Hotărârea nr. 348/2013

Hotărârea nr.348 din 29.11.2013 Hotărâre privind premierea elevilor, studenţilor şi cadrelor didactice din unităţile de învăţământ  bacauane, care au obţinut rezultate deosebite în anul şcolar 2012-2013.

HOTĂRÂRE


privind premierea elevilor, studenților și cadrelor didactice din unitățile de învățământ bacauane, care au obținut rezultate deosebite în anul școlar 2012-2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 29.11.2013;

Având în vedere:

J Referatul nr.8749/21.11.2013 al Serviciului Cabinet Primar avand la baza adresele înaintate de către toate unitățile de invatamant din Municipiul Bacau;

S Expunerea de motive nr. 8807/22.11.2013 a Primarului Municipiului Bacău;

J Raportul nr. 8808/22.11.2013 al compartimentelor de specialitate;

S Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 625/28.11.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 626/28.11.2013 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 627/28.11.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

J Hotărârea Consiliului Local Bacău nr.318/2005 prin care s-a aprobat instituirea „Premiului de Excelență” primului elev din fiecare liceu și primului student din universitățile bacauane;

/Hotărârea Consiliului Local Bacău nr.323/31.10.2013 privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor, studenților si cadrelor didactice din unitățile de invatamant din Municipiul Bacau, care obțin rezultate deosebite in activitatea desfășurata pe parcursul unui an scolar/universîtar;

/Prevederile Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

/ Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, actualizată;

/ Prevederile art.47 și art.l 17 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata;

In baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „d”, art. 36 (6) lit. „a” punct. 1 și art.45(2) lit.”a” și (5) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă alocarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău , a sumei de 390.500 lei în vederea premierii elevilor, studenților și cadrelor didactice din unitățile de învățământ băcăuane, care au obținut rezultate deosebite în anul școlar 2012-2013, precum si pentru plata impozitelor si contribuțiilor aferente acestor premii si organizarea festivităților de premiere, structurate astfel:

 • 1. - suma de 115.170 lei în vederea premierii elevilor și profesorilor îndrumători care au obținut premii,mențiuni si medalii la Olimpiadele Naționale și Internaționale, în anul școlar 2012-2013.

Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr. 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 2. - suma de 37.500 lei în vederea premierii elevilor absolvenți ai clasei a VIII- a care au terminat anul școlar 2012 - 2013 cu media generală 10 (zece).

Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr. 2 parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 3. -suma de 4.000 lei în vederea premierii elevilor absolvenți ai clasei a XII-a care au obtinut media 10 (zece) la bacalaureat in sesiunea iulie 2013.

Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr.3 parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 4. - suma de 15.700 lei în vederea premierii celor mai buni elevi în anul școlar 2012 - 2013 din fiecare liceu - colegiu din municipiul Bacău.

Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr.4 parte integrantă din prezenta hotărâre

 • 5. - suma de 22.900 Iei în vederea premierii directorilor si directorilor adjuncti / profesori de colegii/licee din municipiul Bacău care s-au evidențiat în managementul educațional și dezvoltarea instituțională în anul școlar 2012-2013.

Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr.5, parte integranta din prezenta hotărâre.

 • 6. - suma de 15.000 lei în vederea premierii directorilor de scoli gimnaziale din municipiul Bacau care s-au evidențiat in managementul educațional si dezvoltare instituționala în anul școlar 2012- 2013.

Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr.6 parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 7. - suma de 10.495 lei în vederea premierii cadrelor didactice din invatamantul preșcolar care au obtinut cele mai bune rezultate in promovarea proiectelor si parteneriatelor educaționale în anul școlar 2012- 2013.

Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr.7 parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 8. - suma de 8.000 lei în vederea premierii profesorilor de colegii/licee din municipiul Bacau care au obtinut cele mai bune rezultate in promovarea proiectelor si parteneriatelor educaționale in folosul comunității bacauane în anul școlar 2012- 2013.

Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr.8 parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 9. - suma de 8.490 Iei în vederea premierii profesorilor din școlile cu clasele I-VIII din municipiul Bacău, care au obținut cele mai bune rezultate in promovarea proiectelor si parteneriatelor educaționale in folosul comunității bacauane, în anul școlar 2012- 2013.

Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr.9 parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 10. - suma de 14.400 lei în vederea premierii elevilor și profesorilor îndrumători de la Palatul Copiilor Bacău care au obținut premii la nivel național și internațional în anul școlar 2012- 2013.

Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr. 10 parte integrantă din prezenta hotărâre.

 • 11. - suma de 6 000 RON în vederea premierii celor mai buni studenți în anul universitar 2012-2013 de la Universitatea “Vasile Alecsandri” din Bacău și Universitatea “ George Bacovia” din Bacău.

Tabelul nominal cu cei premiați este prevăzut în Anexa nr.l 1 parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art,2-Suma va fi suportată de la Capitolul „învățământ ”.

Art.3.-Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, Universității „George Bacovia” din Bacău, Universității „Vasile Alecsandri” Bacău precum si tuturor persoanelor interesate si va fi adusa la cunoștința publica in condițiile legii.

CONSILIERI: COSMA ELENA * TIMOFTE PAUL-VALER BÎRZUILIE

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU N1COLAE-OVIDIU POPOVICI
4

l

NR. 348

DIN 29.11.2013

N.O.P., C.FU R.TJEx.I/Ds.I-A-2

românia

ANEXA NR.1

LA HOTARAREA NR. DIN 29.11.2013


județul bacău

CONSILIUL LOCAL BACĂU

Elevii și profesorii care au obținut premii, mențiuni și medalii la Olimpiadele Naționale și Internaționale în anul școlar 2012-2013

Nr. crt

Unitatea de învățământ

Elev

Clasa

Olimpiada / Concursul

Premiul

Profesor coordonator

Sumă elev

dumă profesor

1

Rujan Anca

XII

Internațională - Limba Latină

II

Neculau Florentina

2500

2500

2

Rujan Anca

XII

Internațională - Limba Latină

Premiu Special

Neculau Florentina

0

0

3

Rujan Anca

XII

Limba Latină

I

Neculau Florentina

0

0

4

Bacoiu Diana-Mădălina

XII

Religie Catolică

I

Budău Angela

1200

1200

5

Ghervase Irina Mădălina

X

Religie Catolică

I

Budău Angela

1200

0

6

Plotogea Laura Diana

IX

Limba Latină

I

Neculau Florentina

1500

0

7

Știrbu Ciprian

X

Matematică

II

Lazăr Lucian

1200

1200

8

Știrbu Ciprian

X

Matematică

Medalie de Aur

Lazăr Lucian

0

0

9

Mazăre Alexandru Ștefan

XI

Limba Germană

III

Herdu Oana

1000

1000

10

Matei Dănuț Gabriel

IX

Informatică

Mențiune

Chelba Maria

700

11

Matei Dănuț Gabriel

IX

Informatică

Medalie de Aur

Chelba Maria

0

0

12

Dărăuță Raluca

IX

Matematică

Mențiune

Lazăr Lucian

700

0

13

Dărăuță Raluca

IX

Matematică

Medalie de Argint

Lazăr Lucian

0

0

14

Colegiul Național "Gheorghe Vrănceanu"

Plotogea Laura Diana

IX

Limba Latină

Mențiune

Neculau Florentina

0

0

15

Sandu Roxana

X

Limba Latină

Mențiune

Neculau Florentina

700

0

16

Sandu Roxana

X

Limbi Clasice

Mențiune

Neculau Florentina

0

0

17

Radu Ștefana

IX

Limba Latină

Mențiune

Neculau Florentina

700

0

18

Bujor Ioana

XI

Limba Latină

Mențiune

Neculau Florentina

700

0

19

Stoleru Alina Nicoleta

X

Religie Ortodoxă

Mențiune

Leonte Constantin

500

500

20

Costea Teodora

XI

Chimie

Mențiune

Onică Stela

700

700

21

Marin Georqiana

X

Chimie

Mențiune

Rosenschein Mariana

700

700

22

Stoian Marius Constantin

XI

Chimie

Mențiune

Rosenschein Mariana

700

0

23

Rățoi Răzvan

VI

Fizică

Mențiune Specială

Curbăt Florin

700

700

24

Popa Cretina

IX

Fizică

Mențiune Specială

Gîrtu Valentin

700

700

25

Umbrărescu Georqe

IX

Chimie

Mențiune Specială

Onică Stela

700

0

26

Vîrfan Alexandra

XII

Limba Latină

Premiu Special

Neculau Florentina

700

0

27

Sîrbu Iustin

X

Matematică

Medalie de Argint

Lazăr Lucian

300

0

28

Grosu Iustina

IX

Matematică

Medalie de Bronz

Lazăr Lucian

200

0

29

Geanqu Călin

IX

Informatică

Medalie de Bronz

Măraineanu Lăcrămioara

200

200

30

Boronea Anna Elisa

IX D

Limba Germană

1

Irascu Ingrid

1500

1500

31

Pertu Draqoș Ștefan

XII G

Tehnologia Informației

1

Lazăr Ingrid Elena

1500

1500

32

Bostan Ștefana Andreea

XA

Limba Latină

1

Ifrim Adrian

1500

1500

33

Colegiul Național "Vasile

Fercu Gabnela

XIE

Religie Catolică

1

Cojan Loredana

1200

1200

34

Aiecsandri"

Tudor Alexandra Adriana

IXJ

Limba Italiană

II

Popa Elena Dana

1200

1200

35

Știrbu Andreea

XI H

Olimpiada Sportului Școlar -Fotbal

100

36

Pătrățianu Bianca Elena

IX D

li

Danțiș lonuț

100

1000

37

Mitocani Andreea

XG

100

38

Andronic Andra

XG

100

39

Poroșnicu Bianca

XG

100

40

Marin Ana Maria

IX A

100

41

Ladaru Georgiana

XH

100

42

Gavrilă Maria Mirabela

XH

100

43

Dochițoiu Andreea

XE

Olimpiada Sportului Școlar-

II

100

44

Bucur Simona

IX A

Fotbal

100

45

Trefaș Alina Georgiana

XD

100

46

Grigore Delia

IX D

100

47

Stratulat Cnstina Elena

IXA

100

48

Cazanu Laura

IX E

100

49

Colegiul National "Vasile Alecsandri"

Șerban Daniela

IX E

100

50

Nuțu Georgiana

XH B

Limba Latină

III

Ifrim Adrian

1000

0

51

Bostan Ștefana Andreea

XA

Limba Latină

Premiu Special

Ifrim Adrian

0

0

52

Bostan Ștefana Andreea

XA

Limbi Clasice

Premiu Special

Ifrim Adrian

0

0

53

Doru Diana Florina

XIIC

Economie

Premiu Special

Boambă Călin Leon

700

700

54

Popa Ioana

XI C

Istorie

Premiu Special

Cruceanu Lucian Viorel

700

700

55

Anei Andrei Constantin

XIC

Geografie

Mențiune Specială

Badiu Măricel

700

700

56

Biliuță Anca

XIIE

Geografie

Mențiune Specială

Badiu Măricel

700

0

57

Doru Diana Florina

XIIC

Economie

Mențiune Specială

Boambă Călin Leon

0

0

58

Cancel Sorana

XII B

Psihologie

Mențiune Specială

Chelaru Elena

700

700

59

Comorașu Georgiana-Mădălina

XC

Limba Franceză

Mențiune Specială

Grintescu loan

700

700

60

Cobuz Andrei

XF

Informatică

Medalie de Bronz

Cojocaru Laura Elena

200

200

61

Olaru Antonia

VI

Religie Catolică

I

Cojan Loredana

1200

0

62

Brunhuber Severin

VIII

Coregrafie

II

Baicu Simona

1000

1000

63

Caloianu Mihail

IX

Pian

II

Ghiută Dorin

1000

1000

64

lorga Doris Andreea

X

Oboi

II

Stancu Emil

1000

500

Colegiul National de Artă "George Apostu"

Erhan Cornelia

500

65

Chirilă OctaviarvDan

X

Raut

III

Baicu Dorel

700

350

Erhan Cornelia

0

66

Zaharia Alexandru

XI

Arhitectură

Mențiune

Geliman lullana

500

500

67

Drăgoi Ana Eliza

X

Percuție

Mențiune Specială

Asofiei Dan

500

250

Erhan Cornelia

0

68

Vraciu Paula Elena

X

Studii Teoretice Muzicale

Mențiune Specială

Dumitriu Gheorghe

500

500

69

Albert Fabian-Costel

XII D

Religie Catolică

II

Ignat Cristian

1000

1000

70

Bișog lonuț

XE

Religie Catolică

II

Săboanu Anton

1000

1000

71

"Sf. losif

David Eduard-Cristian

XID

Religie Catolică

II

Farcaș Cătălin

1000

1000

72

Fechetă Ciprian

IXE

Religie Catolică

II

Farcaș Cătălin

1000

0

73

Gherguț Gabriela

IX C

Religie Catolică

II

Brandiu Silvia

1000

1000

74

Fânaru Andrei-Emanuel

XIID

Informatică

Mențiune

Sichim Cristina

700

700

75

Colegiul National

Fânaru Andrei-Emanuel

XIID

Informatică

Medalie de Argint

Sichim Cristina

0

0

76

"Ferdinand l“

Popa Ștefan

XIE

Informatică

Medalie de Argint

Muraru Crina Cătălina

300

300

77

Mocanu Alexandru

XIE

Fizică

Medalie de Argint

Florescu Dragoș Decebal

300

300

78

Rebegea Amalia

VI B

Informatică

Medalie de Bronz

Ursache Liiiana

200

200

 • 79

 • 80

Colegiul Național Pedagogic "Ștefan cel Mare"

Vidrașcu I. Elena-AJexandra

XIC

Internațională - Limbă Rromani

1

Hârțescu Maneta

2500

2500

Vidrașcu 1. Elena-Alexandra

XIC

Limbă Rromani

1

Hârțescu Maneta

0

0

81

Colegiul Tehnic “Letea"

Drâmbă Alina Elena

XIIC

Discipline Tehnice - Industrie Alimentară

III

Aaniței Paraschiva

230

Canelea Daniela

700

230

Postelnicu Hrisula

230

82

Colegiul Economic "Ion Ghica"

Barbu Georgiana Dana

XIJ

Discipline Tehnice - Turism și alimentare

Mențiune

Botez Elena

100

Creangă Alexandra

500

1 100

Ciorbă Maria

100

llișiu Lavinia

100

Mitrofan Carmen

100

83

Colegiul "Gngore Antipa"

Bracău Ana Maria

XI

Discipline Tehnice - Industrie

Alimentară

Mențiune

Marin Irina

500

165

Farțade Tereza

165

Sandu Manuela

165

84

Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron"

Hajdeu Vasile

XID

Discipline Tehnice - Mecanică

1

Bușcă Lavinia

1200

400

Cristea Carmen

400

Bîrgu Maria

400

85

Obreja Emilian

XII E

Discipline Tehnice - Mecanică

Mențiune

Bușcă Lavinia

500

0

Cristea Carmen

0

Mihaela Cosmescu

125

Bîrgu Maria

0

86

Liceul cu Program Sportiv

Mann-Terinte Adelina

VIII

Olimpiada Sportului Școlar -Badminton

1

Mihai Ion

1200

1200

87

Școala gimnazială "Alexandru loan Cuza"

Tanasov Andrei

VIII c

Interdisciplinară

Mențiune

Coteanu Eugenia

700

230

Popa Floarea

0

Rugină Jana

230

88

Tanasov Andrei

VIII c

Chimie

Mențiune

Popa Floarea

0

700

89

Năiță Marta

VIII E

Religie Catolică

11

Bejenaru Mandea

1000

1000

90

Macovei Ana Roxana

VIII E

Religie Ortodoxă

Mențiune

Andrei Ioana

500

500

91

Chiciu larina

IV B

Cultură Civică

Mențiune Specială

Rotariu Elena

700

700

92

Miclăuș Louisa

IV B

Cultură Civică

Mențiune Specială

Rotariu Elena

700

0

93

Surdu Bogdan

VIII B

Fizică

Medalie de Bronz

Coteanu Eugenia

200

0

94

Școala gimnazială Nr. 10

Drăgan Silvia

VI

Religie Catolică

1

Balint Maricica

1200

1200

95

Țepeș-Greuruș Ana Mana

VI

Educație tehnologică

Mențiune

Boca Luminița

500

500

96

Școala gimnazială

Stoica Roxana Ioana

VI

Limba Română

Premiu Special

Costea Cristina Oltea

700

700

97

"Nicolae lorga"

Stanciu Andreea

VIII

Limba Română

Premiu Special

Marcu Carmen

700

700

98

Școala gimnazială "Mihail

Silion Andra

VI

Religie Catolică

1

Dumea Danisia

1200

1200

99

Sadoveanu”

Fănaru Victor

V

Religie Catolică

11

Dumea Danisia

1000

0

100

Școala gimnazială "Mihai Drăqan"

Dorodici Cristina

V

Religie Catolică

1

Ciuraru Livîu

1200

1200

101

Școala gimnazială "Dr.

Bisoc Andreea

VI

Religie Catolică

III

Pătrașcu Flaviana

700

700

102

Alexandru Șafran"

Antal Vaida Raluca

V

Religie Catolică

Mențiune

Pătrașcu Flaviana

500

0

103

Școala gimnazială "Miron

Costin"

Nae Ana-Maria

VB

Religie Catolică

1

Balint Maricica

1200

0

104

Școala gimnazială

Oancea Maxim

VIIIC

Olimpiada Sportului Școlar-

1

Bostan Mircea

100

1200

105

Cemat Ștefan Bogdan

VIII A

100

106

Atănăsoaei loan

VIIIB

100I

107

Broască lonuț

VUIA

100

108

Hanțaru Dragoș

VIII B

100

109

Doboș Bogdan

VIIIB

100

110

"Constantin Platon"

Sudu Laurențiu Adrian

VUIA

Handbal

1

100

111

Găman Claudiu

VIIIB

100

112

Rusu Dumitru Vlădut

VIIIB

100

113

lonescu Alexandru

VUIA

100

114

Dodiță Răzvan

VIIIC

100

115

Taraș Mihail

VIIIC

100

TOTAL ELEVI:

65.900

TOTAL PROFESORI:

49.270

TOTAL GENERAL:

115.170 lei


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDnJ POPOVICIElevii absolvenți al clasei a Vill-a

care au terminat anul școlar 2012-2013 cu media generală 10 (zece)

Nr. crt

Unitatea de învățământ

Elev

Clasa

Suma

1

Bușteagă Mlhail

VUIA

500

2

Colegiul Național Pedagogic “Ștefan cel Mare"

Cazacu Arina

VUIA

500

3

Dolineanu Mircea

VIII A

500

4

Bot Laura

VIII c

500

5

Solomon Anamaria

VIU c

500

6

Curpănaru Armând loan

VIII B

500

7

Lițcanu illnca

VIII B

500

8

Colegiul Național "Ferdinand I"

Mărăndlci Ioana Ștefanla

VIII B

500

9

Murgu Alexandra

VIII B

500

10

Covaci Vlad Alexandru

VIII A

500

11

Nechifor Elena Georgiana

VIII A

500

12

*

%

Căsăneanu Alexandru lonuț

VIII

500

13

Cojan Bogdan Alexandru

VIII

500

14

Colegiul Național "Vasile Alecsandri”

Lazăr Mihnea ștefan

VIII

500

15

Macovel Monica

VIII

500

16

Mlron Victor Ștefan

VIII

500

17

Pavăl Andreea

VIII

500

18

Colegiul Național de Artă "George Apostu"

Herțanu Cezara

VIII c

500

19

Laslău Andrei

VIII A

500

20

Hîrhul Ema

VIII c

500

21

Școala gimnazială "Constantin Platan"

Nistor Alina Andreea

VIII c

500

22

Salomea loan Teodor

VIII c

500

23

Pascu Medela

VIU B

500

24

Solomon Ștefan Bogdan

VIU B

500

25

Școala gimnazială Nr. 10

Aldea Bianca Ștefana

VIII C

500

26

Dumitru Mihail-Alexandru

VIII C

500

27

loniță Vlad-Dragoș

VIU C

500

28

Sllav Ioana Andrada

VIII A

500

29

Mitrofan Mlhaela

Vilii

500

30

Balint Petruța

VIII B

500

31

Școala gimnazială "Mlhai Drăgan"

Cibotariu Anastasia

VIII B

500

32

Ceobanu Lulza

VIU O

500

33

lancu Dumitra

VIII B

500

34

Popescu Olga

VIU B

500

35

Școala gimnazială "Dr. Alexandru Șafran"

Movilă Bianca Andreea

VIII B

500

36

Bucur Teodor

VIII C

500

37

Dedlu Alexandra Petruța

VUIA

500

38

Drăgoi Anca Elena

VIII A

500

39

Școala gimnazială "Spiru Haref'

Iffim Mana Mădălina

VUIA

500

40

Nicula Adelina Teodora

VIII A

500

41

Nistor Tlberiu Cristian

VUIA

500

42

Vereș Teodora

VUIA

500

43

Adam Codrina-loana

VUIA

500

44

Boronea Ștefan-Andrei

VIU C

500

45

Nicolae Gabriel

VIU c

500

46

Șova Aura-loana-Măndița

VIU c

500

47

Școala gimnazială "Alexandru loan Cuza”

Tanasov Andrei

VIU c

500

48

Apetrel luIla-Georgiana

VIU E

500

49

Bichescu Călina

VIU E

500

50

Macovel Ana-Roxana

VIU E

500

51

Marin Cezara-loana

VIU E

500

52

Școala gimnazială "Alexandru loan Cuza"

Oboroceanu Andra

VIII E

500

53

Păduraru Dana

VIII E

500

54

Popa Sablna-Theona

VIII E

500

55

Popovlcl Ana-Ruxandra

VIII E

500

56

Tocilă Emilia

VIII E

500

57

Școala gimnazială "Miron Costin"

Chirica Laurentiu-lonuț

VIII B

500

58

Eni-Roată Raluca-Elena

VIII B

500

59

Miron Maria

VIII B

500

60

Grecu Adina-Diana

VIII B

500

61

Găgilă Livia-Ștefana

VIII A

500

62

Școala gimnazială "Nicolae lorga"

Stan Raluca Elena

VIII c

500

63

Stanciu Andreea

VUIA

500

64

Școala gimnazială "Ion Creangă"

Ardeleanu Andreea

VUIA

500

65

Armeanu Alexandra Ștefana

VIII A

500

66

Baraboi Smaranda

VUIA

500

67

Burceanu Diana Elena

VUIA

500

68

Cimpoeșu Cătălina Maria

vuia

500

69

Frățilă Ana Ruxandra

vuia

500

70

Gheorghiu Anca Florina

vuia

500

71

Chiper Raluca Ștefana

VIII B

500

72

Petrescu Zamfira Maria

VIII B

500

73

Popescu Gabriela Cezara

VIU B

500

74

Școala Gimnazială "Alexandru cel Bun"

Popovici George David

VIII

500

75

Școaia gimnazială "Mihail Sadoveanu"

Turtușan Maria

VIII B

500

TOTAL: 37.500 lei

COSMA

TIMOFTE PAUL V/ BÎRZU ELLECONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU N1COLAE-O

Elevii absolvenți ai clasei a Xll-a care au obținut media 10 (zece) la bacalaureat în sesiunea iulie 2013


Nr. nrfi

Unitatea de învățământ

Elev

Clasa

Suma

1

Andrioale Ioana Maria

XII F

1000

2

Colegiul Național "Ferdinand I"

Stoica Anca

XIID

1000

3

Vascan Irlna

XIID

1000

4

Colegiul National "Gheorghe Vrănceanu"

Agop Diana

XllG

1000


TOTAL:            4.000 lei
COSMA TIMOFTE PALL BÎRZU


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVlCt-,

_         anexa nr 4

LAHOTARAREANR.^8 DIN 29.11.2013

Cei mai buni elevi în anul școlar 2012*2013 din fiecare colegiu I liceu din Municipiul Bacău

Nr. crt

Unitatea de învățământ

Elev

Clasa

Suma

1

Colegiul Național "Gheorghe Vrănceanu"

Rujan Anca

XII H

1500

2

Colegiul Național "Vaslle Alecsandri"

Boronea Anna Ellsa

IX D

1400

3

Colegiul Național de Artă "George Apostu"

Sabău Adellna

XA

1300

4

Colegiul Național Catolic "Sf. losif

Rătlan Roxana

XI! C

1200

5

Colegiul Național "Ferdlnand I"

Mocanu Alexandru

XIE

550

Popa Ștefan

XIE

550

6

Colegiul Național Pedagogic "Ștefan cel Mare"

Enache Alice

XII F

1000

7

Colegiul Tehnic "Letea"

Chlriac Mădăllna lullana

IXA

1000

8

Colegiul "Henri Coandă"

Petria Paul

XIF

1000

9

Colegiul Economic "Ion Ghlca"

Barbu Georgiana Dana

XIJ

1000

10

Colegiul "Mlhal Emlnescu"

Molsă Andrei

XE

iooâ

11

Colegiul "Grigore Antipa"

Grosu Dlana lullana

IX H

700

12

Colegiul Tehnic "Anghel Sallgny"

Pătrășcanu Sebastian Cristian

XII

700

13

Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron"

Cotea Adriana

XIIC

700

14

Liceul cu Program Sportiv

Crăciun Codrut-lonel

X

700

15

Colegiul Tehnic de Comunicații "N.V. Karoen*

Lazâr Răzvan Gabriel

XII

700

16

Liceul Tehnologic "Petru Rareș”

Turbuc Mădăllna

XB

700

TOTAL: 15.700 lei


/ COSMA ELENA. O TIMOFTEPAI BÎRZU ILIE


Directorii și directorii adjuncți / profesorii de colegii / licee din Municipiul Bacău care s-au evidențiat în managementul educațional și dezvoltare instituțională în anul școlar 2012-2013

Nr. cri

Unitatea de învățământ

Director

Suma

1

Andrei Gabriel

1500

016^1 ui Național LpneorgDe vrairceariu

Popa Marian

500

2

Cautiș Vasiie

1400

uoisgiui Național vasiia Aiscsânon

Aflorel Llllana

500

3

Bîrzu Danleia-Silvla

1300

uoiayiui Național uu niid Latiuiyti Mposiu

Leahu Antoneia

500

4

Coieqiul National Catolic "Sf. losif

Săboanu Anton

1200

5

Coieglui National "Ferdinand 1"

Ceunaș Mariana Gigliola

1100

Iftimescu Otiiia Gabriela

500

6

Colegiul National Pedagogic "Ștefan cei Mare"

Bejan Daniela

1000

Nechita Cora-Mariana

400

Lazăr Florin

400

7

Colegiul T ehnlc "Letea"

Coseraru Vlorel

1000

RaduTanla

400

8

Colegiul "Henri Coandă"

Gărgăun Cătălin Coste!

1000

Maria Rotilă

400

9

Colegiul Economic "Ion Ghica"

Enache Dana

1000

Volcu Cornelia

400

Mate Mihaeia

400

10

Colegiul "Mlhai Eminescu"

Hulea Constantina

1000

Andrioaie Ana-Maria

400

11

Coieglui "Grigore Antipa"

Larger Mircea

700

Blibor Daniela

300

12

Colegiul Tehnic "Anghel Saligny"

Adrian Fuloagă

700

Pădure-Todlrită Gabriela

300

Mocanu Ta ti a na

300

13

Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron"

Gurămultă Mlhai

700

Coriade iuila

300

14

Liceul cu Program Sportiv

Mlhai ion

700

BâzuRetru

300

15

Colegiul Tehnic de Comunicași "N V. Karpen"

Cazacu Emanoii Remus

700

iicoș Gheorqhe

300

Popa Virali

300

14

Liceul Tehnologic “Petru Rareș"

Vleru Costlcă

700

Stan loan

300

TOTAL:   22.900 lei

Directorii de școli gimnaziale din Municipiul Bacău care s-au evidențiat în managementul educațional și dezvoltare instituțională în anul școlar 2012-2013

Nr. cri

Unitatea de învățământ

Director

Suma

1

Slrbu Doinița

1000

«țiGUdlcI CjlllindZlalâ rtlcXaliulU «voii UUZd

Pădurara Coste!

400

2

Neagu Nlcoieta-Mlhaela

900

școaia gimnaziala    iu

Rotariu Elena

400

3

Umbrărescu Mariana

800

școaia gimnaziala nicoiaa iorga

Ccstea Cristina-Oltea

400

4

Școala gimnazială "Mihail Sadoveanu"

Dumea Daniela

700

Florea Mlhaeia

400

S

Școala gimnazială "Mihal Drăgan"

Nedlță Victor

600

Toma Magdaiena

400

6

Școala gimnazială "Dr. Alexandru Șafran"

Vrfnceanu irina-Carmen

500

Bulgara Lumlnița-Dolnita

300

7

Școala gimnazială "Mlron Costin"

Herghea Anca-ștefania

500

Patriche Nicolale

300

8

Școala gimnazială "Constantin Piaton”

Bostan Mircea

500

Neculcea Maria Manuela

300

9

Școaia gimnazială "Octavian Voicu"

Vrabie Adriana

500

Tarasă Eugen-lonel

300

10

Școala gimnazială "Ion Creangă"

Vleru Florentina

500

Petrescu Daniela

300

11

Școala gimnazială "Aiecu Russo”

Savin Mlhaeia

500

12

Școala gimnazială "G.M. Cancicov"

Bondaiicl Tincuța

500

Ștefan Mariana

300

13

Școaia gimnazială "Alexandru cel Bun"

iancu Eugenia

500

Ghecrghian Mlhaeia Violeta

300

14

Școaia gimnazială "Spira Haret”

Siblșteanu Ltvta Lliiana

500

Cluchl Constantin Codrin

300

15

Școala gimnazială "Nlcu Enea"

Ifrim Mariana

500

16

Școala gimnazială 'Domnita Maria"

Deaconu Ellsabetâ-Cectlia

500

Sotu Vaslllca Roxana

300

17

Școaia gimnazială "George Bacovia"

Juncu Constantin

500

Florescu Clement

300

TOTAL:       15.000 leî


CONSILIER!:

' W’CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPCWJBfromânia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Cadre didactice din învățământul preșcolar care au obținut cele mai bune rezultate în promovarea proiectelor șl parteneriatelor educaționale în anul școlar 2012*2013

Nr. crt

Unitatea de învățământ

Director

Suma

1

Grădinița cu program săptămânal "Aqricoîâ"

Clurea Ellza Marna

500

2

Colegiul National Pedagogic "Ștefan cel Mare"

Tutu izabela-Valentina

250

3

Serban Adlna-Elena

250

3

Colegiul National de Artă "Georoe Apostu"

Chiriac Doina

500

4

Coleqiui Tehnic de Comunicații "N.V. Karoen"

Grosu Rodica

500

5

Colegiul Tehnic "Letea"

Coseraru Viorel

250

6

Samoilă Mihaela Teodora

250

7

Lefter luila

165

8

Școala gimnazială "Octavian Voicu"

Mancaș Elena

165

9

Amăriei Elena

165

10

Școala gimnazială "Constantin Platon"

Dărăban Maria

250

11

Pavel Adriana

250

12

Școala gimnazială "G.M. Candcov"

Buchir Maria

50C

13

Școala aimnaziaiă "Alexandru cel Bun"

Luca Maria

500

14

Școala gimnazială "Nlcu Enea"

Ciomărtan Mariana

5CK

15

Școala qimnaziaiă "Domnița Maria"

Nedelescu Mihaela Elena

500

16

Gheorghe Doina

100

17

Dănăilă Petroneia

100

18

Școala gimnazială Nr. 10

Căpătină Despina

100

19

Mătăsaru Lavinia

100

20

Mătăsaru Maria

100

21

Școala gimnazială "Mihai Drăgan"

Ștefan Lenuta

500

22

Școala gimnazială "Dr. Alexandru Șafran"

Radovid Rodica

500

23

Școala gimnazială "Aiecu Russo"

Chiriioale Maria

500

24

Școala gimnazială "Alexandru ioan Cuza"

Boambă Iustina

250

25

Tapalagă Unica

250

26

Scoaia gimnazială "Georqe Bacovia"

Nedelcu Carmen

50C

27

Școala gimnazială "Miron Costin"

Mihaela Popescu

500

28

Scoaia gimnazială "Nlcolae lorga"

Zqta Dorina

500

29

Școala gimnazială "Ion Creangă"

Dlma Adriana

250

30

Matei Roxana Mihaela

250

31

Scoaia gimnazială "Mihaii Sadoveanu"

isop Mariana Carmen

SOC

TOTAL: 10.495 lei

românia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Profesorii de colegii / licee din Municipiul Bacău care au obținut cele mai bune rezultate în promovarea proiectelor și parteneriatelor educaționale în folosul comunității băcăuane în anul școlar 2012*2013

Nr. crt

Unitatea de învățământ

Profesor

Suma

1

Liceul Tehnologie "Petru Rareș"

Gutunoi Sorin

250

2

Turcan Cristina

250

3

Liceul cu Program Sportiv

Rotaru Ana-Maria

500

4

Colegiul National Pedagogic “Slefan cel Mare1*

Bălsan Elena-Lavlnla

500

5

Cluche Gabrieia

125

6'1

Coieglul "Ferdlnand 1"

Iftimescu Otilia Gabrie

125

7

întuneric Ana

125

8

Olog Maria

125

9

Colegiul National "Vaslle Alecsandri"

Mocaru Ramona Elena

500

10

Colegiul National de Artă "Georae Apostu"

Burcă Elisabeta Elena

500

11

Colegiul National "Gheorghe Vrănceanu"

Popa Marian

250

12

Egarmln Ana-Maria

250

13

Colegiul Tehnic "Dumitru Mangeron"

Grigoras Ionica

500

14

Colegiul “Henri Coandă"

Nămoioeanu Tatiana

500

15

Coieglul Economic "Ion Ghlca"

Coseraru Tatiana

500

16

Coiegiui Tehnic “Anohel Saitqny"

Cojocaru Mihaela

50£

17

Colegiul "Grigore Antica"

Tardea Diana Luda

500

18

Colegiul Tehnic de Comunicații "N.V. Karpen”

Stamatachl Anca.

500

19

Colegiul Tehnic "Letea"

Radu Tanla

500

20

Colegiul National Catolic "St losif"

ștefurâ lullana-irina

250

Săboanu Anton

250

21

Coiegiui "Mihai Eminescu"

Andrioale Ana-Maria

500

TOTAL:    8.000 lei


COSMAEL


CONTRASEMNEAZĂ, SCRETARUL MUNICIPIULUI BACĂUCONSILIER CORP CONTROL % VastfeJĂMBU

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Profesorii din școlile cu clasele l-VIII din Municipiul Bacău care au obținut cele mai bune rezultate în promovarea proiectelor și parteneriatelor educaționale în folosul comunității băcăuane în anul școlar 2012-2013

Nr. crt

Unitatea de învățământ

Profesor

Suma

1

Dincfl Ștefan

165

2

Școala gimnazială "Octavian Voicu

Toma Rada

165

3

Coca Dumitrașcu

165

4

Școala gimnazială "Constantin Platcn"

Condruc Angelica

500

5

Școala gimnazială "G.M. Candcov"

Moroi Gretylrina

500

6

Școala qimnazială "Alexandru cel Bun"

Alexoae Mădălina Cristlna

500

7

Școala gimnazială "Nicu Enea"

Poroșnicu Valentina

500

8

Școala gimnazială "Domnita Maria"

Turturică Angela

500

9

Leonte Irina

125

10

Școala gimnazială Nr. 10

Hodoroabă Ana

125

11

Muscata Lăcrămioara

125

12

Mu at Mariana

125

13

Școala gimnazială "Mlhal Dragări'

Ailstar Didi

500

14

Școala gimnazială "Or. Alexandru Șafran"

Vrînceanu Irina Carmen

250

15

Lepădata Elena

250

16

Școala gimnazială "Alecu Russo"

Savln Mlhaela

250

17

Perju Mlhaela Loredana

250

18

școala gimnazială "Spiru Haret”

Veiiche Gabriela

500

19

Școala gimnazială "Alexandru ioan Cuza”

istrate talia

500

20

Școala gimnazială "George Bacovia1*

Starzu Dana

500

21

Școala gimnazială "Mlron Costin"

Morârașu Laura-Monica

500

22

Meșniță Cezăricâ

165

23

Școala gimnazială "Nicolae lorga"

Eseu Maria

165

24

Uricaru Doina

165

25

Școala gimnazială "Ion Creangă"

Rusu Nela

500

26

Școala gimnazială "MihaU Sadoveanu"

Bursucanu irina

500

TOTAL:    8.490 lei


■s&-CONSUJERI f " ._


COSMAELENA e/ Z ,. ..... TIMOFTE PAUL VALERIAN^ BÎRZUILIE

românia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Elevii și profesorii îndrumători de la Palatul Copiilor Bacău care au obținut premii la nivel național și internațional în anul școlar 2012-2013

Nr. crt

Elev

Premiul

Disciplina / Concursul

Profesor coordonator

Sumă elev

Sumă profesor

1

Bogza Andrei

1

Informatică

Zaharia Cicerone-Gabriei

400

400

2

Bordeianu Lansa luilana

1

Protecția mediului

□urnea Nela

400

400

3

Roșu Paul

1

Handbal

Ghiciușcă Radu

400

400

4

Hâncu Șerban

1

Electrotehnică

Bortoș Monlca

400

400

5

Gheghicl Marcu

1

Educație rutieră

Diac Eugen

400

400

6

Săiiă Andreea

1

Sanitarii pricepuți

Ghinea Laura-Magdalena

400

400

7

Bălan Dragoș Daniel

1

Pictură / Șevalet

Făcăoaru Dorel

400

400

8

Silea Denlsa

1

Pictură / Desen

Busuioc Adriana-Cristina

400

400

9

Calapod Ioana

i

Grafică / Iconografie

Bandl Cristian

400

400

10

Gheorghevid Felicia

1

Cultură și civilizație engleză

Bănciiă Andreea

400

400

11

Grosu Teodor ionuț

1

Teatru

Ballnt Gh or

400

400

12

Preser Alexandra

l

Muzică populară

Bârțoveanu Mlhal

400

400

13

Arvinte Blanca

1

Artă textilă

Grecia Emma Camelia

400

400

14

Liche Ștefan

1

Muzică folk

Fillp Claudiu

400

400

15

Șerban Victor

1

Judo

Manoie Constantin

400

400

16

Radu Andreea

1

Judo

Cruceanu Dorin Mihali

400

400

17

Cuceanu Blanca

1

Dans modem

Radu Petrică

400

400

18

Tărcută Alexandru

1

Handbal

Berza Eric

400

400

TOTAL ELEVI:    7.200

TOTAL PROFESORI:    7.200

14.400 lei

</

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

Studenții de la Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău și de la Universitate "George Bacovia" din Bacău care au obținut cele mai bune rezultate în anul universitar 2012-2013

Se acordă < Premiul de excelență > în valoare de 1.500 lei pentru fiecare din următorii studenți:

Universitatea "Vasile Alecsandri" din Bacău

1. Bortă Andreea-Mădăiina, Facultate de inginerie, programul de masterat Concepție, sinteză, analiză de molecule de interes biologic, media generală 10 (zece) ~ 1.500 iei

2. Bran Elena-Petroneia, Facultatea de Științe, programul de masterat Valorificarea resurselor biologice și protecția mediului, media generală 10 (zece) -1.600 lei

Universitatea "George Bacovia" din Bacău

1. Compot Maria-MIhaeia, Specializarea Drept, anul II, media 10 -1.500 lei 2. Istrate Ana-Maria, Specializarea Drept, anul Iii, media 10 -1.500 lei

COSMA ELENA / * / TIMOFTE PAUL BÎRZUELIETOTAL:   6.000 lei


CONTRASEMNEAZĂ, ECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NICOLAE-OVIDI1


CONSILIER CORP CONTROL Vasile JĂMBU