Hotărârea nr. 358/2013

Hotărârea nr.358 din 29.11.2013 Hotărâre privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 195/ 2013 prin care s-a aprobat dreptul de uz, către EON Moldova Distribuţie, pe durata existenţei capacităţii energetice, asupra suprafeţei de teren de 11 mp, situată pe str. Prelungirea Dorului şi str. Gheorghe Vrânceanu, Bacău şi dreptul de servitute pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeţei de teren de 259 mp aparţinând domeniului public al municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE

privind modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 195/ 2013 prin care s-a aprobat dreptul de uz, către EON Moldova Distribuție, pe durata existenței capacității energetice, asupra suprafeței de teren de 11 mp, situată pe str. Prelungirea Dorului și str. Gheorghe Vrânceanu, Bacău și dreptul de servitute pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 259 mp aparținând domeniului public al municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 29.112013;

Având in vedere:

-Adresa înaintantă de SC „Electroprest” SRL Bacău, executant pentru EON Moldova Distribuție SA și înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 65639/ 01.11.2013;

-Referatul nr. 78329/ 07.11.2013 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau nr. 8680 din 19.11.2013;

-Raportul compartimentului de resort nr. 8681 din 19.11.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 658/27.11.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.I, nr. 659/27.11.2013 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 660/27.11.2013 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 661/27.11.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art 12 alin. (2), lit „a” și „c”, alin. (4) din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, actualizată;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 195/ 2013 privind aprobarea dreptului de uz, către EON Moldova Distribuție, pe durata existenței capacității energetice, asupra suprafeței de teren de 11 mp, situată pe str. Prelungirea Dorului și str. Gheorghe Vrânceanu, Bacău și a dreptului de servitute pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de teren de 259 mp aparținând domeniului public al municipiului Bacău;

-Prevederile art. 47, ale art. 117 lit „a” și ale art 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în temeiul art 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și art.45(3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă modificarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 195/ 2013 în sensul înlocuirii sintagmei „cablu electric subteran” utilizată în titlul hotărârii și în articolul nr. 2, cu sintagma „cablu electric aerian”.


nr. 195/ 2013 sunt și rămân în vigoare.

Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și N Moldova Distribuție și SC Electroprest SRL Bacău.


EDINȚĂ IU-DAN


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIUTOB0VICI


NR. 358         4

DIN 29.11.2013

P.O-N, I.DJ R.TJF.X.1/DJ.I-A2