Hotărârea nr. 350/2013

Hotărârea nr.350 din 29.11.2013 Hotărâre privind modificarea si completarea HCL nr. 68 din 20.03.2013 pentru aprobarea documentatiei tehnico - economice, faza documentatie de avizare a lucrarilor de interventie (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finantare, pentru obiectivul de investitii : "Reabilitare termica a blocului de locuinte, str. Republicii, nr. 54 scarile A si B, Bacau".

mâniaHOTĂRÂRE

privind modificarea si completarea HCL nr. 68 din 20.03.2013 pentru aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare, pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Republicii, nr. 54 scările A si B, Bacau”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 29.11.2013;

Având in vedere:

-Referatul nr.8718/21.11.2013 al Direcției Tehnice;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr.8719/21.11.2013; -Raportul compartimentului de resort înregistrat cu nr.8720/21.11.2013

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 631/28.11.2013 al Comisiei de specialitate nr.l și nr. 632/28.11.2013 al Comisiei de specialitate nr.2, favorabile;

-Hotararea Consiliului Local nr.l 1/29.01.2013 privind finanțarea execuției lucrărilor de intervenție pentru creșterea performantei energetice a blocurilor de locuințe, prin lucrări de reabilitare termica, in cadrul Programului Operațional Regional 2007-2013, Axa prioritara nr.l, domeniul major de intervenție 1.2 „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”;

-Hotararea Consililui Local nr.68/20.03.2013 pentru aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico - economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare,pentru obiectivul de investiții: „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. Republicii, nr. 54 scările A si B, Bacau” ;

-Prevederile art. 44 (1) din Legea nr. 273/2006 privind finanțele publice locale,cu modificările si completările ulterioare;

-Ordonanța de Urgenta nr. 18/2009, actualizata, privind creșterea performantelor energetice a blocurilor de locuințe;

-GHIDUL SOLICITANTULUI, pentru domeniul de intervenție 1.2 : „Sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ”;

-Ordinul MDRT/MAE/MFP nr.2368/1058/1501/2012 privind aprobarea categoriilor de cheltuieli eligibile pentru domeniul major de intervenție,sprijinirea investițiilor în eficiența energetică a blocurilor de locuințe ” din cadrul Axei prioritare 1 a Programului Operațional Regional 2007-2013;

-Prevederile art. 47 si art. 117 Ut. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicata și actualizată;

In temeiul art. 36(2) lit. „b”, alineatul (4) Ut. „d” si art. 45(2) Ut.”a” din Legea 215/2001 privind administrația publica locala repubUcata și actualizată;

HOTĂRĂȘTE :

Art.l. - Se aproba modificarea si completarea HCL nr. 68/20.03.2013 privind aprobarea documentației tehnico - economice, faza documentație de avizare a lucrărilor de intervenție (D.A.L.I), indicatorilor tehnico — economici, faza proiect tehnic (PT), bugetului proiectului inclus in cererea de finanțare,pentru obiectivul de investiții; „Reabilitare termica a blocului de locuințe, str. RepubUcii, nr. 54, scările A, B Bacau”, in sensul înlocuirii Anexei nr. 3 reprezentând BUGETUL PROIECTULUI, cu Anexa nr.3 revizuita, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.2. - Celelalte prevederi ale HCL nr. 68/20.03.2013, ce nu sunt in contradicție cu prevederile prezentei hotarari, sunt si raman in vigoare.

Art3, - Hotararea se comunica Direcției Tehnice, Direcției Economice si Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, din cadrul Primăriei Municipiului Bacau.


NR. 350

DIN 29.11.2013

P.OJM, CFL/ R.TJEx.l/Ds.I-A-2
ROMÂNIA

,          ANEXA NR. 5

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

LA HOTARAREA NR.'JSO DIN 29.11.2013


BUGETUL PROIECTULUI "Reabilitare termica bloc str. Republicii nr. 54, scara A, B, Municipiul Bacau, Județul Bacau”


Nr. crt

Denumirea capitolelor țl subcapitolelor

CHCLTUIEU NOUGiBlLe, inclusiv TVA

CHELTtAEUEL 10 F

TOTAL EUGIWL

TOTAL- lei

Baza

TVA eligibila

1

2

3

4

5

6«4*5

7

1

Cap.1 • CheltuMI pentru proiectare si asisten

titehnl

1.1

Obținerea de avize, acorduri fi autorizații

1,240.00

0.00

0.00

0.00

1,240.00

1.2

Proiectare ți Inginerie

5,704.00

0.00

0.00

0.00

5,704.00

1.3

Consultantă

o.oo

0.00

0.00

0.00

1.4

Asistenți tehnfcd

9,600.00

2,304.00

11,904.00

11,904.00

TOTAL CAPITOL 1

6,944.00

9,600.00

2,304.00

11,904.00

18,848,00

1 . '1

2

GnpJI* CheltuMI pentru investiția de haz*

2.1

ConstrucțH ți Instalații

72,332.36

421,546.52

101,175.96

522,742.46

595,074.84

2.1.1

Proiectul 1 (RepuMIdl 54)

72,332.36

421,566.52

101,175.96

522,742.48

595,074.84

TOTAL CAPITOL 2

72,332.36

421,566.52

101,175.96

522,742.48

595,074.04

3

Cdp.3 - Cheltuieli privind or mizarea de șantier

3.1

Organizarea de țantier

14,400.00

3,456.00

17,856.00

17,856.00

3.1.1

ConstrucțH ți Instalații oferente organizării da jantler

12,000.00

2,880.00

14,880.00

14,880.00

3.1.2

Cheltuieli conexe organizării de șantier

2,400.00

576.00

2,976.00

2,976.00

3.2

Cote legale

0.00

■, 0.00

0.00

0.00

TOTAL CAPITOL 3

0.00

14,400.00

3,456.00

17,856.00

17,856.00

4

Cap.4 • Cheituieil pentru Informare si publicitate

4.1

Informare fi publicitate

0.00

9,600.00

2,304.00

11,904.00

11,904.00

TOTAL CAPITOL 4

0.00

9,600.00

2,304.00

11,904.00

11,904.00

5

Cap.S • Alto cheituMI neetlgiblle

5.1

Alte cheltuieli neeilglblte, Inclusiv diverse șl neprevăzute

70,320.40

0

0

0

70,320.40

TOTAL CAPITOL 5

70,320.40

0.00

0.00

0.00

70,320.40

1

1

! TOTAL GENtRAL

149>596.76

i

455,166.31

I

109,139.96

i

564,406.48

'714,003.24


NIL

SURSE DE FINANȚARE*

VALOARE-

CRT.

leFcuTVA

I

Valoarea totali a cererii de finanțare, din care:

714,003.24

a.

Valoarea neeligibilă, inclusiv TVA aferent

149,596.76

b.

Valoarea eligibili

564,406.48

n

Contribufla proprie a solicitantului (UAT), din care:

375,359.35

a.

Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile, inclusiv pentru AP (40%)

225,762.59

b.

Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile, inclusiv TVA aferent, inclusiv pentru AP

149,596.76

m

ASISTENȚĂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ (60%)

338,643.89


Din cart, co ia ASOCIAȚIEI DE PROPRIETARI (AP)


a

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile eligibile (20%)

112,881.30

b

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru locuințe (20%)

29,919.35

c

Contribuția Asociației de proprietari la cheltuielile neeligibile pentru spatii cu alta de ini le (100%)

0.00

TOTAJ

contribuție AP (lei cu TVA)

142,800.65CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIUA

fu