Hotărârea nr. 36/2013

Hotărârea nr.36 din 27.02.2013 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 161/ 2012 prin care s-a constituit Comisia de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 161/ 2012 prin care s-a constituit Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU

Având în vedere :

-Prevederile Legii nr. 114/ 1996, Legea locuinței, republicată și actualizată;

-Prevederile art. 21(1) din HGR nr. 1275/ 2000, privind aprobarea Normelor Metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii locuinței nr. 114/1996;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Referatul nr. 79018/ 11.02.2013 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

-HCL nr. 161/ 2012 privind constituirea Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău și abrogarea HCL nr. 244/ 2008; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d” și ale alin. (6) lit. “a” punctul 17 și art.45(l) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1 - Se aprobă modificarea art. 1 al Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 161/ 2012 prin care s-a constituit Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău, acesta având următorul conținut:

„Art. 1. Se constituie Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău, în următoarea componență:

Președinte: Mihai Șuștac - Viceprimar

'* A A t£ de șEDirQxĂi

i $ I .  /'y x/

lvxyMembri:

Tescaru Vasile - Viceprimar Bogatu George

Adam Isabela

Bîrzu 11 ie

Pozânărea Daniela

Mihăilă Daniela

Dedu Remus

Bardașu Cristina

Secretar: Gomescu Luminița”

ART. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 161/2012 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3 - Hotărârea va fi comunicață. Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații,              și tuturor membrilor comisiei.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU-POPQyjCI

NR. 36

DIN 27.02.2013

N.O.P., I.D./R.T./Ex.l/Ds.I-A-2