Hotărârea nr. 354/2013

Hotărârea nr.354 din 29.11.2013 Hotărâre privind inscrierea in inventarul domeniului privat/public al Municipiului Bacau, a suprafetelor de teren reale gasite la masuratori,  aferente "Parcului Trandafirilor" si "Parcului Nord" din Muncipiul Bacau.


HOTĂRÂRE privind înscrierea in inventarul domeniului privat/public al Municipiului Bacau, a suprafețelor de teren reale găsite la măsurători, aferente „Parcului Trandafirilor” si „Parcului Nord” din Municipiul Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 29.11.2013;

Având în vedere:

 • -  Referatul nr.78328/07.11.2013 al Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;

 • - Expunerea de motive nr.8739/21.11.2013 a Primarului Municipiului Bacău;

 • - Nota interna nr.82O5/31.1O.2O13 înaintata de Arhitectul Sef al Municipiului Bacau;

 • - Raportul de specialitate nr.8740/21.11.2013 al compartimentelor de specialitate;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 642/27.11.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 643/27.11.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 644/27.11.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 645/27.11.2013 ai Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 646/27.11.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

 • - Prevederile art.4 din Legea nr.213/1998, privind bunurile proprietate publică, actualizată;

-Prevederile art.47 si art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 430/ 23.12.2009 privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 199/ 2003 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Bacău, completată;

 • - Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr.l77/2012 Anexa - Secțiunea Parcuri, privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 174/1999 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Bacău, completată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art.45(3) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂ ȘTEî

ART.l. - Se aprobă completarea inventarului centralizat al domeniului privat al Municipiului Bacău, insusit prin HCL nr.l99/2003 si actualizat prin HCL nr.430/2009, în sensul înscrierii in inventar a terenului aferent „Parcului Nord””situat in Municipiul Bacău, str. Hatman Berescu, delimitat conform Planului de Situație - Anexa nr.l parte integranta din prezenta hotarare, astfel:

Parcul Nord - suprafața totala de 7329 mp din care :

 • > suprafața parcari + drumuri acces = 1307 mp

 • > suprafața spatii verzi = 2643 mp

 • > suprafața construita (foisoare + alte construcții) = 173 mp

 • > suprafața alei+trotuare = 3022 mp

 • > suprafața loc de joaca = 184 mp

ART.2. - Se aprobă modificarea si completarea inventarului domeniului public al Municipiului Bacau insusit prin HCL nr. 174/1999 asa cum a fost modificat prin HCL nr. 177/2012 la secțiunea „Parcuri”, în sensul că va fi înscrisa suprafeța reala aferenta „Parcului Trandafirilor” din Municipiul Bacau, delimitat conform Planului de Situație -Anexa nr.2 parte integranta din prezenta hotarare, astfel

Parcul Trandafirilor - suprafața totala teren de 6366 mp din care:

 • > teren spatii verzi = 3977 mp

 • > teren alei + trotuare = 2101 mp

 • > teren aferent constructiilor(foisor + construcții) = 56mp

 • > teren aferent terasei = 105 mp

 • > teren aferent fântânei arteziene = 118 mp

 • > teren aferent postament statuie = 9 mp

ART.3.Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Direcției Economice.

CONSILIERI:

COSMA ELENA TIMOFTE PAUL-VALERIAN BÎRZU ILIECONTRASEMNEAZĂ, CRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU COLAE-OVIDIU POPOVINR. 354

DIN 29.11.2013

N.O.P„ GFU R.TJEx.l/Ds.I-A'2


PLAN DE SITUAȚIE COTAT

(intravilan)

SCARA 1:500


/I61.

1


\            locd«Jo»<a                                                                                                1

zv8,V

A 7

/ ZjP-P
Suprafața totala = 7329 mp

Suprafața parcari +drumuri acces = 1307 mp Suprafața spatii verzi = 2643 mp

Suprafața construita (folsoare+afte construcții) Suprafața alei + trotuare = 3022 mp

Suprafața loc de joaca 35 184 mp


/   SC TOP EV AL CAD S.R.L.

Autorizație: Seria RO-B-J Nr.0093

Amplasament:

Proiector.: .....72013

Mun. Bacau, Beneficiar:

Strada Hatman Berescu

Cod BacaCRO 20263744

3«0IUl; DBCUIț Olr* UT* Al» OAlialii nr»140, JUQ. SaCaU Mobil: 0740/877.107;

E-mall: topevalcadQgmall.com

Municipiul Bacau

Faza: Format: A3

Proiectat

ing. Marin S.

O -A

Scara 1:500

PLAN DE SITUAȚIE

Planșa nr. 1

Data: 2013ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR.Ă

LA HOTARAREA NR.^)$fy DIN 29.11.2013


PLAN DE SITUAȚIE COTAT

(intravilan)

SCARA 1:500


■Spatia' Ve


564950


165.98


Spațiu Verde'

/


-6^ - -<D


CONSILIERI: “"COSMA ELENA TIMOFTE PAUL VAL BÎRZUILIE


CONTRASEMNEAZĂ,

CRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU x N1CO VIOIU POPOVICI


Suprafața totala = 6366 mp Suprafața spatfi verzi = 3977 mp Suprafața alei+trotiiare =2101 mp Suprafața construita (foișor-* chioșcuri) Suprafața construita (terasa) =105 mp Suprafața Fântâni arteziene =118 mp Suprafața Postament Statuie =9 mp


§ to ■< <D


SC TOP EVAL CAD SJLL. Autorizație: Seria RM-J Nr.0093 Cod fbcakRO 26263744

Sediul: Bacau, Str. Or. AL Safran, nr.145, Jud. Bacau Mobil: 0740/677.107;

E«maII: topevalcadQgman.com

Amplasament

Mun. Bacau, Parcul Trandafirilor

Beneficiar Municipiul Bacau

Proiect nr.: ....J2013

Faza:

Format A3

Proiectat

Ing. Marin S.

-

Scara 1:500

PLAN DE SITUAȚIE

Planșa nr. 1

" Data: 2013