Hotărârea nr. 342/2013

Hotărârea nr.342 din 31.10.2013 Hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr.261/12.08.2013 privind transmiterea în folosinţă gratuită Companiei Naţionale de Investiţii - C.N.I. S.A.  a imobilului "Bază Sportivă - Sala Polivalentă a Sporturilor" din municipiul Bacău str. General Guşe nr.2-4 şi a terenului aferent în suprafaţă de 50.980,00 m.p., în scopul finalizării obiectivului "Bază Sportivă - Sala Polivalentă a Sporturilor"  din municipiul Bacău.

HOTĂRÂRE

pentru modificarea si completarea HCL nr. 261 din 12.08.2013 privind transmiterea in folosința gratuita Companiei Naționale de Investiții - CNI SA - a imobilului “Baza sportiva - Sate Polivalenta a Sporturilor” din Municipiul Bacau str. General Guse nr.2-4 si a terenului aferent* in suprafața de 50.980,00 mp, in scopul finalizării obiectivului “Baza sportiva - Sala Polivalenta a Sporturilor” din Municipiul Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.10.2013;

Având in vedere;

■Referatul nr. 8109/28.10.2013 al Direcției Tehnice;

-Expunerea de motive nr. 8110/28.10.2013 a Primarului Municipiului Bacau;

-Raportul de specialitate nr. 8111 /28.10.2013 al compartimentelor de specialitate;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 596/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 597/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 598/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 599/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 600/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Hotararea Consiliului Local nr.261/12.08.2013 privind transmiterea in folosința gratuita Companiei Naționale de Investiții - CNI SA a imobilului “Baza sportiva - Sala Polivalenta a Sporturilor” din Municipiul Bacau str. General Guse nr.2-4 si a terenului aferent, in suprafața de 50.980,00 mp, in scopul finalizării obiectivului “Baza sportiva -Sala Polivalenta a Sporturilor” din Municipiul Bacau.

-Prevederile art3(3) si art.5 din Ordonanța Guvernului nr.25/2001 privind înființarea Companiei Naționale de Investiții SA., actualizata;

-Prevederile art.874 din Legea nr.287/2009 privind Codul Civil, republicata si actualizata;

-Adresa nr. 34535 din 07.08.2013 înaintata de Compania Naționala de Investiții SA;

-Prevederile art.47,art 117 lit.a din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala republicata si actualizata;

In temeiul art.36(2)lit.”d” , 36(6) lit.”a” si art45(3) din Legea nr.215/2001 privind administrația publica locala republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Artl, (1) - Se aproba modificarea si completarea HCL nr. 261 din 12.08.2013 privind transmiterea in folosința gratuita Companiei Naționale de Investiții - CNI SA - a imobilului “Baza sportiva - Sala Polivalenta a Sporturilor” din Municipiul Bacau str. General Guse nr.2-4 si a terenului aferent, in suprafața de 50.980,00 mp, in sensul ca la suprafața de 50.980 mp se adauga suprafața de 800 mp destinata amplasării organizării de șantier, rezultând o suprafața totala de teren de 51.780 mp.

(2) Suprafața de 800 mp este cuprinsa in Cartea Funciara nr. 63381/8.09.2010, si planul de situație, anexat si care face parte integranta din prezenta hotarare.

Art2. - Anexa 1 la HCL 261/12.08.2013 se completează cu planul de situație, conform Anexei parte integranta din prezenta hotarare.

Art3, - Celelalte prevederi ale HCL nr. 261 din 12.08.2013, sunt si raman in vigoare.

Art4.-Hotararea va fi comunicata Direcției Tehnice, Direcției Economice, Serviciului Administrarea si Inventarierea

Patrimonilui, Fond Locativ si îndrumare iatii de Poprietari si Companiei Naționale de Investiții SA.


PREȘEDINȚ JITARIUCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA

LAHOTARAREANR.'NîI DIN 31.10.2013BgHăs


4jW“nTTiTT


iip

i CUWTBDC mnsu

•v