Hotărârea nr. 359/2013

Hotărârea nr.359 din 29.11.2013 Hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeţei de teren de 167,5 mp, situată  pe str. Triumfului,  asupra suprafeţei de teren de 2200 mp, situată  pe str. C-tin Muşat, str. Dr. Alexandru Şafran, str. Al. Tolstoi, asupra suprafeţei de teren de 60 mp, situată  pe str. Pieţei şi a dreptului de uz pe durata existenţei capacităţii energetice, asupra suprafeţei de teren de 8,5 mp, situată pe str. Triumfului, aparţinând domeniului public al municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 167,5 mp, situată pe str. Triumfului, asupra suprafeței de teren de 2200 mp, situată pe str. C-tin Mușat, str. Dr. Alexandru Șafran, str. Al. Tolstoi, asupra suprafeței de teren de 60 mp, situată pe str. Pieței și a dreptului de uz pe durata existenței capacității energetice, asupra suprafeței de teren de 8,5 mp, situată pe str. Triumfului, aparținând domeniului public al municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 29.11.2013;

Având în vedere:

-Adresele înaintate de EON Moldova Distribuție și înregistrate la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 41753/ 05.11.2013, nr. 42009 din 07.11.2013, și nr. 43147/ 21.11.2013;

-Referatele comune nr. 78343/ 14.11.2013, nr. 78344/ 14.11.2013 și nr. 78340/ 14.11.2013 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Serviciului Rețele și Iluminat Public;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau, nr. 8754/ 21.11.2013; -Raportul compartimentelor de specialitate nr. 8755/ 21.11.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 662/27.11.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 663/27.11.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 664/27.11.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3 și nr. 665/27.11.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 12 alin. (2), lit. „a” și „c”, alin. (4), art. 14 alin. (3) din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, actualizată;

-Prevederile art. 47, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și art. 45 (3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran al LES 0,4 kV, asupra suprafeței de teren de 7,5 mp, precum și asupra suprafeței de teren de 160 mp, de-a lungul drumului de exploatare pentru amplasarea conductoarelor LEA 0,4 kV, situate pe str. Triumfului, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planurilor de situație - Anexele nr. 1 și nr. 2, părți integrante din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Se aprobă dreptul de uz, către EON Moldova Distribuție, pe durata existenței capacităților energetice, asupra suprafeței de teren de 8 mp, necesară amplasării fundației stâlpilor liniei electrice aeriene al LEA 0,4 kV și asupra suprafeței de teren de 0,5 mp pentru amplasarea fundației blocului de măsură, situate pe str. Triumfului, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planurilor de situație - Anexele nr. 1 și 2, părți integrante din prezenta hotărâre.

ART. 3 - Se aprobă dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 2200 mp, situată pe str. C-tin Mușat, Dr. Alexandru Șafran și str. Al. Tolstoi, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planurilor de situație -Anexele nr. 3,4, 5 și 6, părți integrante din prezenta hotărâre.

ART. 4 — Se aprobă dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran al LES 0,4 kV, asupra suprafeței de teren de 60 mp, situată pe str. Pieței, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de situație - Anexa nr. 7, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 5Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciului Rețele și Iluminat Public, Sofin Invest, SC Electroprest SRL, EON Moldova Distribuție și SC Conextrust SA.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU k N1COLAE-OVIDIU POPOVICI


NR. 359

DIN 29.11.2013

N.O.P^ l.OJ R.TJEx.l/Ds.tA-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂUANEXA NR. 4

LA HOTARAREA NR. "559 DIN 29.11.2013Nr.Cad. 9750 160J7


Nr. Cad. 70390 a


Nr.Cad.


70389


Nr.Cad. 16436


160.35


Nr.Cad.3527 tco.10


W


160.53___________1180-53

3eoĂ3 îeărâ

160.68 160.64160.81

"Î6ÎÎ


160.79


COSMA ELENA TIMOFTE PAUL VAL BÎRZUILIE


CONTRASEMNEAZĂ,

CRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU ICOLAE-OVIDIU POPOVIClLES 1 kV proiectata -15 m Bloc de măsură proiectat


S.C. ELECTROPRESP S.R.L.

st. 9 MAI, nr. ÎS. '

J04/1334/1996 RO 8997912

TEL: 0234 510.643

Oenumlre proiect ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

LOCUINȚA INDIVIDUALA CADAR IONEL AMPLASAMENT: Mun. Bacau, Str. Triumfului, Nn 9H, Jud. Bacau. BENEFICIAR: E-ON MOLDOVA DISTRIBUȚIE

Proiect nr

23 / 2013

-

Faza: CU.

Desenat

Ing. Mlhaela Dosplnescu

PLAN DE SITUAȚIE

30.10.2013

Planșa nr 2

Proiectat

Ing. Mlhaela Dosplnescu

Verificat

țjng. Bogdan Antal

/

Scara 1.500

Format A3


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


^HOTARARt®^Terni Uter te construdi

Nr. Cad. 10492


.1ME7              7

<                  1M3E

IM»

1MM

(* 5) 18M* k-yw...

(te tetei)

uui

IMN

--

— ■ ■ —

11M40

1I9l27 HWjt

IMS

1MM

Nr.CJd. 68032


EGENDA:LEA 0,4 kV existenta


LES 1 kV pțțriectata -15 m Blocțde măsură proiectat i


J   S C. ELECTROPRESl'

,          Sjt.L.     ■ ./

■' »L >L ■ ■

'..TEVOJMSIOteJ

Oenumte proiect ALIMENTARE CU ENERGIE ELECTRICA

LOCUINȚA IND1VIOUALA CADAR IONEL AMPLASAMENT' Mun. Beau. SV TrkmWuL Nr. 9H, Aid Secau. BENEFICIAR: EON MOLDOVA DISTRIBUȚIE

Desenat

Ing. Mtede DMpinesaț

/

PLAN DE SITUAȚIE

Proiectat

Ing. Mtete Ootpmescu

y

Verificat

^ng. Bogdan Anul

/

$ Stere 1.500

Format: A3

30.102013ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂUCONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOV1CI

ANEXA NR. 5

LA HOTARAREA NR.'dS^ DIN 29.11.2013


PLAN DE SITUAȚIE COTAT


(Intravilan)

SCARA 1:1000


Sistem de proiecție STEREO - 70

Sistem de referința aMmetrlc M.NEAC RA


contor JUMfo» crrliirrguc italp ultgnflmu atolp tltctrlc btttut loatpadar italp lutxala ton


SC SOFININVEȘT BACAU *


_r=rn LES 6 KV PROIECTAT. LUNGIME- li i~Cj DIN CARE ItJlH PE TEREN PUBUC |= = LES SKP EXISTENT
Proiectat

Prisacaru Ion

Desenat

Prisacaru Ion

Sef proiect

Cada Elvls

Aprobat

lordache Sorin

*0^T *          ANEXA NR, if

LA HOTARAREA NR. 3S9 DIN 29.11,2013;r

(D

—T

I

I

î

4

‘£

Y*


CONSILIERI;

■* > /< / *

J

f


COSMA ELENA ____

riMOFTE PAUL VALERIAN BÎRZUILIE       _____


PLAN 3E SITUAȚIE COTAT

•nARA 111000


i*>-.
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

S/-


ANEXA NR. f)

LA HOTARAREA NR.'bSS DIN 29.11.2013PLAN DE SITUATiE COTAT

(Intravian)

SCARA 1:1000


,deata cu planșa nr.


Denumi rr MODERNIZARE LES 6KV INTRE PA. 112 SI PT IjfsTRAZILE C-TIN MU5AT. A. SAFRAN SI A. TOLSTOIMUN. OACAU JUD. OACAU

Beneficiu: EON MOLDOVA DISTRIBUȚIE

Proiect ne.:5Clrt3

FnwCU

SC SOFTN INVESfSjRÎC BACAD

Protedrot

PrtsBcam ton

=^2jy!/

PlAliDESfTUATIE

Dosww

Prtsacarulon

Scara 1:1000

Planșa

Sefprajită

CedflEMa

Afxobaat

lonfecha Sorin

Data: 2013


romlania JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 6

LAHOTARAREANR.159 DIN 29.11.2013
COSMA ELENA TIMOFTE PAUL VALER1A BÎRZUILIE


PLAN SITUAȚIE COTAT

8CMU 111000


v oh*?!S!»hkVi «ARII*


1 1

p2K SollN mvBSt^jKa

1 ■mMnMHMUOVAOtnUMmt —■ , . ----X

extatMfMH» r»cu

&3ja;|’&

tanlitml PLAHManum

«r4

MbM3 |

r     7-----

--

CON^.