Hotărârea nr. 347/2013

Hotărârea nr.347 din 29.11.2013 Hotărâre privind concesionarea prin licitaţie publica a unor bunuri proprietate publica situate în intravilanul Municipiului Bacău, prevazute in ANEXA NR. 1, parte integranta din prezenta hotarare.

HOTĂRÂRE


privind concesionarea prin licitație publica a unor bunuri proprietate publica situate în intravilanul Municipiului Bacău, prevăzute in ANEXA NR. 1, parte integranta din prezenta hotarare

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 29.11.2013;

Având în vedere:

-Nota Interna nr. 78033/04.02.2013 a Serviciului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari;

-Referatul cu nr. 8850 din 25.11.2013 al Compartimentului Evidenta Concesionari;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 8851 din 25.11.2013; -Raportul de specialitate al compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al Primarului înregistrat cu nr. 8852 din 25.11.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 690/28.11.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 691/28.11.2013 al Comisiei de specialitate nr.2 și nr. 692/28.11.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 13 (2) din Legea nr. 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, ale art. 12 (1) si (2) din O.U.G. nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare si ale Normelor metodologice din 14.02.2007 de aplicare a O.U.G. nr.54/2006;

In temeiul dispozițiilor art. 36, alin (1),(2), lit. “c” , alin. (5), lit “a”, art. 45, alin (3) si (5) si art. 123, alin (1) si (2), art. 47 si art. 117, lit. “a” din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 - Se aproba studiul de oportunitate pentru concesionarea prin licitație publica a unor bunuri proprietate publica situate in intravilanul Municipiului Bacau, ce aparțin domeniului public al Municipiului Bacau - conform ANEXEI NR. 2 - parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2 - Se aproba caietul de sarcini pentru concesionarea prin licitație publica a unor bunuri proprietate publica situate in intravilanul Municipiului Bacau, ce aparțin domeniului public al Municipiului Bacau, - conform ANEXEI NR. 3 - parte integranta din prezenta hotarare.

Art, 3 - Se aproba concesionarea prin licitație publica a unor bunuri proprietate publica prevăzute in anexa nr. 1, situate in intravilanul Municipiului Bacau, ce aparțin domeniului public al Municipiului Bacau, conform schitelor - ANEXA NR. 4 si ANEXA NR. 5. Anexele nr. 1, nr. 4 si nr. 5 sunt parti integrante din prezenta hotarare.

Art-J - Se aproba taxa de concesionare anuala - preț minim de pornire la licitație, pentru bunurile proprietate publica prevăzute in ANEXA NR. 1, ce se va indexa anual conform indicelui de indexare stabilit prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Bacau sau a legislației fiscale in vigoare, aplicabile la inceputul fiecărui an fiscal astfel incat, in termenul de concesionare de 25 de ani, sa se asigure acoperirea valorii totale a amplasamentului.

Art 5 - Durata concesiunii este de 25 ani.

Art 6 - Concesionarea se va institui prin licitație publica deschisa cu oferte in plic sigilat.

Art. 7 - Se stabilește Comisia de evaluare a ofertelor in următoarea componenta: MEMBRI:

 • 1. DL. VASILE-SORINEL TESCARU - Viceprimarul Municipiului Bacau;

 • 2. DL. LEONARD PADUREANU - Administrator Public al Municipiului Bacau;

 • 3. DL. NICOLAE-OVIDIU POPOVICI - Secretarul Municipiului Bacau;

 • 4. DL. CORNELIU GAVRILESCU - Sef Serviciu Juridic si Aplicarea Legilor Proprietății;

 • 5. D-NA CRISTINA BARDASU - Consilier Serviciul Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari;

 • 6. DL. PAUL-VALERIAN TIMOFTE - Consilier, Consiliul Local al Municipiului Bacau;

 • 7. un reprezentant al D.G.F.P. Bacau;

SECRETAR FARA DREPT DE VOT: Ionica Mirela - Consilier, Compartiment Evidenta Concesionari.

Comisia este mandatata pentru organizarea si desfășurarea licitației.

Art 8 - Prezenta hotarare va fi comunicata Arhitectului Sef, Serviciului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, Compartimentului Concesionari si membrilor comisiei, pentru a fi adusa la îndeplinire.

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. i

LA HOTARAREA NR. d^DIN 29.11.2013


TABEL


cu bunurile propuse pentru concesionare

NR. CRT.

ADRESA TERENULUI

SUPRAFAȚA

(m.p.)

DESTINAȚIA

Tea preț minim de pornire la licitație

DURATA CONCESIUNII

OBSERVAȚII

TEREN

CONSTRUCȚII

1.

CALEA MARASESTI, NR. 98, NR. CADASTRAL 68975 - TEREN SI WC SUBTERAN PIAȚA SUD

80,00

49,00

AMENAJARE, ÎNTREȚINERE SI EXPLOATARE GRUP SANITAR CU DREPT DE CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL REGIM DE ÎNĂLȚIME PARTER PE ÎNTREGUL AMPLASAMENT DELIMITAT DE PLANUL DE SITUAȚIE

5.652 lei/an

25 ANI

CONCESIONARE PRIN    LICITAȚIE

PUBLICA

2.

STR. MILCOV, NR. 93 - 95, NR. CADASTRAL 68955

160,00

55,00

AMENAJARE, ÎNTREȚINERE SI EXPLOATARE GRUP SANITAR

2.866 lei/an

25 ANI

CONCESIONARE PRIN    LICITAȚIE

PUBLICA

CONSILIERI: COSMA ELENA ___

TDWOFTE PAUL VALERIAN

BIRZUILIE
ÎNTOCMIT,

IONIC^MIR LA


CONSILIERI î COSMA ELENA _____

TLMOFTE PAUL VALERIAN BÎRZUILIE       ______


anexa nr.

HOTARAREANR.34¥-DIN 29.11.2013

STUDIU DE OPGRTU^ATB


CONTRASEMNEAZĂ,

C- o7 SECRETARUL MUNICIPIU NICOLAE-OVIDla proiectul de hotarare privind concesionarea prin licitație publica a unor bunuri proprietate publica situate în intravilanul Municipiului Bacău, prevăzute in ANEXA NR. 1, parte integranta din prezenta hotarare

 • I. Obiectul concesiunii

Imobilele - construcții si terenuri ce urmeaza a fî concesionate se afla situate in intravilanul Municipiului Bacau, si fac parte din domeniul public al Municipiului Bacau.

Imobilele - construcții si terenuri ce fac obiectul concesiunii sunt descrise in ANEXA NR. 1 la prezenta hotarare.

Obiectul de activitate va fi: AMENAJARE, ÎNTREȚINERE SI EXPLOATARE GRUP SANITAR SUBTERAN CU DREPT DE CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL REGIM DE ÎNĂLȚIME PARTER PE ÎNTREGUL AMPLASAMENT DELIMITAT DE PLANUL DE SITUAȚIE pentru obiectivul din Calea Marasesti nr. 98 si AMENAJARE, ÎNTREȚINERE SI EXPLOATARE GRUP SANITAR pentru obiectivul din str. Milcov, nr. 93 - 95.

Investițiile pentru imobilele - construcții si teren - concesionate se vor realiza in conformitate cu documentațiile de urbanism in vigoare si pe cheltuiala concesionarului.

 • II. Motivația concesiunii

Motivele de ordin legislativ, economic, financiar, social si de mediu care impun concesionarea imobilelor - construcție si teren - prevăzute in ANEXA NR. 1, sunt următoarele:

- prevederile art. 36, alin (1),(2), lit. “c” , alin. (5), lit “a”, art. 45, alin (3) si art. 123, alin (1) si (2), din Legea administrației publice locale nr. 215/2001, republicata, ulterior modificata si completata,

- prevederile art. 13 (2) din Legea nr. 50/1991, republicata, ulterior modificata si completata, ale art. 12 (1) si (2) din O.U.G. nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, cu modificările si completările ulterioare si ale Normelor metodologice din 14.02.2007 de aplicare a O.U.G. nr.54/2006;

 • - atragerea de venituri suplimentare la bugetul local;

 • -  o mai buna întreținere si exploatare a grupurilor sanitare in favoarea cetățenilor Municipiului Bacau;

 • III. Procedura atribuirii contractului de concesiune


Procedura utilizata pentru atribuirea concesiunii, este licitația publica deschisa cu oferte in plic sigilat, criteriul de atribuire a contractului de concesiune fiind “cel mai mare nivel al redeventei” care va avea pondere peste 50% din totalul punctajului.

Pentru concesionarea acestor bunuri proprietate publica se vor parcurge etapele prevăzute de O.U.G. nr. 54/2006, privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica si Normele metodologice din 14.02.2007, privind aplicarea O.U.G. 54/2006.

 • IV.Elemente de preț


Pentru modalitatea de calcul a taxei de concesionare anuale - preț minim de pornire la licitație, s-a avut in vedere faptul ca, in termenul de concesionare de 25 de ani, sa se asigure acoperirea valorii totale a amplasamentului. Pentru anii fiscali următori redeventa adjudecata in urma licitației se va indexa anual cu indicele de indexare stabilit prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Bacau sau a legislației fiscale in vigoare, aplicabile la începutul fiecărui an fiscal.

Redeventa se va achita in patru rate trimestriale, conform clauzelor care vor fi stabilite prin contractul de concesionare.

Neplata a cel mult 2 trimestre consecutive duce la rezilierea unilaterala a contractului de concesiune cu pierderea garanției de buna plata.

Pentru întârzierile la plata ratelor trimestriale se vor percepe dobânzi si penalitati calculate la suma datorata, conform legislației fiscale in vigoare la momentul calculării acestora, urmând ca daca întârzierile depasesc 182 zile, contractul de concesionare sa fie reziliat.

In termen de 90 de zile de la încheierea contractului de concesiune, concesionarul are obligația constituirii unei garanții de buna plata la contract, egala cu 100% din redeventa anuala, adjudecata de concesionar. Garanția se va constitui cu scrisoare de garanție bancara.

 • V. Durata concesiunii

Contractul de concesiune se va încheia pe o perioada de 25 ani, cu posibilitatea prelungirii cu cel mult jumătate din perioada concesionata inițial, numai cu acordul concedentului.

Concesionarul isi va exprima opțiunea pentru prelungirea contractului de concesiune cu cel puțin 3 luni înainte de expirarea concesiunii.

In cazul prelungirii contractului de concesiune acesta se derulează in condițiile stabilite inițial, părțile urmând sa negocieze numai durata de prelungire a contractului.

 • VI. Caracteristicile investițiilor


Investițiile se vor realiza in conformitate cu proiectele întocmite si aprobate prin autorizațiile de construire ce vor fi eliberate conform legii.

Valoarea minima a investiției in construcții este 250 EURO/M.P.

Termenul de finalizare a lucrărilor de investiții este cel mult 18 luni de la data semnării contractelor de concesionare (6 luni realizarea documentației tehnico-economice si 12 luni realizarea investiției de la obținerea autorizației de construire).

Toate lucrările privind racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente, obținerea acordurilor de la deținătorii acestora intra in sarcina concesionarului, pe cheltuiala acestuia.
CONSILIERI: COSMA ELENA TIMOFTE PAUL BÎRZUILIE

/ (

/ l f l : 3L—

\

----—-


ANEXA NR. 5

LA HOTARAREA NR.29.11.2013

NICOLAE-OVCAIET DE SARCII^

la proiectul de hotarare privind concesionarea prin licnajitf lica a unor bunuri proprietate publica situate în intravilanul Municipiului Bacău, prevăzute in ANEXA NR. 1, parte integranta din prezenta hotarare


I.Obiectul concesiunii


Imobilele - construcții si terenuri - ce urmeaza a fi concesionate se afla situate in intravilanul Municipiului Bacau, Calea Marasesti, nr. 98 si str. Milcov, nr. 93 - 95, conform schitelor anexe parti integrante din prezenta hotarare si fac parte din domeniul public al Municipiului Bacau.

Destinația imobilelor supuse concesiunii este AMENAJARE, ÎNTREȚINERE si exploatare grup sanitar subteran cu drept de CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL REGIM DE ÎNĂLȚIME PARTER PE ÎNTREGUL AMPLASAMENT DELIMITAT DE PLANUL DE SITUAȚIE pentru obiectivul din Calea Marasesti, nr. 98 si AMENAJARE, ÎNTREȚINERE SI EXPLOATARE GRUP SANITAR pentru obiectivul din str. Milcov, nr. 93-95.

Investițiile se vor realiza in conformitate cu documentațiile de urbanism in vigoare si pe cheltuiala concesionarului.


în derularea contractelor, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri.

 • a) bunuri de retur — bunurile care revin de plin drept, gratuit și libere de orice sarcini concedentului, la încetarea contractului de concesiune. Sunt bunuri de retur bunurile care au făcut obiectul concesiunii, respectiv construcția si terenul proprietatea municipiului Bacau.

 • b) bunuri proprii — bunurile care, la încetarea contractului de concesiune, rămân în proprietatea concesionarului. Sunt bunuri proprii bunurile care au aparținut concesionarului și au fost folosite de către acesta pe durata concesiunii, în contractul de concesiune se va menționa repartiția acestor bunuri la încetarea, din orice cauză, a concesiunii.

II.Durata concesiunii

Contractele de concesiune se vor încheia pe o perioada de 25 de ani, cu posibilitatea prelungirii cu cel mult jumătate din perioada concesionata inițial, numai cu acordul concedentului.

Concesionarii isi vor exprima opțiunea pentru prelungirea contractului de concesiune cu cel puțin 3 luni înainte de expirarea concesiunii.

In cazul prelungirii contractului de concesiune acesta se derulează in condițiile stabilite inițial.

m.Elemente de preț

Pentru modalitatea de calcul a taxei de concesionare anuale - preț minim de pornire la licitație, s-a avut in vedere faptul ca, in termenul de concesionare de 25 de ani, sa se asigure acoperirea valorii totale a amplasamentelor. Pentru anii fiscali următori redeventa adjudecata in urma licitației se va indexa anual cu indicele de indexare stabilit prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Bacau sau a legislației fiscale in vigoare, aplicabile la începutul fiecărui an fiscal.

Redeventa se va achita in patru rate trimestriale, conform clauzelor care vor fi stabilite prin contractul de concesionare.

Neplata a cel mult 2 trimestre consecutive duce la rezilierea unilaterala a contractului de concesiune cu pierderea garanției de buna plata.

Pentru întârzierile la plata ratelor trimestriale se vor percepe dobânzi si penalitati calculate la suma datorata, conform legislației fiscale in vigoare la momentul calculării acestora, urmând ca daca întârzierile depasesc 182 zile, contractul de concesionare sa fie reziliat.

In termen de 90 de zile de la încheierea contractului de concesiune, concesionarul are obligația constituirii unei garanții de buna plata la contract, egala cu 100% din redeventa anuala, adjudecata de concesionar. Garanția se va constitui cu scrisoare de garanție bancara.

IV. Caracteristicile investiției

Investițiile se vor realiza in conformitate cu proiectele întocmite si aprobate prin autorizațiile de construire ce vor fi eliberate conform legii.

Valoarea minima a investiției in construcții este 250 EURO/M.P.

Termenul de finalizare a lucrărilor de investiții este cel mult 18 luni de la semnarea contractelor de concesionare (6 luni realizarea documentației tehnico-economice si 12 luni realizarea investiției de la obținerea autorizației de construire).

Toate lucrările privind racordarea la rețelele tehnico-edilitare existente, obținerea acordurilor de la deținătorii acestora intra in sarcina concesionarului, pe cheltuiala acestuia.

V. Obligațiile privind protecția mediului, stabilite conform legislației în vigoare

Toate obligațiile privind protecția mediului, stabilite conform legislației în vigoare pe parcursul derulării contractului de concesionare, atât în faza de execuție a obiectivului de investirii cât si în faza desfășurării activitatilor propuse cad în sarcina concesionarului, motiv pentru care acesta va obține pe cheltuiala sa avize, acorduri si autorizații de funcționare pe care are obligația sa le respecte. Nerespectarea acestora atrage după sine sancționarea si/sau aplicarea de către factorii interesați de amenzi contravenționale.

VI. Regimul de exploatare a terenului concesionat


Concesionarul are dreptul si obligația de a exploata eficace in regim de continuitate in mod direct, pe riscul si pe răspunderea sa construcția si terenul care fac obiectul concesiunii.

VII. Subconcesionarea si inchirierea bunului concesionat

Concesionarul nu poate subconcesiona si nici închiria construcția si terenul ce fac obiectul concesiunii.

VIU. Condiții speciale impuse de natura bunurilor care fac obiectul concesiunii.

Desfășurarea activității specifice pentru administrarea bunurilor concesionate trebuie să asigure:


- funcționarea și exploatarea în condiții de siguranță, rentabilitate și eficiență economică a obiectivului ce se va realiza pe terenul concesionat,

 • - protejarea domeniului public si privat și punerea în valoare a acestuia;

 • - protecția și conservarea mediului natural și construit în conformitate cu reglementările legale în vigoare;

 • - protecția muncii, sănătății și igienei publice, în conformitate cu reglementările legale în vigoare.

IX. Condiții de exploatare a concesiunii si obiectivele de ordin tehnic, economic, financiar, social si de mediu urmărite de către concedent

Motivele de ordin tehnic, economic, financiar, social si de mediu care justifica concesiunea terenului sunt:

 • - atragerea la bugetul Consiliului Local al Municipiului Bacau de fonduri suplimentare rezultate in urma administrării optime de specialitate conform redeventei prevăzute in contractul de concesiune;

 • - realizarea unor proiecte de investiții cu caracter local;

 • - crearea unor locuri noi de munca;

X. Drepturile si obligațiile pârtilor

 • 1. Drepturile si obligațiile concedentului

Pe durata contractului de concesiune, concedentul are dreptul să inspecteze bunurile concesionate, verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar. Verificarea se efectuează numai cu notificarea prealabilă a concesionarului și în condițiile stabilite în contractul de concesiune.

Concedentul poate modifica unilateral partea reglementară a contractului de concesiune, cu notificarea prealabilă a concesionarului, numai din motive excepționale legate de interesul național sau local, după caz. Concesionarul este obligat să continue exploatarea bunului în noile condiții stabilite de concedent, fără a putea solicita încetarea contractului de concesiune.

Concedentul este obligat să nu îl tulbure pe concesionar în exercițiul drepturilor rezultate din contractul de concesiune.

Concedentul nu are dreptul să modifice în mod unilateral contractul de concesiune, în afară de cazurile prevăzute de lege.

Concedentul este obligat să notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natură să aducă atingere drepturilor acestuia.

 • 2. Drepturile și obligațiile concesionarului

în temeiul contractului de concesiune, concesionarul dobândește dreptul de a exploata, pe riscul și pe răspunderea sa, bunurile care fac obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent.

Concesionarul are dreptul de a folosi și de a culege fructele bunurilor ce fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului și scopului stabilit de părți prin contractul de concesiune.

în temeiul contractului de concesiune, concesionarul are obligația să asigure exploatarea eficientă, în regim de continuitate și permanență, a bunurilor care fac obiectul concesiunii.

Concesionarul nu poate subconcesiona sau închiria bunul ce face obiectul concesiunii.

Concesionarul este obligat să plătească redevența la valoarea și în modul stabilit în contractul de concesiune.

Concesionarul este obligat să respecte condițiile impuse de natura bunurilor proprietate publică.

în termen de cel mult 90 de zile de la data încheierii contractului de concesiune, concesionarul este obligat să depună garanția prevăzută la punctul IU din prezentul caiet de sarcini.

La încetarea contractului de concesiune prin ajungere la termen concesionarul este obligat să restituie concedentului bunurile de retur în mod gratuit și libere de orice sarcini.

în condițiile încetării contractului de concesiune din alte cauze decât prin ajungere la termen, forța majoră sau cazul fortuit, concesionarul este obligat să asigure continuitatea exploatării bunului proprietate publică, în condițiile stipulate în contract, până la preluarea acestora de către concedent.

în cazul în care concesionarul sesizează existența unor cauze sau iminența producerii unor evenimente de natură să conducă la imposibilitatea exploatării bunului, va notifica de îndată acest fapt concedentului, în vederea luării măsurilor ce se impun pentru asigurarea continuității exploatării bunului.

XLIncetarea contractului de concesiune

Concesiunea încetează în următoarele condiții:

 • 1. la expirarea duratei de concesiune, daca părțile nu convin, în scris, prelungirea acesteia, în condițiile legii;

 • 2. în cazul nerespectarii obligațiilor contractuale;

 • 3. în cazul imposibilității obiective a concesionarului de a exploata bunul concesionat;

 • 4. în cazul în care interesul național sau local o impune;


5.in cazul apariției unei cauze de forța majora.


Soluționarea litigiilor apărute în legătură cu atribuirea, încheierea, executarea, modificarea și încetarea contractului de concesiune, precum și a celor privind acordarea de despăgubiri se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Acțiunea în justiție se introduce la secția de contencios administrativ a tribunalului în a cărui jurisdicție se află sediul concedentului.

împotriva hotărârii tribunalului se poate declara recurs la secția de contencios administrativ a curții de apel, conform prevederilor legale.

XIII. Procedura organizării licitației

DATE GENERALE ALE CONCESIUNII

 • 1. DENUMIREA OBIECTIVULUI:

 • a) AMENAJARE, ÎNTREȚINERE SI EXPLOATARE GRUP SANITAR SUBTERAN CU DREPT DE CONSTRUIRE SPAȚIU COMERCIAL REGIM DE ÎNĂLȚIME PARTER PE ÎNTREGUL AMPLASAMENT DELIMITAT DE PLANUL DE SITUAȚIE pentru obiectivul din Calea Marasesti, nr. 98;

 • b) AMENAJARE, ÎNTREȚINERE SI EXPLOATARE GRUP SANITAR pentru obiectivul din str. Milcov, nr. 93 • 95 ;

 • 2. ADRESA OBIECTIVULUI (TERENULUI): CONFORM ANEXEI NR. 1: CALEA MARASESTI, NR. 98 si STR. MILCOV, NR. 93 - 95

□         3. DURATA CONCESIUNII: 25 ANI

 • 4. Tea (taxa de concesionare anuala-pret minim de pornire la licitație): CONFORM ANEXEI NR. 1 LA HOTARARE

 • 5. SUPRAFAȚA TOTALA A TERENULUI: CONFORM ANEXEI NR. 1 LA HOTARARE

 • 6. BUNURI DE RETUR: construcțiile si terenurile concesionate prevăzute in ANEXA NR. 1 LA HOTARARE

 • 7. BUNURI DE PRELUARE: investițiile realizate de concesionar

 • 8. VALOAREA MINIMA A INVESTIȚIEI: 250 EURO/M.P.

 • 9. TERMENUL DE REALIZARE A INVESTIȚIEI: 18 luni de la semnarea contractului de concesionare (6 luni realizarea documentației tehnico-economice si 12 luni realizarea investiției de la obținerea autorizației de construire)

 • 10. TAXA DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE: 1.000 LEI (nu se returneaza)

 • 11. GARANȚIE DE PARTICIPARE LA LICITAȚIE: 2.500 LEI (garanția de participare se va constitui prin scrisoare de garanție bancara valabila 90 zile începând cu data deschiderii ofertelor).

ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA LICITAȚIE - CRTTERH DE CALIFICARE A OFERTANTELOR

 • - declarații privind eligibilitatea (cerința obligatorie) - Completarea si prezentarea Formularului nr. 1;

 • - obligații fiscale (cerința obligatorie) - certificate de atestare fiscala din care sa reiasa plata obligațiilor către bugetul local si de stat. Certificatele, in termen de valabilitate, privind datoriile fiscale se vor prezenta in original sau copie legalizata.

NOTA: Ofertantul va fî exclus de la licitație daca înregistrează debite restante către bugetul de stat sau către bugetul local.

 • - Certificat constatator emis de Oficiul Registrului Comerțului de pe langa Camera de Comerț si Industrie Naționala sau Teritoriala valabil la data depunerii ofertelor, in original sau in copie legalizata (cerința obligatorie). Din documentele prezentate trebuie sa rezulte ca domeniul principal de activitate (prestări servicii) al ofertantului corespunde obiectului procedurii, nu sunt înscrise mențiuni cu privire la aplicarea Legii 85/2006 privind procedura insolventei sau ca societatea se afla in incapacitate de plata.

 • - pentru persoane juridice/fîzice străine trebuie sa se prezinte documente edificatoare care sa dovedească o forma de înregistrare ca persoana juridica, respectiv forma de rezidenta pentru persoane fizice, in conformitate cu prevederile legale din tara in care candidatul/ofertantul este rezident, traduse si legalizate la un notar public din Romania. Documentele trebuie sa fie valabile la data deschiderii ofertelor. Din documentele prezentate trebuie sa rezulte ca domeniul de activitate al ofertantului corespunde obiectului procedurii (cerința obligatorie).

 • - informații privind situația economica si financiara a ofertantului (cerințe obligatorii):

 • - se va prezenta copie după Bilanțul contabil (acolo unde este cazul). Bilanțurile contabile înregistrate la D.G.F.P., împreuna cu notele explicative, vor fî prezentate in copie legalizata la notariat pentru anii 2010, 2011, 2012. Pentru persoanele juridice străine se accepta orice act doveditor privind situația financiara si capacitatea de a susține investiția, eliberat de organele competente din tara de origine a ofertantului, traduse si legalizate la un notar public din Romania. Persoanele juridice care legal nu depun bilanț, trebuie sa prezinte balanța sintetica la data de 31.07.2013.

 • - declarație privind faptul ca cifra de afaceri pe ultimul an calendaristic (2012) este mai mare sau egala cu 250.000 lei.

 • - prezentarea unui memoriu tehnico-economic cu privire la investiția ce se va realiza pe terenul ce se concesionează, care trebuie sa cuprindă:

 • - prezentarea investiției care se va realiza pe terenul concesionat (inclusiv prezentarea unor perspective interioare/exterioare a soluției finale propuse);

 • - masuri de respectare a protecției mediului, sanatatii si securității in munca, calitatea materialelor si a procedurilor de execuție - Planul calitatii.

 • - declarație de participare, semnata de ofertant, fara ingrosari, Ștersături sau modificări;

 • - formularele de oferta, completate, semnate si, după caz, stampilate exemplar cu exemplar de către ofertant - 2 exemplare (Formular nr. 2).

INSTRUCȚIUNI PENTRU OFERTANTI

Procedura concesionarii acestor obiective de investiții este prin LICITAȚIE PUBLICA DESCHISA, CU OFERTE IN PLIC SIGILAT.

Ofertantii transmit ofertele lor in doua plicuri sigilate, unul exterior si unul interior, care vor fi inregistrate in ordinea primirii lor in registrul « Oferte », precizandu-se data si ora.

Ofertele depuse după termenul limita stabilit in anunțul publicitar local (data si ora limita) vor fi descalificate si vor fi inapoiate ofertantilor.

Pe plicul exterior se va indica numele organizatorului (CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU), data si ora licitației precum si adresa terenului pentru care se depune oferta. Acest plic va cuprinde documentația prevăzută la ACTE NECESARE ÎNSCRIERII LA LICITAȚIE.

Oferta propriu-zisa (formularele de oferta) se introduce in plicul interior pe care se va menționa numele, prenumele (denumirea) concesionarului, adresa (sediul), data si ora licitației precum si lotul de teren pentru care se depune oferta. Acest plic se va sigila si se va introduce in plicul exterior care se va sigila, înregistra si preda la secretariatul Comisiei de licitație.

Plicurile vor fi predate Comisiei de evaluare in ziua fixata pentru deschiderea lor. Ședința de deschidere a plicurilor este publica.

Investițiile ce urmeaza a se realiza vor fi suportate de către concesionar, Primăria urmând a primi o redeventa conform ofertei prezentata in cadrul licitației publice si pe baza careia se face adjudecarea licitației.

Ofertantul declarat adjudecator are obligația ca in termen de 90 zile de la data semnării contractului de concesionare sa depună cu titlu de garanție o suma fixa, reprezentând obligațiile de plata către concedent, stabilita si datorata pentru primul an al concesiunii, suma rezultata din oferta ce a fost declarata adjudecatoare in cadrul licitației publice.

După finalizarea investiției, concesionarul are obligația de a încheia proces-verbal de recepție a lucrărilor, precum si contractul privind asigurarea construcției realizate. De asemeni, concesionarul are obligația de a respecta normele de protecția mediului precum si normele de P.S.I.

Pentru desfasurarea procedurii licitației, este obligatorie participarea a cei puțin 3 ofertanti/lot.

Plicurile, închise si sigilate, se predau comisiei de evaluare la data fixata pentru deschiderea lor, prevăzută in anunțul de licitație.

In cazul in care in urma publicării anunțului de licitație nu au fost depuse cel puțin 3 oferte valabile/lot, concedentul va anula procedura de licitație, urmând sa se organizeze o noua licitație.

După deschiderea plicurilor exterioare in ședința publica, comisia de evaluare elimina ofertele care nu conțin totalitatea documentelor prevăzute in caietul de sarcini al licitației. Pentru continuarea desfășurării procedurii de licitație, este necesar ca, după deschiderea plicurilor exterioare, cel puțin 3 oferte/lot sa intruneasca condițiile cerute (sa fie eligibile).

După analizarea conținutului plicului exterior, secretarul comisiei de evaluare intocmeste procesul-verbal in care se va menționa rezultatul analizei. In procesul-verbal se va menționa ofertele valabile, ofertele care nu indeplinesc criteriile de valabilitate si motivele excluderii acestora din urma de la procedura de atribuire.

Deschiderea plicurilor interioare se face numai după semnarea procesului-verbal de către toti membrii comisiei de evaluare si de către ofertând.

Sunt considerate oferte valabile, ofertele care indeplinesc criteriile de valabilitate prevăzute in caietul de sarcini al concesiunii.

In baza procesului-verbal, comisia de evaluare intocmeste, in termen de o zi lucratoare, un raport pe care il transmite concedentului.

In termen de 3 zile lucratoare de la primirea raportului comisiei de evaluare, concedentul informează, in scris, cu confirmare de primire, ofertantii a căror oferte au fost excluse, indicând motivele excluderii.

In cazul in care nu a fost desemnat nici un câștigător in urma celei de-a doua licitații publice, concedentul va decide inițierea procedurii de negociere directa si va proceda la publicarea anunțului privind intenția de a recurge la negociere directa.

La data prevăzută in anunțul negocierii directe pentru începerea procedurii, concedentul programează ofertantii si ii informează, in scris, despre data negocierii directe.

Concedentul va negocia cu fiecare ofertant ia data stabilita conform programării.

Pe parcursul procedurii de negociere directa, comisia de evaluare poate propune concedentului solicitarea oricăror clarificări si completări necesare. In termen de 3 zile lucratoare de la primirea propunerii comisiei de evaluare, concedentul o transmite ofertantilor vizați. Ofertantii trebuie sa răspundă la solicitarea concedentului in termen de doua zile lucratoare de la primirea acesteia.

Pentru determinarea ofertei castigatoare, comisia de evaluare aplica criteriile de atribuire (Formular nr. 3) - asa cum sunt prevăzute in caietul de sarcini. Criteriul de atribuire a contractului de concesiune in caz de egalitate de punctaj acordat ofertantilor, este cel mai mare nivel al redeventei oferite.

Oferta castigatoare este oferta care întrunește cel mai mare punctaj in urma aplicării criteriilor de atribuire.

In cazul in care exista punctaje egale intre ofertantii clasați pe primul loc, departajarea acestora se va face in funcție de punctajul obtinut pentru criteriul « cel mai mare nivel al redeventei » iar in cazul egalitarii in continuare, departajarea se va face in funcție de punctajul obtinut pentru criteriul care are ponderea cea mai mare după criteriul « cel mai mare nivel al redeventei».

CONTRACTUL DE CONCESIONARE (Formular nr. 4)

Concedentul are obligația de a incheîa contractul de concesiune cu ofertantul a cărui oferta a fost stabilita ca fiind castigatoare.

Concedentul are obligația de a transmite spre publicare in Monitoul Oficial al României, Partea a Vl-a, un anunț de atribuire a contractului de concesiune in cel mult 20 de zile calendaristice de la finalizarea oricăreia dintre procedurile de atribuire a contractului de concesiune.

Contractul de concesiune se incheie in forma scrisa, sub sancțiunea nulității. Acesta trebuie sa conțină :

 • - partea reglementara a contractului, care cuprinde clauzele prevăzute in caietul de sarcini;

 • - alte clauze contractuale stabilite de parti prin acordul lor.

Neincheierea contractului de concesiune intr-un termen de 20 de zile calendaristice de la data comunicării, poate atrage plata daunelor-interese de către partea in culpa.

Refuzul ofertantului declarat câștigător de a incheia contractul de concesiune poate atrage după sine plata daunelor-interese.

In cazul in care ofertantul declarat adjudecator refuza încheierea contractului de concesionare, licitația publica va fi anulata iar concedentul va relua procedura de licitație publica de la etapa publicării anunțului, studiul de oportunitate si caietul de sarcini pastrandu-si valabilitatea.

In temeiul contractului de concesionare, concesionarul dobândește dreptul de a exploata in mod direct, pe riscul si pe răspunderea sa, bunul ce face obiectul contractului, potrivit obiectivelor stabilite de concedent prin caietul de sarcini. Concesionarul are dreptul de a folosi si de a culege fructele bunurilor ce fac obiectul concesiunii, potrivit naturii bunului si scopului stabilit de parti prin contractul de concesiune.

Concesionarul are dreptul de a incheia contracte cu tertii, pentru asigurarea si valorificarea exploatării bunului ce face obiectul concesiunii, fara a putea transfera acestora drepturile dobândite prin contractul de concesionare.

Pe durata contractului de concesionare, concedentul are dreptul sa verifice respectarea obligațiilor asumate de concesionar si anume sa inspecteze bunurile, sa verifice stadiul de realizare a investițiilor, precum si modul in care este satisfăcut interesul public.

Contractul de concesiune încetează de drept la expirarea perioadei pentru care a fost încheiat, in măsură in care părțile nu convin, in scris, prelungirea acestuia in condițiile prevăzute de lege. In cazul prelungirii contractului de concesiune, acesta se derulează in condițiile stabilite inițial.

La încetarea contractului de concesionare prin ajungere la termen, concedentul poate propune concesionarului preluarea bunului de retur si încheierea unui contract de vanzare-cumparare pentru bunurile de preluare.

Tea (prețul de concesionare rezultat din oferta declarata adjudecatoare si in baza careia se încheie contractul de concesionare), urmeaza a fi indexat anual, conform indicelui de indexare stabilit prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Bacau ce se aplica la începutul fiecărui an fiscal.

Garanțiile de participare la licitație a ofertantilor declarați neadjudecatori, vor putea fi restituite in termen de 5 zile de la data licitației.

Ofertantii declarați adjudecatori vor putea sa-si retraga garanția de participare la licitație, după perfectarea contractului de concesionare sau o vor putea transfera in contul taxei de concesionare sau a garanției de concesionare. Contractul de concesionare se va incheia in termen de 20 zile de la data anunțării in scris a ofertantului adjudecator. Ofertantul se considera informat la data receptionarii scrisorii cu confirmare de primire ere conține acceptul ofertei sale.

La licitație se pot înscrie persoane juridice romane sau străine, cu drept de prestare a activitatii concesionabîle.

OBLIGAȚIILE CONCESIONARULUI ADJUDECATOR AL LICITAȚIEI

 • 1. Concesionarul are obligația de a exploata in mod direct bunul ce face obiectul concesiunii, fara a putea subconcesiona unei alte persoane, in tot sau in parte, obiectul concesiunii.

 • 2. Concesionarul este obligat sa plateasca redeventa la valoarea prevăzută in oferta, indexabila la începutul fiecărui an fiscal, conform Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau, in modul stabilit in contractul de concesionare.

 • 3. La încetarea contractului de concesionare prin ajungere la termen, concesionarul este obligat sa restituie concedentului bunurile de retur, in mod gratuit si libere de sarcini.

 • 4. Pe toata durata concesiunii, concesionarul va păstră funcțiunea obiectului concesiunii, aceea de grup sanitar subteran.

 • 5. Concesionarul va face investiții de minimum 250 Euro/m.p., pentru amenajarea obiectivului concesiunii si pentru executarea lucrărilor de întreținere si reparații, pe toata durata concesiunii. Pentru grupurile sanitare, concesionarii vor efectua lucrări de înlocuire gresie, faianța, instalații sanitare, instalații electrice si vor asigura buna funcționare a acestora pe toata durata concesiunii.

 • 6. Concesionarul va solicita autoritarii executive a Municipiului Bacau eliberarea autorizațiilor de construire pentru orice tip de lucrări ce se vor efectua la obiectivul de investiții.

ÎNTOCMIT, IONICA MIRELA

DECLARAȚIE PRIVIND ELIGIBILITATEA

 • 1. Subsemnatul__________________________________________________

(denumirea/numele si sediul/adresa candidatului/ofertantului) declar pe propria răspundere ca :

 • a) sub sancțiunile aplicate faptei de fals in acte publice, conform Cod penal art. 288-292, ca in ultimii 5 ani nu am fost condamnat prin hotarare definitiva a unei instanțe judecătorești pentru participarea la activitati ale unei organizații criminale, pentru corupție, frauda si/sau spalare de bani,

 • b) nu sunt in stare de faliment ori lichidare, afacerile mele nu sunt conduse de un administrator judiciar sau activitățile mele comerciale nu sunt intr-o situație similara cu cele anterioare, reglementate prin lege ;

 • c) nu fac obiectul unei proceduri legale pentru declararea mea in una dintre situațiile prevăzute la lit a);

 • d) mi-am îndeplinit obligațiile de plata a impozitelor, taxelor si

contribuțiilor de asigurări sociale către bugetele componente ale bugetului general consolidat, in conformitate cu prevederile legale in vigoare in Romania sau in tara in care sunt stabilit pana la data solicitata,___________________;

 • e) in ultimii 2 ani nu am îndeplinit in mod defectuos obligații contractuale, din motive imputabile mie si nici nu am produs prejudicii beneficiarilor contractelor;

 • f) nu am fost condamnat, in ultimii 3 ani prin hotarare definitiva a unei instanțe judecătorești, pentru o fapta care a adus atingere eticii profesionale sau pentru comiterea unei greșeli in materie profesionala;

 • 2. Subsemnatul, declar ca informațiile furnizate sunt complete si corecte in fiecare detaliu si inteleg ca autoritatea contractanta are dreptul de a solicita, in scopul verificării si confirmării declarațiilor, situațiilor si documentelor care însoțesc oferta, orice informații suplimentare privind eligibilitatea noastra, precum si experiența, competenta si resursele de care dispunem.

Data completării___________________

Candidat/ofertant (semnătură autorizata si stampila)

FORMULAR DE OFERTA PENTRU CONCESIONARI TERENURI DESTINATE REALIZĂRII DE ACTIVITATI ECONOMICE

CĂTRE CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU Domnilor,

 • 1. După examinarea anunțului publicitar si ulterior a "Instrucțiunilor pentru

ofertanti" puse la dispoziția mea de dv., subsemnatul ofer in speranța adjudecării concesiunii terenului in suprafața de___________m.p., situat in Bacau,

str.________________________________________________, in vederea realizării obiectivului

_______________________________________________________suma de ________________________lei/an.

 • 2. Ne obligam in cazul in care oferta noastra este acceptata, sa realizam in

maximum__________luni de la eliberarea autorizației de construire, o construcție in

valoare de minimum_____________________, cu respectarea stricta a prevederilor

certificatului de urbanism si a autorizației de construire.

 • 3. Durata finalizării investiției propuse este de____________ani.

 • 4. Garantam crearea a__________locuri de munca.

 • 5. Plata taxei de concesionare o vom efectua in:

lei______________;

Integral in____________________________, reprezentând________________lei la

paritatea stabilita la data achitării taxei de concesionare.

 • 6. Statutul societății noastre este______________________________________________

 • 7. In cazul acceptării ofertei noastre, garanția de concesionare in valoare de ________________, o vom depune la concedent după incheierea contractului de concesionare, in termen de 3 luni.

 • 8. Convenim sa menținem aceasta oferta pentru o perioada de__________zile

de la data deschiderii ofertei in cadrul ședinței licitației publice din data de

 • 9. Pana la incheierea contractului de concesionare intocmit si semnat de dv. impreuna cu notificarea scrisa prin care ne anunțați acceptul ofertei noastre si data Ia care urmeaza sa ne prezentam pentru perfectarea contractului, cele sus-mentionate vor constitui un angajament obligatoriu intre noi.

11. înțelegem ca nu sunteti obligați sa acceptați oferta noastra chiar daca este cea mai mare ca valoare si ca putei accepta orice oferta pe care o veți primi.

12. Cunoaștem ca potrivit Regulamentului de organizare a licitațiilor de terenuri, retragerea ofertei înainte de deschiderea ei, conduce la pierderea de către noi a taxei de participare la licitație, iar după deschiderea ofertei conduce la pierderea atat a taxei de participare la licitație, a garanției de participare, precum si suportarea altor daune interese daca oferta noastra este declarata castigatoare.

DATAT ASTAZI______LUNA_________________ANUL_______

NUMELE                                               SI

PRENUMELE_____________________SEMNĂTURĂ___________

__________IN CALITATE DE_________________________, PE DEPLIN AUTORIZAT SA SEMNEZ OFERTA PENTRU SI IN NUMELE

.N)

*

CRITERIILE SI PUNCTATUL AFERENT PENTRU EVALUAREA SI DEPARTATAREA OFERTELOR

1. Acceptul taxei de concesionare propusa de concedent:                       5 p

Neacceptarea taxei sau ofertele sub valoarea propusa de către concedent conduc la


excluderea ofertantului)

 • 2. Oferta suplimentara peste taxa de concesionare anuala propusa:

 • - pana la 100% peste valoarea propusa se acorda

 • - ce depășește 100% peste valoarea propusa se acorda

 • 3. Oferta privind valoarea investiției propuse pe terenul concesionat se punctează după cum urmeaza:

 • - valoarea investiției este de

 • - valoarea investiției este cuprinsa intre______________

si_________________, se acorda

 • - valoarea investiției este mai mare de

  4. Ofertantul va prezenta : adresa din partea unei unitati bancare, in original, care sa garanteze o linie de credit aprobata si neconsumata, sau depozit bancar echivalent sau angajament ferm al băncii emitente prin care garanteaza acordarea unei linii de credit in valoare de minim valoarea investiției ofertate la punctul 3, cu mențiunea expresa a băncii privind destinația sumei (denumirea investiției). Se accepta si susținerea financiara a unui tert in favoarea ofertantului, dar cu respectarea condițiilor de mai sus. Pentru acest criteriu se acorda                           25 p


ROMANIA JUDEȚUL BACAU MUNICIPIUL BACAUCONTRACT DE CONCESIONARE

I. PĂRȚILE CONTRACTANTE

Intre MUNICIPIUL BACAU, cu sediul in Municipiul Bacau, str. Marasesti, nr. 6, reprezentat prin DL. ROMEO STAVARACHE - PRIMAR, in calitate de CONCEDENT, pe de o parte, si

_________________________________, persoana fizica/persoana juridica, cu domiciliul/sediul in _______________________________________________, identifîcata/act

constitutiv al agentului economic________________________________________________, in

calitate de CONCESIONAR, pe de alta parte,

la sediul CONCEDENTULUI din Municipiul Bacau, str. Marasesti, nr. 6, in data de________________________,

In temeiul Legii nr. 50/1991 privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, a Ordonanței de Urgenta a Guvernului nr. 54/2006 privind regimul contractelor de concesiune de bunuri proprietate publica, aprobata cu modificări prin Legea nr. 22/2007 si a Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. __________ din_____________ de aprobare a concesionarii, s-a încheiat prezentul Contract de Concesionare.

II. OBIECTUL CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

Art. 1 - Obiectul contractului de concesionare il constituie cedarea si preluarea in concesiune a construcției________________________________si terenului

proprietate publica a Municipiului Bacau, situat in intravilanul Municipiului Bacau, __________________________________, in suprafața de _______________________ m.p., avand număr cadastral_________________________.

Concesionarul va realiza lucrări de modernizare, întreținere si exploatare a grupului sanitar si a perimetrului acestuia, cu respectarea legislației in domeniul construcțiilor si a esteticii arhitecturale a zonei respective.

Clauza speciala:

Concesionarul are obligația de a asigura buna funcționare a grupului sanitar pe toata durata concesiunii. In acest scop, va efectua lucrări de inlocuire gresie, faianța, instalații sanitare si instalații electrice.

Art. 2 - In derularea contractului de concesionare, concesionarul va utiliza următoarele categorii de bunuri:


 • a) bunuri de retur: - construcția in suprafața de________m.p. si terenul

in suprafața de_________m.p.

 • b) bunuri proprii : - bunurile care la încetarea contractului de concesionare raman in proprietatea concesionarului - acele bunuri care au aparținut concesionarului si au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii.

 • III. DURATA CONCESIUNII

Art. 3 - Durata concesiunii este de 25 (douazecisicinci) ani, incepand cu data intrării in vigoare a prezentului contract, respectiv______________________.

Art. 4 - Contractul de concesionare poate fî prelungit pentru o perioada egala cu cel mult jumătate din durata sa inițiala.

 • IV. REDEVENTA

Art. 5 - Redeventa este de_______________________lei/an, reprezentând

taxa anuala de concesionare.

Art. 6 - Taxa de concesionare se va indexa anual, conform indicelui de indexare stabilit prin Hotarare a Consiliului Local al Municipiului Bacau sau a legislației fiscale in vigoare, aplicabile la începutul fiecărui an fiscal.

Art. 7 - Plata anuala a taxei de concesionare se poate face in patru rate trimestriale, in termen de 10 (zece) zile de la expirarea fiecărui trimestru.

Art. 8 - Pentru întârzierile la plata ratelor trimestriale se vor percepe dobânzi si penalitati calculate la suma datorata, conform legislației fiscale in vigoare la momentul calculării acestora, urmând ca daca întârzierile depasesc 182 zile, contractul de concesionare sa fie reziliat.

Art. 9 - Plata taxei de concesionare se face prin conturile:

contul concedentului nr.________________________, deschis la

- contul concesionarului nr. _____________________________, deschis la

»

Art. 10 - Concesionarul are obligația sa constituie in maximul 90 de zile de la semnarea contractului de concesionare (termen limita _________________),

garanția de concesionare in valoare de____________________(reprezentând 100 %

din taxa de concesionare anuala stabilita si datorata pentru primul an al concesiunii). Din aceasta suma sunt reținute, daca este cazul, penalitățile si alte sume datorate concedentului de către concesionar, in baza contractului de concesiune.

Concesionarul poate constitui drept garanție si titluri de credit, asupra carora se va institui garanție reala mobiliara, cu acordul concedentului.

Garanția depusa de concesionar in contul contractului de concesionare, va ramane depusa la concedent, pe toata perioada derulării contractului de concesionare.

 • V. DREPTURILE PÂRTILOR

DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE CONCESIONARULUI

Art. 11 - Concesionarul este obligat sa asigure exploatarea eficace in regim de continuitate si de permanenta a bunurilor ce fac obiectul concesiunii, potrivit obiectivelor stabilite de către concedent.

Art. 12 - Concesionarul are dreptul de a exploata in mod direct, pe riscul si pe răspunderea sa, bunurile ce fac obiectul contractului de concesiune.

Art. 13 - Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.

Art, 14 - Concesionarul este obligat sa plateasca redeventa la termenele stabilite in prezentul contract de concesionare.

Art. 15 - Concesionarul este obligat sa respecte condițiile impuse de natura bunurilor proprietate publica (protejarea secretului de stat, materiale cu regim special, condiții de siguranța in exploatare, protecția mediului, protecția muncii, condiții privind folosirea si conservarea patrimoniului, etc.).

Art. 16 - La incetarea contractului de concesionare prin ajungere la termen, concesionarul este obligat sa restituie concedentului, in deplina proprietate, bunurile de retur (construcția si terenul concesionat in suprafața de___________m.p.,

respectiv____________m.p.) in mod gratuit si libere de orice sarcini.

Art. 17 - Concesionarul este obligat sa continue exploatarea bunului in noile condiții stabilite de concedent, in mod unilateral, potrivit art. 33 din prezentul contract de concesionare, fara a putea solicita incetarea acestuia.

Art. 18 - Concesionarul se obliga sa plateasca 100 % din prima de asigurare.

Art. 19 - Concesionarul are dreptul de a folosi si de a culege fructele bunurilor care fac obiectul cocnesiunii, potrivit naturii bunului si obiectivelor stabilite prin contractul de cocnesionare.

Art. 20 - După perfectarea contractului de concesionare, concesionarul este obligat sa faca demersurile necesare in vederea obținerii certificatului de urbanism si a avizelor necesare pentru obținerea autorizației de construire.

Art. 21 - Concesionarul este obligat sa realizeze lucrări de curatare, amenajare sau degajare, după caz, a amplasamentului si/sau terenurilor adiacente ocupate temporar pe durata execuției, odata cu incheierea lucrărilor de baza. Nerespectarea acestei clauze se sancționează conform legislației in vigoare.

Art. 22 - Concesionarul are obligația sa notifice concedentului schimbarea formei sale juridice, asocierea sau fuzionarea cu alta persoana juridica. Concesionarul nu poate subconcesiona bunul ce face obiectul concesiunii.

Art. 23 - Diversificarea profilului de activitate al bunului concesionat, stabilita inițial, este permisa concesionarului numai cu acordul scris al concedentului.

Art. 24 - Concesionarul are obligația sa administreze si sa exploateze obiectul concesiunii cu diligenta maxima pentru a conserva si dezvolta valoarea acestuia, pe toata durata concesiunii si sa-1 despăgubească pe concedent pentru pagubele produse din culpa sa. Daunele se plătesc in măsură in care nu sunt acoperite prin plata penalităților. Forța majora dovedita in condițiile legii, exonerează de răspundere.

Art. 25 - Pe terenul concesionat, concesionarul are obligația sa realizeze o investiție in valoare de minimim ____________________ (valoarea din oferta

declarata adjudecatoare).

Art. 26(1) - Concesionarul are obligația sa solicite emiterea autorizației de construire si sa inceapa construcția in termen de cel mult un an de la data obținerii actului de concesionare a terenului.

(2) In caz de incalcare a obligației prevăzute la alin. (1), concesiunea isi pierde valabilitatea.

Art. 27 - Concesionarul are obligația de a executa integral lucrările la obiectivul de investiții pana la termenul prevăzut in autorizația de construire.


Art. 28 - Lucrările de construcție autorizate se considera finalizate daca s-au realizat toate elementele prevăzute in autorizația de construire si daca s-a efectuat recepția la terminarea lucrărilor. Efectuarea recepției la terminarea lucrărilor este obligatorie pentru toate tipurile de construcții autorizate, inclusiv in situația realizării acestor lucrări in regie proprie. Recepția la terminarea lucrărilor de face cu participarea reprezentantului administrației publice locale din cadrul Politiei Locale Bacau.

Art. 29 - Construcțiile executate fara autorizație de construire sau cu nerespectarea prevederilor acesteia, precum si cele care nu au efectuata recepția la terminarea lucrărilor, potrivit legii, nu se considera finalizate si nu pot fi intabulate in cartea funciara. In aceasta situație se aplica in continuare sancțiunile prevăzute de lege.

DREPTURILE SI OBLIGAȚIILE CONCEDENTULUI

Art. 30 - Concedentul are obligația de a preda bunul ce face obiectul concesiunii liber de orice sarcini.


Art. 31 - Concedentul are dreptul sa inspecteze bunul concesionat, verificând respectarea obligațiilor asumate de concesionar.

Art. 32 - Verificarea se va efectua numai cu notificarea prealabila a concesionarului.

Art. 33 - Concedentul are dreptul sa modifice in mod unilateral partea reglementara a contractului de concesionare, din motive excepționale legate de interesul național sau local.

Art. 34 - Concedentul este obligat sa nu il tulbure pe concesionar in exercițiul drepturilor rezultate din prezentul contract de cocnesionare.

Art. 35 - Concedentul nu are dreptul sa modifice in mod unilateral contractul de concesionare, in afara de cazurile prevăzute expres de lege.

Art. 29 - Concedentul este obligat sa notifice concesionarului apariția oricăror împrejurări de natura sa aduca atingere drepturilor concesionarului.

 • VI. ÎNCETAREA CONTRACTULUI DE CONCESIUNE

Art. 30 - Prezentul contract de concesiune inceteaza in următoarele

situații:

 • a) la expirarea duratei stabilite in contractul de concesiune;

 • b) in cazul in care interesul național sau local o impune, prin denunțarea unilaterala de către concedent, cu plata unei despăgubiri juste si prealabile in sarcina acestuia, in caz de dezacord fiind competenta instanța de judecata;

 • c) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concesionar, prin reziliere de către concedent, cu plata unei despăgubiri in sarcina concesionarului;

 • d) in cazul nerespectarii obligațiilor contractuale de către concedent, prin reziliere de către concesionar, cu plata unei despăgubiri in sarcina concedentului;

 • e) la dispariția, dintr-o cauza de forța majora, a bunului concesionat sau in cazul imposibilității obiective a concesionarului de a-1 exploata, prin renunțare, fara plata unei despăgubiri;

 • f) alte cauze de incetare a contractului de concesionare, fara a aduce atingere cauzelor si condițiilor reglementate de lege.

Art. 31 - La încetarea, din orice cauza a contractului de concesiune, bunurile ce au fost utilizate de concesionar in derularea concesiunii, vor fî repartizate după cum urmeaza:

 • a) bunuri de retur: - construcția in suprafața de__________m.p. si terenul

in suprafața de_________m.p.

 • b) bunuri proprii : - bunurile care la încetarea contractului de concesionare raman in proprietatea concesionarului- acele bunuri care au aparținut concesionarului si au fost utilizate de către acesta pe durata concesiunii.

 • VII. ALTE CLAUZE


Art. 32 - Toate obligațiile privind protecția mediului, stabilite conform legislației în vigoare pe parcursul derulării contractului de concesionare, atât în faza de execuție a obiectivului de investiții cât si în faza desfășurării activităților propuse cad în sarcina concesionarului, motiv pentru care acesta va obține pe cheltuiala sa avize, acorduri si autorizații de funcționare pe care are obligația sa le respecte. Nerespectarea acestora atrage după sine sancționarea si/sau aplicarea de către factorii interesați de amenzi contravenționale.

 • VIII. RĂSPUNDEREA CONTRACTUALA

Art. 33 - Nerespectarea de către părțile contractante a obligațiilor cuprinse in prezentul contract de concesionare atrage răspunderea contractuala a pârtii in culpa.

Art. 34 - Prin forța majora, in sensul prezentului contract de concesionare, se înțelege o împrejurare externa cu caracter excepțional, fara relație cu lucrul care a provocat dauna sau cu însușirile sale naturale, absolut invincibila si absolut imprevizibila.

Art, 35 - Prin caz fortuit se inteleg acele împrejurări care au intervenit si au condus la producerea prejudiciului si care nu implica vinovăția paznicului juridic, dar care nu întrunesc caracteristicile forței majore.

 • IX. LITIGII

Art. 36 - Soluționarea litigiilor de orice fel ce decurg din executarea prezentului contract de concesionare se realizează potrivit prevederilor Legii contenciosului administrativ nr. 554/2004, cu modificările ulterioare.

Art. 37 - Pentru soluționarea eventualelor litigii, părțile pot stipula in contractul de concesionare clauze compromisorii.

XII. DISPOZIȚII FINALE

Art. 38 - Dreptul de concesiune asupra bunului concesionat se transmite in caz de succesiune sau de înstrăinare a construcției pentru a cărei realizare acesta a fost constituit. In aceleași condiții se transmite si autorizația de construire. Actele vor fi transcrise prin grija pârtilor pe numele noului proprietar al construcției.

Art. 39 - Subconcesionarea, in tot sau in parte, unei alte persoane a obiectului concesiunii, este interzisa.

Art. 40 - Orice înțelegere legala intre parti, survenita in perioada derulării contractului, se va consemna in scris prin act adițional, semnat de parti si va constitui anexa prezentului contract, fiind total supusa clauzelor economice si juridice conținute de acesta.

Art, 41 - Concesionarul are obligația sa înscrie terenul concesionat in evidentele de publicitate imobiliara in termen de 10 zile de la semnarea contractului de concesionare.

Art. 42 - Procesul-verbal de predare-primire a terenului, împreuna cu planul de situație, fac parte integranta din prezentul contract de concesionare.

Art. 43 - Prezentul contract privind concesionarea construcției si terenului situat in intravilanul Municipiului Bacau, str.__________________________, cu

suprafața de_________________m.p., proprietate publica a Municipiului Bacau, s-a

încheiat astazi______________, Ia sediul Consiliului Local al Municipiului Bacau, in 4

(patru) exemplare, din care un exemplar pentru cocnesionar si trei exemplare pentru


concedent.


CONSILIERI: COSMA ELENA TIMOFTE PAUL VALE BÎRZUILIECONTRASEMNEAZĂ,

ECRETARUL MUNICIPIULUtBACĂU NICOLAE-OVJdkj POEOViCI

OMÂNIA

UDețul bacău            p|an de amplasament si delimitare a imobilului

ONSILIUL LOCAL BACĂU 1                Scara 1 : 500


i a r™ Anexa NR.^

LA HOTARAREA NR.3jg.dn, 29.11.2013PIAȚA SUD


CONSILIERI; COSMA E TIMOFTEP BÎRZUILli*


«r5n^JRASEMNEA2AseSS?rijl municipiului ba nicolae-ovidiu PO


Nr.

Parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp>.

'Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Cc

80

-

imobil neîmprejmuit

Total

80

-

-

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Suprafața construita la sol

(mp) .

Valoarea de Impozitare (lei)

Mențiuni

C1

49

-

WC subteran Plata Sud

Total

49

-

-/*5 «fj* j*5î 4L

l*5ă       »’c

INVENTAR DE CaDRDDNM^gdJZ

Sistem de pr. STEREQ'70
E(m)

 • 563225.97

563218.61

563214.68,

563216.42 563217 44

 • 563222.97


N(m)

646753.50

646755.45

646743.38

 • 646742.83

 • 646745.83

646744,07Suprafața totala nasurata 3 80rp Suprafața din act 3 QOnp • ■ t1.                 ----------rt-

^09*'/Executant,

 • ■        Inornat Sorlnldan

.....-■' ^====^:


Oaia 05.03.2012


. fJ-. IMffl____

3A.H 'C<>

• ir? *17 -


Sa confirma 3uprafata.3iin.maauraten si

5S3asți#ț«e»

j \ -iVH iROMANIA                                                           axi„. -

JUDEȚUL BACĂU                                              ANEXA NR. O

CONSILIUL LOCAL BACĂU              _______________ LA HOTARAREA NR. 34 DJN 29.11.20 1 3

1                        Plan de amplasament si delimitare a imobilului                         '

Scara 1:500


Nr. cadastral

Suprafața masurata

Adresa Imobilului

160 mp

Mun. Bacau, str. Mllcov, nr.93-95

/■ *

Cartea Funciara nr.

-

UAT I Bacau                          --- i

1CONSILIERI: COSMA ELENA __

TIMOFTE PAUL VALE BÎRZUILIE


BAZAR MILCOV


-■

A Date referitoare la teren

Nr. Parcela

Categoria de folosința

Suprafața (mp)

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

1

Cc

160

-

Imobil neîmprejmuit

Total

160

-

-

B. Date referitoare la construcții

Cod constr.

Suprafața construita la sol (mp) ......

Valoarea de impozitare (lei)

Mențiuni

C1

55

-

GRUP SOCIAL BAZAR MILCOV

Total

55

-

-Â* %

K z; 4


INVENTAR DE


ATE


Pct.

Sistem de pr. STEREO'70

E(m) *

N(m)

1

562636.07

647418.66

a

562643.69

647426.22

3

562633.51

647437.21

4

562626.14

647430.36

5

562626.34

647429 38
Oala 05.03.2012


Suprafața totala nasurota = IfeOmp Suorafata din act = 160mp
licitata linooiliafă BACĂUi iiiint PANCIU ADRIAN


■ rlcita CONSILIER