Hotărârea nr. 341/2013

Hotărârea nr.341 din 31.10.2013 Hotărâre privind soluţionarea de către Consiliul Local al Municipiului Bacău, a plângerii prealabile înregistrată cu nr.65590/08.10.2013.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.10.2013;

Având in vedere:

-Referatul nr.65590/18.10.2013 al Compartimentului Autorizare Activitate Economica si Transport din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;

-Plângerea Prealabila înregistrata la sediul Consiliului Local al Municipiului Bacau sub nr.65590/08.10.2013;

- Expunerea de motive nr.7971/24.10.2013 a Primarului Municipiului Bacău; -Raportul de specialitate nr.7972/24.10.2013 al compartimentelor de specialitate; -Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 591/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 592/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 593/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 594/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 595/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art.2(l) lit. „h”, art.7(4) din Legea nr.554/2004 privind contenciosul administrativ, actualizată;

-Prevederile art.47 și art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata si actualizata;

în baza dispozițiilor art.36(9) și art.45(l) și (5) din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. - Se respinge plângerea prealabila înregistrată la Consiliul Local al Municipiului Bacau cu nr.65590/08.10.2013, înaintata de SC Adeco Group Srl Bacau cu sediul in Bacau str. Alecu Russo nr.39 prin „Cabinet Avocat Olariu Elena”.

Art.2. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului Juridic si aplicarea legilor proprietății, Compartimentului Autorizare Activitate Economica si Transport din cadrul Primăriei Municipiului Bacău, precum și SC Adeco Group Srl Bacau.