Hotărârea nr. 34/2013

Hotărârea nr.34 din 27.02.2013 Hotărâre privind modificarea şi completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău  nr. 112 din 29.04.2010, completată prin H.C.L. nr. 435 din 28.12.2010.

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 112 din 29.04.2010, completată prin H.C.L. nr. 435 din 28.12.2010

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere:

-Prevederile art. 28 alin. (2) și alin. (5) din Legea nr. 416 / 2001 privind venitul minim garantat cu modificările și completările ulterioare;

-Prevederile art. 41, art. 42 și art. 43 din H.G. nr. 50 / 2011 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 112 din 29.04.2010 - privind aprobarea criteriilor și modalități de acordare a ajutoarelor de urgență în bani conform art. 28 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 435 din 28.12.2010 - privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 112 din 29.04.2010;

-Prevederile art. 47 și art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualiazată;

-Referatul nr. 2853 din 18.02.2013 al Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău.

în baza dispozițiilor art. 36 alin.(2) lit. „d”, alin. (6) lit. „a” pct. 2 și ale art. 45 alin.(2), lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă modificarea și completarea Anexei din Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 112 din 29.04.2010, completată prin H.C.L. nr. 435 din 28.12.2010 care cuprinde criteriile proprii de acordare a ajutoarelor de urgență în bani conform art. 28 din legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările și completările ulterioare, prin introducerea lit. f) și care va avea următorul cuprins:

,,f) familiile sau persoanele singure care se află într-o situație deosebită și nu își permit acoperirea nevoilor de bază ale familiei (hrană, îmbrăcăminte, igienă personală, menținerea și salubrizarea locuinței).”

Art.2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 112 din 29.04.2010, completată prin H.C.L. nr. 435 din 28.12.2010 sunt și rămân în vigoare.

Art 3. Hotărârea va fi comunicată Serviciului Public de Asistență Socială al Municipiului Bacău, pentru a fi dusă la îndeplinire.CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ NICOLAE-OVIDIU POPOV