Hotărârea nr. 361/2013

Hotărârea nr.361 din 29.11.2013 Hotărâre privind reglementarea regimului juridic a unor terenuri ocupate de construcţii autorizate.

HOTĂRÂRE privind reglementarea regimului juridic a unor terenuri ocupate de construcții autorizate

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 29.11.2013;

Având în vedere:

-Cererea nr. 38530/30.09.2013 a d-lor Stirbu Gheorghe, Stirbu Maria-Loredana si Ardeleanu Mana (actuali proprietari ai spațiului comercial detinut de S.C. BETAPLUS S.R.L.);

-Cererea nr. 35334/21.08.2013 a S.C. INTIM CONFORT S.R.L.;

-Cererea nr. 39303/08.10.2013 a S.C. ONA FLORI COM S.R.L.;

-Prevederile Legii nr. 50/ 1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicată, ulterior modificată și completată;

-Referatul nr. 8572/13.11.2013 al Compartimentului Evidenta Concesionari;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 8573/13.11.2013; -Raportul Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 8574/13.11.2013 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 670/27.11.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 671/27.11.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 672/27.11.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 673/27.11.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 47 si art. 117, lit. “a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata si actualizata;

In temeiul prevederilor art. 36 (2), lit. « c », alin. (5), lit. « b » si art. 45(3) si (5) din Legea nr. 215/ 2001, a administrației publice locale, republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă reglementarea regimului juridic a unor terenuri ocupate de construcții autorizate prin încheierea de contracte de închiriere pentru o perioada de un an, in vederea desfășurării de activitati comerciale si alimentație publica, cu beneficiarii construcțiilor pentru terenul aferent acestora, conform ANEXEI ce fiice parte integranta din prezenta hotarare.

ART. 2 - Se împuternicește Viceprimarul Municipiului Bacau sa perfecteze si sa semneze contractele de inchiriere cu beneficiarii construcțiilor prevazuti in ANEXA la prezenta hotarare.NR. 361

DIN 29.11.2013

N.O.P„ I.MJ R.TJEx.l/IH.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA

LA HOTARAREA NR. 361 DIN 29.11.2013


TERENURI PENTRU CARE SE PROPUNE ÎNCHEIEREA DE CONTRACTE DE ÎNCHIRIERE PENTRU O PERIOADA DE UN AN


NR. CRT.

TITULARUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE

NUMĂRUL CONTRACTULUI DE CONCESIONARE

SUPRAFAȚA (mp)

DESTINAȚIA

ADRESA TERENULUI

1.

STIRBU    GHEORGHE,

STIRBU       MARIA-

LOREDANA        SI

ARDELEANU   MAR1A

(FOST TITULAR AL CONTRACTULUI    DE

CONCESIONARE:   S.C.

BETAPLUS S.R.L)

44339/20.11.2006

69,50

COMERȚ

STR. IZVOARE, NR. 105

2.

S.C. INTIM CONFORT S.R.L.

10042/01.06.1998

40,00

ALIMENTAȚIE PUBLICA

STR. BRADULUI, NR. 70

3.

S.C. ONA FLORI COM S.R.L.

20746/19.06.2003

15,30

COMERȚ

STR. MIRON COSTIN, NR.47 _

CONSILIERI


COSMA ELENA TIMOFTE PAUL VAL BÎRZUILIE

ÎNTOCMIT,


CONTRASEMNEA SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POCIOBANU^ICPLETA

...