Hotărârea nr. 357/2013

Hotărârea nr.357 din 29.11.2013 Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 337/ 2013 prin care s-a aprobat dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeţei de 150 mp, situată pe Calea Moineşti şi str. Abatorului, aparţinând domeniului public al municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 337/ 2013 prin care s-a aprobat dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de 150 mp, situată pe Calea Moinești și str. Abatorului, aparținând domeniului public al municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 29.11.2013;

Având in vedere:

-Adresa înaintată de SC Electomontaj SA București, în calitate de proiectant și executant pentru EON Moldova Distribuție și înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 42116/ 08.11.2013;

-Referatul nr. 78341/14.11.2013 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau, înregistrată cu nr. 8696/19.11.2013;

-Raportul compartimentelor de specialitate înregsitrat cu nr. 8697/19.11.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 654/27.11.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 655/27.11.2013 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 656/27.11.2013 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 657/27.11.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 12 alin. (2), lit. „c”, alin. (4) din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, actualizată;

-HCL nr. 337/ 2013 privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de 150 mp, situată pe Calea Moinești și str. Abatorului, aparținând domeniului public al municipiului Bacău;

-Prevederile art. 47, ale art. 117 lit. și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și art.45 (3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 337/ 2013 în sensul că se adaugă planul de situație cu lucrarea executată pe strada Abatorului - Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.


ART. 2 — Celelalte prevederi ale HCL nr. 337/ 2013 sunt și rămân în vigoare.

ART, 3 - Hotărârea va fi cot icajtă Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare *  **

Distribuție.


NR.

DIN 29.11.2013

P.O.N, IO./ R.TJEi.l/Ds.f-A-2


357ietari, Serviciului Rețele și Iluminat Public, EON Moldova


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


S C. "SALBAC" S A. ( beton )


565*50Denumire Obținerea certificatului de urbanism pentru Modernizare IES 2 J KV PT209-PT96 mun Bacau

Amplasament Mun Bacau |ud Bacau Beneficiar SC E ON MOLDOVA DISTRIBU riE S A


Sistem de proiecție STEREO’70;

Sistem de referința Marea Neagra 1975 Suprafața studiată = 1537 mLungime traseu = 798 m

l,z\GL.'‘, 1 i I AM Ncl iAJA !‘d fi u rh.•' r in vLocnEAi

AU rOHIZA[lt!|

DL i-ON", CROIRE"
( beton


II (>i NDA


profil f 1

piolil pozau* I [A .i»h 'rotitor din beton

prolil'.ubtraveis n foi ala caro'>.ihil

piofil '.ubtr avers,ne r amsabil ir sapatui i rleii Insa profil pozare LfS in anale interioaie Pf rv

LI S 20 kV pioiec'at.i

C r <■ imin tr.iRrre c.iblii


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPl

NICOLAE-OVIDIU


I BACĂU


7icea Gavrt