Hotărârea nr. 339/2013

Hotărârea nr.339 din 31.10.2013 Hotărâre privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a spaţiilor şi a terenurilor aferente ce fac obiectul OUG nr. 68/2008 şi aprobarea vânzării acestora în condiţiile legii.


HOTĂRÂRE

privind aprobarea trecerii din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a spațiilor și a terenurilor aferente ce foc obiectul OUG nr. 68/ 2008 și aprobarea vânzării acestora în condițiile legii

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.10.2013;

Având in vedere:

-Referatul nr. 78020/ 12.01.2011 al Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 8107 din 28.10.2013; -Raportul compartimentului de specialitate înregistrat cunr. 8108 din 28.10.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 583/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 584/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 585/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 586/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 587/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 3 alin. (1) și (4), art. 4 alin. (1) și art. 7 alin. (1) din OUG nr. 68/ 2008 privind vânzarea spațiilor proprietate privată a statului sau a unităților admmistrativ-teritoriale cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “c”, alin. (5) lit. “b” și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART. 1 - Se aprobă trecerea din domeniul public în domeniul privat al municipiului Bacău a spațiilor și a terenurilor aferente acestora cu destinația de cabinete medicale, precum și a spațiilor în care se desfășoară activități conexe actului medical, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART, 2 - Se aprobă Lista spațiilor și a terenurilor aferente acestora ce urmează a fi vândute conform prevederilor OUG nr. 68/ 2008, prevăzute în Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART, 3 - Se aprobă ca procedurile de vânzare a spațiilor și terenurilor prevăzute în Anexă să fie întreprinse de către Comisia pentru vânzarea spațiilor medicale și de către Comisia de contestații, ce se vor constitui prin Dispoziție a Primarului Municipiului Bacău.

ART. 4 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și actualilor utilizatori legali ai spațiilor medicale, prevazuți în Anexă,I

.1

NR. 339

DIN 31.10.2013

P.O.N, I.D./ R.T./Ex. I/Ds-I-A-Î


ROMÂNIA                         ANEXA

JUDEȚUL BACĂU            LA HCL NR.^DINjLlO. 2013

CONSILIUL LOCAL BACĂU

LISTA SPAȚIILOR ȘI A TERENURILOR AFERENTE DIN PROPRIETATEA PRIVATĂ A MUNICIPIULUI BACĂU CE URMEAZĂ A FI VÂNDUTE POTRIVIT PREVEDERILOR O.U.G. NR. 68/ 2008

NR. CRT.

ADRESĂ IMOBIL

SUPRF.

CONSTRUITĂ (mp)

SUPRAF. TEREN (mp)

1.

Str.Ozanei nr.7A

92.92

92.55

2.

Str.Ozanei nr.7A

93,52

93.45

3.

Str. Bicaz nr.7-9

90.40

31.82

4.

Str. Bicaz nr.7-9

95.11

33.48

5.

Str. Bicaz nr.7-9

90.36

31.81

6.

Str. Bicaz nr.7-9

90.05

31.70

7.

Str. Bicaz nr.7-9

61.73

21.73

8.

Str. Bicaz nr.7-9

90.36

31.81

9.

Str. Bicaz nr.7-9

61.67

21.71

10

Str. Bicaz nr.7-9

61.67

21.71

11

Str. Bicaz nr.7-9

95.52

33.63

12

Str. Bicaz nr.7-9

51.31

18.06

13

Str. Bicaz nr.7-9

61.60

21.68

14

Str. Bicaz nr.7-9

69.15

24.34

15

Str. Bicaz nr.7-9

68.66

24.17

16

Str. Bicaz nr.7-9

51.43

18.10

17

Str. Bicaz nr.7-9

48.98

17.24

18

Str. Martir Horia nr.l

50.29

24.95

19

Str. Martir Horia nr. 1

43.41

21.54

20

Str. Martir Horia nr.l

45.70

22.68

21

Str. Martir Horia nr. 1

33.08

16.42

22

Str. Martir Horianr.l

48.09

23.86

23

Str. Martir Horia nr.l

40.29

19.99

24

Str. Martir Horia nr.l

55,67

27,63

25

Str. Martir Horia nr. 1

37.35

18.53

26

Str. Martir Horia nr. 1

47.13

23.39

27

Str.M.Eminescu nr.28A

61.92

30.96

28

Str.M.Eminescu nr.28A

163.52

81.76

29

Str.M.Eminescu nr.28A

77.40

38.70

30

Str.M.Eminescu nr.28A

82.06

41.03

31

Str.M.Eminescu nr.28A

87.90

43.95

32

Str.M.Eminescu nr.28A

56.66

28.33

33

Str.M.Eminescu nr.28A

85.39

42.69

34

Str. Tecuciului nr.l

55,00

27.50

35

Str. Tecuciului nr.l

56.30

28.15

36

Str. Tecuciului nr.l

62.71

31.35

37

Str. Republicii nr.64

197.96

99.11

38

Str. Republicii nr.64

112.74

56.45

39

Str. Republicii nr.64

47.52

23.79

40

Str. Republicii nr.64

134,79

67.49

41

Str. Republicii nr.64

98.20

49.17

42

Str. Republicii nr.64

70,40

35.25

43

Str. Republicii nr.64

71,39

35,74

44

Str. M.Costin nr.70

78.96

27.89

45

Str. M.Costin nr.70

70.59

24.94

46

Str. M.Costin nr.70

67.16

23.73

47

Str. M.Costin nr.70

71.56

25.28

48

Str. M.Costin nr.70

58.80

20.77

49

Str. M.Costin nr.70

155.43

54.91

50

Str. M.Costin nr.70

160.15

56.57

51

Str. M.Costin nr.70

92.72

32.75

52

Str. M.Costin nr.70

82.29

29.07

53

Str. M.Costin nr.70

114.19

40.34

54

Str. M.Costin nr.70

25.17

8.89

55

Str. M.Costin nr.70

58.78

20.77

56

Str. M.Costin nr.70

51.20

18.09

57

Str. P.Andreescu nr.3-5

69.65

24.68

58

Str. P.Andreescu nr.3-5

71.58

25.36

59

Str. P.Andreescu nr.3-5

80.87

28.65

60

Str. P.Andreescu nr.3-5

70.57

25

61

Str. P.Andreescu nr.3-5

69.08

24.48

62

Str. P.Andreescu nr.3-5

84.76

30.03

63

Str. P.Andreescu nr.3-5

53.25

18.87

64

Str. P.Andreescu nr.3-5

94.86

33.61

65

Str. P.Andreescu nr.3-5

61.63

21.84

| 66

Str. P.Andreescu nr.3-5

56.82

20.13

JITARIUÎNTOCMIT

ȘEF SERVICIU PIRCUrGAVRIL 'aâ!