Hotărârea nr. 35/2013

Hotărârea nr.35 din 27.02.2013 Hotărâre privind constituirea la nivelul municipiului Bacau a "Comisiei Locale de ordine publica" si abrogarea HCL nr.12/31.01.2011.

HOTĂRÂRE

privind constituirea la nivelul municipiului Bacau a

„Comisiei Locale de ordine publica” si abrogarea HCL nr. 12/31.01.2011

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere: -Prevederile art.28 si art.29 din Legea nr. 155 din 15.07.2010 a Poliției Locale;

-Prevederile H.G. nr.1332 din 29.12.2010, privind aprobarea Regulamentului-cadru de organizare si funcționare a Politiei Locale;

-Prevederilor art. 47 și art. 117, lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizata,

-Prevederile H.C.L nr.ll din 31.01.2011 privind organizarea si funcționarea Politiei Locale a Municipiului Bacau;

-Referatul nr.961 din 18.02.2013 inaintat de Politia Locala a Municipiului Bacau;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

în temeiul art. 36 alin.(2) lit.a), alin.(6) lit.a) punctul 7 și art.45(l) și (5) din Legea 215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă constituirea la nivelul municipiului Bacau, a „Comisiei locale de ordine publica”, organism cu rol consultativ.

Art.2. - Se aproba componenta „ Comisiei Locale de ordine publica”, după cum urmeaza:

 • • Primarul municipiului Bacau-Romeo Stavarache

 • • Viceprimarul Municipiului Bacau - Mihai Sustac

 • •  Șeful Politiei Municipiului Bacau-cms. sef de Politie Puscasu Vasilc

 • •  Șeful Politiei Locale a Municipiului Bacau - Relu Mardare

 • •  Secretarul municipiului Bacau - Ovidiu Nicolae Popovici

 • •  Consilier local - Birzu Ilie

 • •  Consilier local - Bogatu George

 • •  Consilier local - Neculai Nechita

 • •  Consilier local - Manolache Cristinel

Art.3. - Modul de funcționare a „Comisiei locale de ordine publica”, este stabilit prin Regulamentul de organizare si funcționare al acesteia, conform Anexei, parte integranta din prezenta hotarare.

Art.4. - Cu data prezentei hotarari se abroga H.C.L nr. 12/31.01.2011 privind constituirea la nivelul municipiului Bacau a „ Comisiei locale de ordine publica”.

Art.5. - Hotararea va fi comunicata Politiei Locale a municipiului Bacau, precum si tuturor persoanelor nominalizateJ       "          hotarare.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVICL^

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

anexa

LA HOTĂRÂREA NR.   DIN 27.02.2013

REGULAMENTUL de organizare si funcționare al COMISIEI LOCALE DE ORDINE PUBLICA

Art.l. La nivelul municipiului Bacau se organizează si funcționează Comisia Locala de Ordine Publica, care este un organism cu rol consultativ.

Art.2. Comisia Locala de ordine publica este constituita din :

 • •  Primarul municipiului Bacau-Romeo Stavarache

 • •  Viceprimarul Municipiului Bacau - Mihai Sustac

 • •  Șeful Politiei Municipiului Bacau-cms. sef de Politie Puscasu Vasile

 • •  Setul Politiei Locale a Municipiului Bacau-Relu Mardare

 • •  Secretarul municipiului Bacau-Ovidiu Nicolae Popovici

 • •  Consilier .local-Birzu Ilie

 • •  Consilier local-Bogatu George

 • •  Consilier local-Neculai Nechita

 • •  Consilier local -Manolache Cristinel

Art.3.Sedintele Comisiei Locale sunt conduse de primar.

Art.4.COMISLA LOCALĂ :are.următoarele atribuții:

 • a) asigura cooperarea dintre instituțiile si serviciile publice cu atribuții in domeniul ordinii si al siguranței publice la nivelul unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale; .....

 • b) avizeaza proiectul regulamentului de organizare si funcționare a politiei locale;

 • c) elaborează proiectul planului de ordine si siguranța publica al unitatii/subdiviziunii administrativ-teritoriale, pe care il actualizează anual; t .

 • d) analizeaza periodic activitățile de menținere a ordinii si siguranței publice la nivelul unitatii/subdiviziunii adminisțrativteritoriale si face propuneri pentru soluționarea deficientelor constatate si pentru prevenirea faptelor care afecteaza climatul social;

 • e) evalueaza cerințele specifice si face propuneri privind necesarul de personal al politiei locale;

 • f)  prezintă autoritarii deliberative rapoarte anuale asupra modului de îndeplinire a . prevederilor planului de ordine si siguranța publica al unitatii/subdiviziunii . administrativ-teritoriale. In baza concluziilor desprinse din analizele efectuate,

propune autorităților administrației publice locale inițierea unor proiecte de hotarari prin care sa se prevină faptele care afecteaza climatul social. .

Art.5. Secretariatul Comisiei Locale este asigurat de. persoane cu atribuții in acest sens din aparatulde specialitate al primarului.                        ..       ..

Art.6.Comisia Locala de Ordine Publica se reunește in ultima zi de miercuri, a fiecărui trimestfu ^sediul Prim^ei Miînrcroralui Bacau sau ori de .cate ori este. necesar, la ăprirtiitilui sau. a unei tteîriîhfifrnumarul consilierilor locali.CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI