Hotărârea nr. 345/2013

Hotărârea nr.345 din 29.11.2013 Hotărâre privind aprobarea Actului adiţional nr.1 la Documentul de poziţie privind modul de implementare a proiectului "Sistem integrat de management al deşeurilor solide în judeţul Bacău".

HOTĂRÂRE

privind aprobarea Actului adițional nr.l la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide in județul Bacău”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 29.11.2013;

Având în vedere:

 • - Adresa nr.l5068 din 30.10.2013 a Consiliului Județean Bacau - Unitatea de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide in județul Bacau, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau cu nr. 43110/21.10.2013;

-Referatul nr. 8715 din 21.10.2013 ai Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 8716/21.11.2013;

-Raportul compartimentelor de resort din cadrul Aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau, înregistrat cu nr. 8717/21.11.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 610/28.11.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 611/28.11.2013 ai Comisiei de specialitate nr.2, nr. 612/28.11.2013 al Comisiei de specialitate nr.3, nr. 613/28.11.2013 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 614/28.11.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

 • - Prevederile art.6(l) fit "a" si art. 6A1 din Legea nr. 101 din 25 aprilie 2006 (*actualizată*) a serviciului de salubrizare a localităților;

-Prevederile art. 14A1(1) din OUG nr.78/2000 privind regimul deșeurilor;

-Prevederile art. 9 ale Directivei Consiliului European nr.l999/31/CE privind depozitarea deșeurilor, transpusă în legislația națională prin H.G. nr.349/2005 privind depozitarea deșeurilor;

în temeiul prevederilor art. 36 alin. (2) lit. “b” , art.36(4) lit. “e”, ”f’ și art.45(2) lit.”d” din Legea administrației publice locale nr.215/2001, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Artl.- Se aprobă Actul adițional nr.l la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”, prevăzut în Anexa, care face parte integrantă din prezenta hotărâre.


Art.2. - Se împuternicește domnul ROMEO STAVARACHE, Primarul municipiului Bacau, să semneze Actul adițional nr.l la Documentul de poziție privind modul de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide în județul Bacău”.

Art.3. - Prezenta hotărâre va fi comunicată persoanei nominalizate, Consiliului Județean Bacau -Unitatea de implementare a proiectului „Sistem integrat de management al deșeurilor solide in județul Bacau”, Asociației de.

Bacău și va fi adi


yolțare Intercomunitară pentru Salubrizare Bacău, Prefectului Județului


NR. 345

DIN 29.11.2013

P.O.N, I.P.J R.TjExJ/IH.i-A-2blică în condițiile legii.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIUROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA LA HOTARAREA NR-s&ÎdIN ^.11.2013 A CONSILIULUI

LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU


șX&I^ȚĂ UV-PAN


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NiCOLAE-OVIDIU POPOV1CIîntocmit,

Ing. Isabelh Pmtilie

ACT ADIȚIONAL NR. 1 DIN.....................2013 LA

DOCUMENT DE POZIȚIE PRIVIND MODUL DE IMPLEMENTARE A PROIECTULUI „SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR SOLIDE IN JUDEȚUL BACAU”

(ACORD)

între:

 • 1. Județul Bacau, prin Consiliul Județean Bacau, cu sediul in .........., reprezentat de dl.

Președinte......................., împuternicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Județean

nr....din.......

 • 2. Municipul Bacau, prin Consiliul Local Bacau cu sediul in.....reprezentat de dl Primar

................. împuternicit in acest scop prin Hotararea Consiliului Local nr... din.....

 • 3. Orașul......

 • 4. Comuna........

în calitate de Părți, în conformitate cu art. 25 din Acord au convenit modificarea Documentului de Poziție Privind Modul de Implementare a Proiectului „SISTEM INTEGRAT DE MANAGEMENT AL DEȘEURILOR SOLIDE IN JUDEȚUL BACAU” (Acordul) după cum urmeaza:

Art. 1 - Art. 14 se completează cu alineatele (3) - (6) care vor avea următorul conținut:

„(3) Unitățile administrativ-teritoriale membre ale ADIS care își păstrează serviciile proprii de salubrizare (in gestiune directă) fără personalitate Juridică, din cadrul primăriilor sau își mențin contractele de delegare a serviciului de salubrizare în vigoare, conform art. 15 de mai jos, pot primi echipamente de colectare a deșeurilor, conform alocărilor stabilite în documentația aprobată a Proiectului și incluse în Anexa nr. 5 la prezentul Acord, stabilite în funcție de necesarul pentru atingerea țintelor de colectare selectivă a deșeurilor care constituie un obiectiv al Proiectului.

 • (4) Județul și unitățile administrativ-teritoriale cărora li se aplică alineatul precedent se vor asigura că operatorii existenți care își păstrează contractele de delegare și care vor primi in operare aceste echipamente nu sunt degrevați de obligațiile contractuale de investiții în echipamente similare, ci echipamentele care vor fi puse la dispoziție prin Proiect vin să suplimenteze investițiile asumate și realizate de operatori prin contractele de salubrizare, având ca scop acoperirea necesarului de astfel de echipamente, în conformitate cu proiecțiile tehnico-financiare și elementele aprobate din cererea de finanțare aferentă Proiectului POS.

 • (5) Echipamentele de colectare a deșeurilor menționate la alin. (3) de mai sus, fiind proprietatea jude'ului conform alin. (1) de mai sus, vor fi date în administrare de către Județ unităților administrativ-teritoriale vizate, prin hotărâre a consiliului Județean care va stabili:

 • a) modul în care vor fi utilizate aceste echipamente,

 • b) obligațiile de întreținere, reparare și după caz înlocuire a acestora,

 • c) dreptul ADIS de a monitoriza modul în care sunt utilizate aceste echipamente și modul în care operatorii își execută obligațiile legate de acestea,

 • d) obligațiile de respectare afluxului deșeurilor stabilite prin Proiect,

 • e) obligația de restituire a acestora pentru a fi casate,


 • f) sancțiunea retragerii dreptului de administrare cu plata de despăgubiri, după caz, în situația nerespectării acestor obligații.

 • (6) Fiecare unitatea administrativ-teritorială care a primit în administrare aceste echipamente, după caz:

 • a) va da aceste echipamente îh administrarea serviciilor proprii (în cazul gestiunii directe);

 • b) va concesiona aceste echipamente operatorului actual, printr-un act adițional la contractul de delegare în vigoare (în cazul gestiunii delegate, când există un contract de delegare în vigoare).


Hotărârile de dare în administrare a echipamentelor de colectare a deșeurilor și actele adiționale la contractele de delegare existente vor stipula, după caz, următoarele elemente ce au ca scop concesionarea echipamentelor de colectare a deșeurilor, asumarea de către operator a obligațiilor aferente acestor bunuri, regularizarea contractelor actuale dacă este cazul și integrarea acestor unități administrativ-teritoriale în sistemul implementat prin Proiectul POS (fluxul deșeurilor si atingerea țintelor și obiectivelor de colectare selectivă):

 • i. Clarificarea obiectului contractului (vor fi menținute doar acele activități componente ale serviciului pe care le desfășoară efectiv operatorul, in contextul implementării Proiectului POS Mediu).

 • ii. Introducerea unei clauze exprese conform căreia contractul nu va fi prelungit la expirarea duratei sale inițiale, avându-se în vedere ca la data expirării, gestiunea activităților de colectare-transport va fi preluată de operatorul selectat de ADIS la nivel județean conform art. 15 alin. 5 și art.16 alin. I pct. 1 de mai jos.

 • iii. Definirea clară a fluxului de deșeuri corelat cu Proiectul POS Mediu; obligația operatorului de a transporta deșeurile colectate la stațiile aferente și la depozitul județean conform acestui flux al deșeurilor de îndată ce aceste instalații vor fi puse în funcțiune;

 • iv. Identificarea exactă a categoriilor de bunuri utilizate de operator in executarea contractului, in special bunurile de retur. Echipamentele de colectare a deșeurilor achiziționate prin Proiectul POS vor constitui de asemenea bunuri de retur în cazul contractelor de delegare. La încetarea contractului operatorul va fi obligat să le predea UAT de plin drept, cu titlu gratuit, libere de orice sarcini și în stare de funcționare normală cu considerarea unei stări normale de uzură în funcție de durata lor de viață tehnică.

 • v. Aceste echipamente vor fi predate operatorului pe bază de proces-verbal de predare primire cu enumerarea tuturor elementelor de identificare, valoare de inventar, termen de garanție, durată de viață tehnică, etc. Cel mai târziu la data la care expiră durata de viață tehnică a echipamentelor, dacă nu a expirat la o dată anterioară contractul de delegare, operatorul este obligat să restituie unității administrativ-teritoriale aceste echipamente, la rândul său unitatea administrativ-teritorială urmând să le restituie județului pentru casare.

 • vi. Pubelele vor fi puse la dispoziția utilizatorilor, de către operator pe bază de contract de comodat.

 • vii. Stipularea de obligații în sarcina operatorului privind echipamentele de colectare achiziționate prin Proiectul POS care îi sunt concesionate:

 • a. Obligația operatorului de a întreține și repara echipamentele de colectare ce i-au fost concesionate, de a le restitui în buna stare (cu considerarea uzurii normale) la data încetării contractului, precum și de a le înlocui pe cele care devin improprii utilizării înainte de expirarea duratei lor de viață tehnică, din cauza deteriorărilor suferite pe durata contractului; în situația în care operatorul nu poate restitui în aceste condiții echipamentele acesta va trebui să plătească UAT orice sumă de bani pe care aceasta la rândul ei va fi obligată să o plătească Județului cu titlu de despăgubire conform HCJ de dare în administrare;

 • b. Concesionarea echipamentelor să nu poată avea ca efect majorarea tarifelor practicate de operator, astfel încât să nu se creeze dezechilibre sau avantaje necuvenite operatorilor existenți.

 • viii. Stipularea expresă a obligației de colectare selectivă a deșeurilor dacă aceasta nu este deja stabilită expres în regulamentul serviciului (în cazul gestiunii directe) sau în contractul de delegare (în cazul gestiunii delegate) .

 • ix. Lista bunurilor de retur (anexă la contract) va fi completată cu echipamentele de colectare a deșeurilor achiziționate prin Proiect și concesionate operatorului. De asemenea, procesul-verbal, încheiat de UAT respectiv cu operatorul, de predare-primire a echipamentelor, cu individualizarea acestora, menționat mai sus, va fi anexat la contract.

 • x. Recunoașterea unui drept al AD1S de monitorizare și inspecție în ceea ce privește modul de utilizare și de întreținere a echipamentelor POS și a respectării fluxului de deșeuri, în caz de încălcare a acestor obligații putând fi aplicata sancțiunea retragerii de către Județ a dreptului de administrare a echipamentelor de colectare a deșeurilor și a plății valorii acestor echipamente

(în situația în care echipamentele nu pot fi restituite în stare normală de utilizare, cu luarea în considerare a stării normale de uzură, la data restituirii).

Art. 2 - Art. 15 alin. 5 și 6 se modifică și vor avea următorul conținut:

„(5) Pentru atribuirea contractului de delegare a gestiunii activității de precolectare, colectare si transport a deșeurilor municipale și după caz alte activități conexe de colectare a deșeurilor și transport care sunt componente ale serviciului de salubrizare, pentru unitățile administrativ-teritoriale non-ISPA și care nu se încadrează în excepția prevăzută la art. 15 alin. (6), procedura de licitație va fi inițiata si derulata de ADIS, in numele si pe seama unităților administrativ-teritoriale implicate. ADIS va fi sprijinita in acest proces de către UIP, care la rândul sau va fi sprijinit de echipa de asistenta tehnica contractata in acest


sens.

(6) In situația in care una sau mai multe unități administrativ-teritoriale, la data delegării activității de precolectare, colectare și transport a deșeurilor muncipale în condițiile alin. (4) și (5) din prezentul articol, are în derulare un contract de delegare valabil încheiat cu un alt operator, licitația pentru delegarea serviciului va fi făcută și pentru acea unitate adminsitrativ-teritorială, cu mențiunea că operatorul selectat la nivel județean de ADIS va incepe operarea și contractul încheiat de ADIS va intra în vigoare pentru respectiva unitate adminsitrativ-teritorială doar la încetarea contractului existent. Această prevedere nu li se aplică și nu vor fi incluse în contractul de delegare atribuit conform alin. (4) și (5) de mai sus, cu excepția cazului în care acestea formulează înainte de demararea licitațiilor o solicitare expresă pentru a fi incluse, acele unități administrativ-teritoriale care:


 • a) își păstrează forma actuală de gestiune directă prin servicii proprii în cadrul primăriei (Helegiu);

 • b) Au contracte de delegare a gestiunii cu operatorul actual care expiră la o dată ulterioară datei la care se preconizează să expire contractul ce va fi atribuit conform alin. (4) și (5),(Buhusi, Comanesti, Tg. Ocna) "

Art. 3 - (1) Art. 16, alin. 1, se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 16 (1) Vor fi selectate următoarele categorii de operatori pentru activitățile componente ale serviciului de salubrizare a localităților:

1. Pentru activitatea de pre-colectare, colectare si transport a deșeurilor municipale, și după caz activități de colectare și transport a fluxurilor speciale de deșeuri care sunt componente ale serviciului de salubrizare:

 • a) Un operator pentru zona ISPA (Municipiul Bacau + 22 de unitati administrativ-teritoriale învecinate), cu respectarea situațiilor speciale și a excepțiilor prevăzute la art. 15 alin. (6) din prezentul Acord;

 • b)  [ se elimină ];

 • c)  Un alt operator pentru restul județului Bacau, cu respectarea situațiilor speciale și a excepțiilor prevăzute la art. 15 alin. (6) din prezentul Acord;

 • 2.  Pentru activitățile de sortare a deșeurilor municipale, de organizarea prelucrării, neutralizării și valorificării materiale și energetice a deșeurilor, precum și de înființare a depozitelor de deșeuri și administrare a acestora:

 • a)  Un operator pentru gestionarea activităților realizate prin intermediul infrastructurii realizate cu finanțare prin măsura ISPA (celula l a depozitului județean, stația de sortare, stația de compostare și alte instalații aferente, amplasate în locația din comuna N. Băle eseu);

 • b)  Un singur operator pentru gestionarea activităților de operare a instalațiilor de deșeuri realizate prin POS Mediu (stațiile de transfer, sortare si compostare din Onești, stațiile de transfer din Beresti-Tazlau si Gaiceana, celula 2 a depozitului județean din Nicolae Balcescu); a instalațiilor de deșeuri realizate prin proietul PHARE Moinesti (statia de sortare din Moinesti) si a instalațiilor de deșeuri realizate prin proiectul ISPA, după încetarea contractului atribuit operatorului prevăzut la lit. a) de mai sus (statia de sortare, statia de compostare și alte instalații aferente, amplasate în locația din comuna N. Balcescu).

 • 3.  Celulele 3 și 4 ale depozitul județean vor fi realizate ulterior de operatorul prevăzut la lit. b) de mai sus, care va realiza si activitatea de operare a acestora.

 • (2) - Art. 16 alin. (3) se renumerotează ca alin. (2).

Art. 4 - La art. 17, alin. 1, lit. c), d), e) si lit. f), se modifică și va avea următorul conținut:

„Art. 17 (1) Autoritatea Contractanta, respectiv Delegatarul, va fi:

 • c) Municipiul Bacau pentru contractul de delegare a gestiunii serviciului privind activitatile de exploatare a celulei 1 a depozitului conform si a stafiilor de sortare si compostare realizate prin Măsură ISPA, pentru o perioada nu mai lunga de 31 de luni de la data semnării acestui contract de delegare. In acest sens, pentru delegarea gestiunii activitatii de exploatare a celulei I a depozitului conform si a instalațiilor de deșeuri realizate prin Măsură ISPA (statia de sortare si statia de compostare), municipiul Bacau va elabora si aproba întreaga documentație (Fisa de date a achiziției, Caietul de sarcini si secțiunea privind Condițiile contractuale de delegare a gestiunii) ce va sta la baza delegării gestiunii. ADIS va monitoriza condițiile contractului de delegare a gestiunii privind serviciul de operare a celulei 1 a depozitului conform. Comisia de selecție a ofertelor va fi formata exclusiv din reprezentând ai Municipiului Bacau.

 • d) Județul Bacău si Municipiul Moinesti, prin ADIS ca mandatar, pentru contractul de delegare a gestiunii privind activitățile de exploatare a Celulelor 2, 3 si 4 a depozitului județean de deZ.euri din comuna Nicolae Balcescu, a stafiilor de transfer, sortare și compostare construite prin Proiect si a Stafiei de Sortare realizata prin proiectul PHARE Moinesti, precum si transportul deșeurilor de la aceste stații la depozitul județean. în comisia de evaluare a ofertelor vor fi desemnați reprezentând ai Consiliului Județean Bacau si ai Municipiului Moinesti.

 • e)  Toate unitățile administrativ-teritoriale partenere în Proiectul ISPA, prin ADIS ca mandatar, pentru contractul de delegare a gestiunii activității de precolectare, colectare și transport a deșeurilor municipale și după caz activități de colectare și transport afluxurilor speciale de deșeuri care sunt componente ale serviciului de salubrizare, atribuit conform art. 15 alin. (4) din prezentul Acord.

 • f)  Toate unitățile administrativ-teritoriale deservite non-ISPA din județul Bacău, prin ADIS ca mandatar, pentru contractul de delegare a gestiunii activității de precolectare, colectare și transport a deșeurilor municipale și după caz activități de colectare și transport a fluxurilor speciale de deșeuri care sunt componente ale serviciului de salubrizare, atribuit conform art. 15 alin. (5) din prezentul Acord . ”

Art. 5 - Art. 17, alin. 3, se modifică și va avea următorul conținut:

„ (3) Instalațiile de deșeuri realizate prin proiecte PHARE CES raman in funcțiune în condițiile stabilite prin aceste proiecte (cu excepția Stației de Sortare de la Moinești a cărei operare va fi delegată de ADIS prin același contract de delegare a gestiunii care are ca obiect instalațiile de deșeuri realizate prin Proiectul POS), iar deseurile reziduale provenind de la aceste instalații după sortare sau tratarea deșeurilor și deșeurile reziduale colectate din zonele deservite de aceste instalații vor fi eliminate la depozitul județean de deșeuri din comuna Nicolae Bălcescu (conform anexei 3 si 4). ”

Art 6 - Art. 18, alin. 1 si 2, se modifică și vor avea următorul conținut:

„Art. 18 (l) Pentru asigurarea finanțării serviciiilor de salubrizare Părțile convin de comun acord să stabilească în condițiile legii taxe speciale de salubrizare în sarcina utilizatorilor casnici,care să acopere tarifele operatorilor de salubrizare care deservesc utilizatorii respectivi cu luarea în considerare a tuturor activităților componente ale serviciului de la colectarea deșeurilor până inclusiv la eliminarea acestora la depozit sau alte instalații, pe întregul flux al deșeurilor.

(2) Pentru toate UAT-urile din județul Bacau, cu excepția UAT-urilor din Zona 1ISPA, plățile vor fi efectuate conform schemei prevăzute in Anexa 2a - Schema funcționala a sistemului de taxe si tarife pentru Județul Bacau, după cum urmeaza:

I. Utilizatorii casnici:

a) UAT-rile membre ADIS (cu excepția UAT-urilor din Zona I ISPA) vor colecta taxa specială de salubrizare de la utilizatorii casnici.

 • b) Sumele astfel colectate vor fi transferate către ADIS corespunzător tarifelor datorate operatorilor pentru activitățile componente ale serviciului de salubrizare.

 • c) ADIS va plăti

o Tariful Operatorului la nivel județean (Operator 1 colectare si transport) prevăzut la art. 16 alin. (1) pct. 1 lit. c) din prezentul Acord (activități de pre-colectare, colectare Oi transport a deșeurilor);

o Tariful Operatorului care exploatează instalațiile de deșeuri realizate prin proiectul ISPA (Operator 3 (ISPA),) prevăzut la art. 16 alin. (1) pct. 2 lit. a) din prezentul Acord, numai pentru cantitățile de deșeuri provenite din UAT-urile aferente zonei 1 NON-ISPA (Blăgesti, Colonesti, Dămienesti, Izvorul Beherciului, Lioova, Negri, Odobesti, Plopana, Roșiori, Secuieni, Parincea, Filipeni. Ungureni, Sascut, Valea Seacă, Orbeni, Parava)

o Tariful Operatorului care exploatează instalațiile de deșeuri realizate prin proiectul POS, stației de sortare de la Moinești și celulele 3 si 4 ale depozitului conform (Operator 2 POS MEDIU), prevăzut la art. 16 alin. (1) pct. 2 lit. b) si pct. 3 din prezentul Acord

 • d) Operatorii de salubrizare existenti care prestează serviciul de salubrizare in UAT-urile care se incadreaza in prevederile art. 15, alin.6 din prezentul acord, vor plăti tariful pentru tratarea, transferul si eliminarea deșeurilor colectate, direct operatorilor instalațiilor de deșeuri (Operator 2 (POS MEDIU) si Operator 3 (ISPA)). Aceste tarife vor fi plătite in baza unor contracte de prestări servicii care vor fi incheiate intre operatori.

 • e) Operatorul care exploatează instalațiile de deșeuri realizate prin proiectul POS, stației de sortare de la Moinești și celulele 2, 3 si 4 ale depozitului conform (Operator 2 POS MEDIU), va plăti tariful pentru eliminarea deșeurilor la depozitul județean (celula 1), direct operatorului instalațiilor de deșeuri realizate prin proiectul ISPA.

II. Utilizatorii non • casnici:

Utilizatorii non-casnici vor plăti un tarif pentru serviciul de salubrizare. Tariful va fi plătit direct operatorului de colectare si transport POS Mediu, care va plăti mai departe tariful pentru tratarea, transferul si eliminarea deșeurilor la depozitul județean, in baza unor contracte de prestări servicii incheiate conform prevederilor art. 18, alin. 8 din prezentul acord.

Art. 7 - Art. 18 se completează cu alineatul 2A1 care va avea următorul conținut: (2*1) UAT-urile din Zona 1 ISPA, cu excepția Municipiului Bacau, vor efectua plățile aferente serviciilor de salubrizare conform schemei prevăzute in Anexa 2b, după cum urmeaza:

 • I,    Utilizatorii casnici:

 • a) UAT-urile din Zona l ISPA vor colecta taxa specială de salubrizare de la utilizatorii casnici

 • b) Din sumele astfel colectate, UAT-urile din Zona 1 ISPA vor plăti:

o Tariful Operatorului din zona ISPA prevăzut la art. 16 alin. (1) pct. 1 lit. a) din prezentul Acord (activități de pre-colectare, colectare și transport a deșeurilor);

 • c) Pentru plata celorlalți operatori de salubrizare (Operator 3 ISPA, iar apoi, după incetarea duratei de viata a celulei 1 a depozitului conform, Operator 2 POS Mediu), UAT-urile din Zona I ISPA vor transfera sumele aferente către ADIS, iarADIS va plăti:

o Tariful Operatorului care exploatează instalațiile de deșeuri realizate prin proiectul ISPA (Operator 3 (ISPA),) prevăzut la art. 16 alin. (1) pct. 2 lit. a) din prezentul Acord;

o Tariful Operatorului care exploatează instalațiile de deșeuri realizate prin proiectul POS (Operator 2 POS MEDIU), prevăzut la art. 16 alin. (1) pct. 2 lit. b) si pct. 3 din prezentul Acord, după incetarea duratei de viata a celulei 1 a depozitului conform.

 • II.    Utilizatorii non - casnici:

Utilizatorii non-casnici vor plăti un tarif pentru serviciul de salubrizare. Tariful va fi plătit direct operatorului de colectare si transport din zona 1 ISPA, care va plăti mai departe tariful pentru tratarea, transferul si eliminarea deșeurilor la depozitul județean, in baza unor contracte de prestări servicii incheiate conform prevederilor art. 18, alin. 8 din prezentul acord.

Art. 8 - Art. 18 se completează cu alineatul 2A2 care va avea următorul conținut:

Municipiul Bacau va efectua plățile aferente serviciilor de salubrizare conform schemei prevăzute in Anexa 2c - Schema funcționala a sistemului de taxe si tarife pentru Municipiul Bacau, după cum urmeaza:

I. Utilizatorii casnici:

 • a) Municipiul Bacau va colecta taxa specială de salubrizare de la utilizatorii casnici.

 • b) Din sumele astfel colectate, Municipiul Bacau va plăti:

o Tariful Operatorului din zona ISPA prevăzut la art. 16 alin. (I) pct. I lit. a) din prezentul Acord (activități de pre-colectare, colectare și transport a deșeurilor);

o Tariful Operatorului care exploatează instalațiile de deșeuri realizate prin proiectul ISPA (Operator 3 (ISPA),) prevăzut la art. 16 alin (1) pct. 2 lit. a) din prezentul Acord;

c) După încetarea duratei de viata a celulei 1 a depozitului conform, Municipiul Bacau va transfera sumele aferente către ADIS, iar ADIS va plăti:

o Tariful Operatorului care exploatează instalațiile de deșeuri realizate prin proiectul POS (Operator 2 POS MEDIU), prevăzut la art. 16 alin. (1) pct. 2 lit. b) si pct. 3 din prezentul Acord,

II. Utilizatorii non - casnici:

Utilizatorii non-casnici vor plăti un tarif pentru serviciul de salubrizare. Tariful va fi plătit direct operatorului de colectare si transport din zona 1 ISPA, care va plăti mai departe tariful pentru tratarea, transferul si eliminarea deșeurilor la depozitul județean, in baza unor contracte de prestări servicii încheiate conform prevederilor art. 18, alin. 8 din prezentul acord.

Art 8 * La art. 18, alineatele 3 si 4 se abroga.

Art. 9 - Art. 18, alin. 5 si 6 devin alineatele 3 și 4, si vor avea următorul conținut

 • (3) Municipiul Bacau, in calitate de proprietar al infrastructurii create prin proiectul ISPA Bacau va constitui fondul de întreținere, înlocuire si Dezvoltare (fondul IID) pentru proiectul ISPA Bacau. Redeventa datorata municipiului Bacău de către operatorii care exploatează infrastructura creată prin proiectul ISPA Bacau va constitui sursă pentru fondul IID și va avea ca destinație: acoperirea serviciului datoriei contractate in vederea finanțării acestor investiții, precum și intretinerea, înlocuirea și dezvoltarea infrastructurii create prin proiectul ISPA.

 • (4) Consiliul Județean Bacau in calitate de proprietar al infrastructurii create prin proiectul „Sistem Integrat de management al Deșeurilor Solide in județul Bacau "va constitui Fondul de întreținere, înlocuire si Dezvoltare (fond IID) pentru acest proiect.

Redeventa datorata județului Bacău de către operatorii care exploatează infrastructura creată prin proiectul „Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide in județul Bacau" va constitui sursă pentru fondul IID și va avea ca destinație intretinerea si înlocuirea infrastructurii create prin proiectul „ Sistem Integrat de Management al Deșeurilor Solide in județul Bacau

Art. 10 - La Art. 18 se introduce un alineat, alineatul 41 care va avea următorul conținut:

(4l) Municipiul Moinești, in calitate de proprietar al infrastructurii create prin proiectul Phare Moinești va constitui fondul de întreținere, înlocuire si Dezvoltare ( fondul IID) pentru proiectul Phare Moinești.

Redevența datorata municipiului Moinești de către operatorul care exploatează stația de sortare creată prin proiectul Phare Moinești va constitui sursă pentru fondul I1D și va avea ca destinație: acoperirea serviciului datoriei contractate in vederea finanțării acestor investiții, precum și întreținerea, înlocuirea și dezvoltarea infrastructurii create prin proiectul Phare Moinești.

Art 11 - La Art. 18, alin. 7,8,9 si 10 devin alineatele 5, 6,7 si 8.

Ari. 12 - Art. 18, alin. 10 devine alin. 8, acesta se modifică și va avea următorul conținut:;

(8) Utilizatorii non-casnici (agenti economici, instituții publice, asociații - altele decât asociațiile de propritari, fundații) din unitățile administrativ-teritoriale urbane si rurale, vor achita contravaloarea serviciilor de salubrizare prin tarif, care va fi calculat distinct fata de taxa stabilita pentru utilizatorii casnici. Utilizatorii non-casnici vor încheia contracte de prestări servicii conform contractului-cadru aprobat prin Ordinul ANRSC 112/2007 direct cu operatorul de colectare si transport căruia i-a fost delegată gestiunea acestor activități în localitatea respectivă, iar acesta va emite lunar factură către utilizatorii non-casnici în care va fi menționată cantitatea de deșeuri colectată si transportata. Pentru aceste cantități de deșeuri operatorul de colectare-transport va încheia contracte cu operatorii care exploatează instalațiile de deșeuri, inclusiv depozitul, și va plăti acestora tarifele aferente acestor activități, inclusiv tariful de depozitare, pentru cantitățile de deșeuri predate, aceste tarife urmând să constituie o componentă a tarifului plătit de utilizatorii non-casnici conform prezentului alineat.

Art. 13 Se modifica Anexa 2 - Schema funcționala a sistemului de taxe si tarife, conform Anexelor 1,2 si 3 la prezentul act adițional.

Art. 14 - Se modifica Anexa 3 - Zonarea și arondarea localităților la Stațiile de Transfer, conform Anexei 4 la prezentul act adițional.

Art. 15 ■ Se modifica Anexa 4 - Harta privind zonarea si fluxul deșeurilor, conform Anexei 5 Ia prezentul act adițional.

Art. 16- Prezentul Act Adițional a fost încheiat la data de ........ , în 94 de exemplare

originale, câte unul pentru fiecare Parte, înregistrat de Părți după cum urmează;

PĂRȚILE ACORDULUI


semnăturăAnexa 1 - Schema funcționala a sistemului de taxe si tarife pentru Județul Bacau (excepție Zona 1ISPA)***Redeventa aferentă instalațiilor de deșeuri construite prin POS Mediu. Intr-o primă etapă redevența va fi plătită pentru ST Găiceana, Berești Tazlau și Onești, SS si SC Onești, urmând ca după epuizarea celulei I să fie plătită și pentru celula 2 a depozitului conform.

LEGENDA

Flux financiar utilizatori casnici - operatori POS Mediu

Flux financiar utilizatori non-casnici - operatori POS Mediu si operator ISPA

Flux financiar operatori de salubrizare existenti

Flux financiar ADIS - operator 3ISPA si operator 2 POS Mediu - operator 3ISPA

Anexa 2 - Schema funcționala a sistemului de taxe si tarife pentru Zona 1 ISPA (cu excepția Municipiului Bacau)

Transfer sume pentru plata op. Instalații

RBDEVENTACL Bacau      pt

Echipament» de <MT

r ii - r r , -.■ ■■ . ■■»»


OPERATORI colectare șl transport Zona ISPA


LEGENDA


OPERATOR 3 (ISPA)

 • • DETOZrrULUf CONFORM (celula 1) ♦

 • * S»B al SC (doar pe durata celulei 1)


OPERATOR 2 (POS MEDIU)

» Depozit Bacău cetina z + SS sl SC (după încetarea duratele» viata a celulei i)


Flux financiar utilizatori casnici - operator C&T ZONA 1 ISPA


——— Flux financiar UAT-urile din ZONA 1 ISPA - operatorii instalații de deșeuri (operator 3 ISPA si operator 2 POS Mediu)


Flux financiar utilizatori non-casnici - operatori ISPA si operator POS Mediu

Transfer sume pentru plata op. instalații

OPERATOR3 (ISPA)

 • • DHHJZmJLUI CONFORM (celula 1) +

 • • SS el SC (doar pe durata cetele! 1)OPERATOR2 (POSMEOtl^

• Depozit Bacău pelula2 + 38 si SC (după încetarea duratei de viata a celulei 1)


LEGENDA

Flux financiar utilizatori casnici - operator C&T ZONA ISPA si Operator 3 ISPA

Flux financiar Municipiul Bacau - operator 2 POS Mediu

Flux financiar utilizatori non-casnici - operatori ISPA si operator POS Mediu

ZONA 1 BACĂU - transport deșeuri direct la

de

pozltul conform Bacău

Olațlu

Localitate

sonare

Bacău

Bacau

URBAN

Buhușl

Bacau

RURAL

Beresti-Bistrita

Bacau

Buhoci

Bacau

Cleja

Bacau

Faraoani

Bacau

Filipesti

Bacau

Garleni

Bacau

Gioseni

Bacau

Hemelus

Bacau

Horgesti

Bacau

Itesti

Bacau

Letea Veche

Bacau

Lui zi Calugara

Bacau

Măgură

Bacau

Mărgineni

Bacau

Nicolae Balcescu

Bacau

Prăjești

Bacau

Racaciuni

Bacau

Racova

Bacau

Sarata

Bacau

Saucesti

Bacau

Tamasl

Bacau

Tralan

Bacau

Blagestl

Bacau

Qploresti       ...........

Bacau

Damienesti

Bacau

Izvoru Berheciului

Bacau

Llpova

Bacau

N e a ti

Bacau

Ocjgb&stt................ ......

Bacau

Ptopana,

Bacau

Roatori

Bacș u

Bacau

Parincea

'Bagau

, Pin pârli

Ungureni

Bacau

Sââcut

Bacau

Valea 8eapa

Bacau

Qr^ețnî

Bacau

Paraya . „..... șfa®

Bacau

ZONA 2 - transportul deșeurilor la stația de transfer Gălceana

Stație sortare

Localitate

RURAL

Vultufehl

Bacau

Corbască

Bacău

Dealu Morii

Babau

Galcearîa

Bacau

Glavanesti

Barau

Huruleat!

Bacau

Motosenl

Bacau

Pancestl

Bacau

Podu Turcului

Bacau

Rachltoasa

8aoau

t"        1

Staniseati

Barau

Tata ras ti

Barau

Onoesti

fearau

ZONA 3 ~ transportuMeșeurilor de la stația de transfer Onești

Statie sortare

Localitate

URBAN

Onești

Onești

Slănic Moldova

Onești

Tg. Ocna

Onești

Darmanesti

Onești

RURAL

Urechești

Onești

Cașin

Onești

Mănăstirea Cașin

Onești

Helegiu

Onești

Bârsănești

Onești

Buciumi

Onești

Căluți

Onești

Coțofenești

Onești

Pârgărești

Onești

Ștefan cel Mare

Onești

Târgu Trotuș

Onești

Bogdănești

Onești

Gura Văii

Onești

Oituz

Onești

Dofteana

OneștiZONA 4 -transportul deșeurilor la stația de transfer Comănești

Stație sortare

Localitate

URBAN

Comănești

Comănești


ZONA 5 - transportul deșeurilor la stația de transfer Berestl Tazlau

Stație sortare

Localitate

URBAN

Moinești

Moinești

RURAL

Strugarl

Moineștl

Balcani

Moineștl

Molnești

Bcortenl

Moineștl

Ardeoanl

Moineștl

Sandulenl

Moineștl

QerestLTaziau

Moineștl

Livezi

Moineștl

Berzunțl

Moineștl

Solont

Moinești

Zemes

Moinești

Magiresti

Moinești

Poduri

Moinești

Asau

Moinești

Agas

Moinești

Brusturoasa

Moinești

Ghimes-Faget

Moinești

Palanca

Moinești


Anexa 4 - Anexa 4 - Harta privind zonarea