Hotărârea nr. 362/2013

Hotărârea nr.362 din 29.11.2013 Hotărâre privind alegerea "Preşedintelui de şedinţă" al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru şedinţele din lunile decembrie 2013 - ianuarie 2014.


HOTĂRÂRE privind alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile decembrie 2013 - ianuarie 2014

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 29.11.2013;

Având în vedere:

-Expunerea de motive înregistrată cu nr. 8751 din 21.11.2013 a Primarului Municipiului Bacău; -Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 8752 din 21.11.2013;

-Raportul comisiei de specialitate nr.5 din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmit în vederea avizării proiectului de hotărâre, înregistrat cu nr. 674/27.11.2013, favorabil;

-Prevederile art. 35, art. 47 și art. 117 lit.„a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata;

-Prevederile Legii nr. 393/ 2004, privind statutul aleșilor locali, actualizată;

-Prevederile H.C.L. nr. 221/ 31.08.2006 prin care s-a aprobat Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Bacău;

In baza dispozițiilor art. 36 alin. (9) din Legea 215/2001, a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă alegerea “Președintelui de ședință” al Consiliului Local al Municipiului Bacău pentru ședințele din lunile decembrie 2013 - ianuarie 2014 în persoana domnișoarei consilier Adam Isabela Elena.

Art.2. - Președintele de ședință, exercită potrivit Regulamentului de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Bacău aprobat prinH.C.L. nr. 221/31.08.2006 următoarele atribuții principale :

  • a)   conduce ședințele Consiliului Local Bacău;

  • b)   semnează hotărârile adoptate de Consiliul Local Bacău, chiar dacă a votat împotriva acestora, precum și procesul verbal al ședințelor;

  • c)    asigură menținerea ordinii și respectarea regulamentului de desfășurare a ședințelor;

  • d)   supune votului consilierilor locali orice problemă care intră în competența de soluționare a acestora;

  • e)    aplică, dacă este cazul sancțiunile prevăzute în Statutul aleșilor locali sau propune consiliului local aplicarea de asemenea sancțiuni;

  • f)    îndeplinește orice atribuții prevăzute de lege, de Regulamentul de Organizare și Funcționare a Consiliului Local Bacău, sau însărcinări date de consiliul local.

Art.3. - Prezenta hotărâre se aduce la cunoștință publică în condițiile legii și se comunică persoanei menționate la art. 1 din prezenta hotărâre.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-QyiByt POPOVICI