Hotărârea nr. 340/2013

Hotărârea nr.340 din 31.10.2013 Hotărâre privind aprobarea concesionarii directe a unui lot de teren situat in intravilanul Municipiului Bacau.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea concesionarii directe a unui lot de teren situat in intravilanul Municipiului Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.10.2013;

Având in vedere:

-Cererea D-nei Tudor Ana Maria, din Bacau, inregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 39603/11.10.2013;

-Referatul Compartimentului Evidenta Concesionari înregistrat cu nr. 8042 din 25.10.2013; -Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau inregistrata cu nr. 8043 din 25.10.2013;

- Raportul Compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 8044 din 25.10.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 588/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 589/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2 și nr. 590/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Dispozițiile din Legea nr. 50/1991, art. 13(1) si art. 15, lit. “e”, privind autorizarea executării lucrărilor de construcții, republicata, actualizata;

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 309/30.10.2006 prin care s-a aprobat Fisa de calcul a taxei minime anuale de concesionare - potrivit Legii nr. 50/1991, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 47 si art. 117, lit. « a » din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicata si actualizata;

In temeiul prevederilor art. 36 (2), lit. « c », alin. (5), lit. « b » si ale art. 45 (3) si (5) din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

ART, 1 — Se aproba concesionarea directa a lotului de teren proprietate privata a Municipiului Bacau, situat in intravilanul Municipiului Bacau, asa cum este prezentat in TABELUL ANEXA NR. 1. ANEXELE NR. 1,2 si 3 sunt parti integrante din prezenta hotarare.

ART. 2 - Prezenta hotarare va fi comunicata la Serviciul Administrare si Inventarierea


Patrimoniului, Fond Locativ Compartimentului Evidenta C


PREȘED JITARJTU C


NR. 340 DIN 31.10.20t3

P.O.N, I.MJ R.T.ZEi.l/Ds.I-A-2si îndrumare Asociații Proprietari, Arhitectului Sef, (onarisi beneficiarilor.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI
ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. 1

LA HOTARAREA NR.DIN 31.10.2013

TABEL

cu terenul propus pentru concesionare

ADRESA TERENULUI

SUPRA-FATA (tn.p.)

DESTINATI/X

Tea (Iei RON' ni.p./an)

DURATA CONCESIUNII

OBSERVAU!

Se aproba concesionarea terenului proprietate privata a Municipiului Bacau. situat in intravilanul Municipiului Baeau str. Bradului, nr. 13. sc. A. ap. 1. a cărui amplasament este cuprins in planul de situație anexa nr. 3 ia prezenta hotarare

4.94

EXTINDERE SPAȚIU PROPRIETATE PENTRU CONSTRUIRE BALCON LA FORMA.    DIMENSIUNILE    SI

FINISAJELE BALCOANELOR DE LA ETAJELE   SUPERIOARE   CU

DESTINAȚIA DE LOCUINȚA

24.572

25 ANI

CONCES.     DIRECTA

CĂTRE TUDOR ANA MARIA


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICIÎNTOCMIT,


CIOBANU NICOLETA


românia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR. 2

LA HOTARAREA NR. 340 DIN 31.10.2013


FISA DE CALCUL

PRIVIND TAXA MINIMA DE CONCESIONARE ANUALA

STR. BRADULUI, NR. 13, SC. A, AP. 1

S = 4,94 m.p.

DURATA CONCESIUNII = 25 ANI

DESTINAȚIE = EXTINDERE LOCUINȚA PENTRU CONSTRUIRE BALCON

.'7

Tca = II VxlxKi

V = 0,0025 lei/m.p./an - preț unitar/m.p. la nivelul anului fiscal 1993

1 - 141,5116 - coeficient de indexare stabilit pentru anul fiscal 2013, fata de 1993 K2 = 2,0 - municipiu zona B

Kj = 1,2 - drumuri publice modernizate

K4 = 1,2 - energie electrica - branșament

K$ = 1,1 - telefonie - branșament

K6 = 1,3 - apa - canal - branșament

K? = 1,2 - gaze naturale - branșament

K8 = 1,4 - energie termica - branșament

K<> = 1,1 - telecomunicații - exista in localitate

Kto = 1,3 - servicii asigurate de concedent

K|| - 1,2 > perspective bune

= 1,2 - teren plat

= 1,3 - fundare pe teren normal

Km = 1,5 - rețele de transport in comun (aerian, rutier, cai ferate)

K15 = 2,5 - durata concesiunii = 25 ani

Ki6 = 1,0 - locuința

Tea min/m.p./an = 0,0025 x 141,5116 x 2,0 x 1,2 x 1,2 x 1,1 x 13 x 1,2 x 1,4 x 1,1 x 13 x 1,2 x 1,2 x 1,3 x 1,5 x 2,5 x 1,0 = "24,572 LEI RON/m.p./an


ICQLETABL 15, (P+4)


BL. 13.SC.B IP+41 X- f

Suprafața propusa pentru concesionare •proiecția ia soi ■balcon etaj superior S= 4.94 m.p.


/BL. 13, SC.A


168,69


(P+4)


EȘEDINȚĂ LIV-DANANEXA NR. 5

LA HOȚA&AREA NR/5^0 DIN 31.10.2013


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BA

NJCOLAE-OVIDIU POPOV


LEGENDA

țconst


|   ") APARTAMENT 1-

SCARA A- BLOC 13

(SUPRAFAȚA CONSTRUITA 53 56M.P.)


o tn

ui

J£L


Nune Punct

COORDONATE STEREO'70

XCn)

Y(n>

1

565514.171

645685238

e

565515331

645685.824

3

565510696

645689255

4

565512335

64568EL669

Sisten de proiecție STERE0*70

Sisten, de referința altinetrica MAREA NEAGRA


cat B, O-BC-F 0020


SnațTrilul planșei: PLAN DE SITUAȚIE


565450        l                                        565500