Hotărârea nr. 353/2013

Hotărârea nr.353 din 29.11.2013 Hotărâre privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri imobile, în scopul casării şi demolării acestora în condiţiile legii.

HOTĂRÂRE

privind trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a unor bunuri imobile, în scopul casării și demolării acestora în condițiile legii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 29.11.2013;

Având în vedere:

-Adresa nr. 3900/ 27.08.2013 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 35952/ 29.08.2013 înaintată de Colegiul Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”;

-Referatul nr. 78288/ 03.10.2013 al Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații Proprietari;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 7991/ 23.10.2013;

-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat cu nr. 7992/ 23.10.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 637/27.11.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 638/27.11.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 639/27.11.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 640/27.11.2013 al Comisiei de specialitate nr. 4 și nr. 641/27.11.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile; -Prevederile art 10 (2) din Legea nr. 213/ 1998 privind bunurile proprietate publică, actualizată;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1 - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău, a următoarelor bunuri imobile:

  • - C14 - foișor de lemn, cu următoarele caracteristici:

  • - anul punerii în funcțiune: 1969

  • - valoarea de inventar: 1111 lei

  • - cod clasificare: 1.6.2

  • - poziția în inventarul domeniului public: 868

  • - CI 5 - cabină poartă, cu următoarele caracteristici:

  • - anul punerii în funcțiune: 1969

  • - valoarea de inventar: 2691 lei

  • - cod clasificare: 1.6.6

  • - poziția în inventarul domeniului public: 869

ART. 2 - Se aprobă casarea și demolarea, în condițiile legii, a bunurilor imobile prezentate la art. 1.

ART. 3 - Se aprobă scoaterea din inventarul domeniului privat al municipiului Bacău a bunurilor imobile prezentate la art. 1, în urma casării și demolării.

ART. 4 - Se mandatează conducerea Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare” Bacău pentru întocmirea tuturor formalităților legate de casare și demolare.

ART. 5Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații Proprietari, Direcției Economice și Colegiului Național Pedagogic „Ștefan cel Mare”.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI 6ACÂU