Hotărârea nr. 360/2013

Hotărârea nr.360 din 29.11.2013 Hotărâre privind punerea la dispoziţia Eon Gaz Distribuţie a terenului în suprafaţă de 1612 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării reţelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Iosif Cocea, Prieteniei, Primăverii, Logofăt Tăutu, Alunului şi Aprodu Purice, din municipiul Bacău.

HOTĂRÂRE

privind punerea la dispoziția Eon Gaz Distribuție a terenului în suprafață de 1612 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Iosif Cocea, Prieteniei, Primăverii, Logofăt Tăutu, Alunului și Aprodu Purice, din municipiul Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 29.11.2013;

Având în vedere:

-Adresa Eon Gaz Distribuție înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 65628/ 25.10.2013;

-Referatul comun nr. 78342/ 14.11.2013 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Serviciului Rețele și Iluminat Public;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 8713 din 20.11.2013;

-Raportul Compartimentelor de resort nr. 8714 din 20.11.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 666/27.11.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 667/27.11.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 668/27.11.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 669/27.11.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 130 alin. (2) lit. “h” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, actualizată;

-Prevederile HG nr. 1043/ 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul național de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale și a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte;

-Prevederile art. 47, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 124 din Legea nr, 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în temeiul art. 36 (2) lit „c”, alineatul (5) lit. „a” și art.45(3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE;

ART. 1 - Se aprobă punerea la dispoziția Eon Gaz Distribuție a terenului în suprafață de 1612 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Iosif Cocea, Prieteniei, Primăverii, Logofăt Tăutu, Alunului și Aprodu Purice, din municipiul Bacău, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de Situație - Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciului Rețele și Iluminat Public și Eon Gaz Distribuție SA.

CONSILIERI:

COSMA ELENA


TIMOFTE PAUL-VALE BÎRZUILIECONTRASEMNEAZĂ,

ECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIUPOP0VICI


CI


NR. 360

DIN 29.11.2013

N.O.P., 1.DJ R.TJEx.l/Di.l-AÎ

ROMAN IA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU


A1NEAA

LA HOTARAREA NR. 360 DIN 29.11.2013«rzrrr'

l h

1 tern

1 <=xâxs? s


CONT     ------

SECRETARUlJMUNlCtPIULU! bacău

NICOLAE-OVTOIU POPOVIC1SPECtRCATC

HM

SEMHAHMA

KF moccr

hO-OV»U

PRCreCTAI

VCIWCAT