Hotărârea nr. 364/2013

Hotărârea nr.364 din 29.11.2013 Hotărâre privind acordarea unui ajutor de urgenţă în valoare de 6 000 lei d-lui ROTARU CONSTANTIN cu domiciliul în Bacău, str. 22 Decembrie, nr. 21, sc. C, ap.4.


HOTĂRÂRE

privind acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 6 000 Iei d-lui ROTARU

CONSTANTIN cu domiciliul în Bacău, str. 22 Decembrie, nr. 21, sc. C, ap.4

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 29.11.2013;

Având in vedere:

-Cererea înregistrată sub nr. 18411 din 15.11.2013 a d-luî Rotaru Constantin prin care solicită acordarea unui ajutor de urgență în bani;

-Ancheta socială nr. 18411 din 21.11.2013 efectuată de Biroul Prevenirea și Combaterea Sărăciei din cadrul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

-Procesul-verbal de ședință nr. 18829 din 22.11.2013 al Comisiei de analiză a solicitărilor de acordare a ajutoarelor de urgență în bani, desemnată prin Dispoziția Primarului nr.1755/13.05.2010;

-Referatul nr. 18830 din 22.11.2013 al Direcției de Asistență Socială al Municipiului Bacău; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău nr. 18831 din 22.11.2013;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului nr. 18832 din 22.11.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 678/28.11.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 679/28.11.2013 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 680/28.11.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.l 12/29.04.2010 privind aprobarea criteriilor și modalități de acordare a ajutoarelor de urgență în bani conform art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Dispoziției Primarului nr.1721/12.05.2010 privind aducerea la îndeplinire a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.l 12/29.04.2010;

-Prevederile Dispoziției Primarului nr.1755/13.05.2010 privind stabilirea Comisiei de analiză a solicitărilor de acordare a ajutoarelor de urgență în bani, conform art. 3 din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 112/29.04.2010;

-Prevederile Legii nr. 292/2011 a asistenței sociale;

-Prevederile art. 28 alin. 2 din Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările;

-Prevederile art. 41 și art. 44 din Hotărârea de Guvern nr. 50/2011 pentru aprobarea Normelor Metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Legii nr. 273 din 29.06.2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 și art. 117 Iit. (a) din Legea nr. 215 / 2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) Iit. „d”, alin. (6) Iit. ,3” pct. 2 și pct. 3, și ale art. 45 alin.(2) lit.“a” și alin. (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1» a) Se aprobă acordarea unui ajutor de urgență în valoare de 6000 lei d-luî ROTARU CONSTANTIN cu domiciliul în Bacău, str. 22 Decembrie, nr. 21, sc. C, ap. 4, întrucât acesta s-a găsit într-o situație deosebită datorată stării de sănătate.

b) Acest ajutor de urgență se acordă pentru acoperirea unei părți din cheltuielile cu serviciile medicale de specialitate efectuate la Centrul medical Amethyst din București, conform documentelor justificative.

Art. 2. Ajutorul de urgență prevăzut la art. 1 va fi acordat de Primarul Municipiului Bacău prin bugetul Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău Titlul VIII “Asistență socială”, cu suma menționată la art. 1.