor și de evacuare a angajaților;

 • •  să informeze, cât mai curând posibil, toți angajații care sunt sau pot fi expuși unui pericol grav și imminent despre riscurile implicate de acest pericol, precum și despre măsurile luate ori care trebuiesc să fie luate pentru protecția lor;

 • •  să ia măsuri și să furnizeze instrucțiuni pentru a da angajaților posibilitatea să oprească lucrul sau să părăsească locul de muncă și să se îndrepte spe o zonă sigură, în caz de pericol grav și iminent;

 • •  să nu impună lucrătorilor reluarea lucrului în situația în care există un pericol grav și iminent, în afara cazurilor excepționale și pentru motive justificate;

 • •  să asigure realizarea masurilor dispuse de inspectorii de munca, cu ocazia controalelor si a cercetării accidentelor de munca;

 • •  să realizeze și să fie în posesia unei evaluări a riscurilor pentru securitate și sănătate în muncă, inclusiv pentru acele grupuri sensibile la riscuri specifice;

 • •  să decidă asupra măsurilor de protecție care trebuie luate și, după caz, asupra echipamentului de protecție care trebuie utilizat;

 • • să întocmească un plan de prevenire și protecție compus din măsuri tehnice, organizatorice, sanitare și de altă natură, bazat pe evaluarea riscurilor, pe care să îl aplice corespunzător condițiilor de muncă specifice spitalului;

 • •  să stabilească pentru angajați, prin fișa postului, atribuțiile și răspunderile ce le revin în domeniul securității și sănătății în muncă, corespunzător funcțiilor exercitate;

 • •  să elaboreze instrucțiuni proprii pentru completarea și aplicarea reglementărilor de securitate și sănătate în muncă;

 • •  să asigure și să controleze cunoașterea și aplicare de către toți angajații a măsurilor prevăzute în planul de prevenire și de protecție stabilite, precum și a prevederilor legale în domeniul securității și sănătății în muncă;

 • •  să ia măsuri pentru asigurarea de materiale necesare informării și instruirii angajaților, cum ar fi afișe, pliante, filme, diafilme cu privire la securitatea și sănătatea în muncă;

 • •  să asigure informarea fiecărei persoane, anterior angajării, asupra riscurilor la care aceasta este expusă la locul de muncă, precum și asupra măsurilor de prevenire și de protecție necesare;

 • •  să ia măsuri pentru autorizarea exercitării meseriilor și a profesiilor prevăzute de legislația specifică;

 • • să angajeze numai persoane care, în urma examenului medical, și după caz, a testării psihologice a aptitudinilor, corespund sarcinilor de muncă care urmează să le execute și să asigure controlul medical periodic și, după caz, controlul psihologic periodic, ulterior angajării;

 • •  să asigure funcționarea permanentă și corectă a sistemelor și dispozitivelor de protecție, a aparaturii de măsură și control, precum și a instalațiilor de captare, reținere și neutralizare a substanțelor nocive degajate în desfășurarea peroceselor tehnologice;

 • •  să prezinte documentele și să dea relațiile solicitate de inspectorii de muncă cu prilejul vizitelor de control și a cercetării evenimentelor;

 • •  să desemneze, la solicitarea inspectoratului de muncă, angajații care să participle la efectuarea controlului sau la cercetarea evenimentelor;

 • •  să nu modifice starea de fapt rezultată din producerea unui accident mortal sau colectiv, în afară de cazurile în care menținerea acestei stări ar genera alte accidente sau ar periclita viața accidentaților și a altor persoane;

 • •  să asigure echipamente de muncă fără pericol pentru securitatea și sănătatea angajaților;

 • •  să asigure echipamente individuale de protecție;

 • •  să acorde obligatoriu echipament individual al protecției nou, în cazul degradării sau al pierderii calităților de protecție;

 • •  să asigure folosirea, depozitarea si transportul materialelor explozibile inflamabile si a altor materiale ce prezintă pericol , in conformitate cu reglementările specifice;

 • •  să asigure în caz de incendiu, calamități naturale sau catastrofe, concentrarea tuturor forțelor și mijloacelor necesare, acordarea asistenței tehnice și a sprijinului solicitat, precum și informarea organelor în drept asupra consecințelor și măsurilor luate;

 • •  analizează ori de cate ori este nevoie activitatea de prevenire si stingere a incendiilor;

 • •  pentru păstrarea echipamentului sanitar și a îmbrăcămintei individuale a personalului se vor asigura încăperi dotate cu vestiare;

 • •  grupurile sanitare vor fi dotate cu apă curentă, chiuvete, hârtie igienica și săpun, dezinfectate cu substanțe dezinfectante, pentru a fi ținute în permanentă stare de curățenie;


 • •  toate chiuvetele din laboratoare, birouri etc., destinate spălării pe mâini vor fi prevăzute cu săpun și prosop, curat sau uscător pentru mâini;

 • • personalul din laboratoare, compartimente sanitare vor purta echipament de protecție sanitară;

 • •  curățarea, dezinfecția, deratizarea, precolectarea și evacuarea deșeurilor solide se vor face cu respectarea normelor de igienă specifică;

 • •  să asigure gratuit salariaților echipamentul de protecție și materialele igienico-sanitare, potrivit contractului colectiv de muncă;

 • •  să asigure întreținerea echipamentului de protecție;

 • •  sa asigure securitatea și sănătatea salariaților în toate aspectele legate de muncă;

 • •  să dispună măsuri concrete pentru ameliorarea condițiilor de muncă, cu consultarea comitetului de securitate și sănătete în muncă, și cu sindicatul;

 • •  să asigure amenajarea anexelor sociale la locul de muncă, dotate în limita posibilităților cu apă caldă și rece;


 • •  să asigurare condițiile de acordare a primului ajutor în caz de accidente de muncă, pentru crearea condițiilor de preîntâmpinare a incendiilor, precum și pentru evacuarea salariaților în situații speciale și în caz de pericol iminent;

 • • să consemneze datele cercetării accidentului de muncă într-un proces-verbal care să prevadă cauzele, împrejurările, normele de protecție a muncii care nu au fost respectate, persoanele răspunzătoare de aceste nerespectări, sancțiunile aplicate, măsurile ce trebuie luate pentru prevenirea altor accidente și înregistrarea accidentului;

 • •  să comunice Inspectoratului teritorial de muncă accidentul de muncă înregistrat prin proces-verbal;

 • •  să comunice Inspectoratului teritorial de muncă și Direcției de Sănătate Publică a județului Bacău cazurile de boli profesionale survenite ca urmare a factorilor nocivi fizici, chimici sau biologici caracteristici locurilor de muncă, precum și ca urmare a suprasolicitării diferitelor organe sau sisteme în procesul de muncă.;

 • •  să constituie la nivelul unității, potrivit legii, comitetul de securitate și sănătate în muncă, cu scopul de a asigura implicarea salariaților la elaborarea și aplicarea deciziilor de protecție a muncii;


 • •  să asigure, gratuit o dată pe an, accesul salanaților la seviciul medical de medicina muncii, organizat potrivit legii, pentru asigurarea controlului medical al acestora, pe durata exercitării contractului individul de muncă;

 • •  să asigure gratuit controalele medicale periodice impuse de prevederile legale;

 • •  protecția medicilor, a altor cadre cu pregătire superioară și a cadrelor medii sanitare pentru riscurile ce decurg din practica profesională se ralizează de conducerea unității prin societățile de asigurări

Art.95. Obligațiile salariaților cu privire la securitatea și sănătatea în muncă:

 • •  să-și insușească și să respecte normele și instrucțiunile de protecție a muncii și măsurile de aplicare a acestora;

 • •  să utilizeze corect aparatura medicală, substanțele periculoase și celelalte echipamente;


 • •  să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă orice defecțiune tehnică sau altă situație care constituie un pericol de accidentare sau îmbolnăvire profesională;

 • • să aducă la cunoștința conducătorului locului de muncă in cel mai scurt timp posibil accidentele de muncă suferite de persoana proprie sau de alți angajați;

 • •  să oprească lucrul la apariția unui pericol iminent de producere a unui accident și să informeze de îndată conducătorul locului de muncă;

 • •  să cunoască și să respecte normele de prevenire și stingere a incendiilor, generale pentru unitate și a celor specifice locului de muncă, a regulilor de prevenire si stingere a incendiilor prevăzute in atribuțiile de serviciu și în instrucțiunile de funcționare si utilizare a instalațiilor, aparatelor, dispozitivelor și a altor mijloace de protecție împotriva incendiilor din dotarea locului de muncă, precum și îndeplinirea la termen a măsurilor și sarcinilor ce le sunt stabilite;

 • •  să participe la instructajele și acțiunile instructiv-educative pentru prevenirea incendiilor organizate, precum și la exercițiile și aplicațiile de stingere a incendiilor și de evacuare a persoanelor si bunurilor;


 • •  să anunțe imediat șefii ierarhici despre existența unor împrejurări de natură să provoace incendii;

 • •  să întrețină in bună stare de utilizare a mijloacelor de prevenire și stingere a incendiilor de la locul de muncă și neutralizarea acestora în alte scopuri;

 • •  să anunțe de îndată șefii ierarhici și pompierii despre incendiile izbucnite; sa participe, potrivit organizării activității de prevenire și stingere a incendiilor pe locul de muncă, la stingerea incendiilor și la evacuarea persoanelor si bunurilor, precum și la înlăturarea urmărilor incendiilor, calamităților naturale și a catastrofelor.

Art.96. La nivelul Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău funcționează Comitetul de securitate și sănătate în muncă în baza Deciziei nr.63 din 20.12.2012, având următoarea componență:

 • -  Dr. Gavrilă Gabriel - Manager - Președinte

 • -  As. med. Vlescu Mihai - as. med. SPCIN.- secretar - persoană desemnată cu atribuții în domeniul securității și sănătății în muncă.

 • -  As.Câmpanu Maria - asistent medical - reprezentant din partea angajatorului

 • -  As.Tănase Rodica - asistent șef secția pnf. II - reprezentant din partea angajatorului

 • -  As. Caprîl Dana - asistent medical - reprezentant din partea angajatorului

 • -  Dr. Tanasa Ionel - medic medicina muncii

 • -  Cons. jur. Stan Brindușa - consilier juridic IA, - reprezentant al lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă

 • -  As. Agachi Vasile - asistent medical principal - reprezentant al lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă

 • -  As. Ciupercă Elena - asistent medical - reprezentant al lucrătorilor cu răspunderi specifice în domeniul securității și sănătății în muncă.

As. med. Velescu Mihai - asistent med. SPCIN - persoană desemnată cu atribuții în domeniul sănătății și securității în muncă prin Decizia nr.56 din 28.12.2011.

Comitetul de sănătate și securitate în muncă funcționează în baza Regulamentului propriu de organizare și funcționare.

Comitetul de sănătate și securitate în muncă se va întruni o dată pe trimestru, iar în celelalte cazuri, ori de căte ori este necesar.

Ordinea de zi a fiecărei întruniri este stabilită de președinte și secretar, cu consultarea reprezentanților lucrătorilor, și va fi transmisă membrilor comitetului de securitate

și sănătate în muncă și inspectoratului teritorial de muncă cu 5 zile înainte de data stabilită pentru întrunirea comitetului.

Secretarul comisiei va convoca membrii comitetului de securitate și sănătate în muncă cu 5 zile înainte de data întrunirii, cu indicarea locului, a datei și a orei stabilite.

La fiecare întrunire secretarul comitetului de securitate și sănătate în muncă încheie un proces-verbal care va fi semnat de către toți membrii comitetului.

Comitetul de securitate și sănătate în muncă este legal întrunit dacă sunt prezenți cel puțin jumătate plus unu din numărul total al membrilor.

Comitetul de securitate și sănătate în muncă hotărăște cu votul a cel puțin două treimi din numărul membrilor prezenți.

Copii ale proceselor-verbale ale întrunirilor comitetului de securitate și sănătate în muncă, se vor afișa la Ioc vizibil.

O copie a procesului-verbal încheiat, se va transmite inspectoratului teritorial de muncă, în termen de 10 zile de la data întrunirii.

CSSM are scopul de a asigura implicarea salariaților la elaborarea și aplicarea deciziilor în domeniul securității și sănătății în muncă.

Pentru realizarea informării, consultării și participării salariaților, CSSM are următoarele atribuții:

 • -  analizează și face propuneri privind politica de securitate și sănătate în muncă și planul de prevenire și protecție;

 • -  urmăreșțe realizarea planului de prevenire și protecție inclusiv alocarea mijloacelor necesare realizării prevederilor lui și eficiența acestora din punct de vedere al îmbunătățirii condițiilor de muncă;

 • -  analizează introducerea de noi tehnologii, alegerea echipamentelor, luând în considerare consecințele asupra securității și sănătății lucrătorilor și face propuneri în situația constatării anumitor deficiențe;

 • -  analizează alegerea, cumpărarea, întreținerea și utilizarea echipamentelor de muncă, a echipamentelor de protecție colectivă și individuală;

 • -  analizează modul de îndeplinire a atribuțiilor ce le revin lucrătorilor cu atribuții în domeniul securității și sănătății în muncă;

 • -  propune măsuri de amenajare a locurilor de muncă ținând seama de prezența grupurilor sensibile la riscuri specifice;

 • -  analizează cererile formulate de salariați privind condițiile de muncă;

 • -  urmărește modul în care se aplică și se respectă dispozițiile legale privind securitatea și sănătatea în muncă, măsurile dispuse de inspectorul de muncă și inspectorii sanitari;


 • -  analizează propunerile salariaților privind prevenirea accidentelor de muncă și a îmbolnăvirilor profesionale precum și pentru îmbunătățirea condițiilor de muncă și propune introducerea acestora în planul de prevenire și protecție;

 • -  analizează cauzele producerii accidentelor de muncă, îmbolnăvirilor porfesionale și evenimentelor produse și poate propune măsuri tehnice în completarea măsurilor dispuse în urma cecetării;

 • -  efectuează verificări proprii privind aplicarea instruciunilor proprii și a celor de lucru și face un raport scris privind constatările făcute;

 • -  dezbate raportul scris prezentat comitetului de securitate și sănătate în muncă de către managerul spitalului, cel puțin o dată pe an cu privire la situația securității și sănătății în muncă, la acțiunile care au fost întreprinse și la eficiența acestora în anul încheiat, precum și propunerile pentru planul de prevenire și protecție ce se va realize în anul următor.

Reprezentanții salariaților în comitetul de securitate și sănătate în muncă vor beneficia de timpul necesar exercitării atribuțiilor prevăzute la art.3.


Timpul alocat acestei activități este considerat timp de muncă și este de 5 ore pe lună.

Comitetul de securitate și sănătate în muncă se convoacă la cererea președintelui cel puțin o dată pe trimestru sau ori de câte ori este nevoie.

La fiecare întrunire se întocmește un process-verbal.

întrunirea comitetului de securitate și sănătate în muncă se convoacă cu cel puțin 5 zile înainte de data stabilită, când se face cunoscută și ordinea de zi a întrunirii.

Prezența la întrunire este obligatorie. Orice derogare de la această prevedere o acordă numai președintele.

Comitetul de securitate și sănătate în muncă este legal întrunit dacă sunt prezenți cel puțin jumătate plus unu din numărul membrilor săi iar hotărârile se iau cu votul a 2/3 din numărul celor prezenți.

în cazul în care există divergențe între membrii comitetului de securitate și sănătate în muncă, obiecțiile se motivează în scris, în termen de 2 zile de la data întrunirii.

Președintele are drept de decizie la concilierea divergențelor.

Inspectoratul Teritorial de Muncă va fi înștiințat cu 5 zile înainte de ședința comitetului de securitate și sănătate în muncă, iar în termen de 10 zile de la data desfășurării ședinței se va înainta o copie a procesului-verbal.

La finele fiecărui an se va transmite o copie a raportului cu privire la situația securității și sănătății în muncă, acțiunile care au fost întreprinse și eficiența acestora în anul încheiat, precum și propunerile pentru planul dee prevenire și protecție ce se vor realiza în anul următor. Acest raport trebuie prezentat de către angajator și înaintat comitetului de securitate și sănătate în muncă.

Obligațiile angajatorului în domeniu securității și sănătății în muncă sunt:

 • -  angajatorul trebuie să furnizeze comitetului de securitate și sănătate în muncă toate informațiile necesare pentru ca membrii acestuia să își poată da avizul în cunoștință de cauză.


 • -  angajatorul trebuie să prezinte cel puțin o dată pe an comitetului de securitate și sănătate în muncă un raport scris care va cuprinde situația securității și sănătății în muncă, acțiunile care au fost întreprinse și eficiența acestora în anul încheiat precum și propunerile pentru planul de prevenire și protecție ce se vor realize în anul următor.

 • -  angajatorul trebuie să supună analizei comitetului de securitate și sănătate în muncă documentația referitoare la caracteristicile echipamentelor individuale și colective de protecția muncii, în vederea selecționării echipamentelor optime.

 • -  angajatorul trebuie să informeze comitetul de securitate și sănătate în muncă asupra evaluării riscurilor pentru securitatea și sănătatea salariaților, măsurile de prevenire și protecție atât la nivel de unitate, cât și nivel de loc de muncă și tipuri de posturi de lucru, măsurile de prim ajutor, de PSI și evacuarea lucrătorilor.

 • -  angajatorul trebuie să comunice comitetului de securitate și sănătate în muncă punctul său de vedere asupra plângerilor salariaților privind condițiile de muncă.


 • -  în cazul în care angajatorul nu ia în considerare propunerile comitetului de securitate și sănătate în muncă, trebuie să motiveze decizia sa în fața comitetului de securitate și sănătate în muncă, iar motivația va fi consemnată în procesul-verbal.

38

CAPITOLUL VII

ASPECTE LEGATE DE ACTIVITATEA SPITALULUI

Art.97. Orarul de distribuire a meselor pentru pacienți și personalul de gardă

Micul dejun

Pneumologie - 8,00 - 8,30

TB        -8,30-9,00

Pneumologie -12,30 -13,00

TB        -13,00-13,30

Cina

Pneumologie - 18,00 - 18,30

TB         -18,30-19,00

Art.98. Frecvența schimbării echipamentului individual de protecție a muncii pentru personalul medico-sanitar și auxiliar

Pentru personalul medico-sanitar, echipamentele individuale de protecție a muncii se schimbă săptămânal sau ori de câte ori se impune.

Pentru personalul auxiliar, echipamentele individuale de protecție a muncii se schimbă în fiecare zi.

39

Art.99. Ritmul de schimbare a lenjeriei este o dată la 3 zile sau ori de câte ori se impune.

Art.100. Programul de deratizare, dezinfecție, dezinsecție în secțiile spitalului

Operațiunile de curățenie și dezinfecție se face zilnic și săptămânal.

Operațiunile de dezinsecție se fac trimestrial sau ori de câte ori se impune.

Operațiunile de deratizare se fac trimestrial, sau ori de câte ori se impune.

Art.101. Programul orar de curățenie a saloanelor si a anexelor sanitare a acestora.

Curățenia saloanelor bolnavilor si a anexelor acestora se face de doua ori pe zi, respectiv, dimineața intre orele 6,00 - 7,45 si dupa-amiaza intre orele 14,00-16,00.

Art.102. Programul orar si personalul responsabil pentru întreținerea spatiilor verzi si a cailor de acces.

Program lucru electrician

LUNI

12°° -14°° - întreținere spatii verzi si cai de acces

MARTI

12°° -14°° - întreținere spatii verzi si cai de acces

MIERCURI

12°° - 14°° - întreținere spatii verzi si cai de acces

JOI

12°° -14°° - întreținere spatii verzi si alte cai de acces

VINERI

12°° - 14°° - întreținere spatii verzi si alte cai de acces

Program de lucru tamplar

LUNI

11®° -14°°- întreținere spatii verzi si a cailor de acces

MARTI

11°° -14°°- întreținere spatii verzi si a cailor de acces

MIERCURI

11°° -14°°- întreținere spatii verzi si a cailor de acces

JOI

11°°-14°°- întreținere spatii verzi si a cailor de acces

VINERI

1100 -14°°- întreținere spatii verzi si a cailor de acces

Program de lucru instalator

LUNI

Îl30 -14°° - întreținere spatii verzi si a cailor de acces MARTI

Îl30 -14°° - întreținere spatii verzi si a cailor de acces MIERCURI

Îl30 -14°° - întreținere spatii verzi si a cailor de acces JOI

1130 _ 140° _ întreținere spatii verzi si a cailor de acces VINERI

1130.1400. întreținere spatii verzi si a cailor de acces


Program de lucru zugrav

LUNI

II30 -14°°- întreținere spatii verzi si cailor de acces

MARTI

II30 -14°°- întreținere spatii verzi si a cailor de acces MIERCURI

II30 - 14°°- întreținere spatii verzi si a cailor de acces JOI

II30 -14°°- întreținere spatii verzi si a cailor de acces VINERI

II30 -14° întreținere spatii verzi si a cailor de acces

Program de lucru centrala

O luni

II30 -14°°- întreținere spatii verzi si a cailor de acces MARTI

Îl30 -14°°- întreținere spatii verzi si a cailor de acces MIERCURI

II30 -14°°- întreținere spatii verzi si a cailor de acces JOI

1130_14OO_ întreținere spatii verzi si spalare canale VINERI

Îl30 - 1400- întreținere spatii verzi si a cailor de acces

SAMBATA

Îl30 -14°°- întreținere spatii verzi si a cailor de acces


Program de lucru mazaziner

LUNI

II30 -14°° - întreținere spatii verzi si a cailor de acces MARTI

li» _ i4°° . întreținere spatii verzi si a cailor de acces MIERCURI

11» -14°° - întreținere spatii verzi si a cailor de acces JOI

11» . 14°° - întreținere spatii verzi si a cailor de acces VINERI

11». 14°0 - întreținere spatii verzi si a cailor de acces

Art.103, Sectoare si zone interzise accesului public


Următoarele sectoare sunt interzise accesului public:

- Laborator analize medicale

 • -  Farmacie

 • -  Subsolurile tehnice ale clădirilor

 • -  Centrala termică

Bloc alimentar


 • -  Beci

 • -  Spălătorie


Ateliere

Art.104. Circuitul FOCG de la internare până la externare si regimul de păstrare a acesteia in perioada spitalizării

Pe baza biletului de internare, pacientul se prezintă la compartimentul Internări, unde i se va întocmi Foaia de observație clinică generală.

Ulterior întocmirii FOCG, pacientul este condus de către aparținător sau de către un cadrul medical pe una din secțiile spitalului.


La externare, după efectuarea coplății, pacientul va primi biletul de externare, tratament, concediu de odihnă, etc.

După externarea pacientului, FOCG este adusă de către asistent-șef la compartimentul Internări unde va sta pentru o perioadă de 1 an, după care se va preda Compartimentului Arhivă unde se va păstră o perioada de 30 de ani.

Pe perioada spitalizării FOCG se pastreaza in Cabinetul medical.

Art.105. Accesul pacientului la FOCG

Eliberarea copiei FOCG a unui pacient, se eliberează la cererea acestuia, pe baza unei cereri ce se va depune la secretariatul spitalului și va fi înregistrată în registrul de intrări-ieșiri.


De asemenea copia FOCG se eliberează și pe baza unei procuri speciale notariale, specificând în mod expres în cuprinsul acesteia „eliberarea FOCG”.

La solicitarea instanțelor judecătorești, a organelor de urmărire penală, în scopul soluționării unei cauze penale, se eliberează fie copie după FOCG, fie originalul FOCG - sub luare de dovadă așa cum prevăd dispozițiile Codului de procedură penală, păstrând o copie în locul originalului, aceasta folosind ca mijloc de probă într-un dosar penal.

Copia FOCG trebuie să fie lizibilă, să poarte mențiunea „ conform cu originalul”, semnătura și parafa medicului responsabil.

Originalul FOCG se va restitui după soluționarea definitivă a cauzei, sau în orice moment al procesului penal, daca aceasta nu ajută la soluționarea cauzei.


Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la starea lui de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și pronostic, atât în ambulatoriu cât și în staționar.

Astfel, pacientul are dreptul, la externare, la eliberarea copiei FOCG, a buletinelor de analize, a investigațiilor efectuate pe toată perioada spitalizării precum și a îngrijirilor acordate, precum și tratamentul administrat acestuia pe perioada cat acesta a fost internat.

Față de dispozițiile Codului civil, drepturile subiective și obligațiile autorului se transmit moștenitorilor.

Deși secretul medical este obligatoriu, acesta fiind păstrat și față de aparținătorii în timpul vieții, sau după deces, interesul societății sau a moștenitorilor primează, daca justifică un interes legitim, astfel încât, în temeiul dreptului la informare, aceștia au acces la aceste date.

Dreptul la informare este un drept reglementat de Constituția României și de art. 10 din CEDO (Jurisprudența Curții Europene a Drepturilor Omului).

Dreptul la informare presupune și dreptul de a primi informații care pot beneficia vieții private a unei persoane sau unui grup de persoane, făcând dovada că au interesul de a obține date privind tratamentul, diagnosticarea autorului lor.


Toate infromațiile solicitate de pacient, mai sus enumerate, se aduc la cunoștința acestuia într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate.

Art.106. Respectarea drepturilor pacientului.

Pacienții au dreptul la îngrijiri medicale de cea mai înaltă calitate de care dispune spitalul, în conformitate cu resursele umane, financiare și materiale.

Pacientul are dreptul de a fi respectat ca persoană umană, fără nici o discriminare.

Pacientul are dreptul de a fi informat cu privire la serviciile medicale disponibile, precum și la modul de a le utiliza.

Pacientul are dreptul de a fi informat asupra identității și statutului profesional al spitalului.


Pacientul internat are dreptul de a fi informat asupra regulilor și obiceiurilor pe care trebuie să le respecte pe durata spitalizării.

Pacientul are dreptul de a fi informat asupra stării sale de sănătate, a intervențiilor medicale propuse, a riscurilor potențiale ale fiecărei proceduri, a alternativelor existente la procedurile propuse, inclusiv asupra neefectuării tratamentului și nerespectării recomandărilor medicale, precum și cu privire la date despre diagnostic și prognostic.

Pacientul are dreptul de a decide dacă mai dorește să fie informat în cazul în care informațiile prezentate de către medic i-ar cauza suferință.

Informațiile se aduc la cunoștință pacientului într-un limbaj respectuos, clar, cu minimalizarea terminologiei de specialitate; în cazul în care pacientul nu cunoaște limba română, informațiile i se aduc la cunoștință în limba maternă ori în limba pe care o cunoaște sau, după caz, se va căuta o altă formă de comunicare.

Pacientul are dreptul de a cere în mod expres să nu fie informat și de a alege o altă persoană care să fie informată în locul său.


Rudele și prietenii pacientului pot fi informați despre evoluția investigațiilor, diagnostic și tratament, cu acordul pacientului.

Pacientul are dreptul de a cere și de a obține o altă opinie medicală.

Pacientul are dreptul să solicite și să primească, la externare, un rezumat scris al investigațiilor, diagnosticului, tratamentului și îngrijirilor acordate pe perioada spitalizării.

Consimțământul pacientului privind intervenția medicală

Pacientul are dreptul să refuze sau să oprească o intervenție medicală asumându-și, în scris, răspunderea pentru decizia sa; consecințele refuzului sau ale opririi actelor medicale trebuie explicate pacientului.

Când pacientul nu își poate exprima voința, dar este necesară o intervenție medicală de urgență, personalul medical are dreptul să deducă acordul pacientului dintr-o exprimare anterioară a voinței acestuia.

în cazul în care pacientul necesită o intervenție medicală de urgență, consimțământul reprezentantului legal nu mai este necesar.


în cazul în care se cere consimțământul reprezentantului legal, pacientul trebuie să fie implicat în procesul de luare a deciziei atât cât permite capacitatea lui de înțelegere.

în cazul în care spitalul consideră că intervenția este în interesul pacientului, iar reprezentantul legal refuză să își dea consimțământul, decizia este declinată unei comisii de arbitraj de specialitate.

Comisia de arbitraj este constituită din 3 medici pentru pacienții internați în spitale și din 2 medici pentru pacienții din ambulator.

Consimțământul pacientului este obligatoriu pentru recoltarea, păstrarea, folosirea tuturor produselor biologice prelevate din corpul său, în vederea stabilirii diagnosticului sau a tratamentului cu care acesta este de acord.

Consimțământul pacientului este obligatoriu în cazul participării sale în învățământul medical clinic și la cercetarea științifică. Nu pot fi folosite pentru cercetare științifică persoanele care nu sunt capabile să își exprime voința, cu excepția obținerii consimțământului de la reprezentantul legal și dacă cercetarea este făcută și în interesul pacientului.

Pacientul nu poate fi fotografiat sau filmat în spital fără consimțământul său, cu excepția cazurilor în care imaginile sunt necesare diagnosticului sau tratamentului și evitării suspectării unei culpe medicale.

Toate informațiile privind starea pacientului, rezultatele investigațiilor, diagnosticul, prognosticul, tratamentul, datele personale sunt confidențiale chiar și după decesul acestuia.

Informațiile cu caracter confidențial pot fi furnizate numai în cazul în care pacientul își dă consimțământul explicit sau dacă legea o cere în mod expres.

în cazul în care informațiile sunt necesare altor furnizori de servicii medicale acreditați, implicați în tratamentul pacientului, acordarea consimțământului nu mai este obligatorie.

Pacientul are acces la datele medicale personale.

Orice amestec în viața privată, familială a pacientului este interzis, cu excepția cazurilor în care această imixtiune influențează pozitiv diagnosticul, tratamentul ori îngrijirile acordate și numai cu consimțământul pacientului.

Sunt considerate excepții cazurile în care pacientul reprezintă pericol pentru sine sau pentru sănătatea publică.

în cazul în care spitalul ar fi obligat să recurgă la selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament care sunt disponibile în număr limitat, selectarea se face numai pe baza criteriilor medicale.

Criteriile medicale privind selectarea pacienților pentru anumite tipuri de tratament se elaborează de către Ministerul Sănătății și Familiei în termen de 30 de zile de la data intrării în vigoare a prezentei legi și se aduc la cunoștința publicului.

Intervențiile medicale asupra pacientului se pot efectua numai dacă există condițiile de dotare necesare și personal acreditat. Se exceptează cazurile de urgență apărute în situații extreme.

Pacientul are dreptul la îngrijiri terminale pentru a putea muri în demnitate.

Pacientul poate beneficia de sprijinul familiei, al prietenilor, de suport spiritual, material și de sfaturi pe tot parcursul îngrijirilor medicale. La solicitarea pacientului, în măsura posibilităților, mediul de îngrijire și tratament va fi creat cât mai aproape de cel familial.

Pacientul internat are dreptul și la servicii medicale acordate de către un medic acreditat din afara spitalului.

Personalul medical sau nemedical din spital nu are dreptul să supună pacientul nici unei forme de presiune pentru a-1 determina pe acesta să îl recompenseze altfel decât prevăd reglementările de plată legale din cadrul unității respective.

Pacientul poate oferi angajaților sau spitalului unde a fost îngrijit plăți suplimentare sau donații, cu respectarea legii.

Pacientul are dreptul la îngrijiri medicale continue până la ameliorarea stării sale de sănătate sau până la vindecare.


Continuitatea îngrijirilor se asigură prin colaborarea și parteneriatul dintre diferitele unități medicale publice și nepublice, spitalicești și ambulatorii, de specialitate sau de medicină generală, oferite de medici, cadre medii sau de alt personal calificat. După externare pacienții au dreptul la serviciile comunitare disponibile.

Pacientul are dreptul să beneficieze de asistență medicală de urgență, de asistență stomatologică de urgență și de servicii farmaceutice, în program continuu.

Nerespectarea de către personalul medico-sanitar a confidențialității datelor despre pacient și a confidențialității actului medical, precum și a celorlalte drepturi ale pacientului prevăzute în prezentul regulament, după caz, răspunderea disciplinară, contravențională sau penală, conform prevederilor legale.

Art.107. Timpul de munca, organizarea si efectuarea gărzilor.

în cadrul spitalului, medicii care lucrează în secțiile de pneumoftiziologie asigură activitatea în cadrul timpului de muncă de 7 ore în medie pe zi, în program continuu sau divizat astfel:

 • - activitate curentă de 6 ore în cursul dimineții în zilele lucrătoare;

 • - 20 de ore de garda lunar;

Continuitatea asistenței medicale se asigură prin serviciul de gardă.

o               Numărul liniilor de gardă prin care se asigură continuitatea asistenței medicale

se determină pe tipuri de unități sanitare, iar repartiția pe specialități clinice se face de conducerea fiecărei unități publice cu personalitate juridică.

Numărul liniilor de gardă se determină în mod diferențiat, pe tipuri de unități sanitare, în funcție de numărul de paturi aprobat prin ordinul de structură, după cum urmează:

 • - institute și centre medicale clinice de specialitate, spitale clinice de specialitate, spitale de specialitate - o linie de gardă la 150 de paturi.

Garda se instituie în unitățile cu paturi pentru continuitatea asistenței medicale între ora de terminare a programului stabilit pentru activitatea curentă a medicilor din cursul dimineții și ora de începere a programului de dimineață din ziua următoare. în zilele de repaus săptămânal, zilele de sărbători legale și în celelalte zile în care, potrivit reglementărilor legale, nu se lucrează, garda începe de dimineață și durează 24 de ore.Pentru spitalele în care continuitatea asistenței medicale se asigură printr-o singură linie de gardă, în garda respectivă vor fi incluși toți medicii de specialitate din unitate, cu excepția medicilor confirmați în specialități paraclinice, stomatologie și a medicilor de medicină generală.

Medicii încadrați în secțiile și compartimentele cu paturi pentru care nu se organizează contravizită, care nu sunt incluși în echipa de gardă a unității, vor presta activitate de 7 ore în medie pe zi în cursul dimineții.

Medicul director general și medicul director medical au program de 7 ore zilnic, fără a fi incluși în graficul de gardă.

în situația în care medicii care ocupă funcția de director general și director medical doresc să efectueze gărzi, vor efectua gărzile în afara programului normal de lucru, fără a avea obligația de gardă.

Efectuarea a două gărzi consecutive de către același medic este interzisă.

Orele de gardă nu sunt considerate ore suplimentare și nici cumul de funcții. Orele de gardă nu constituie vechime în muncă și în specialitate.

Orele de gardă efectuate în afara programului normal de lucru și salarizate conform prevederilor prezentului regulament se includ în veniturile salariale brute lunare în funcție de care se determină numărul de puncte realizat în fiecare lună, pe baza cărora se determină cuantumul pensiei.

Este interzis medicilor care sunt de gardă să părăsească unitatea sanitară pe durata serviciului de gardă.

Programul gărzilor la nivelul fiecărei unități sanitare se întocmește lunar de conducerea secțiilor și se aprobă de conducerea unității sanitare.

Schimbarea programului aprobat prin graficul de gardă se poate face numai în situații cu totul deosebite, cu aprobarea conducerii unității sanitare.

Orele de gardă prestate se consemnează în mod obligatoriu într-o condică de prezență pentru activitatea de gardă.

Plata orelor de gardă se face în funcție de tariful orar determinat în baza salariului de bază individual, corespunzător gradului profesional în care personalul este confirmat prin ordin al ministrului sănătății.

Pentru medicii care beneficiază de salarii de merit tariful orar se va determina luându-se în calcul și salariul de merit, întrucât face parte din salariul de bază.

Pentru medicii care ocupă o funcție de conducere și beneficiază de indemnizație de conducere, la determinarea tarifului orar pentru gărzile efectuate în afara programului normal de lucru, indemnizația de conducere nu se ia în calcul.

Gărzile efectuate pentru asigurarea continuității asistenței medicale în zilele de repaus săptămânal, zilele de sărbători legale și în celelalte zile în care, potrivit dispozițiilor legale, nu se lucrează se salarizează cu un spor de până la 100% din tariful orar al funcției de bază. Procentul concret al sporului se aprobă de conducătorul unității.

Graficele de gardă sunt întocmite de către directorul medical și sunt verificate și aprobate de managerul spitalului. Aprobarea acestora are ca termen limită data de 20 a fiecărei luni. Cererile de concediu de odihnă ale medicilor care efectuează gărzi se depun la secretariatul spitalului până la data de 15 a fiecărei luni pentru luna următoare.


După ce acestea au fost aprobate, se transmit graficele de gardă la fiecare medic care efectuează gărzi, cu semnătură de primire, prin secretariatul spitalului. Termenul limită de transmitere a graficului de gărzi pentru lima următoare este data de 25 a fiecărei luni.

Orice schimb de gardă se redactează în scris și se aprobă de managerul spitalului.

Varianta scrisă a graficului de gărzi se arhivează la Biroul R.U.N.O.S.I.

CAPITOLUL VUI

CERINȚE MINIME DE SECURITATE A PRELUCRĂRII DATELOR CU CARACTER PERSONALArt.108. Pentru garantarea unui nivel corespunzător și legal de securitate a prelucrării de date cu caracter personal, se impune exigenta elaborării unor cerințe minime de securitate a prelucrării de date cu caracter personal, cerințe ce stau la baza elaborării de către angajator a unor măsuri organizatorice necesare pentru păstrarea confidențialității și integrității datelor cu caracter personal.

Art.109. Prezentele cerințe minime de securitate a datelor cu caracter personal au în vedere dispozițiile Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date.

Art.110. Cerințele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal sunt următoarele:

 • (1) . Personalul care, pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu, are acces la date cu caracter personal, va prelua numai acele date cu caracter personal necesare pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu.

 • (2) . Personalul care are acces la date cu caracter personal, va păstra confidențialitatea acestor date, fiind instruiți în acest sens periodic.

 • (3) . Modificarea datelor cu caractere personal, se va efectua numai de către personalul care, pentru îndeplinrea atribuțiilor de serviciu are acces la aceste date.

 • (4) . Orice modificare efectuată, trebuie să permită identificarea persoanei ce a efectuat modificarea acestora.

 • (5) . Documentele sau lucrările ce conțin date cu caracter personal, sunt depozitate în încăperi speciale prevăzute cu încuietori, în fișiere prevăzute de asemenea cu încuietori, având acces la acestea numai personalul care pentru îndeplinirea atribuțiilor de serviciu au acces la aceste documente și care-și desfășoară activitatea în încăperea respectivă.

 • (6) . Computerele sunt parolate, și amplasate în încăperi prevăzute cu încuietori, având acces numai personalul ce-și desfășoară activitatea în încăperea respectivă și care, pentru îndeplinirea sarcinilor de serviciu are acces la date cu caracter personal.

 • (7) . Pentru menținerea securității datelor cu caracter personal, se va interzice folosirea programelor software ce provin din surse externe sau dubioase.

 • (8) . Informarea personalului care are acces la date cu caractere personal în privința virușilor informatici.

 • (9) . Scoaterea la imprimantă a datelor cu caracter personal se va realiza numai de către personalul autorizat pentru efectuarea acestei operațiuni.

 • (10) . Personalul care utilizează computere, este obligat să închidă sesiunea de lucru atunci când părăsește locul de muncă.

 • (11) . Prin sistemele de telecomunicații se vor transmite numai datele cu caracter personal strict necesare.

 • (12) . în cadrul cursurilor de pregătire, personalul care are acces la date cu caractere personal este instruit în mod periodic cu privire la dispozițiile Legii nr.677/2001 pentru protecția persoanelor cu privire la prelucrarea datelor cu caracter personal și libera circulație a acestor date, la cerințele minime de securitate a prelucrărilor de date cu caracter personal, precum și cu privire la riscurile pe care le comportă prelucrarea datelor cu caracter personal.

 • (13) . Nerespectarea confidențialității lucrărilor sau documentelor ce au acest caracter, constituie abatere disciplinară fiind sancționată în mod corespunzător în conformitate cu dispozițiile art.99.13 din prezentul Regulament Intern al Spitalului de Pneumoftiziologie Bacău.

)                          CAPITOLUL VII

©

PRINCIPIULUI NEDISCRIMINÂRII ȘI AL ÎNLĂTURĂRII ORICĂREI FORME DE ÎNCĂLCARE A DEMNITĂȚII

Art.111. (1) în cadrul relațiilor de muncă funcționează principiul egalității de tratament fată de toți salariații și conducerea unității.

 • (2) Orice discriminare directă sau indirectă față de un salatiat, bazată pe criterii de sex, orientare sexuală, caracteristici genetice, vârstă, apartenență națională, rasă, culoare, etnie, religie, opțiune politică, origine socială, handicap, situație sau responsabilitate familială, apartenență ori activitate sindicală, este interzisă.


Art.ll2.(l) Orice salariat care prestează o muncă beneficiază de condiții de muncă adecvate activității desfășurate, de protecție socială, de securitate și sănătate în muncă, precum și de respectarea demnității și a conștiinței sale, fără nici-o discriminare.

(2) Tuturor salariaților care prestează o muncă le sunt recunoscute dreptul la plată egală pentru muncă egală, dreptul la negocieri colective, dreptul la protecția datelor cu caracter personal, precum și dreptul la protecția împotriva concedierilor nelegale.

Art.113. Salariații se pot asocia liber, potrivit legislației în vigoare, pentru apărarea drepturilor și promovarea intereselor lor profesionale, economice și sociale.

Art.ll4,(l) Relațiile de muncă se bazează pe principiul consensualității și al bunei-credințe.

(2) Pentru buna desfășurare a relațiilor de muncă, conducerea unității și sindicatul se vor informa și se vor consulta reciproc, în condițiile legii și ale contractului colectiv de muncă.

Art.115. Salariații unității sunt liberi să se încadreze în munca în statele membre ale Uniunii Europene, precum și în oricare stat, cu respectarea normelor dreptului internațional al muncii și a tratatelor bilaterale la care România este parte.


Art.ll6.(l) Conducerea unității nu va permite și nu va tolera hărțuirea sexuală la locul de munca și va face public faptul că încurajează raportarea tuturor cazurilor de hărțuire sexuală, indiferent cine este ofensatorul.

(2) Conducerea unității va informa toți salariații de regulile de conduită ce trebuie respectate și de sancțiunile aplicabile, în cazul încălcării acestora.

Art.117. Conducerea unității, împreună cu reprezentantul sindicatului, vor oferi consiliere și asistență victimelor actelor de hărțuire sexuală, va conduce investigația în mod strict confidențial și în cazul confirmării actului de hărțuire sexuală, va propune măsuri disciplinare corespunzătoare. Acestea pot merge de la avertisment până la desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă al hărțuitorului.

Art.118. Orice represalii, în urma plângeri de hărțuire sexuală, atât împotriva reclamantului, cât și împotriva oricărei persoane care ajută la investigarea cazului, vor fi considerate acte discriminatoare și vor fi sancționate conform legii în vigoare.


Art.119. în cazul în care ancheta stabilește că reclamantul a adus acuzații false, cu rea-credință, acestea va răspunde potrivit legii.

Art.120. Conducerea unitățtii și/sau sindicatul au dreptul să inițieze o investigație și în urma absenței unei plângeri scrise, dacă are motive să considere că are loc un act de hărțuire sexuală.

CAPITOLUL Vin

REGULI PRIVIND DISCIPLINA MUNCII IN UNITATE

Art.121. Salariatul are obligația să respecte următoarele dispoziții:


 • a) să îndeplinească întocmai și la timp sarcinile de serviciu conform fișei postului;

 • b) să se prezinte la lucru în deplină capacitate de muncă, pentru a executa în bune condiții sarcinile/atribuțiile ce îi revin;

 • c) să execute întocmai și la timp dispozițiile primite de la conducerea unității și de la șeful ierarhic, conform cu prevederile legale;

 • d) să nu părăsească locul de muncă, fără aprobarea șefului ierarhic;

 • a) să nu se prezinte la lucru sub influența băuturilor alcoolice;

 • b) să nu introducă și să nu consume băuturi alcoolice în unitate:

 • c) să nu faciliteze consumarea de băuturi alcoolice în unitate;

 • d) să nu înstrăineze bunurile aparținând unității, bunuri ce i-au fost date în folosință sau păstrare;

 • e) să intre în unitate după programul de activitate sau să rămână peste programul de lucru, fără aprobarea prealabilă a șefului ierarhic. Se admit acestea numai pentru sarcini de serviciu justificate și cu aprobarea șefului ierarhic;

 • f) să nu folosească în scop personal telefonul, mijloacele de transpor auto, aparatura, birotica etc. aflate în dotarea unității;

 • g) să nu acorde interviuri sau declarații în numele sau referitoare la unitate, fără înștiințarea sau aprobarea conducerii administrative;

 • h) să nu recurgă la amenințări sau acte de violență față de persoanele din conducerea unității, față de șeful ierarhic sau față de colegii de muncă;

 • i) să nu incite colegii de muncă la acte de violență sau la dezordine în unitate sau la oroce faptă care sub o formă sau alta împiedică desfășurarea normală a activităților;

 • j) să păstreze confidențialitatea lucrărilor care au acest caracter;

 • k) să se supună examinărilor medicale periodice conform legislației în vigoare.


CAPITOLUL IX

ABATERILE DISCIPLINARE ȘI SANCȚIUNILE APLICABILE Răspunderea disciplinară

Art.122» (1) Conducerea unității dispune de prerogativa disciplinară, având dreptul să aplice, potrivit legii, sancțiuni disciplinare salariaților săi ori de câte ori constată că aceștia au săvârșit o abatere disciplinară.


 • (2) Abaterea disciplinară este o fapta în legătură cu munca și care constă într-o acțiune sau inacțiune săvârșită cu vinovăție de către salariat, prin care acesta a încălcat normele legale, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă aplicabil, ordinile și dispozițiile legale ale conducătorilor ierarhici.

 • (3) Sancțiunea disciplinară se radiază de drept în termen de 12 luni de la data aplicării, dacă salariatului nu i se mai aplică o nouă sancțiune disciplinară în acest termen. Radierea sancțiunilor disciplinare se constată prin decizie emisă în formă scrisă de către angajator.

Art.123. Următoarele fapte sunt considerate abateri disciplinare:

Art.124. Fapta salariatului care, întârzie în efectuarea lucrărilor prevăzute în fișa postului ori nu le îndeplinește ori le îndeplinește în mod defectuos, și prin aceasta tulbură bunul mers al activității spitalului sau produce un prejudiciu patrimoniului spitalului, se sancționează disciplinar cu reducerea salariului de bază 5% pentru o perioadă de 1 lună sau cu reducerea salariului de bază cu 10% pentru o durată de 2 luni sau retrogradarea din funcție cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea pentru o perioadă de 60 de zile.

ul

Dacă fapta salariatului a produs consecințe grave, se sancționează cu reducerea salariului de bază cu 10% pentru o perioadă de 3 luni sau cu desfacearea disciplinară a contractului individual de muncă.

Dacă fapta a fost săvîrșită de un salariat cu funcție de conducere se sancționează disciplinar cu reducerea salariului de bază și a indemnizației de conducere cu 10% pentru o perioadă de 3 luni sau cu retrogradarea din funcție cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea pentru o perioadă e 60 de zile.

Art.125. Fapta salariatului care, din neglijență, întârzie în efectuarea lucrărilor prevăzute în fișa postului sau nu le îndeplinește ori nu le îndeplinește ori le îndeplinește în mod defectuos, și prin aceasta tulbură bunul mers al activității spitalului sau produce un prejudiciu patrimoniului spitalului sau vatămă interesele unei persoane, se sancționează disciplinar cu Avertisment scris sau reducerea salariului de bază cu 5% pentru o perioadă de 1 lună.


Dacă fapta salariatului a produs consecințe grave, se sancționează disciplinar cu reducerea salariului de bază cu 5% pentru o durată de 2 luni sau 5% pentru o perioadă de 3 luni sau cu retrogradarea din funcție, cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea pentru o perioadă de 60 de zile.

Dacă fapta a fost săvârșită de către un salariat cu funcție de conducere se sancționează disciplinar cu reducerea salariului de bază și a indemnizației de conducere cu 5% pentru o perioadă de 1 lună sau cu reducerea salariului de bază cu 10% pentru o perioadă de 1 lună sau cu reducerea salariului de bază cu 10% pentru o perioadă de 2 luni.

Art.126. Fapta salariatului care folosește în scop personal mijloacele de trasport auto, aparatura, birotică etc, aflate în dotarea spitalului se sancționează disciplinar cu Avertisment scris sau cu reducerea salariului de bază cu 5% pentru o perioadă de 1 lună sau cu reducerea salariului de bază cu 5% pentru o perioadă de 2 luni.


Dacă fapta salariatului a produs consecințe grave se sancționează cu reducerea salariului de bază cu 10% pentru o perioadăd de 3 luni.

Art.127. Fapta salariatului care înstrăinează bunurile aparținând unității, bunuri care i-au fost date în folosință sau în păstrare se sancționează disciplinar cu 10% pentru o perioadă de 3 luni sau cu desfacerea disciplinară a contractului de muncă.

Art.128. Fapta salariatului care absentează nemotivat de la serviciu un număr de până la 4 zile lucrătoare se sancționeză disciplinar cu Avertisment scris.

Fapta salariatului care absentează nemotivat de la serviciu un număr de peste 4 zile lucrătoare se sancționează cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă, excepție făcând situațiile în care, salariatul s-a aflat în imposibilitatea anunțării motivului pentru care nu a putut anunța absența de la serviciu, această absență neținând de voința salariatului.

Art.129. Fapta salariatului care nu respectă programul de lucru se sancționează disciplinar cu Avertisment scris.

Dacă salariatul nu respectă în mod repetat programul de lucru se sancționează disciplinar cu reducerea salariului de bază cu 5% pentru o perioadă de 1 lună sau cu 5% pentru o perioadă de 2 luni.

Art.130. Fapta salariatului de a părăsi locul de muncă fără aprobarea șefului ierarhic superior sau a altei persoane din conducerea unității, exceptând situațiile de urgență fiind în imposibilitatea anunțării acestora sau aceștia nu pot fi găsiți, se sancționează disciplinar cu Avertisment scris sau cu reducerea salariului de bază cu 5% pentru o perioadă de 1 lună.

Art.131. Fapta salariatului de a intra în instituție după programul de lucru sau de a rămâne peste programul de lucru în interes personal, fără acordul șefului ierarhici superior sau a altei persoane din conducerea unității, exceptând situațiile de urgență și orele suplimentare, se sancționează disciplinar cu Avertisment scris sau cu reducerea salariului de bază cu 5% pentru o perioadă de 1 lună.

Dacă fapta salariatului a produs vreun prejudiciu celorlalți colegi, având în vedere faptul că, acesta are acces la celelalte birouri ale colegilor, sau un prejudiciu spitalului sau alte consecințe grave, se sancționează cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

ArL132. Fapta salariatului care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu, consumă băuturi alcoolice, se sancționează cu reducerea salariului de bază cu 5% pentru o perioadă de 1 lună sau cu 10% pentru o perioadă de 2 luni.

Dacă fapta a fost săvârșită de către un salariat cu funcție de conducere se sancționează disciplinar cu reducerea salariului de bază și a indemnizației de conducere cu 5% pentru o perioadă de 2 luni sau cu 10% pentru o perioadă de 3 luni.

Dacă fapta salariatului aflat în stare de ebrietate sau sub influența băuturilor alcoolice a tulburat bunul mers al activității spitalului sau a produs o pagubă patrimoniului spitalului sau a produs alte consecințe grave, se sancționează cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Art.133. Fapta salariatului care, în exercitarea atribuțiilor de serviciu are o atitudine ireverențioasă față de colegi sau față de șefii ierarhici superiori, se sancționează disciplinar cu Avertisment scris sau cu reducerea salariului de bază cu 5% pe o perioadă de 1 lună sau cu 10% pentru o perioadă de 2 luni.

Dacă fapta salariatului a produs o tulburare de natură psihică unui coleg de muncă, indiferent de funcția pe care o deține, făcând astfel improprie desfășurarea activității acestora, se sancționează cu reducerea salariului de bază cu 10% pentru o perioadă de 3 luni sau cu retrogradarea din funcție cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea pentru o perioadă de 60 de zile sau cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Art.134. Fapta salariatului de a recurge la amenințări sau la diferite acte de violență față de colegii de muncă, indiferent de funcția pe care o deține, sau față de persoane dinafara unității, se sancționează disciplinar cu Avertisment scris sau reducerea salariului de bază cu 5% pe o perioadă de 2 luni sau retrogradarea din funcție cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea pentru o perioadă de 60 de zile.

Art.135. Fapta salariatului de a incita colegii de muncă la acte de violență, amenințări sau la dezordine în instituție sau la orice faptă care sub o formă sau alta împiedică desfășurarea normală a activității, ducând astfel la haos, indiferent de funcția pe care o deține, se sancționează disciplinar cu reducerea salariului de bază cu 5% pentru o perioadă de 1 lună sau cu 10% pentru o perioadă de 3 luni sau cu

retrogradarea din funcție pentru o perioadă de 60 de zile cu acordarea salariului corespunzător funcției în care s-a dispus retrogradarea.

Art.136. Fapta salariatului care nu respectă secretul profesional sau a confidențialității lucrărilor care au acest caracter se sancționează disciplinar cu reducerea salariului e bază cu 5% pentru o perioadă de 1 lună sau 10% pentru o perioadă de 3 luni.

Dacă fapta salariatului a produs consecințe grave spitalului se sancționează cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Artl37. Fapta salariatului care, nu-și îndeplinește atribuțiile de serviciu sau refuză în mod nejustificat să le îndeplinească, sau refuză să îndeplinească alte sarcini în legătură cu munca sau cu locul de muncă, conform legii și a pregătirii profesionale, se sancționează disciplinar cu Avertisment scris sau cu reducerea salariului de bază cu 5% pentru o perioadă de 1 lună sau cu 10% pentru o perioadă de 2 luni.


Dacă fapta salariatului tulbură bunul mers al activității spitalului sau produce o pagubă patrimoniului spitalului sau alte consecințe grave se sancționează cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Art.138. Fapta salariatului de a fuma în incinta unității se sancționează disciplinar cu Avertisment scris.

Dacă salariatul fumează în mod repetat în incinta unității se sancționează disciplinar cu reducerea alariului de bază cu 5% pentru 1 lună sau 10% pentru o perioadă de 3 luni.

Art.139. Fapta salariatului de a da declarații sau interviuri reprezentanților mass-media în numele unității sau referitoare la unitate, excepție făcând purtătorul de cuvânt numit în acest sens, se sancționează disciplinar cu 5% pentru o perioadă de 2 luni sau 10% pentru o perioadă de 3 luni.

Art.140. Refuzul salariatului de a se supune examinărilor medicale periodice se sancționează disciplinar cu desfacerea disciplinară a contractului individual de muncă.

Art.141. (1) Amenzile disciplinare sunt interzise.


 • (2) pentru aceeași abatere disciplinară se poate aplica numai o singură sancțiune.

Art.142» Potrivit art. 266 din Legea nr. 53/2003, conducerea unității stabilește sancțiunea disciplinară aplicabilă în raport cu gravitatea abaterii disciplinare săvârșite de salariat, având în vedere următoarele:

 • a) împrejurările în care fapta a fost săvârșită;

 • b) gradul de vinovăție a salariatului;

 • c) consecințele abaterii disciplinare;

 • d) comportarea generală în serviciu a salariatului;

 • e) eventualele sancțiuni disciplinare suferite anterior de către acesta.

Art.143. (1) Sub sancțiunea nulității absolute, nici o măsură, cu excepția celei pre văzute la art. 264, alin. (1), lit. a) din Legea nr. 53/2003, nu poate fi dispusă mai înainte de efectuarea unei cercetări disciplinare prealabile.

(2) In vederea desfășurării cercetării disciplinare prealabile, salariatul va fi convocat în scris de comisia împuternicită de către conducerea unității să realizeze cercetarea, nominalizată prin Decizia nr.55 din 05.10.2009, în următoarea


componență: Jr. Stan Brîndușa - Președinte și dr. Apostu Marius - Membru, precizându-se obiectul, data, ora și locul întrevederii.

 • (3) Neprezentarea salariatului la convocarea făcută în condițiile prevăzute la alin (2) fără un motiv obiectiv dă dreptul conducerii unității să dispună sancționarea, fără efectuarea cercetării disciplinare prealabile.

 • (4) în cursul cercetării disciplinare prealabile salariatul are dreptul să formuleze și să susțină toate apărările în favoarea sa și să ofere persoanei împuternicite să realizeze cercetarea toate probele și motivațiile pa care le consideră necesare, precum și dreptul să fie asistat, la cererea sa, de către un reprezentant al sindicatului al cărei membru este.

Art.144. (1) Potrivit art 268 din Legea nr. 53/2003, conducerea unității dispune aplicarea sancțiunii disciplinare pritr-o decizie emisă în formă scrisă, în termen de 30 de zile calendaristice de la data luării la cunoștință despre săvârșirea abaterii disciplinare, dar nu mai târziu de 6 luni de la data săvârșirii faptei.

 • (2) Sub sancțiunea nulității absolute, în decizie se cuprind în mod obligatoriu:

 • a) descrierea faptei care constituie abatere disciplinară;

 • b) precizarea prevederilor din statutul de personal, regulamentul intern, contractul individual de muncă sau contractul colectiv de muncă încheita la nivelul spitalului, care au fost încălcate de salariat;

 • c) motivele pentru care au fost înlăturate apărările formulate de salariat țn timpul cercetării disciplinare prealabile sau motivele pentru care, în condițiile prevăzute la art. 267, alin. (3) din Legea nr. 53/2003, nu a fost efectuată cercetarea.

 • d) termenul de drept în baza căruia sancțiunea poate fi contestată.

 • e) instanța competentă la care sancțiunea poate fi contestată.

 • (3) Decizia de sancționare se comunică salariatului în cel mult 5 zile calendaristice de la data emiterii și produce efecte de la data comunicării.

 • (4) Comunicarea se predă personal salariatului, cu semnătura de primire, ori, în caz de refuz al primirii, prin scrisoare recomandată, la domiciliul sau reședința comunicată de acesta.

 • (5) Decizia de sancționare poate fi contestată de salariat la instanțele judecătorești competente în termen de 30 de zile calendaristice de la data comunicării.

Răspunderea patrimonială

Art.145. (l)Angajatorul este obligat, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, să îl despăgubească pe salariat în situația în care acesta a suferit un prejudiciu material din culpa angajatorului în timpul îndeplinirii obligațiilor de serviciu sau în legătură cu serviciul.

 • (2) în cazul în care angajatorul refuză să îl despăgubească pe salariat, acesta se poate adresa cu plângere instanțelor judecătorești competente.

 • (3) Angajatorul care a plătit despăgubirea își va recupera suma aferentă de la salariatul vinovat de producerea pagubei.

Art.146. (1) Salariații răspund patrimonial, în temeiul normelor și principiilor răspunderii civile contractuale, pentru pagubele materiale produse angajatorului din vina și în legătură cu munca lor.

 • (2) Salariații nu răspund de pagubele provocate de forța majoră sau de alte cauze neprevăzute și care nu puteau fi înlăturate și nici de pagubele care se încadrează în riscul normal al serviciului.

 • (3) în situația în care angajatorul constată că salariatul a provocat o pagubă din vina și în legătură cu munca sa, va putea solicita salariatului, printr-o Notă de constatare și evaluare a pagubei, recuperarea contravalorii acesteia, prin acordul părților, într-un termen care nu va putea fi mai mic de 30 de zile de la data comunicării.

 • (4) Contravaloarea pagubei recuperate prin acordul părților nu poate fi mai mare decât echivalentul a 5 salarii minime brute pe economie.

 • (5) Când paguba a fost produsă de mai mulți salariați, cuantumul răspunderii fiecăruia se stabilește în raport cu măsura în care a contribuit la producerea ei.

 • (6) Dacă măsura în care s-a contribuit la producerea pagubei nu poate fi determinată, răspunderea fiecăruia se stabilește proporțional cu salariul său net de la data constatării pagubei și, atunci când este cazul, și în funcție de timpul efectiv lucrat de la ultimul său inventar.

Art.147. (1) Salariatul care a încasat de la angajator o sumă nedatorată este obligat să o restituie.

 • (2) . Dacă salariatul a primit bunuri care nu i se cuveneau și care nu mai pot fi restituite în natură sau dacă acestuia i s-au prestat servicii la care nu era îndreptățit, este obligat să suporte contravaloarea lor. Contravaloarea bunurilor sau serviciilor în cauză se stabilește potrivit valorii acestora de la data plății.

 • (3) . Suma stabilită pentru acoperirea daunelor se reține în rate lunare din drepturile salariate care se cuvin persoanei în cauză din partea angajatorului la care este încadrată în muncă.

Art.148. Ratele nu pot fi mai mari de o treime din salariul lunar net, fără a putea depăși împreună cu celelalte rețineri pe care le-ar avea cel în cauză, jumătate din salariul respectiv.

Art.149. (1) în cazul în care contractul individual de muncă încetează înainte ca salariatul să îl fi despăgubit pe angajator și cel în cauză se încadrează la un alt angajator ori devine funcționar public, reținerile din salariu se fac de către noul angajator sau noua instituție ori autoritate publică, după caz, pe baza titlului executoriu transmis în acest scop de către angajatorul păgubit.

 • (2) Dacă persoana în cauză nu s-a încadrat în muncă la un alt angajator, în temeiul unui contract individual de muncă, acoperirea daunei se va face prin urmărirea bunurilor sate, în condițiile Codului de procedură civilă.

 • (3) în cazul în care acoperirea prejudiciului prin rețineri lunare din salariu nu se poate face într-un termen de maximum 3 ani de la data la care s-a efectuat prima rată

de rețineri, angajatorul se poate adresa executorului judecătoresc în condițiile Codului de procedură civilă.

CAPITOLUL X

DISPOZIȚII FINALE


Art.150. (1) Accesul persoanelor străine în unitate se face numai pe bază de legitimație, buletin de identitate și cu motive bine întemeiate.

(2) Personalul de pază are obligația să înregistreze persoanele care intră în unitate, să rețină actul de identitate și să înmâneze un ecuson persoanei in cauză.

Art.151. Ziariștii, reporterii, fotoreporterii au acces în unitate numai cu acordul managerului, prin purtătorul de cuvânt în persoana dr. Ungureanu Gragoș.

Art.152. Pentru a avea acces în unitate, reprezentanții mass-media vor face demersuri scrise în vederea obținerii acordului de pricipiu.

Art.153. Accesul salariaților în unitate după programul de lucru, în zilele de sâmbătă, duminică, sau în zilele de sărbători legale când potrivit legii nu se lucrează, se face numai cu aprobarea conducerii, la propunerea șefului de compartiment, birou, serviciu, laborator, etc.


Art.154. Plecatul din spital în timpul serviciului se face numai în interes de serviciu, sau cu aprobarea șefului ierarhic.

Art.155. Orice lipsă de la program, nejustificată, se considera absență nemotivată.

Art.156. Tot personalul unității este obligat să posede legitimație, vizată anual și ecuson în timpul programului de lucru.

Art.157. Accesul salariaților unor firme prestatoare de servicii în spital este permisă numai în baza unui tabel nominal, aprobat de manager, document de identitate și/sau legitimație de serviciu.

Reprezentanții mass-mediei se face numai pe baza legitimației de acreditare precum și cu acordul managerului.

Reprezentanții mass-mediei pot filma în spital numai în spațiile pentru care managerul spitalului și-a exprimat acordul în mod explicit, iar intervievarea pacienților sau filmarea acestora se poate face numai respectând Legea nr.46/2003 privind drepturile pacientului.


Purtătorul de cuvânt al spitalului va însoți reprezentanții mass-mediei, pe durata prezenței acestora în incinta spitalului.

Accesul în spital a altor categorii de persoane, precum echipe de control, precum echipe de control din cadrul Ministerului Sănătății Publice sau din cadrul instituțiilor aflate în subordinea sa, medici în schimb de experiență, medici rezidenți, studenți, etc., se face pe baza legitimației de serviciu.

Accesul persoanelor care au asupra lor aparate de filmat, de fotografiat sau de înregistrat se face numai cu aprobarea managerului spitalului.

ArL158. Salariații care beneficiază de concediu pentru incapacitate temporară de muncă au obligația de a aduce la cunoștință despre aceasta în termen de 5 zile de la data acordării, șefiilui ierarhic superior, fie direct, fie prin serviciul secretariat, fie prin serviciul RUNOSI. Certificatul de concediu medical se prezintă spitalului până cel mai târziu la data de 5 a lunii următoare celei pentru care a fost acordat.

Art.159. Prezentul Regulament Intern a fost elaborat în urma consultării cu Președintele sindicatului “Sanitas” din cadrul Spitalului de Pneumoftizilogie Bacău.

Art.160. Anexele fac parte integrantă din Regulamentul Intern.

Artltil. Dispozițiile prezentului Regulament Intern se completează ori de cite ori este nevoie, funcție de reglem

CONSILIERI: COSMA ELENA _______

TEMOFTE PAUL VALERIAN

BÎRZUILIE59

ANEXAnr.l

Structura timpului de muncă pentru salariații Spitalului de Pneumoftiziogie Bacau, este următoarea:

Comitet director:

 • -  Manager - 7 ore/zi

 • -  Director medical - 7 ore/zi

 • -  Director financiar contabil - 8 ore/zi

Secția I:

 • •  medic-șef = 7 ore/zi,

 • •  medici = 6 ore/zi


 • •  asistenți medicali = 8 ore/zi in trei ture,

 • •  infirmiere = 8 ore/zi in trei ture,

 • •  ingrijitoare = 8 ore/zi,

 • •  garderobier = 8 ore/zi.

Secția II:

 • •  medic-șef » 7 ore/zi

 • •  medici = 6 ore/zi

 • •  asistenți medicali = 8 ore/zi in trei ture,

 • •  infirmiere = 8 ore/zi in trei ture,

 • •  ingrijitoare = 8 ore/zi.

Dispensar TBC:


 • •  Medici = 7 ore/zi,

 • •  asistenți medicali = 8 ore/zi,

 • •  ingrijitoare = 8 ore/zi.

Laborator de analize medicale:

 • •  medic-șef = 7 ore/zi,

 • •  biolog, chimist = 7 ore/zi,

 • •  asistenți de laborator = 7 ore/zi,

 • •  ingrijitoare = 7 ore/zi.

 • •  statistician = 8 ore/zi

Farmacie:

 • •  farmacist-șef = 7 ore/zi,

 • •  asistent de farmacie = 8 ore/zi,


 • •  îngrijitoare = 8 ore/zi.

Laborator Radiologie si imagistica medicala

 • •  medic = 6 ore/zi,

 • •  asistenți medicali = 6 ore/zi,

 • •  îngrijitoare = 8 ore/zi

Statistica

o asistenți medicali = 8 ore/zi Fisier-Internari

o asistenți medicali = 8 ore/zi

S.P.C.I.N.

o medic specialist - 3,5 ore/zi

o asistenți medicali = 8 ore/zi

Spălătorie:

 • •  spălătorese = 8 ore/zi

Muncitori calificați:

 • •  fochisti = 8 ore/zi in trei ture,

 • •  electrician = 8 ore/zi,

 • •  instalator = 8 ore/zi,

 • •  șofer = 8 ore/zi,

 • •  tamplar = 8 ore/zi

 • •  bucătărese = 8 ore/zi

Explorări funcționale:

 • -  medic specialist = 7 ore/zi

 • -  asistent medical = 8 ore/zi

Personal T.E.S.A.

 • •  economist IA = 8 ore/zi,

 • • jurist IA = 6 ore/zi

 • •  contabil IA = 8 ore/zi,

 • •  referent IA = 8 ore/zi,

 • •  analist programator =8 ore/zi

 • •  paznic = 8 ore/zi

ANEXAnr.2

 • 1. Dr. Gavrilă Gabriel - medic primar

 • 2. Dr. Apostu Marius - medic primar

 • 3. Dr. Munteanu Cezara - medic primar

 • 4. Dr.Brânzei Luminița - medic primar

 • 5. Dr.Frigioiu Mihaela - medic primar

 • 6. Dr. Halbedel Cristina - medic primar

 • 7. Dr.Moisuc Doina - medic primar

 • 8. Dr.Gheonea Anca - medic primar


 • 9. Dr.Rusu Cristina - medic primar

 • 10. Dr.Asanache Carmen - medic primar

 • 11. Dr.Ungureanu Dragoș - medic primar

 • 12. Dr. Margasoiu Daniela - medic primar

 • 13. Dr. Chiriac Gratiela - medic primar

 • 14. Dr. Codreanu Viorel - medic primar

 • 15. Dr. Lucaci Cecilia - medic specialistTabel cu persoanele care răspund de condica de prezență și întocmirea foii colective de prezență:

 • - Secția Pneumoftiziologie I - As. Moșneguțu Livia - asistent șef;

 • - Secția Pneumoftiziologie II - As. Tănasă Rodica- asistent șef;

 • - Dispensar TBC - As. Ciupercă Elena;

 • - Fisier-Statistica-Internari - As. Proteasa Monica

 • - Farmacie - Glod Elena - farmacist;

 • - Laborator de analize medicale - Dr. Chiriac Grațiela Magelona;

 • - Laborator radiologie si imagistica medicala - As. Cojocaru Emil;

 • - Compartiment financiar contabilitate, birou RUNOSI, Compartiment juridic - ec. Cercel Irina;

 • - Serviciu tehnic, administrativ, tehnic - ec. Amarinei Oana

63

ANEXAnr.4

CATEGORIILE DE PERSONAL SI LOCURILE DE MUNCA PENTRU CARE SE ACORDA CONCEDIU SUPLIMENTAR

CATEGORIILE DE PERSONAL SI LOCURILE DE MUNCA PENTRU CARE SE ACORDA CONCEDIU SUPLIMENTAR

 • - Secția Pneumologie 1-8 zile;

 • - Secția Pneumologie II - 8 zile;

 • - Ambulatorul de specialitate - 4 zile;

 • - Farmacie - 3 zile;

 • - Laborator de analize medicale - 8 zile si 6 zile

 • - Laborator radiologie. - 9 zile;

 • - Radiologie - 9 zile;

 • - TES A - 4 zile;

 • - Audit - 4 zile;

 • - Muncitori - 4 zile;

 • - Spălătorie - 6 zile;

 • - Personal de deservire - 4 zile.

DURATA CONCEDIULUI DE ODIHNA CUVENIT IN FUNCȚIE DE VECHIME

La fiecare 5 ani vechime neîntreruptă in Spitalul de Pneumoftiziologie Bacău concediu suplimentar 1 zi

Vechimea in munca

Durata concediului

0 -1 ani

- 20 zile lucrătoare;

1 - 5 ani

- 21 zile lucrătoare;

5-10 ani

- 23 zile lucrătoare;

10 -15 ani

- 25 zile lucrătoare.

15 - 20 ani

- 28 zile lucrătoare.

peste 20 ani

- 30 zile lucrătoare.

românia JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA Nr. 3

H.C.L. nr.            II. 2013


ORGANIGRAMA

SPITALULUI DE PNEUMOFTIZIOLOGIE BACĂU2013

Secția de Pneumologie I


Secția de Pneumologie II


i

O z

5


--LABORATOR"DE---- RADIOLOGIE SI IMAGISTICA MEDICALA


LABORATOR DE ANALIZE MEDICALE


SERVICIU ANATOMIE PATOLOGICA


FARMACIE
LABORATOR EXPLORĂRI FUNCȚIONALE


NJ


FIȘIER INTERNĂRI1 CABINET DE CONSULTAȚII COMANESTI


6 CABINETE DE CONSULTAȚII CABINET PNEUMOLOGIE


COMPARTIMENT ENDOSCOPIE BRONSICA
COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL


N> bC


SERVICIU TEHNIC, ADMINISTRATIV SI APROVIZIONAREPREVENIRE SI

CONTROLA INFECȚIILOR NOZOCOMIALE

STATISTICA

IQ


<o


COMPARTIMENT ACHIZIȚII


w o o > o ® r z

5 3 m mTJ


> r~ c

c

8 -u


rn c


N O O

O m s


ROMAN IA

JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU


Anexa nr. 4

H.C.L nr.d&6 /2&/.2013


STATUL DE FUNCȚII

AL SPITALULUI DE PNEUMOFT1ZIOLOGIE BACAU

Nr. cri.

DENUMIREA FUNCȚIEI cont Legii nr. 333/2009

Clasa de salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

Salariul de bază cont. OUG 19/2012 7%

Nume si prenume

Observații

gradația

■ - J

0

1

2

3

4

5

6

2

8

9

«CONDUCEREA UNITĂȚII

1

Manager - medic primar

5

88

pneumologie

S

1

concurs

2

Director medical - medic primar

5

87

pneumologie

S

1

Interimar

3

Director financiar contabil

5

79

economist 1A

S

1

interimar

«PNEUMOLOGIE1: Numărul de paturi = 85 din care 60 paturi compartiment TBC si 3

paturi spitalizare de zi

4

Medic primar - șef secție

5

85

pneumologie

S

1

5

Medic primar

5

72

pneumologie

S

1

6

Medic primar

0

pneumologie

s

1

temporar vacant

7

Asistent medical principal - șef -

5

56

medicală

PL

1

8

Asistent medical principal

5

52

medicală

PL

1

| vacant

9

Asistent medical principal

5

52

medicală

PL

1

10

Asistent medical principal

4

51

medicală

PL

1

11

Asistent medical principal

5

52

medicală

PL

1

12

Asistent medical principal

5

52

medicală

PL

1

13

Asistent medica! principal

5

52

medicală

PL

1

14

Asistent medical principal

5

52

medicală

PL

1

15

Asistent medical principal

5

52

medicală

PL

1

16

Asistent medical principal

5

52

medicală

PL

1

17

Asistent medical principal

3

50

medicală

PL

1

18

Asistent medical principal

4

51

medicală

PL

1

19

Asistent medica! principal

3

50

medicală

PL

1

20

Asistent medical principal

3

50

medicală

PL

1

21

Asistent medical principal

3

50

medicală

PL

1

22

Asistent medical principal

4

51

medicală

PL

1

Nr. crt.

DENUMIREA FUNCȚIEI conf. Legii nr. 333/2009

Clasa de salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

Salariul de bază conf.OUG 19/2012 7%

Nume si prenume OUG 012

Observații

gradația

0

1

2

3

4

5

6

7

8

8

23

Asistent medical principal

3

50

medicală

PL

1

24

Infirmieră

5

23

M

1

25

Infirmieră

5

23

M

1

26

Infirmieră

5

23

G

1

27

Infirmieră

5

23

6

1

28

Infirmieră

5

23

G

1

29

Infirmi eră

5

23

M

1

30

Infirmieră

5

23

G

1

31

Infirmieră

0

M

1

vacant

32

Infirmieră

4

22

G

1

33

Infirmieră

5

23

G

1

34

îngrijitoare

5

21

6

1

35

îngrijitoare

5

21

G

1

36

Garderobier

5

22

G

1

"FIȘIER -INTERNĂRI

37

Asistent metfical principal

5

52

pediatrie

PL

1

3B

Asistent medical principal

5

52

medicală

PL

1

"STATISTICĂ

39

Asistent medical principal

5

52

igienă

PL

1

40

Asistent medical principal

4

51

medicală

PL

1

"PREVENIRE Șl CONTROL A INFECȚIILOR NOZOCOMIALE

41

Medic primar

5

72

igienă

S

1/2

I

rz

42

Asistent medical principal

5

52

igienă

PL

1

i

"PNEUMOLOGIE li: Numărul de paturi *85 din care 60 paturi compartiment TBC si 3 paturi spitalizare de zi

43

Medic primar - sef secție

5

85

pneumologie

S

1

44

Medic primar

0

pneumologie

S

1

45

Medic primar

4

71

pneumologie

S

1

46

Medic primar

0

pneumologie

S

1

47

Asistent medical principal - șef -

5

56

pediatrie

PL

1

48

Asistent medical principal

5

52

medicală

PL

1

vacant

49

Asistent medical principal

3

50

medicală

PL

1

50

Asistent medical principal

4

51

medicală

PL

1

51

Asistent medical principal

4

51

medicală

PL

1

Nr.

cn.

DENUMIREA FUNCȚIEI conf. Legii nr. 333/2009

Clasa de salarizare

Specialitatea

Nivel

Studii

Cuantum post

Salariul de bază conf. OUG 19I2012 7%

Nume si prenume OUG 012

Observării

giadirtis

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

52

Asistent medical principal

4

51

medicală

PL

1

53

Asistent medical principal

3

50

medicală

PL

1

54

Asistent medical principal

4

51

medicală

PL

1

55

Asistent medical principal

3

50

medicală

PL

1

56

Asistent medical principal

2

48

medicală

PL

1

57

Asistent medical principal

4

51

medicală

PL

1

58

Asistent medical principal

5

52

medicală

PL

1

59

Asistent medical principal

3

50

medicală

PL

1

60

Asistent medical principal

3

50

medicală

PL

1

61

Asistent medical principal

3

50

medicală

PL

1

62

Asistent medical

1

44

medicală

PL

1

63

Asistent medical

4

49

medicală

PL

1

64

Infirmieră

5

23

G

1

65

Infirmieră

5

23

G

1

66

Infirmieră

5

23

G

1

67

Infirmieră

5

23

G

1

68

Infirmieră

5

23

G

1

69

Infirmieră

1

17

M

1

70

Infirmieră

2

19

M

1

71

Infirmieră

5

23

G

1

72

Infirmieră

5

23

M

1

73

Infirmieră

5

23

G

1

74

Infirmieră

5

23

G

1

75

Infirmieră

2

19

M

1

76

îngrijitoare

4

20

M

1

77

îngrijitoare

3

19

M

1

78

îngrfjrtaaze

0

G

1

vacant

"FARMACIE

0

79

Farmacist primar - sef

5

67

farmacie

S

1

80

Asistent farmacie principal

5

52

1 armada

M

1

81

Asistent farmacie

3

48

farmacie

PL

1

82

îngrijitoare

5

21

6

1
Nr.

Cft

DENUMIREA FUNCȚIEI conf. Legii nr. 333Z2009

Clasa de salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

Salariul de bază conf. OUG I 19/2012 .7%

Nume si prenume OUG 012

Observam

gradaflja

J

0

1

2

3

4

5

6

z I

5

9

-DISPENSAR T.B.C. - CABINETE DE CONSULTAȚII - 6 cabinete

83

Medic primar

4

71

pneumologie

S

1

84

Medic primar

5

72

medicină de familie

S

1

competenta

85

Medic primar

3

70

pneumdogfo

S

1

86

Medic primar

5

72

pneumologie

S

1

87

Medic primar

5

72

pneumologle

s

1

88

Medic primar

4

71

pneumologle

s

1

89

Asistent medical principal

4

51

medicala

PL

1

90

Asistent medical principal

5

52

medicală

PL

1

91

Asistent medical principal

5

52

medicală

PL

1

92

Asistent medica) principal

4

51

medicală

PL

1

93

Asistent medical principal

5

52

medicală

PL

1

94

Asistent medical principal

4

51

medicală

PL

1

95

îngrijitoare

5

21

G

1

96

Îngrijitoare

5

21

G

1

“AMBULATORIU INTEGRAT -1 CABINET PNEUMOLOGIE

-DISPENSAR T.B.C. COMANESTI

-1 CABINET DE CONSULTAȚII

97

Mecfic specialist

5

67

medicală

S

1

competenta

98

Asistent medical principal

5

52

medicală

PL

1

99

Asistent medical principal

4

51

medicală

PL

1

100

îngrijitoare

5

21

G

1

-COMPARTIMENT ENDOSCOPIE BRONS1CA

101

Asistent medical principal

4

51

medicală

PL

1

-

102

Asistent medica) principal

5

52

medicală

PL

1

_

«LABORATOR ANALIZE MEDICALE 12 POSTURI CATEGORIA a IV-a

103

Medic primar - sef laborator

5

85

laborator

S

1

104

Chimist principal

5

62

laborator

S

1

105

Biolog principal

5

62

laborator

S

1

106

Biolog principal

5

62

laborator

S

1

107

Asistent laborator principal

3

50

laborator

PL

1

108

Asistent laborator principal

5

52

laborator

PL

1

109

Asistent laborator principal

3

50

laborator

PL

1
Nr. cri.

DENUMIREA FUNCȚIEI eoni. Legii nr. 333/2009

Clasa de salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

Salariul de bază cont OUG 19/2012 7%

Nume si prenume OUG 012

Observații

gradația

0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

110

Asistent medical principal

2

48

medicala

PL

1

111

Asistent laborator principal

4

51

laborator

PL

1

112

Asistent medical principal

0

medicala

PL

1

vacant

113

Statistician medical principal

5

49

M

1

114

îngrijitoare

5

21

G

1

“LABORATOR RADIOLOGIE Șl IMAGISTICĂ MEDICALĂ 7 POSTURI = CATEGORIA a V-a

115

Medic primar

3

70

radiodiagnostic

S

1

116

Asistent medical principal

4

51

pediatrie

PL

1

117

Asistent medical principal

5

52

medicală

PL

1

118

Asistent medical principal

4

51

medicală

PL

1

119

Asistent medical principal

5

52

medicală

PL

1

120

Soră medicală principală

5

49

medicală

M

1

121

îngrijitoare

3

19

G

1

«LABORATOR EXPLORĂRI FUNCȚIONALE*

122

Medic specialist

2

63

pneumologie

S

1

Ivacant

123

Asistent medical principal

4

51

medicala

PL

««SERVICIU ANATOMIE PATOLOGICA

124

Medic primar

0

anatomie patologica

S

1

Ivacant

125

Asistent medical principal

0

anatomie patologica

PL

1

|vacant

“SPĂLĂTORIE

126

Spălătoreasă

3

19

G

1

l|

127

Spălătoreasă

5

21

G

1

|

128

Spălătoreasă

5

21

G

1

««APARAT FUNCȚIONAL

“BIROU R.U.N.O.S.I. si JURIDIC

129

Economist IA - sef birou

3

73

economist

S

1

130

Analist programator IA

5

57

informatică

S

1

Ivacant

131

Referent 1A

5

31

M

1

132

Analist programator ajutor IA

0

informatică

M

1

Ivacant

133

Analist programator ajutor IA

0

informatică

M

1

Ivacant

134

Consilier juridic 1A

3

55

jurist

S

3/4

** COMPARTIMENT FINANCIAR CONTABIL

t35

Economist IA

5

57

economist

S

1

136

Economist IA

5

57

economist

S

1

137

Contabil IA

5

31

contabilitate

M

1

-COMPARTIMENT ACHIZITU

138

Economist IA

0

economist

S

1

vacant

-SERVICIUL TEHNIC, ADMINISTRATIV SI APROVIZIONARE

139

Set serviciu

5

76

economist IA

S

1

W Mit

140

Magazineri

5

22

M

1

141

Referent IA

5

31

M

1

142

Paznici

5

21

M

1

W Ml

143

Muncitori

5

24

tâmplar

M

1

144

Muncitori

5

24

otectricidrt

M

1

145

Muncitori

5

24

Instalator

G

1

146

Muncitorul

5

19

zugrav

M

1

147

Șoferi

5

24

țofw

G

1

"CENTRALA TERMICĂ - 3 TURE

146

Muncitori

5

24

fochist

G

1

149

Muncitori

5

24

fochist

G

1

150

Muncitori

4

23

fochist

G

1

151

Muncitori

5

24

fochist

G

1

-BLOC ALIMENTAR

152

Muncitori

5

24

bt itar

G

1

153

Muncilor 1

5

24

bc itar

M

1

154

Muncitori

5

24

bc itar

G

1

155

Muncitor III

4

16

bucătar

G

1

156

Muncitor IV

bucătar

G

1

vacant

157

Muncitor IV

0

bu Jar—

6

1

vacant

-TOTAL POSTURI = 157, din care:

funcții de conducere = 8

CONSILIERI:COSMAELENA

TIMOFTE PAUL VALERIAN

BÎRZUILIE,        CONTRASEMNEAZĂ,

7 SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU t\ ] 2 I N,COLAE-OVIDIU popovici

întocmit,

MIHAINJ TRUȚ

ROMAN1A

Anexa nr. 5

H.C.L nr36£ >23.(1.2013


JUDEȚUL BACAU CONSILIUL LOCAL BACAU

STATUL DE FUNCpi AL CABINETELOR MEDICALE ȘCOLARE DIN MUNICIPIUL BACAU

Nr. crt.

DENUMIREA FUNCȚIEI cont. Legii nr. 333/2009

Clasa de salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

Salariul de bază conf. OUG 19/2012

Observații

gradația

0

1

2

3

4

5

6

7

9

"CABINETE ȘCOLARE- 27 cabinete

1

Medic primar

5

72

Stomatologie

S

1

doctorat

2

Medic primar

5

72

Medici de familie

S

1

pens

3

Medic primar

3

70

Medicina de familie

S

1/2

4

Medic primar

5

72

Medicina de familie

S

1

5

Medic primar

5

72

Medicina generala

S

1

pensionar

6

Medic primar

5

72

Medicina generala

S

1

7

Medic primar

5

72

Pediatrie

S

1

8

Medic spec ist

5

67

Stomatologie

S

1

9

Medic specialist

4

66

Medicina de familie

S

1

10

Medic specialist

5

67

Stomatologie

S

1

11

Medic specialist

5

67

Stomatologie

s

1

12

Medic sp ist

5

67

Stomatologie

s

1

13

Medic specialist

5

67

Stomatologie

s

1

coordonator

14

Medic specialist

5

67

Stomatologie

s

1

15

Medic specialist

5

67

Medicina de familie

s

1

16

Medic specialist

2

63

Medicina de familie

s

1

17

Medic specialist

2

63

Stomatologie

s

1

1B

Medic

4

61

Medicina generala

s

1

coordonator

19

Medic

4

61

Stomatologie

s

1

20

Medic

4

61

Stomatologie

s

1

21

Medic

4

61

Medicina generala

s

1

22

Medic

2

58

Medici generala

s

1

Nr. crt.

DENUMIREA FUNCȚIEI eoni. Legii nr. 333/2009

Clasa de salarizare

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

Salariul de bază cont. OUG 19/2012

Observații

gradația

0

1

2

3

4

5

6

7

9

23

Asistent medical principal

3

50

Mecficina generala

PL

1

24

Asistent medical principal

5

52

Pediatrie

PL

1

25

Asistent medical principal

5

52

Pediatrie

PL

1

26

Asistent medica) principal

5

52

Pediatrie

PL

1

27

Asistent medical principal

5

52

Pediatrie

PL

1

28

Asistent medical principal

4

51

Medicina generala

PL

1

29

Asistent medical principal

5

52

Medicina generala

PL

1

30

Asistent medica) principal

5

52

Medicina generala

PL

1

31

Asistent mecfical principal

5

52

Pediatrie

PL

1

32

Asistent medical principal

4

51

Pediatrie

PL

1

33

Asistent medical principal

5

52

Pediatrie

PL

1

34

Asistent medical principal

vacant

PL

1

35

Asistent mecfical principal

5

52

Pediatrie

PL

1

36

Asistent medical principal

5

52

Pediatrie

PL

1

37

Asistent mecfical principal

5

52

Pediatrie

PL

1

3B

Asistent medical principal

5

52

Medicina generala

PL

1

39

Asistent mecfical principal

5

52

Pediatrie

PL

1

40

Asistent medical principal

5

52

Pediatrie

PL

1

41

Asistent medical principal

4

51

Medicina generala

PL

1

42

Asistent medical principal

5

52

Pediatrie

PL

1

43

Asistent medical principal

5

52

Medicina generala

PL

1

44

Asistent medical principal

5

52

Pediatrie

PL

1

45

Asistent medical principal

5

52

Pediatrie

PL

1

46

Asistent mecfical principal

5

52

Pediatrie

PL

1

47

Asistent medical principal

5

52

Pecfiatrie

PL

1

48

Asistent medical principal

5

52

Medicina generala

PL

1

49

Asistent mecfical principal

5

52

Pediatrie

PL

1

50

Asistent medical principal

3

50

Medicina generala

PL

1

51

Asistent mecfical principal

5

52

Pediatrie

PL

1

52

Asistent medical principal

4

51

Pediatrie

PL

1

53

Asistent mecfical principal

5

52

Pediatrie

PL

1

54

Asistent medical principal

5

52

Mecficina generala

PL

1

55

Asistent medical principal

5

52

Pediatrie

PL

1

56

Asistent medical principal

5

52

Pediatrie

PL

1

57

Asistent medical principal

5

52

Pediatrie

PL

1

58

Asistent medical principal

5

52

Pediatrie

PL

1Nr, crt.

DENUMIREA FUNCȚIEI cont Legii nr. 333/2009

Clasa de s ute

Specialitatea

Nivel studii

Cuantum post

Salariul de bază contOUG 19/2012

radaba

0

1

2

3

4

5

6

7

59

Asistent medical principal

5

52

M ici generala

PL

1

60

Asistent medica) principal

5

52

Pi lalrie

PL

1

61

Asistent medical principal

5

52

Medicina g< Mala

PL

1

62

Asistent medical principal

5

52

Pedi rie

PL

1

63

Asistent medical principal

4

51

M leii gem ila

PL

1

64

Asistent medica) principal

4

51

Medicina generala

PL

1

65

Asistent medical principal

2

48

Medicina gem la

PL

1

66

Aj tont medical

1

44

M kănagemla

PL

1

67

Asistent medical

4

49

Medicina generala

PL

1

68

Asistam me

3

48

Medicina generala

PL

1

69

Aste itt dica)

4

49

Medicina generala

PL

1

70

Asistam medica)

3

48

Medicina

PL

1

71

Asistent medical

4

49

Medicina generala

PL

1

72

Asistent medical

4

49

Medicina generala

PL

1

73

Asistam medical

4

49

M idna inerala

PL

1

74

Asistent medical

4

49

Medicii tm

PL

1

75

Asistent medical

4

49

Medicina generala

PL

1

76

Ai lent medical

4

I9

Medicina generala

PL

1

77

Aste ritdical

4

49

Medicina generala

PL

1

78

Asistent medical

4

49

Medicina generala

PL

1

79

Asistent medical

4

49

Medicina generala

PL

1