Hotărârea nr. 343/2013

Hotărârea nr.343 din 31.10.2013 Hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeţei de 61,6 mp, situată pe  străzile Banca Naţională - Neagoe Vodă, aparţinând domeniului public al municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE


privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de 61,6 mp, situată pe străzile Banca Națională - Neagoe Vodă, aparținând domeniului public al municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.10.2013;

Având in vedere:

-Adresa înaintată de EON Moldova Distribuție și înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 80164/30.10.2013;

-Referatul comun nr. 78320/ 30.10.2013 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Serviciului Rețele și Iluminat Public;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau, înregistrată cu nr. 8172/ 30.10.2013; -Raportul compartimentelor de specialitate înregistrat cu nr. 8173/ 30.10.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 601/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 602/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 603/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 604/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art 12 alin. (2), lit. „c”, alin. (4) din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, actualizată;

-Prevederile art. 47, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și art.45(3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran al LES 0,4 Kv, asupra suprafeței de teren de 61,6 mp, situată pe strada Neagoe Vodă, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de situație - Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART, 2 Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciului Rețele și Iluminat Public, EON Moldova


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUUMUNICIPIULUI

Bacau

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA            —r_

JUDEȚUL BACĂU        §

CONSILIUL LOCAL BACĂU 8


IJ» f> u* Qț tn A


ir cz cr cz o o


ANEXA

LA HOTARAREA       DIN 31.10*2013

r

rt.

—*-

LW*

î

—1                                                  1 |         l     ț |              Ba»*1* O*”1"

*0 A

(«ian)

1


11


0-M*?


PREȘEDi JITARI


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUN1CIP NICOLAE-OVI


S.C. MARSTE S.R.L. BACAU

Str. I.S.Stuna, nr. 32

fel. 0234.570660; Fax. 0234.570135


>r >iectat

a- •

Imenat

Puricat

r —- —  -

|>l promet JING. liv rt <., ir'st.intiril^rtumin

" Mlmcnixrc cu energia eleclnca ll.ADIHb.1 <MT INII l»t* KI'RVIt 11 impluaal pc «Ir Ncagwe Viuiu nr '« Uneau. iud ll.icau'

Hfftelii hr

f.c’. a-av wx om < mni/otnex.4.

PROIECT NR

/itivrnrnr

v.c, Mwn«-4<w.«n»t.t'rs*/.

22


AZA <u