Hotărârea nr. 346/2013

Hotărârea nr.346 din 29.11.2013 Hotărâre privind aprobarea documentaţiei tehnico - economice pentru obiectivul de investiţii "Reabilitare imobil str. Milcov cu destinaţia de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău", a principalilor indicatori tehnico - economici, a bugetului proiectului şi a surselor de finanţare, faza Proiect tehnic (PT).

HOTĂRÂRE

privind aprobarea documentației tehnico — economice pentru obiectivul de investiții „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, a principalilor indicatori tehnico - economici, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare faza Proiect tehnic (PT)

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 29.11.2013;

Având in vedere:

-Scrisoarea de notificare de la ADR NE Nr. 200600/oi/08.11.2013, prin care se solicită refece a bugetului în concordanță cu Devizul general în faza Proiect tehnic pentru proiectul,Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor feră adăpost din municipiul Bacău”;

-Referatul nr.8519 din 11.112013 al Unității de Implementare a proiectului ,Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor feră adăpost din municipiul Bacău”; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr.8520 din 11.11.2013;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau, înregistrat cu nr. 8521/11.11.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 615/28.11.2013 al Comisiei de specialitate nr. 1, nr. 616/28.11.2013 al Comisiei de specialitate nr.2, nr. 617/28.11.2013 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 618/28.11.2013 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 619/28.11.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-HCL nr. 59 din 20.03.2013 privind aprobarea proiectului „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor feră adăpost din municipiul Bacău”, a Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții, a principalilor indicatori tehnico - economici ai investiției, a bugetului proiectului și a surselor de finanțare

-HCL nr. 293 din 30.092013 privind modificarea și completarea HCL nr. 59 din 20.032013 privind aprobarea proiectului,Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor feră adăpost din municipiul Bacău”, a Documentației de Avizare a lucrărilor de intervenții, a principalilor indicatori tehnico - economici ai investiției, a bugetului proiectului' și a surselor de finanțare

-H.G. nr.759/2007 privind regulile de eligibilitate a cheltuielilor efectuate în cadrul operațiunilor finanțate prin programele operaționale, cu modificările și completările ulterioare;

-O.U.G. nr.64/2009 privind gestionarea financiară a instrumentelor structurale și utilizarea acestora pentru obiectivul convergență;

-Prevederile art. 1 si art. 44 din Legea nr. 273 / 2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Hotărârii Guvernului nr. 28 / 2008 privind aprobarea conținutului cadru al documentației tehnico — economice aferente investițiilor publice, precum și a structurii și metodologiei de elaborare a devizului general pentru obiective de investiții și lucrări de intervenție;

-Prevederile art.47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale republicată și actualizată;

-HCL nr. 78/20.032013 cu modificările și completările ulterioare, privind aprobarea Bugetului de venituri și cheltuieli și a Programului de Investiții pe anul 2013 a Consiliului Local al Municipiului Bacău;

-HCL nr. 139/2010 privind aprobarea Planului Integrai de Dezvoltare Urbană al Municipiului Bacău, cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile Ghidului Solicitantului Programului Operațional Regional 2007 - 2013, Axa prioritară 1 „Sprijinirea dezvoltării durabile a orașelor - poli urbani de creștere” Domeniul de intervenție 1.1. „Planuri integrate de dezvoltare urbană” Sub-domeniul: Poli de dezvoltare urbană și a Notei AM POR nr. 57816 din 03.08.2012;

în temeiul art. 36 (2) fit “a” și “d”, alineatul (4) fit “d” și ari 45 (2) lit „a” din Legea 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată;

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1. Se aprobă documentația tehnico - economică pentru obiectivul de investiții „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău”, beneficiar: Municipiul Bacău, faza Proiect tehnic (PT), conform Anexei nr. 1, ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2. Se aprobă principalii indicatori tehnico - economici ai obiectivului de investiții prevăzut la art. 1, feza Proiect Tehnic (PT), conform anexei nr. 2 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 3. Se aprobă bugetului proiectului „Reabilitare imobil str. Milcov cu destinația de centru de cazare temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău” în sumă totală de 1.775.125,73 lei precum și Sursele de Finanțare, în concordanță cu Devizul general la faza Proiect tehnic, conform Anexei nr. 3 ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 4. Consiliul Local Bacău se obligă să asigure resursele financiare necesare implementării optime a proiectului și să suporte în totalitate cheltuielile suplimentare ce pot interveni în derularea proiectului, ulterior încheierii contractului de finanțare, și fără de care proiectul nu poate fi implementat.

ART, 5. Hotărârea va fi comunicata Direcției Economice, Direcției Tehnice și Direcției de Asistență Socială Bacău.NR. 346

DIN 29.11.2013

P.O.N, D.OJ R.TJEx.l/Ds.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA 2 LA HCL NR. W DIN £941206

PRINCIPAUI INDICATORI TEHNICO ECONOMICI

pentru obiectivul de investiții

„Reabilitare imobil, str. Milcov, cu destinația de Centrul de Cazare

Temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău"

faza Pth

MANAGER PROIECT, DANIELA/pIMULESCU
CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BA NICOLAE-OVIDIU PODenumire obiectiv

Valoare totala (lei) cu TVA

Valoare C+M (lei) cu TVA

„Reabilitare imobil, str. Milcov, cu destinația de Centrul de Cazare Temporară a persoanelor fără adăpost din municipiul Bacău"

1 775 125,7

1 045 055,6

SC STAR PROIECT S.R.L.

FAZA PTH

DEVIZ GENERAL

privind cheilureiife necesare investiției

Reabilitare imobil, strada Mllcov, cu destinația de Centru de cazare temporara a persoanelor tara adapost, din Municipiul Bacau

curs RON/EURO ia data de 11.10,2012           4.5698

Nr. crt

Denumire capitole de cheltuieli

VALOARE     (fara

T.V.A.)

T.V.A.

VALOARE    (Icluslv

T.V.A)

mii RON

mll EURO

mii RON

mii RON

mll Euro

1

2

3

4

5

6

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru obținerea si amenajarea

1.1

Obținerea terenului

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

1.2

Ob.1 Amenajarea terenului

7.6992

1.6848

1.8478

9.5470

2.0892

1.3

Amenjarl pentru protecția mediului

10.7527

2 3530

2.5806

13.3333

2.9177

1.3.1. Ob. 1 Amenajare platforma gunoi

0.7516

0.1645

0.1804

0.9320

0.2039

1.3.2. Ob.2Amenajare spatii verzi

10.0011

2.1885

2.4003

12.4014

2.7138

TOTAL CAPITOL 1

18.4519

4.0378

4.4285

22.8803

5.0069

CAPITOLUL 2

Cheltuieli pentru asigurarea utilităților Ob.BRetele apa canal, termice si ACM, electrice

65.4170

14.3151

15.7001

81.1171

17.7507

TOTAL CAPITOL 2

65.4170

14.3151

15.7001

81.1171

17.7507

CapiToluL 3

Cheltuieli pentru proiectare si asistenta tehnica

3.1

Studii de teren (geo.topo)

3.5000

0.7659

0.8400

4.3400

0.9497

3.1.1 Studiu topo

1.0000

0.2188

0.2400

1.2400

0.2713

3.1 2 Studiu geo

2.5000

0.5471

0.6000

3.1000

0.6784

3.2

Obținere a vize,acord uri si autorizat»

11.0000

2.4071

2.1600

13.1600

2.8798

3.2.1 Avize

2.0000

0.4377

0.0000

2.0000

0.4377

3 2.2Taxa racord rețele

9.0000

1.9695

2.1600

11.1600

2.4421

3.3

Proiectare $1 englnerle

132.0132

28.8882

27.8807

159.8939

34.9893

3.3.1 Proiectare initialafTVA 19%)

75.2858

16.4746

14.2661

89.5519

19 5965

Proictare inițiala (TVA 24%)

8.7274

1 9098

2.0946

10.8220

23682

3.3.2.Proiectare DTAC, PTH.DE.CS.DL

170000

37201

4.0800

21.0800

4.6129

3.3.3 Expertiza tehnica, Audit energetic. Pian SSM

8 5000

1 8600

2.0400

10.5400

1.8600

3.3.4 Documentații DALI, Analiza cost beneficiu, bugetul proiectului, calendarul activităților

15,0000

3.2824

3.6000

18.6000

4.0702

3.3.5 Documentam CU,avize

7 5000

1.6412

1.8000

9.3000

2 0351

3.4

Organizarea procedurii de achiziții

5.0000

1.0941

1.2000

6.20Q&

1.3567

3.5

Consultanta

0,0000

0.0000

0.0000

fXJioooo

3.6

Asistenta tehnica

60.8000

13.3047

14.5920

75*920

163879

3 6.1 Asistenta tehnica (diriginti șantier)

51.8000

11.3353

12.4320

/șt 3320

,14 0558

3 6 2 Asistenta tehnica acordata de pro ectant

9 0000

1 9695

2 1600

ARM g.

2,445.)

L

TOTAL CAPITOL 3                     I

212.3132

46.46011

46.6727

„.50*734

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

750.5735

164.2465

180.1376

930.7111

203.6656

Ob.2 Arhitectura

327.9545

71.7656

78.7091

406.6636

88.9894

Ob.3 Amenajări exterioare

73.5897

16.1035

17.6615

91.2512

19.9683

Ob.4 Rezistenta

229.5203

50.2255

55.0849

284.6052

62.2796

Ob.5 instalații sanitare, termice, electrice interioare

119.5090

26.1519

28.6822

148.1912

32.4284

9

4.2.

Utilaje,echipamente tehnologice si tunet, cu montaj

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

Procurare utilaje

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

6.0000

4.4

Utilaje fara montaj sl echipamente tehnologice

0.0000

00000

0.0000

0.0000

0.0000

4.5.

Dotări

230.1258

50.3580

55.2302

285.3560

62.4439

Dotări

2301258

50.3580

55.2302

285.3560

62.4439

4.6

Active necorporaîe

TOTAL CAPITOL 4

980.6993

214.6044

235.3678

1216.0671

266.1095

CĂPltOLUL 5 Alte cheltuieli

5.1

Organizare de șantier

8.3444

1.8260

2.0027

10.3471

2.2642

5.1.1 Lucrări de construcții

8.3444

1.8260

2.0027

10.3471

2.2642

5.1.2-Cheituieli conexe organizării de santierftaxe aferente)

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

0.0000

5.2.

Comisioane, taxe si cote legale

13.8600

3.0330

0.0000

13.8600

3.0330

5.2.1.Conf Legll10/95 «0,7%

7.1900

1.5734

0.0000

7.1900

1.5734

Conf Legii 453/2001 -0.1%

1.0300

0.2254

0.0000

1.0300

0.2254

5.2.2.Casa Sociala a Constr.0,5%

5.1300

1.1226

0.0000

5.1300

1.1226

5.2.3.Comision Banca Finanțatoare

5.2.4 Î8xa timbru arhilect 0,06%

0.5100

0.1116

0.0000

0.5100

0.1116

5.3

Cheltuieli diverse si neprevăzute

68.6034

15 0123

16.4648

85.0682

18.6153

TOTAL CAPITOL 5

90.8078

19.8713

18.4675

109.2753

23.9125

CAPITOLUL 6 Cheltuieli pentru implementarea proiectului

6.1

Cheltuieli de publicitate si informare

20.0000

4.3766

4.8000

24.8000

5.4269

6.2

Cheltuieli de audit

50.0000

10 9414

12.0000

62.0000

13.5673

TOTAL CAPITOL 6

70.0000

15.3180

16.8000

86.8000

18.9943

TOTAL GENERAL

1437.6892

314.6066

337.4365

1775.1257

388.4471

Din care C+M

842.7868

184.4253

202.2688

1045.0556

228.6874

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA nr. 3

LA HCL NR.3^6 DINMV-201$


BUGETUL PROIECTULUI


Nr. crt

Denumirea capitolelor si subcapitolelor

Cheltuieli neeligibile

Cheltuieli e,i«Xe

Baza     eligibila

TOTAL eligibil

TVA neeligibila

1

2

3

4

-5

6=4+5

7

1.

CAPITOLUL 1 Cheltuieli pentru achiziția si amenajarea terenuiui

-

1.1.

Achiziția terenului

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

1.2.

Amenajarea terenului

0.00

7.699,20

1.847.81

9.547,01

0.00

1.3.

Amenajări pentru protecția mediului

0.00

10.752,70

2.580,65

13.333,35

0.00

-yy- jt '  ■

TOTAL CAPITOL 1

0.00

,18,451,90

4.428,48

22.880,3<

0.00

2.

CAPITOLUL 2 Cheltuieli pentru asigurarea utilităților necesare obiectivului

2.1.

Cheltuieli pentru asigurarea utilitatiior necesare ob ectivului

0.00

65.417,00

15.700,08

81.117,08

0.00

Ir

id.00 b

65?4l7,0Q

16.700,08

S;8i.U7,08

^■o.6o ■ .

3.

CAPITOLUL 3 Cheltuieli pentru proiectare sl asistenta tehnica

3.1.

Studii de teren

3.500,00

0.00

0.00

0.00

840,00

3.2.

Obținerea de avize, acorduri si autorizații

11,000,00

0.00

0.00

0.00

2.160,00

3.3.

Proiectare si inginerie

132.013,20

0.00

0.00

0.00

27.880,68

3.4.

Consultanta

5.000,00

0.00

0.00

0.00

1.200,00

3.5.

Asistenta tehnica

0.00

60 800,00

14.592,00

75.392,00

0.00

■ 151.513,20'

4.

CAPITOLUL 4 Cheltuieli pentru investiția de baza

4.1.

Construcții si instalații

26.638,92

723.934,58

173.744.29

897.678.87

6.393,34

4.2.

Dotări de specialitate

48.180,647

181 945,159

43.666,840

225.612

11.563,353

TOTAL CAPITOL 4

74.819,567

905.879,739

217.411,130

4.123 290,87

v17.956,69â

5.

CAPITOLUL 5 Cheltuieli privind organizarea de șantier

5.1.

Organizarea de șantier

0.00

8.344,40

2.002,66

10.347,06

0.00

5.1.1.

Construcții si instalații aferente organizării de șantier

0.00

8.344,40

2.002,66

10.347,06

0.00

5.1.2.

Cheltuieli conexe organizării de șantier

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

5.2.

Cote legale

510,00

13.350,00

0.00

13.350,00

0.00

TOTAL CAPITOL 5

510,00

21.694,40

2.002,66

23.697,06

0.00

6.

CAPITOLUL 6 Cheltuieli diverse si neprevăzute

6.1.

Diverse si neprevăzute

0.00

68.603,40

16.464,82

85.068,22

0.00

TOTAL CAPITOL 6

0.00

68.603,40

16.464,82

85.068,22

- .... .. .. .

0.00

Fr.

CAPITOLUL 7 Cheltuieli pentru audit, informare si publicitate

7.1.

Audit

0.00

50.000,00

12.000,00

62.000,00

0.00

7.2.

Informare si publicitate

0.00

20.000,00

4.800,00

24.800,00

0.00

•WK

TOTAL CAPITOL 7

0.00

70.000,00

16.800,00

86.800,00

0.00

8.

CAPITOLUL 8

Alte cheltuieli neeligibile

8.1.

Alte cheltuieli neeligibile

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

? TOTAL CAPITOL 8

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

TOTAL CHELTUIELI

226.842,767

1.210.846,439

287.399,150

1.498.246,69

60.037,373

III

TOTAL GENERAL (HI)

226.842,767

1.210.846,439

287.399,150

1.498.245,69

60.037,373


La cap. 3.3 suma de 201,07 lei reprezintă cheltuiala cu taxele si avizele obținute in cadrul proiectării inițiale (TVA 19 %). Aceste taxe nu sunt purtătoare de TVA.

La cap. 4.1 suma de 26.638,92 lei trecuta la cheltuiala neeligibila reprezintă termo și hidroizolația pentru jumătate din terasa clădirii ce nu face obiectul finanțării Centrului de cazare a persoanelor fără adăpost.

Sursele de finanțare a proiectului:

NR. CRT.

• . SURSE DE FINANȚARE -

VALOARB

I

Valoarea totală a proiectului, din care :

1.775.125,73

a.

Valoarea neeligibilă a proiectului

226.842,767

b.

Valoarea eligibilă a proiectului

1.498.245,59

c.

TVA neeligibiia

50.037,373

II

Contribuția proprie în proiect, din care :

306.845,05

a.

Contribuția solicitantului ia cheltuieli eligibile

29.964,91

b.

Contribuția solicitantului ia cheltuieli neeiigibile

226.842,767

c.

TVA neeligibiia

50.037,373

III

|aSISTENȚÂ FINANCIARĂ NERAMBURSABILĂ SOLICITATĂ

1.468.280,68

în care:

  • > I Valoarea totală a proiectului = Valoarea neeligibilă a proiectului + Valoarea eligibilă a proiectului + TVA neeligibila = 226.842,767 + 1.498.245,59 + 50.037,373 = 1.775.125,73lei

  • > II Contribuția proprie în proiect - Contribuția solicitantului la cheltuieli eligibile + Contribuția solicitantului la cheltuieli neeligibile + TVA neeligibila = 29.964,91 + 226.842,767 + 50.037,373 = 306.845,05 lei

Autofinanțarea proiectului se calculează numai in cazul proiectelor generatoare de venituri.


€■' » •"< 1


ț •


Managej proiect,  DANIELA DIMJJLESCU
CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVI