Hotărârea nr. 356/2013

Hotărârea nr.356 din 29.11.2013 Hotărâre privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru LUCRĂRI DE DESFIINŢARE LOCUINŢE C1 şi C2 ŞI MAGAZIE C3 ŞI LUCRĂRI DE CONSTRUIRE STAŢIE DISTRIBUŢIE CARBURANŢI, STR. CRONICAR ION NECULCE, NR. 1-3-5, din municipiul Bacău, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulară.BENEFICIAR: S.C. SOCAR PETROLEUM SA, din Bucureşti.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea PLANULUI URBANISTIC DE DETALIU pentru LUCRĂRI DE DESFIINȚARE LOCUINȚE CI SI C2 SI MAGAZIE C3 SI LUCRĂRI DE CONSTRUIRE STATIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI, STR. CRONICAR ION NECULCE, NR. 1-3-5, din municipiul Bacau, obiectiv ce se va realiza pe teren proprietate particulara BENEFICIAR: S.C. SOCAR PETROLEUM S.A., din București

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 29.11.2013;

Având in vedere:

-Cererea nr. 32989/2013 a S.C. SOCAR PETROLEUM S.A. BUCUREȘTI;

-Raportul informării si consultării publicului inregistrat la Primăria Municipiului Bacau înregistrat sub nr. 8037/25.10.2013 ;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr 8785/21.11.2013 ;

-Raportul Arhitectului Sef al Municipiului Bacau înregistrat cu nr. 8786/21.11.2013 ;

-Raportul Direcției de Drumuri Publice înregistrat cu nr. 8787/21.11.2013 ;

-Raportul Serviciului Drumuri, Rețele si Iluminat înregistrat cu nr. 8788/21.11.2013 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 652/27.11.2013 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 653/27.11.2013 al Comisiei de specialitate nr.5, favorabile;

-Prevederile Legii nr. 350/2001 privind amenajarea teritoriului si urbanismul, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Legii 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, Planul Urbanistic General al Municipiului Bacau, aprobat prin H.C.L. 84/13.04.2012 si Regulamentul Local de Implicare a Publicului in Elaborarea sau Revizuirea Planurilor de Urbanism si Amenajare a Teritoriului aprobat prin H.C.L. nr. 109/10.05.2012;

-Prevederile art. 47 si art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată;

In baza dispozițiilor art. 36 (9) si ale art. 45 (2), lit. « e » si (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ROMANIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU
PLAN URBANISTIC DE DETALIU

DESFIINȚARE LOCUINȚE C1 SI C2 SI MAGAZIE C3 CONSTRUIRE STATIE DISTRIBUȚIE CARBURANȚI [3] REGLEMENTARI URBANISTICE

AMPLASAMENT: mun. Bacau, str. Cronicar Neculce, nr. 1-3-5


?* ,


565000


r A „ anexa ;•

LAHOTARAREANR.ț®D(N 291|'20|


CONTRASEMNEAZĂ.

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVIC1


Locuința

P+l

Hc“9.10 m

Nr.cad.


UalaPOBAC P Hc^S.60 m clădire ce te


■ gp;j SgțigggSi 1


uhijîi

  • - Limita zona studiata prin PUD

  • - Limita imobil cu nr.cad. 70641

| Suprafața teren închiriata de la Primăria Bacau FUNCȚIUNI EXISTENTE SI CARE SE MENȚIN

1 Construcții prestări servicii si comerț existente } Zona construcții tehnico-edilitare Locuințe particulare existente

! Zona spatii verzi existente

i Spatii verzi de aliniament protecție

| Străzi cu îmbrăcăminte definitiva

) Trotuare

Alei pietonalc si parcaje in incinta


—.‘rav’

Suprafața pândei studiate~940 mp

EXISTENT

PROPUS

ZONE FUNCȚIONALE

S.mp

%

Soup

Oi

coNsntucmusoL

307

32

102.9

11

SPATII VERZI

168

18

TEREN LIBER

633

68

caaium

669.1

71

TOTAL MP PUD

940

100

940

100

BW

POT

32

11

cur

0.32

0.11


1O292-1O233


Planșa reglementata respecta PUG mun. Bacau/2012. ToatiajiacnaMEtomugZona prestări servicii si comerț propus Construcții propuse

Zona verde propusa Copertina propusa Drumuri si platforme carosabile proiectate Circulație pietonala

- Limita minima de implantare a construcțiilor fota de aliniament 4ml

12 m înălțimea comisa maxima admisa static distribuție carburanți


Clasa de importanta: HI Categoria de importanta: C Grad rezistenta la foc: II- cabina V-copertina

SIMBOLURI SI NOTATU: r Acces alimentare

Acces clădire pietoni Ieșire din incinta -4—Sens circulație


IamenaJarj exterioare f

0 COPERTINA POMPE S>142mp 0 POMPE MPD 2 buc

® REZERVOARE CARBURANȚI © GURA DESCĂRCARE

© BLOC AERISIRI

0 TOTEM

© SEMNALE INTRARE4ESIRE ©SKYUGHT

© SEPARATOR HIDROCARBURI O TERASA

@ PUT OBSERVAȚIE INFESTARE SOL f I STEAGURI

J - LOCURI DE PARCARE © UNITATE APA AER

J i SANTINELA

© PLATFORMA MENAJERA EUROPUBELE-3 buc ©RIGOLE


N^S0WJW1W^M472S6720M

emaft starpmted200Gthyahoo.com


SPECIFICAȚIE

NUME SI PRENUME

SEMNĂTURA

PROIECTAT

arh. Szabo Doina

DESENAT

tng. Bfiifilța Câtaiin

SE? PkOltCT

arh. Szabo Doina

DIRECTOR

jur. Stoica Diana Gabriela23/2013


SC SOCAR PETROLEUM SA


U3