Hotărârea nr. 365/2013

Hotărârea nr.365 din 29.11.2013 Hotărâre privind punerea la dispoziţia Eon Gaz Distribuţie SA a terenului în suprafaţă de 1556 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării reţelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Neagoe Voda, Martir Horia, Martir Closca, Martir Crisan, Radu Negru, Nucului si str. Decebal din Municipiul Bacău.

HOTĂRÂRE

privind punerea Ia dispoziția Eon Gaz Distribuție SA a terenului în suprafață de 1556 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Neagoe Vodă, Martir Horia, Martir Cloșca, Martir Crisan, Radu Negru, Nucului si str. Decebal din Municipiul Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 29.11.2013;

Având în vedere:

-Adresa Eon Gaz Distribuție SA înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr .41551 /01.11.2013;

-Referatul comun nr.78330/07.il.2013 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Serviciului Rețele și Iluminat Public;

-Expunerea de motive nr. 8888/26.11.2013 a Viceprimarului Municipiului Bacau; -Raportul nr. 8889/26.11.2013 al compartimentelor de resort;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 652/28.11.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 652/28.11.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 653/28.11.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 654/28.11.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 130 alin. (2) lit. “h” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, actualizată;

-Prevederile HG nr. 1043/ 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul național de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale și a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte;

- Prevederile art.47, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 124 din Legea nr.215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și art45(3) și (5) din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Arțl. - Se aprobă punerea la dispoziția Eon Gaz Distribuție a terenului în suprafață de 1556 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Neagoe Vodă, Martir Horia, Martir Cloșca, Martir Crisan, Radu Negru, Nucului si str. Decebal din Municipiul Bacău, din municipiul Bacău, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planurilor de Situație - Anexa nr.l si nr.2, parii integrante din prezenta hotărâre.

Art2. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciului Rețele și iluminat Public și Eon Gaz Distribuție SA.

CONSILIERI:


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE'OVIDIU POPO.VICI bCOSMA ELENA TIMOFTE PAUL-VALERIA BÎRZUILIE

NR. 365

DIN 29.11.2013

N.O.P., C.FL/ R.T^Ex.l/Ds.I-A-2

românia JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 4

LA HOTARAREA NR. Ț&6DIN 29.11.2013----—JT-—

u t r jn

r UH


Ț-ț; t

•** ''■Aii

1 1       _jCi

* 1 * 1 1

t


ser******


1-AVfcv. r t't uriLIZA' f nfiNitnii .'ti


CONSILIERI; COSMA ELENA -----

TIMOFTE PAUL VALERIAN BÎRZUILIE       _____ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2)

LA HOTARAREA NR.'bC^' DIN 29.11.2013CONTRASEMNEAZĂ.

SECRETARUL .MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OV1DIU POPOVIC1