Hotărârea nr. 351/2013

Hotărârea nr.351 din 29.11.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico-economice, faza Documentaţiei de Avizare a Lucrărilor de Intervenţie, pentru obiectivul de investiţie: "Reabilitarea sediului Direcţiei de Asistenţă Socială a Municipiului Bacău".


HOTĂRÂRE privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, pentru obiectivul de investiție :

" Reabilitarea sediului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău"

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 29.11.2013;

Având in vedere:

-Referatul 18666 din 20.11.2013 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău, Serviciul Implementare Programe și Achiziții Publice;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 18667 din 20.11.2013; -Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr. 18668 din 20.11.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 633/28.11.2013 al Comisiei de specialitate nr.l și nr. 634/28.11.2013 al Comisiei de specialitate nr.2, favorabile;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările și completările ulterioare;

-Ordonanța Guvernului nr. 92/2003 privind Codul de procedură fiscală, republicată, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată și actualizată;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) lit. „d” și ale art. 45 alin.(2) liL”a” din Legea 215/2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l, Se aprobă documentația tehnico - economica faza Documentației de Avizare a Lucrărilor de Intervenție, pentru obiectivul de investiție: " Reabilitarea sediului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău ”, conform Anexei nr 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Beneficiar: Direcția de Asistență Socială a Municipiului Bacău.

ART.2. Se aproba principalii indicatori tehnico-economici ai obiectivului prevăzut Ia art. 1 cu o valoare totală de 477.860 lei (cu TVA) din care C+M de 374.380 lei (cu TVA), conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART3. Hotărârea va fi comunicată Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău și Serviciului Tehnic Investiții dj        Primăriei Municipiului Bacău.CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR.2 ..

la HCL nr..^SZ...din.$?J.6.i?P^

PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI pentru obiectivul de investiție, faza DALI:

"" Reabilitarea sediului Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău”

Valoarea totala a investiției (inclusiv TVA)

Denumire obiectiv

Valoare totala cu TVA

Valoare C+M cu TVA

"Reabilitarea sediului Direcției de Asistență    Socială a

Municipiului Bacău”

477.860 lei

374.380 leiroman IA                                   ANEXA NR. 1

JUDEȚUL bacău           ,           LA HOTARAREA NR.S57 DIN 29.11.2013

CONSILIUL LOCAL BACĂU


EXEMPLAR

2

PROIECT :

REABILITAREA SEDIULUI DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ

SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU

Nr. 04/2013

Faza: DALI

INVESTIȚIE:

REABILITAREA SEDIULUI DIRECȚIEI DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU

AMPLASAMENT:

str. Ștefan cel Mare, nr. 17 A

Județul Bacau


PROIECTANT


CHELARU GRUP S.R.L. Bacau


GENERAL


r

Str. Ionita sandu Sturza, nr.3, scara A, ap.3, Bacau


PROIECTANT


BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA BOGDAN MARIAN TIMILI


ARHITECTURA


Str. Maramureș, nr.ll, Bacau


PROIECTANT:


fr-■y

CASA EDITORIALA SOLTERIS SRL


STRUCTURA


str. Plopusor, nr. 58, localitatea Bistrița,județul Neamț


BENEFICIAR:Pag 1


LISTA DE SEMNATURI


1 ]

3

9

9

a

i

o

i

a

a1

o

o

9

[1

1


SEF PROIECT:

arh. Bogdan MarlanTimIlie


VERIFICATORI

Structura:

ing. GRAPA T. CONSTANTIN, atestat V.67/27.04.1992


COLECTIV ELABORARE: arh. Bogdan MarlanTimIlie ing. Ciprlan Iacob Ing. Daniela Apostica Ing. Catalln-Mlhall Chelaru Ing. Emanuela Olaru Ing. Laurentlu Sujdea


□TAC 08/2013


BORDEROU

Foaie de capat

Lista de semnaturi

Borderou

A. PIESE SCRISE

 • 1. Date generale

 • 2. Descrierea investiției

  • 2.1. Situația existenta a obiectivului investiției

  • 2.2. Concluziile raportului de expertiza tehnica

 • 3. Date tehnice aie investiției

  • 3.1. Descrierea lucrărilor de baza si a celor rezultate ca necesare de efectuat in urma realizării lucrărilor de baza

  • 3.2. Descrierea lucrărilor de modernizare

  • 3.3. Consumul de utliitati

 • 4. Durata de realizare si etapele principale

 • 5. Costurile estimate aie investiției

 • 6. Indicatorii de apreciere a eficientei economice

 • 7. Sursele de finanțare ale investiției

 • 8. Estimări privind forța de munca ocupata prin realizarea investiției

 • 9. Principalii indicatori tehnico-economid al Investiției

  • 9.1. Valoarea totala (INV)

  • 9.2. Eșalonarea investiției

  • 9.3. Durata de realizare

 • 10. Avize si acorduri de principiu

B. PIESE DESENATE

A0

Plan de încadrare In zona

Al

Plan de situație

A2

Plan parter - existent

A3

Plan acoperiș terasa - existent

A4

Plan secțiuni - existent

AS

Plan fațade principala si posterioara - existent

A6

Plan fațade laterale - existent

A7

Plan parter - propus

A8

Plan acoperiș -propus

A9

Plan secțiuni -propus

A10

Plan fațade principala sl posterioara -propus

AII

Plan fațade laterale -propus

R1

Plan șarpanta

R2

Secțiune șarpanta

R3

Secțiune șarpanta

 • 1. DATE GENERALE

  • 1.1. Denumirea obiectivului de Investit!! :

  • 1.2. Amplasamentul :


 • 1.3. Titularul investiției :

 • 1.4. Beneficiarul investiției :

 • 1.5. Elaboratorul proiectului:

 • 1.6. Faza de proiectare:


REABILITAREA SEDIU DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU

Județul Bacau

Municipiul Bacau

str. Ștefan cel Mare nr. 17A Bacău

MUNICIPIUL BACAU-DIRECTIA DE

ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU

CHELARU GRUP S.R.L.

D.A.L.I.


 • 2. DE SCRIE REA INVESTIȚIEI

  • 2.1. DESCRIEREA GENERALA A LUCRĂRILOR

Obiectul prezentei documentat!! tehnlco-economlce este :

• servicii de proiectare pentru obiectivul Reabilitare Sediu Direcției de Asistenta Sociala a Mundplulul Bacau:

 • • estimarea cantltatli sl a volumului de lucrări necesare pentru a permite beneficiarului selectarea executantllor si încheierea contractelor de execuție a lucrărilor de reabilitare;

 • • constituirea documentației care sta la baza execuției lucrărilor de construcții In privința condițiilor minime ce trebuie indeplinlte in vederea asigurării cerințelor prevăzute in Legea 10/1995 - actualizata In 2007 - rezistenta mecanica si stabilitate * securitate la Incendiu

 • - igiena, sanatate sl mediu - siguranța in exploatare - protecție împotriva zgomotului

 • - economie de energie sl Izolare termica.

CATEGORIA DE IMPORTANTA A CLĂDIRII: ”C" construcție de Importanta normală (conform HGR nr. 766/1997) sl CLASA "IU" DE IMPORTANTA (conform Normativului P100-1/06).

Indici spațiali al Investiției:

CONSTRUCȚII

Ac m2

Ad m2

Au m2

A loc / nr.

camere

POT

CUT

Existente

604.67

604.67

534.25

430.43/16

78.83%

0.78

înălțimea construcțiilor propuse (în m):

înălțime maximă (fata de C.T.N.)

8.17 m

înălțime la streașină (fata de C.T.N.)

3.20 m

Volumul construcției

3694.94 mc

Numărul de niveluri: Parter

Clădirea studiată are gradul de rezistență la foc I (conform normativului P118/99).

Valoarea estimativa a investiției; 477.860 lei, din care TVA 92.490 iei .

Oportunitatea Investiției:

Tema lucrării reprezintă reabilitarea construcției (a acoperișului), refacerea amenajărilor Interioare cat si exterioare afectate de Infiltrații, Igenizarea întregului sediu,înlocuirea sl completarea plăcilor decorative din tavanul fals, inlocuirea Instalațiilor sanitare,refacerea instalației electrice a clădirii.

 • a) Amplasamentul

Clădirea este amplasata pe un teren cu suprafața de 767.00 mp, situat In Intravilanul Municipiului Bacau, strada Ștefan cel Mare nr.l7A, teren aflat în folosința beneficiarului conform documentației cadastrale 71572 .

Clădirea are regim de înălțime : P înalt.

Pe acest amplasament există o construcție cu funcțiunea de Sediu Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau la care se vor derula lucrări de reabilitare.

 • •  Situarea terenului față de străzile adiacente - strada Ștefan cel Mare;

 • •  Distanțele minime ale construcțiilor fața de vecinătăți - clădirea este alipita la nord cu o alta clădire Asociația ROM STAR.

■ Clădirea are următoarele vecinătăți:

 • •  la nord - Asociația ROM STAR;

 • •  la est - trotuar - teren domeniu public;

 • •  la sud - trotuar * teren domeniu public;

 • •  la vest - teren domeniu privat - Municipiul Bacau.

 • b) Topografia

Suprafața amplasamentului este plana, aproape orizontala.

Suprafața teren

Suprafața construita


At^ - 767,00 mp;

Aeotntruita = 605,00 mp;

 • c) Clima sl fenomenele naturale

Zona aparține sectorului de climă temperat - continentală, deasupra acestei regiuni pătrunzând cu ușurință atât lama cât șl vara masele de aer din est - sud est, nord vest.

Principalele date climatice sunt:

 • •  temperatura medie multlanuala: 9,2° C;

 • •  nr. mediu anual de zile cu îngheț 126;

 • •  nr. mediu anual de zile de vara 86;

 • •  media cantltatilor anuale 550-600 mm/mp;

 • •  nr. anual zile cu ninsoare 25-30;

 • •  nr. anual zile cu strat de zapada 40-80;

Evaluarea acțiunii vântului asupra construcțiilor. CR1-1-4/2012, amplasamentul se caracterizează prin o presiunea dinamică a vântului având IMR 50 de ani, qb= 0,6 kPa Limita adâncimii de Îngheț este situata între 80 șl 90 cm, conform standardului Romanesc -STAS 6054-77 (Teren de fundare. Adâncimi maxime de îngheț. Zonarea teritoriului României).

Zona de risc natural - Inundații, cantitatea maxima de precipitații in 24 ore 150-200 mm, amplasamentul fiind ferit de pericolul inundării In condițiile unul regim pluviometric normal;

Conform CR 1-1-3 - 2005, amplasamentul se afia in zona cu valoarea caracteristica a incarcarli pe sol cu zapada s0,k=2,5 kN/m2

 • d) Geologia, hidrologie, sesmlcitatea

Din punct de vedere geomorfologlc, amplasamentul cercetat se gaseste la nivelul terasei Inferioare a râului Bistrița - unitate reprezentata din punct de vedere geologic prin depuneri fin sedimentare, argile prafoase-nislpoase cu caracteristici geotehnlce variabile, de grosimi diferite, urmat de un orizont grosier bine dezvoltat (pietriș cu bolovanls sl nisip). întreg complexul este de varsta cuaternara, dispus discordant peste formațiuni mal vechi argllo-marnoase, miocene, ce constituie fundamentul semlstancos al regiunii.

Amplasamentul are stabilitatea generala asigurata , terenul nefilnd afectat de degradări erozive sau alunecări de teren active.

Hldrogeologic, zona este caracterizata de prezenta unui strat acvlfer cantonat In orizontul aluvionar grosier din baza teraselor, la adâncimi cuprinse Intre -1,50 sl -6,0 m de la CTN. Conform Indicativ CR 1-1-3.2005, „Cod de proiectare. încărcare cu zapada", amplasamentul se afla in zona cu valoarea caracteristica a încărcării pe sol s0>k=2,5kN/m2.

Conform Indicativ NP 082-04 „Cod de proiectare. încărcare din vânt", amplasamentul se afla In zona cu viteza caracteristica v=35m/s sl presiunea de referința a vântului gv=0,5 kPa.

Conform SR 11100/1-9 amplasamentul este situat în zona de grad 8(opt) seismic, Iar conform P100-1/2006 în zona de calcul sesmlc "C" caracterizată de următorii parametrii seismici: ag * 0,28; Tc = 0,7sec.

 • 2.2. DESCRIEREA SITUAȚIEI EXISTENTE

Clădirea a fost construita In baza proiectului nr.32/1966 de DSAPC Bacau sl Intitulat "Complex Comercial Partizanul" .Ulterior odata cu realizarea Ansamblului de locuințe Ștefan cel Mare etapa IIB s-a întocmit un proiect de reamenajare cu nr.25/1984 de către Institutul de Proiectări Județean Bacau . începând cu 2004 In baza Hotararll Consiliului Local nr.201 din 30.08.2004 a fost aprobata darea In administrarea Direcției Publice de Asistenta Sociala Bacau In vederea stabilirii sediului social. Tot In baza aceleiași hotararl a fost aprobat sl amenajarea sl recompartlmentarea Interioara a clădirii pentru asigurarea funcționarii In condiții normale a actlvitatll D.A.S. Bacau.

Clădirea propusa pentru reabilitare a fost realizata In anul 1966, In regim de înălțime P, proiectul s-a numit Inițial „Complex Comercial Partizanul", Iar in timp construcția sl-a schimbat denumirea In „Complex Comercial Blcazul" cu funcțiunea de alimentație publica. Ultima funcțiune data clădirii este Imobil de birouri prin amenajarea sediului Direcția de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau, schimbarea funcțiunii s-a făcut prin recompartlmentarl Interioare fara a fi afectata structura de rezistenta.

Infrastructura este formata din fundații Izolate rigide tip bloc sl cuzlnet sub stâlpi si fundații continue sub pereți alcătuite dlntr-un bloc de beton simplu sl o elevație cu o centura din beton armat la partea superioara.

Structura de rezistenta a fost proiectata In varianta structura mixta compusa din pereți portant! din zidărie de cărămidă si cadre din beton armat monolit.

Sunt trei tipuri de cadre :

- Cadru tip I - 4 bucatl cu o deschidere de 14,00m sl una de 6,20m In axele :

3w a w c/r c| e" f //“ t ttJ            t

-  Cadru tip II - o bucata cu o dechidere de 14,00 m situata in axul „2"

-  Cadru tip III - o bucata In axul „7" Intre „B" sl „D".

Planseul peste parter este la cote diferite (+3,20 partea posterloara; +4,90 partea sudica sl +5,50 zona centrala), executat din beton armat monolit armat cu bare Independente din otel OL38, Iar placa are grosimea de 8cm.

P th 04/2013- faza DAL1

Pag,8/29


Pe zona centrala s-a realizat un luminator cu structura din cadre de beton armat cu rigle frânte sl placa de beton armat de 8 cm grosime.

Acoperișul este tip terasa nedrculabila cu invelitoare din membrane bituminoase cu strat suport din beton de panta.

Starea actuala a clădirii este una deteriorata si necesita lucrări de reabiiitare.lnfiitratllie produse In urma scurgerii apelor meteorice prin acoperișul de tip terasa cu Invelitoare bituminoasa a determinat apartitia mucegaiului pe tavane si pereți si distrugerea tencuielii in numeroase locuri atat la interior cat si la exteriorul clădirii.

Investigațiile făcute asupra Imobilului împreuna cu reprezentanții Direcției Publice de Asistență Socială Bacău au constatat următoarele:

u9


&


9

U

3


Pag. 10/29I n a

D

9 a o# a

n o

i a

|t

a [j a

!

iDin punctul de vedere ai cerințelor esențiale de calitate ale legii 10/1995 actualizata in 2007, se constata următoarele:

 • a) rezistenta mecanica si stabilitate;

Des! a fost o lipsa a lucrărilor de întreținere a terasei imobilului, nu a fost afectata stabilitatea fundației terenului si nici a imobilului. Rezistenta in timp si durabilitatea imobilului nu au fost afectate In timp si nici capacitatea portantă a clădirii.

 • b) securitate ia Incendiu;

Se constata necesitatea completării Iluminatului de siguranța cu:

 • •  Iluminat pentru drculatle;

 • •  iluminat pentru panica.

 • c) igiena, sanatate si mediu;

Datorita deteriorărilor ia nivelul terasei si a ineficientei sistemului de preluare a apelor pluviale nu se poate asigura evacuarea apelor meteorice la nivelul terasei existente fapt ce a condus la degradări ale finisajelor.

 • d) siguranța In exploatare;

In prezent datorltaJJpsei unui sistem de preluare a apelor pluviale eficient in condiții de precipitații intense, apele meteorice statloneaza la nivelul terasei periclitând siguranța desfășurării activi tatii. Construcția șarpantei va aduce imobilului un grad ridicat In exploatare .

 • e) protecție împotriva zgomotului;

Nu e cazul

 • f) economie de energie si izolare termica.

Nu e cazul

Valoarea de Inventar a imobilului este de 1.068.797 lei.

 • 2.2. Concluziile expertizei tehnice

In raportul de expertiza realizat ia comanda Serviciului Public de Asistenta Sociala Bacau , de către S.C. PROVEX S.R.L.Bacau , au fost analizate doua scenarii :

 • •  Scenariul 1 - prevede realizarea șarpantei cu excepția zonei actualului luminator unde se poate păstră sistemul de izolație bituminoasa. In pianul posterior șarpanta va pomi de la baza ferestrelor existente. Rezulta o panta foarte redusa ce conduce ia masuri severe privind montarea invelltoril.

 • •  Scenariul 2 - prevede realizarea unei șarpante supraînălțate Incluzând si zona luminatorului. In planul posterior se poate executa șarpanta de la nivelul aticului cu condiția realizării unor luminatoare in structura șarpantei in dreptul actualelor ferestre.

Realizarea șarpantei In oricare din variante se poate fac cu pstrarea actualelor straturi din structura terasei. Lucrările propuse nu afecteaza capacitatea portanta a clădirii.

 • 3. DATE TEHNICE ALE INVESTIȚIEI

Raportul de expertiza întocmit de PROVEX SRL concluzionează Impunerea soluției de tip șarpanta In condițiile In care actualul sistem conduce la infiltrarea apelor pluviale.

Varianta 2 din expertiza prevede realizarea unei șarpante supralnaitate care sa cuprindă si zona luminatorului iar in pianul posterior se poate executa șarpanta de la nivelul aticului.

După executarea șarpantei va fi necesar:

 • •  refacerea amenajariilor interioare cat sl exterioare afectate de Infiltrații;

 • •  igenizarea întregului sediu;

 • •  zugrăvirea cu var lavabll atat la interior cat si la exteriorul clădirii;

 • •  înlocuirea sl completarea plăcilor decorative din tavanul fals;

 • •  înlocuirea instalațiilor sanitare;

 • •  refacerea instalației electrice a clădirii ;

 • 3.1, Descrierea lucrărilor de baza

Se va menține destinația clădirii: sediul Direcției de Asistenta Sociala -clădire de birouri, precum si compartimentarea spatiilor interioare în forma existenta găsită ia releveu.

 • 3.1.1. Lucrări construire șarpanta

Se propune înlocuirea acoperișului tip terasa nedrculabila cu o șarpanta din lemn ecarlsat si invelitoare din tabla. Conform expertizei tehnice întocmite de expert tehinc Ing. Grapa Constantin lucrările propuse nu afecteaza capacitatea portanta a clădiri.

Pentru construirea șarpantei va fi necesar ca magazia S=8.36mp din spatele clădirii sa isi schimbe destinația in rampa.

Straturile din structura actualei terase se vor desface si se va realiza o șarpanta supralnaitata cu Invelitoare din tabla.

Șarpanta s-a proiectat in mai multe ape cu rezemarl pe scaune si imbinari dulgheresti.

Practic se vor realiza doua șarpante, una pe zona centrala si pe latura estica cu invelitoare din tabia tip țigla si una pe latura vestica (fațada posterioare) Intr-o singura apa cu invelitoare din tabla lisa. Aceasta soluție s-a Impus datorita faptului ca imobilul are pe latura nordica un alt proprietar, acesta avand pe fațada sudica ferestre. Pentru a nu bloca aceste ferestre s-a impus soiutia cu șarpanta intr-o singura apa cu panta mica de 5 grade sl invelitoare din tabla ilsa.

Pianseul de pe zona vestica de ia cota +3,20 se termina cu o consola cu deschiderea de 2,00m cu o nervura pe vârful consolei. In aceasta zona se observa fisuri aple plăcii si aticului cat si o consolidare superficiala cu staipl metalici Impanati sub nervura de beton armat. Din acest motiv cat si din motivul de asigurare a unei pante minime a șarpantei posterioare s-a impus necesitatea dezafectării acestei console.

Consola se va dezafecta îngrijit pe porțiuni, practicandu-se niște găuri (cu mașina rotopercutoare) langa peretele de zidărie aferent si dezafectare pe bucăți agatate in cârligul macaralei.

Intere axele „D" si „E" se va realiza un cadru din lemn, compus dintr-o talpa cu secțiune de 12x12 cm, ancorata de elevația de beton armat de la cota ±0,00, staipl din iemn de raslnoase ecarisate si pane de iemn cu secțiunea 12x16 cm, contravantuite in plan vertical cu contraflse din iemn.

Elementele șarpantei (tălpi) se vor ancora de structura existenta (pianseui de beton armat de peste parter) cu ancore chimice pentru asigurarea stabilitatli ansamblului structural ai șarpantei.

Pentru realizarea șarpantei sunt necesare efectuarea următoarelor lucrări:

 • -  desfacerea integrala pana la placa de beton a straturilor terasei

 • -  ancorarea tălpilor șarpantei de structura cu ancore chimice in zona grinzilor si centurilor

 • *  contravantuirea șarpantei pe ambele direcții cu contrafise in planul scaunelor si contravantulrl transversale cu clești.

 • *  In zona luminatorului se varealiza rezemarea centrala, cu o cosoroaba avand secțiunea de 12x12 cm, rezemata pe cadrele frânte prin Intermediul unui scaun nou creat din beton armat. Scaunul este proiectat astfel :

 • -  se vor ancora tije filetate M10/50 cm cu ancore chimice

 • -  se va bucearda grinda de beton pana ia dezvelirea capătului superloar al etrierlior.

 • -  se vor monta 3 armaturi longitudinale 08 PC52 legate cu etrlerl 06 OB37 si se va betona cu beton de clasa C20/25 cu agregate mărunte 0-8mm, acordandu-se atentle compactării betonului.

Șarpanta proiectata este propusa cu rezemarl pe scaune si îmbinări duigheresti.

Soluțiile de Intervenții propuse (închiderea teraselor cu șarpanta din lemn) coroborat cu descărcarea pianseului de elementele tarasei existente (hldoizoiatie bituminoasa, beton de panta, termoizolatie) nu influențează in sens negativ ansamblul structural ai clădirii.

CONCLUZIE

Lucrările propuse - realizarea unei șarpante integrale din lemn de raslnoase cu elemnete ecarlsate sl Ignifugate cu contravantulrl dispuse după doua direcții ortogonale - au asigurate stabilitatea sl rezistenta la solicitări statice sl dinamice.

 • 3.1.2. Lucrări reabilitare sediu

După executarea șarpantei se vor realiza lucrări de refacere a instalației electrice deteriorate, de refacere a amenajărilor interioare si exterioare deteriorate, de Igenizare in întregime a sediului, de înlocuire a instalațiilor sanitare ale balior, de refacere a amenajărilor acestora , de înlocuire parțiala a tavanului fals, de zugrăveli cu var lavabll.

Birou director-refacerea pereților afectat) de mucegai, înlocuirea plăcilor decorative deteriorate sau lipsa a tavanului fals, igienizarea biroului

Birou Flnanciar-Contabii - refacerea tavanului, a pereților afectat! de mucegai, a tencuielii deteriorate si igienizarea biroului;

Birou Oficiu Juridic- igienizare birou;

Hol acces Oficiu Juridic, Birou Flnaciar-Contabli, Director sl Baie l-refacerea tencuielii deteriorate si Igienizarea holului;

Sala Mare-refacerea pereților afectat! de mucegai, înlocuirea piadior decorative deteriorate sau iipsa a tavanului fals, igienizarea in totalitate a acesteia;

Saia Mica - înlocuirea plăcilor decorative deteriorate sau lipsa a tavanului fals, igienizarea in totalitate a acesteia;

Birou Sef Asistenta Sociala - refacerea pereților afectat! de mucegai si igienizarea in totalitate a acestuia;

Birou registratura - refacerea pereților afectat) de mucegai, refacerea tencuielii deteriorate si igienizarea in totalitate a acestuia;

Birou Centrala Telefonica - refacerea pereților afectat! de mucegai, refacerea tencuielii deteriorate si igienizarea in totalitate a acestuia;

Birou Casierie - refacerea pereților afectat! de mucegai, refacerea tencuielii deteriorate si igienizarea in totalitate a acestuia;

Birouri dezafectate(2) - refacerea pereților afectat) de mucegai, refacerea tencuieli) deteriorate si igienizarea in totalitate a acestuia;

Hoi acces Registratura, Centrala Telefonica, Casierie, Administrativ, Birouri dezafectate(2) - refacerea pereților afectat! de mucegai, refacerea tencuielii deteriorate sl igienizarea In totalitate a acestuia, înlocuirea pardoselii din linoleum cu gresie;

Grupuri sanitare -înlocuirea Instaiatilior sanitare , a gresiei, faianței, reparații sl igienizare, înlocuirea ușilor;

Hol acces grupuri sanitare - refacerea pereților afectat! de mucegai, refacerea tencuielii deteriorate si igienizarea in totalitate a acestuia, înlocuirea pardoselii din iinoieum cu gresie;

LUCRĂRI PROPUSE SPECIALITATEA INSTALAȚII SANITARE

Aceasta documentație cuprinde la nivel DTAC, instalațiile Interioare pentru:

 • •  reparații ia legaturile de apa rece si apa calda de consum ia obiectele sanitare;

 • •  reparații ia racordurile de canalizare la obiectele sanitare;

 • •  înlocuire obiecte sanitare defecte;

 • •  dezafectare Instalație de utilizare gaze naturale

P th 04/2013- faza DAU                                                                        Pag.17/29

Documentația nu cuprinde :

 • •  reparații coloane canalizare;

 • •  instalație distribuție apa rece si apa calda;

Instalația de apa rece

Se vor efectua lucrări de reparații a Instalației de apa rece, urmând a se realiza următoarele lucrări:

 • •  lucrări refacere legaturi apa rece la obiectele sanitare;

 • •  lucarl de reparații si refacere trasee la circuitele de distribuție aie apei reci;

Racordarea obiectelor sanitare se va face cu tronsoane verticale si/sau orizontale aparente la înălțimile necesare cu țeava si fitinguri din polipropilena 25x4,2 mm, prevăzute cu robinet! sferici de trecere pentru Izolare.

Țeava si fitlnguriie din polipropilena se vor imblna cu sudura prin polifuzlune.

Fixarea traseeior de țevi se va face cu cleme sau bride pentru diametru eterlor de 25 mm, montate cu șuruburi prinse In dibiurl de plastic, dispuse la 50 cm. înaintea oricărei schimbări de direcție sau a unei armaturi se vor monta cleme sau bride suplimentare.

Bateriile vor fi racordate cu racorduri flexibile ’A" la robinet! coltari de trecere prevazutl cu filtru de !A".

Robinet)! coltari vor fi montat) la distante care sa nu permită întinderea sau strangularea racordului flexibil.

Instalația Interioara de canalizare menajera

Se vor efectua lucrări de reparații a instalației de canalizare, urmând a se realiza următoarele lucrări:

 • •  lucrări de reparații si refacere a legaturilor de canalizare ia obiectele sanitare;

 • •  iucari de înlocuire sifoane ale obiectelor sanitare;

 • •  lucrări de înlocuire trasee de colectare a scurgerilor de la obiectele sanitare;

 • •  lucrări de reparații aie sifoanelor de pardoseala.

Traseele si legaturile la canalizare aie lavoareior si pisoarelor se vor executa din tuburi din PP sau PVC, montate cu mufa si garnitura.

Racordurilor vaselor de WC se va face cu racorduri flexibile cu 0110 mm si iungume maxima de 350 mm, pentru trasee maqi lungi se va folosi tuburi din PP sau PVC 0110 mm, montate cu mufa sl garnitura.

Se vor desfunda traseele de scurgere sl slfoanele de pardoseala.

Se vor înlocui grătarele sifoanelor de pardoseala cu gratare noi.

Flecare lavoar sau pisoar va fi prevăzut cu sifon corespunzător cu depunere, racordurile de scurgere fiind de diametrul corespunzător prevăzut In specificațiile tehnice ale furnizorului. Nu se vor folosi in ioc de sifoane racorduri flexibile.

Toate ramificațiile orizontale vor fi la unghiuri de minim 60°, racordurile verticale vor fl cu cot sl ramificație cu unghiuri de 45°, schimbările de direcție se vor face cu doua coturi de 45°.

Obiecte sanitare

Se vor efectua lucrări de reparații sl/sau completare a obiectelor sanitare, urmând a se realiza următoarele lucrări:

 • •  lucrări de înlocuire baterii si ventile de scurgere ale obiectelor sanitare;

 • •  lucrări de înlocuire sl/sau completare ale dotărilor cu obiecte sanitare;

Bateriile lavoarelor sl plsoarelor vor fi cromate cu comanda pneumatica pentru limitarea consumului, doar pentru apa rece.

Se vor înlocui toate armaturile de descărcare ale bazinelor vaselor de WC.

Ventllele de scurgere vor fi din alama cromate.

Racordurile de apa rece, apa calda ale obiectelor sanitare vor fi prevăzute cu robinet! sublavoar coltar cu filtru de Vi".

Dezafectare Instalații de utilizare gaze naturale

In prezent clădirea are In dotare o instalație de utilizare gaze naturale, executat din țeava din otel, montata aparent.

Datorita faptului ca in prezent căldură este asigurata prin furnizarea de agent termic de la CET SA Bacau, aceasta Instalație se va dezafecta.

Dezafectarea se va face după întreruperea furnizării gazelor de la robinet) de branșament, prin demontarea legăturii din cutia PRM. Țevile sl armaturile se vor demonta prin taierea cu scule de mana si/sau desfacerea îmbinărilor cu filet.

LUCRĂRI PROPUSE SPECIALITATEA INSTALAȚII ELECTRICE

Clădirea este racordata printr-un BPMT, din rețeaua de distribuție E-On Moldova din zona. Instalația de distribuție este formata dlntr-un tablou electric general (TEG) sl 2 tablouri electrice locale (TEI, TE2). Circuitele de distribuție sunt din cabluri CYY.

Instalații electrice pentru Iluminat sl prize

Circuitele electrice sunt realizate astfel:

 • •  pentru iluminat conductor Fy 1,5 mmp;

 • •  pentru prize conductor Fy 2,5 mmp.

 • •  pentru alimentare aparate aer condiționat din cablu CYY, de diferite secțiuni;

Corpurile de iluminat folosite sunt:

 • •  corpuri de Iluminat cu 1, 2 sau 4 surse de Iluminat fluorescente de tip FIRI, FIRA sl FIA;

 • •  corpuri de Iluminat cu surse de Iluminat cu Incandescenta de 40, 60, 75 sl 100 W;

Datorita Infiltrațiilor de la nivelul terasei se vor executa lucrări de reparații ce constau:

 • •  verificări circuite iluminat sl prize, Inluzand măsurători ale rezistentei Izolației;

 • •  înlocuire aparataj (prize, comutatoare, întrerupătoare);

 • •  înlocuire corpuri de Iluminat sl/sau surse de iluminat fluorescente sl balast;

■ înlocuire surse de Iluminat cu Incandescenta cu surse de iluminat economice.

Datorita lucrărilor pentru realizarea acoperișului sunt necesare următoarele lucrări:

 • •  demontare/montaj unitatl aer condiționat;

 • •  demontare circuite de alimentare aparate aer condiționat si refacerea acestora;

 • •  demontare coloane de alimentare tablouri electrice sl refacerea acestora.

Se vor executa Instalații de Iluminat de siguranța, astfel:

 • •  montaj corpuri de Iluminat destinate Iluminatului de siguranța pentru evacuare sl circulație;

 • •  montaj corpuri de iluminat destinate Iluminatului de siguranța împotriva panicii. Nivelurile de Iluminare realizate sunt cele proiectate Inițial se vor păstră deci puterile existente la corpurile de iluminat.

Comanda Iluminatului se face local prin întrerupătoare si comutatoare amplasate conform planurilor.

Amplasarea corpurilor de iluminat pentru Iluminatul de siguranța se face In conformitate cu planurile anexate, acestea vor fi alimentate din circuitele de Iluminat existente.

Instalații electrice de curentl slabi

In încăperile unde se executa lucrările exista trasee si aparataj ale unor Instalații de curenti slabi.

Pentru realizarea lucrărilor din prezentul proiect beneficiarul va trebui sa solicite firmelor autorizate care au prolectat/executat aceste Instalat!! sa demonteze/remonteze aceste Instalat!!.

3.3. Consumul de utilitati

 • •  apa pentru utilitati

  97,00 mc ;

  5,00 kwh ;


 • •  energie electrica

4. DURATA DE REALIZARE SI ETAPELE PRINCIPALE

Durata de realizare

3 luni

• lucrări de construire șarpanta

2 luni

• lucrări de reabilitare sediu D.A.S.

1 luna

In Anexa 1 este prezentat un grafic de eșalonare a lucrărilor

5. COSTURILE ESTIMATIVE ALE INVESTIȚIEI


5.1. Valoarea totala cu detalierea pe structura devizului general


din care


C+M


lucrări de construire șarpanta


lucrări de reabilitare sediu D.A.S


477.860,00 lei

374.380,00 lei

194.200,00 lei;

180.180,00 lei;In Anexa 2 este prezentat Devizul General al investiției.


 • 5.2. Eșalonarea costurilor coroborate cu graficul de realizare a Investitei;

lucrări de construire șarpanta

2 luni


lucrări de reabilitare sediu D.A.S.

1 lunaII


 • 6. INDICATORII DE APRECIERE A EFICIENTEI ECONOMICE

Având in vedere natura actlvitatll desfășurate in Imobil (servicii de asistenta sociala) aprecierea eficientei economice a Investiției, se face din perspectiva asigurării unei reduceri a costurilor privind Igienizările Imobilului sl a unei durate mal lungi Intre intervențiile la elementele constructive (acoperiș sl Instalat))).

Din datele furnizate, In ultimii 3 ani (2011-2013) s-au cheltuit cu intervențiile asupra Imobilului cca. 57.500 lei, din care doar pentru reparații la hldrolzolatîa terasei, aproximativ 33.500 lei. Datorita conformației actuale a acoperișului, s-a constatat ca reparațiile efectuate nu au putut rezista o durata îndeajuns de lunga la pătrunderea apei din intemperii.

Analiza eficientei se va face ținând cont de următoarele:

 • •  indicatorul principal de evaluare va fi costul Intervențiilor pentru reparații, considerate ca venit net;

 • •  pentru simplificarea calculului nu s-au considerat celelalte venituri conexe (subvenții, taxe, etc.);

 • •  anul darii In folosința 2009;

 • •  durata de viata normata 40 ani;

 • •  valoarea actuala de Inventar a imobilului este 1.068.797 lei ;

 • •  valoarea Investiției este 385.708 lei;

 • •  rata de actualizare este de 5%.

Ținând cont de valoarea costurilor cu Intervențiile de reparație asupra imobilului am considerat ca prin realizarea investiției se vor realiza următoarele reduceri ale costurilor:

 • •  33.500 lei pentru reparații ale acoperișului, o data la 3 ani;

 • •  25.000 lei pentru reparații de alta natura (Igienizări, Instalații, etc.) datorate Ineficientei acoperișului;

 • •  6458 lei (cca. 12%) costuri cu energia termica, datorate noii soluții de acoperiș;

Asa cum se poate vedea din calcul valoarea actualizata neta devine pozitiva după o durata de 9 ani, avand in vedere ca orizontul de calcul pentru acest tip de investit!! este de regula 20 ani se considera ca Investiția este eficienta din punct de vedere economic.

Anul

Cost de investiție (Ci) (valori nominale)

IAF

Valoarea actualizata a costului de investiție (DCI)

Venituri nete (VN) (valori nominale)

Valoarea actualizata a veniturilor nete (DVN)

Anul de calcul pentru actualizarea veniturilor nete

IAF pentru actualizarea veniturilor nete

Valoarea actualizata a veniturilor nete din momentul realizfiril acestora (DVNF)

1

385.368 00

0,95

367.017,14

0,00

0,00

2

0,91

0,00

64.958,00

58.918,82

1

0,95

61.864,76

3

0,86

0,00

64.958,00

56.113,16

2

0,91

58.918,82

4

0,82

0,00

64.958,00

53.441,11

3

0,86

56.113,16

5

0,78

0,00

64.958,00

50.896,29

4

0,82

53.441,11

6

0,75

0,00

64.958,00

48.472,66

5

0,78

50.896,29

7

0,71

0,00

64.958,00

46.164,44

6

0,75

48.472,66

8

0,68

0,00

64.958,00

43.966,13

7

0,71

46.164,44

9

0,64

0,00

64.958,00

41.872,51

8

0,68

43.966,13

Total fara TVA

385.368,00

|] 367.017,14

519.664,00

399.845,12 [1

419.837,37


3C            OO


 • 7. SURSELE DE FINANȚARE A INVESTIȚIEI

• Bugetul Serviciului Public de Asistență Socială Bacău cheltuieli de capital

din care

C+M

 • •  lucrări de construire șarpanta

 • •  lucrări de reabilitare sediu

  477.860,00 lei,

  374.380,00 lei

  194.200,00 lei;

  180.180,00 lei;


 • 8. ESTIMĂRI PRIVIND FORȚA DE MUNCA OCUPATA PRIN REALIZAREA INVESTIȚIEI

număr de locuri de munca create In faza de execuție: număr de locuri de munca create in faza de operare:

25 locuri


- nu e cazul;


PRINCIPALII INDICATORI TEHNICO-ECONOMICI AI INVESTIȚIEI

9.1. Valoarea totala(INV),inclusiv TVA(mii lei)

477.860,00 le! ;

9.2. Eșalonarea investiției (an 1)

477.860,00 lei;

9.3. Durata de realizare :

3 luni

10. AVIZE SI ACORDURI DE PRINCIPIU

 • 10.1.  Certificat de urbanism

 • 10.2.  Aviz sanatatea populației

 • 10.3.  Aviz securitate la Incendiu

 • 10.4.  Acord de mediu

 • 10.5.  Acord Inspectoratul de Stat In Construcții

 • 10.6.  Acord vecin nord

 • 10.7.  Dovada de luare in evidenta O.A.R. Bacau


  362/01.10.2013

  13028/07.10.2013

  252/13/SU/BC/23.10.2013

  9730NA1924/08.10.2013

  34785/30.10.2013

  FN/06.11.2013

  2632/29.10.2013


B. PIESE DESENATE

AO

Plan de încadrare in zona

Al

Plan de sltuatle

A2

Plan parter - existent

A3

Plan acoperiș terasa - existent

A4

Plan secțiuni - existent

AS

Plan fațade principala si posterloara - existent

A6

Plan fațade laterale - existent

A7

Plan parter - propus

A8

Plan acoperiș -propus

A9

Plan secțiuni -propus

A10

Plan fațade principala si posterloara -propus

AII

Plan fațade laterale -propus

R1

Plan șarpanta

R2

Secțiune șarpanta

R3

Secțiune șarpanta

Grafic pentru realizarea lucrărilor

Luna

1

2

sapt.

1

2

3

4

6

7

8

9

10

11

12

13

Organizare de șantier

Lucrări de desfaceri, demolări

Lucrări de realizare șarpanta

1 - - - -

Lucrări arhitectura

Lucrări de instalații sanitare

Lucrări de instalații electrice

OBIECTIV:

Beneficiar: Proiectant:

Executant:


Reabilitare sediu Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau

Direcția de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau

Chelaru Grup SRL Bacau

Proiect: Reabilitare Sediu Direcția de nr: 4/201 Asistenta Sociala a            3

Municipiiul Bacau

Planșa: Faza DAU               nr: A1-A

15 Faza: DAU

DEVIZUL GENERAL

Anm.Nr, ?


privind cheltuielile necesare realizării

Reabilitare sediu Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau

in mii lei/mii euro la cursui 4,44 Iei/euro din data de 08.11.2013                    Conform H.G. nr. 28 din 2008


Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor de cheituleil

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (inclusiv TVA)

MII iei

Mii euro

Mii iei

Mii iei

Mii euro

1

2

3

4

5

6

7


CAPITOL 1

Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea terenului


1.1

Obținerea terenului

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

1.2

Amenajarea terenului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

1.3

Amenajări pentru protecția mediului si aducerea ia starea inițiala

0,00

0,00

0,00

0.00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 1

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


CAPITOL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utiiitatiior necesare obiectivului


2     Cheltuieli pentru asigurarea utiiitatiior necesare

obiectivului

0,00

0,00

0,00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOLUL 2

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00


CAPITOL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica3.1

Studii de teren

2,40

0,54

0,58

2,98

0,67

3.2

Taxe pentru obținerea de avize, acorduri si

0,30

0,07

0,07

0,37

0,08

autorizații

3.3

Proiectare sl Inginerie

31,13

7,01

7,47

38,60

8,69

3.4

Organizarea procedurilor de achiziție

0.50

0.11

0,12

0,62

0,14

3.5

Consultanta

0,00

0.00

0,00

0,00

0,00

3.6

Asistenta tehnica

4,50

1,01

1,08

5,58

1,26

TOTAL CAPITOLUL 3

38,83

8,74

9,32

48,15

10,84

(

ZAPITOL4


Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1

Construcții si instalații

297,46

66,96

71,39

368,85

83,03

4.2

Montaj utilaje tehnologice

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.3

i

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.6

Active necorporale

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 4

297,46

66,96

71,39

368,85

83,03

CAPITOL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

4,46

1,00

1,07

5,53

1,24

5.1.1

Lucrări de construcții

4,46

1,00

1,07

5,53

1.24

5.1.2

Cheltuieli conexe organizării șantierului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

52

Comisioane, cote, taxe, costul creditului

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

44,62

10,04

10,71

55,33

12,45

TOTAL CAPITOLUL 5

49,08

11,05

11,78

60,86

13,70

a

3

C

3


DEVIZUL GENERAL: Reabilitare sediu Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau

1                      2                         3          4         5         6          7


CAPITOL 6 Cheltuieli pentru probe tehnologice si teste sl predare la beneficiar

6.1 Pregătirea personalului de exploatare

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

6.2 Probe tehnologice si teste

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL CAPITOLUL 6

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL GENERAL:

385,37

86,75

92,49

477,86

107,57

din care: C+M

301,92

67,96

72,46

374,38

84,27


3

o

!•

9

9J

J

S

1


Executant


Director Generat, /


fCHELAPU GRUP

1/ SR.L

V/j »cku • N,A j


OBIECTIV: OBIECTUL: Beneficiar.

Proiectant Executant:


Reabilitare sediu Direcției de Asistenta Sociala a Proiect Reabilitare Sediu Direcția de nr: 4/201

Municipiului Bacau

Asistenta Sociala a

3

Lucrări de construire șarpanta

Municipilui Bacau

Direcția de Asistenta Sociala a Municipiului

Planșa: Faza DAU

nr: A1-A

Bacau

15

Chelaru Grup SRL Bacau

Faza: DAU

DEVIZUL OBIECTULUI

ANEXA Nr, 6


Lucrări de construire șarpanta

in mii lei/mii euro la cursul 4,44 lei/euro din data de 08.11.2013                   Conform H.G. nr. 28 din 2008

Nr. crt

Denumire

Valoare (fara TVA)

TVA

Valoare (Inclusiv TVA)

MII lei     Mii euro

Mii lei

MII lei

MII euro

1

2

3        4

5

6

7

i. Lucrări de construcții si instalații

4.1.1

[0010.2.1] Lucrări de șarpanta si invelitcare

154,30       34,73

37,03

191,33

43,07

TOTAL I.:

164,30      34,73

37,03

191,33

43,07

ii. Montaj

TOTAL fl.:

0,00 0,00

0,00

0,00

6,00

Iii. Procurare

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice si funcționale cu montaj

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.4

Utilaje fara montaj si echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL iii.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL:

154,30

34,73

37,03

191,33

43,07■j

1 *■


G

a

[■


OBIECTIV: OBIECTUL:

Beneficiar: Proiectant

Executant


Reabilitare sediu Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau

Lucrări de reabilitare sediu

Direcția de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau

Cheiaru Grup SRL Bacau


Proiect: Reabilitare Sediu Direcția de nr: 4/201

Asistenta Sociala a Munlclpiiui Bacau

3

Planșa:

Faza DAU

nn A1-A

Faza:

DAU

15


DEVIZUL OBIECTULUI


AHfXANr.Ș


Lucrări de reabilitare sediu

In mii iei/mii euro la cursul 4,44 iei/euro din data de 08.11.2013

Nr. crt.


Denumire


Valoare (fara TVA)


Conform H.G. nr. 28 din 2008 TVA Valoare (Inclusiv TVA)


MII lei Mii euro MII lei MII lei Mii euro

3          4         5         6          7

I. Lucrări de construcții sl Instalații


4.1.2

[0010.3.1] Lucrări de arhitectura

105,94

23,85

25,43

131,37

29,57

4.1.3

[00Î 0.3.2] Lucrări de instalații sanitare

17,91

4,03

4,30

22,21

5,00

4.1.4

[0010.3.3] Lucrări de instalații electrice

19,31

4,35

4,63

23,95

5,39

TOTAL 1.:

143,16

32,23

34,36

177,52

39,96

II. Montaj

TOTAL li.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

Iii. Procurare

4.3

Utilaje, echipamente tehnologice sl

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

funcționale cu montaj

4.4

Utilaje fara montaj sl echipamente de transport

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

4.5

Dotări

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL iii.:

0,00

0,00

0,00

0,00

0,00

TOTAL:

143,16

32,23

34,36

177,52

39,961

I

1

1i

9

9

n

9

O

n?

o


VIZAT

O.C.P.I. Bacau


L-35-54-B-d-1-ll


D[1 [!

I

1 a
Proiectant general: SC CHELARU GRUP SRL Bacau

J4/259/22.03.2012 CUI 29951551


Verificator/Expert


Nume


Semnătura


CerințaReferat/ Expertiză nr. /Dala


BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA BOGDAN MARIAN TIMIDE Str. Maramureș, nr.11, Bacau


SPECIFICAȚIE Sef proiect" Verificat


Proiectat


NUMEBeneficiar Municipiul Bacau (Direcția de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau)

Amplasament»» Ștefan cel Mare, nr. 17A, Bacau

Titlu proiect Reabilitare Sediu Direcției de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau


Titiui planșei: Plan incadrare in zona


Pr.Nr. 4/2013


Faza: PALI Planșa

A0566100iîMu4r

Bloc locuințe


VIZAT O.C.P.I. BACAU


h = 350m


Bloc locuințe

P+8

h = 31.B0m


Scara A 1


Bloc locuințe

P+7

h = 24.80 m


" P h = 3.5


Bloc locuințe

P+7 Scara C h = 24.40 m


Nota.

 • - Coordonate X. Y - Sistem de proiecție STEREO 70

 • - Cota Z - Plan de referința Marea Neagra


Parcai» (Nr cad 71572)

Nr.

Pcl

Coordonat» pctrto conur

lungind laturi oaM)

X(m|

Ylm|

1

566106.056

646756.743

3.777

2

566107813

646782,336

0.210

3

566109014

646762277

16571

4

566111.111

546772384

2566

5

566113503

646771.626

7.460

a

566115.760

848778,759

3449

7

566119.087

646777.748

4.161

8

566120286

646781.72S

1.960

9

566110.412

646782300

3.810

10

566119.529

646785.943

22.936

11

566097.600

646782663

0640

12

566007.412

848792051

4 896

13

566092.729

648793.486

22.031

14

566068.274

646772422

0.894

15

566065.631

646771.645

6.381

16

566063.751

646765.613

23.913

S(Nccad 71572)»7B7mp P*11B.677m


J<CAu.

--—

Verificalor/Expcrt

Nume

Semnătura

Cerin{a

RcftWrSpcri izi nr. /Data

BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA BOGDAN MARIAN TIMIDE Str. Maramureș , nr.11, Barau

Beneficiar Municipiul Bacau (Direcția de Asistenta Sociala a Municipiului Bacau)

Ampiasamentstr. Ștefan cel Mare. nr. 17A, Bacau

Titlu proiect Reabilitare Sediu Direcției de Asistente Sodaia a Municipiului Bacau

Pr.Nr. 4/2013

SPECIFICAȚIE

NUME

^NAȚURA

scara:

Faza:

Sef proiect

Arii. B. M. Timirfe

!Ț?l:500

Titiui planșei: Plan de situație

DALI

Verificat

Ing. D. Apostica

•» data:

Planșa

Proiectat

Ittfi.E. Olaru

2013

Al
rrrr rrr

rrri rrrrrrr -rrn rrrrrrn -rrn rrrrrr -rrnn-rrrr -rrn rrrrrr —rn ixrr^r


-rrrirrrrr r rrmM-itrn -rrri rrrrrrr -rrn rrrrrr} -rrri rrrrrrg -rrn rrrrrrg -rrri rrrrrrr -rrri rrrrrrr rrrri rrrrrrr rrri rrrrrrg rrn rrrrrrg rrrr rrrrrrit rrri rrrrrrg rrrri rrrrrrr -rrn rrrrrrr ■rrrrrrr rrrrl rrrn rrr rrrn rri M^rrrrr rrr, rrrrrr -rrri rrrrrri -rrn rrrrrrr rrn rrrrrrr -rrri rrrrrrr ~rri rrrrrrg grf TEwrrg rri rrrrrrit


rrrr rrrg ■rrrn ----g d


rrri n rrri rl rrn rl. ... rrrr r rrrrn -rrrrrrrrrn -rr ri rrrrrrr rrrn rrrrrrn Frrri FR=rrrr---

rrrn rrrrrrg -rrn rrrrrrg -rrn rrrrrrit -rrri rrrrrrit -rrn rrrrrrr -rrn rrrrrrr -rrn rrrrrrr rrrn rr rrrrg

rrn rrrrrrd ri rrrrrrit n rrrrrrit rri rrr rrrr rrri rrrrrrr ~rrri rrrrrrr -rrn rrrrrrg ■rrrr rrrrrrd -rrn rrrrrrg -rrn rrrrrrit rn rrrrrrr--

-rrn rrrrrrr -rrn rrrrrrr -rrri rrrrrrn -rrri rrrrrrg ■rrn rrrrrrg -rrn rrrrrr?


-rrn rrrrrrr ■rrr r r r rrrr -rrrr rrrrrrr


k

Secțiune longitudinala - existent -CHfe'LARU GAup


MBOHCMa I NUMB «a ArtiB.M.SECȚIUNI - existent -


PrJfr. 42013

Fațada posterioara - existent

 • 1. Terasa - beton armat

 • 2. Var alb

 • 3. JgheaWburian tabla zlncata

 • 4. Tamp(arte PVC cutare alba S.InveBtoare carton bttumatFațada principala - existent -

 • 1. Tencuiala decorativa aodu culoare brun-roscat

 • 2. Var alb

 • 3. Akicobond culoare gri 4Tamplarta PVC cutare alba S.lnvelltoare carton bttumatCHELAfly (iflup SAL

J >CAU • nOiA.NfA


i

FAȚADA PRINCIPALA Si t POSTERIOARA-«datam- iII
 • 1. Tencuiala decorativa soclu culoare brun-roscat

 • 2. Var alb

 • 3. Tamplarie PVC culare alba


Fațada lateral dreapta - existent


 • 1. Tencuiala decorativa soclu culoare brun-roscat

 • 2. Var alb

 • 3. Tamplarie PVC culare alba

 • 4. Scândura culoarea lemnului


Fațada lateral stanga - existent

Proiectant general: SC CHELARU GRUP SRL Bacau J4/259/22.03.2012 CUI 29951551iCHELAIvJ

s.n.t.

3 »CĂ'>-      ,||A

--țz"


BIROU INDIVIDUAL DE ARHITECTURA BOGDAN MARIAN TIM1UE Str. Maramureș, nr.11, Bacau

SPECIFICAȚIE

NUME

Sef proiect

Arh. B. M. Timilie

Verificat

I±g. D. Apost'ca

Proiectat

Ine. E. Olani

- M -L

scara:


1:100 data: 2013


Beneflctb.':   Munkțjrtul Secau (0 hn&ctfa de Astetonta Sodeîa a

Municipiului Bacau)

Amplesosnentstr. Ștefan cel Mare, nr. 17A, Bacau

TMu proiect Reabilitare Sediu Direcției de Asistenta Sociala a MuMdplulul Bacau


Titlul planșei: FAȚADE LATERALE - existent -


Pr.Nr. 4/2013


Faza: DAU


Planșa

A6