Hotărârea nr. 355/2013

Hotărârea nr.355 din 29.11.2013 Hotărâre privind indreptarea unei erori materiale din HCL nr.252/31.07.2013 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău,  a  unor bunuri - mijloace fixe date in concesiune catre SC Compania Regionala de Apa Bacau SA , în scopul scoaterii din funcţiune, casarea şi valorificarea acestora în condiţiile legii.


HOTĂRÂRE

privind îndreptarea unei erori materiale din HCL nr.252/31.07.2013 privind trecerea din domeniul public in domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe date in concesiune către SC Compania Regionala de Apa Bacau SA, în scopul scoaterii din funcțiune, casarea și valorificarea acestora în condițiile legii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 29.11.2013;

Având în vedere:

-Adresa nr.8110/15.10.2013 înaintata de SC Compania Regionala de Apa Bacau SA, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr.39933/16.10.2013;

-Referatul nr.78350/21.11.2013 al Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari;

-Expunerea de motive nr.8756/21.11.2013 a Viceprimarului Municipiului Bacau;

-Raportul de specialitate nr.8757/21.11.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 647/27.11.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 648/27.11.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 649/27.11.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 650/27.11.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 651/27.11.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-HCL Bacau nr.252/31.07.2013 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri — mijloace fixe date in concesiune către SC Compania Regionala de Apa Bacau SA , în scopul scoaterii din funcțiune, casarea și valorificarea acestora în condițiile legii;

-Prevederile art.l0(2) din Legea nr.213/1998 privind bunurile proprietate publică, actualizata;

-Prevederile art.l și art.2 din O.G. nr.l 12/2000, aprobată prin Legea nr. 246/2001, pentru reglementarea procesului de scoatere din funcțiune, casare și valorificare a activelor corporale care alcătuiesc domeniul public al statului și al unităților administrativ-teritoriale;

-Prevederile art.22 și art.23 din Normele Metodologice de aplicare a Legii nr. 15/1994, privind amortizarea capitalului imobilizat în active corporale și necorporale, aprobate prin H.G. nr.909/29.12.1997, actualizata;

-Prevederile art.47 și art.l 17 lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala republicata si actualizata;

In temeiul art. 36(2) lit. „c” și art.45(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Artl. - Se aproba modificarea si completarea HCL nr.252/31.07.2013 privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al Municipiului Bacău, a unor bunuri - mijloace fixe date in concesiune către SC Compania Regionala de Apa Bacau SA, în scopul scoaterii din funcțiune, casarea și valorificarea acestora în condițiile legii, după cum urmeaza:

  • 1. modificare Anexei la HCL 252/31.07.2013, Tabel 1 în sensul eliminării următoarelor mijloace fixe:

- poziția 2, nr. inv. 181789 - Instalație hidraulica aferenta pompei 14 NDS, valoare de inventar 1380.93 lei;

  • - poziția 3, nr. inv. 181790 - Instalație hidraulica aferenta pompei 14 NDS, valoare de inventar 1380.93 lei;

  • - poziția 6, nr. inv.283587 - Rețele termice exterioare Grigoreni, valoare de inventar 7825,27 lei.

  • 2. la poz.5 nr. inv. 181793 „Conducta de refulare L=39 ml, Caraboaia”, modificarea valorii de inventar trecută greșit - in loc de 860,82 sa fie trecută valoarea corectă de 880, 82.

In consecința Tabelul 1 va fi astfel:

Nr.crt

Nr. inv.

Denumire mijloc fix

Nr. buc

Valoare de inventar

An P.I.F

Durata normata de fuuct.

1

283895

Rezervor inmagazinare apa,200 mc situat pe dealul Grigoreni

1

1.332,48

1998

600

2

181791

Instalație hidraulica aferenta pompei 8 NDS

1

1204,42

1999

360

3

181793

Conducta de refulare L=39 ml, Caraboaia

1

880,82

1999

360

4

181795

Baterii condensatatori

1

2576,70

1999

144

5

283936

Pompa centrifuga 8 NDS

1

910.24

1999

96

Art.2. - Celelalte prevederile ale HCL nr.252/31.07.2013 sunt si raman in vigoare.

Art3.Hotararea va fi comunicata Direcției Economice, Serviciului Administrare si inventariere patrimoniu, fond locativ si îndrumarea asociațiilor de proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Bacau si SC Compania Regionala de Apa Bacau SA.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI