Hotărârea nr. 352/2013

Hotărârea nr.352 din 29.11.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice faza Proiect Tehnic la obiectivul "Amenajări necesare fluentizării circulaţiei, în municipiul Bacău".


HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico-economice - faza Proiect Tehnic - la obiectivul „Amenejări necesare fluentizării circulației, în municipiul Bacău”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 29.11.2013;

Având în vedere:

-Referatul 7997/ 24.10.2013 al Direcției Drumuri Publice;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 8772/ 21.11.2013;

-Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 8773/ 21.11.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 635/28.11.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, și nr. 636/28.11.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, favorabile;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată și actualizată; -Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

In temeiul art. 36 (2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și art.45(2) lit.”a” din Legea 215/2001 privind administrația publica locala republicata și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. - Se aprobă documentația tehnico-economica faza Proiect Tehnic la obiectivul de investiții ,Amenajări necesare fluentizării circulației, în municipiul Bacău”, conform Anexei nr. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

ART.2. - Se aproba principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului prevăzut la art.l, după cum urmeaza: valoare totala 878,614 mii lei cu TVA, din care C+M 677,916 mii lei cu TVA, conform Anexei nr. 2, parte integranta din prezenta hotarare.

ART.3. - Hotararea va fi comunicata Direcției Drumuri Publice si Direcției Economice.

CONSILIERI:

COSMA ELENA


NR. 352

DIN 29.11.2013


CONTRASEMNEAZĂ,

? RE TARUL MUNICIPIULUI BACĂU I                 «COLAE-OVIDIU POPOVICI


N.O.P., R.C.CJ R.TJEx.1 /Ds.f-A-2


S.C. INTERPROIECT S.R.L.-BACAU

PROIECTARE • CONSULTANTA • CONSTRUCȚIIROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


anexa nr, i

la HOTARAREA NR. 351 DIN 29.11,2013


Proiect nr. 195/2012

Faza: P.TH.


cod FO2-7.5


AMENAJAU

NECESARE FLUENTIZARII CIRCULAȚIEI, IN MUNICIPIUL BACAUCT TEHNIC


\           CONTRASEMNEAZĂ.

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU

■t.’î'/oriirt (-!ak.u-4-a


Beneficiar: MUNICIPIUL BACAU

-2013-Str. Vadu Bistriței nr. 29. Bacau, iel/fax;0234 510 523 Cont RQ48BRDE040SV05456910400 - BRD Bacau Trezoreria Bacau R075TREZ0615069XXX001670. Reg Comerțului J04/657/25.09.2002. Cod Fiscal ROI490I288


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA N1L2

Ia HCL nr..^.^..wdin


2.9.//, JLOiS


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI ai obiectivului „Amenajări necesare fluentizării circulației, în municipiul Bacău**

Nr. crt

Denumire obiectiv

Valoare totală mii lei (cu TVA)

Valoare C+M mii lei ( cu TVA )

1.

„Amenajări necesare fluentizării circulației, în municipiul Bacău**

878,614

6773>16