Hotărârea nr. 338/2013

Hotărârea nr.338 din 31.10.2013 Hotărâre privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 174/ 1999 prin care s-a însuşit inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al mun. Bacău.

HOTĂRÂRE

privind completarea Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 174/1999 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.10.2013;

Având in vedere:

- Adresa SC CET SA Bacău nr. 3698/ 23.10.2013 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 80161/ 23.10.2013;

-Referatul nr. 78304/ 16.10.2013 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 8033 din 25.10.2013;

-Raportul compartimentului de resort nr. 8034 din 25.10.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 578/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 579/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 580/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 581/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 582/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Hotărârea nr. 658/ 05.04.2013 a AGA SC CET SA Bacău;

-Prevederile art 21 (2) din Legea nr. 213/ 1998, privind proprietatea publică și regimul juridic al acesteia, cu modificările ulterioare;

-Prevederile HG nr. 1347/ 2001, privind atestarea domeniului public al județului Bacău, precum și al municipiilor, orașelor și comunelor din județul Bacău;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 174/ 1999 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bacău,;

în baza dispozițiilor ari. 36 alin. (2) lit “c” și ale alin. (9) și art.45(3) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă completarea Anexei la Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 174/ 1999 prin care s-a însușit inventarul bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Bacău, în sensul că la secțiunea SC CET SA Bacău vor fi adăugate mijloacele fixe cuprinse în Anexele A, B și C, părți integrante ale prezentei hotărâri.

ART. 2 - Celelalte prevederi ale HCL nr. 174/ 1999 sunt și rămân în vigoare.

ART. 3 - Se modifică contractul de concesionare a serviciului public de producere, transport și distribuție a energiei termice nr. 2092/33423/01.09.2006 prin încheierea unui act act adițional în care se vor face modificările corespunzătoare.


ART. 4 - Hotărârea va fi comuni îndrumare Asociații de Propri


PREȘED JITARI



iciului Administrarea nomice.


și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


NR. 338

DIN 31.10.2013

P.O.N, I.D./ R.T./Ei.l/Ds.l-A 2



SITUAȚIA MF REZULTATE DIN INVESTIȚII PE OBIECTE DE INVESTIȚII REALIZATE DE CĂTRE CET SA BACAU IN DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BACAU DIN SURSE PROPRII

M.F. PROVENITE DIN INVESTIȚII

REALIZĂRI

TOTAL SURSE PROPRII

DATAPIF

AN 2003

AN 2008

AN 2010

AN 2013

SP

SP

SP

SP

M.F. PROVENITE DIN REABIUT.TERM.BLOCURI

0,00

0,00

5.700,00

0,00

5.700,00

NOV.2009

M.F. PROVENITE DIN TRANSF.5CT+9CT

0,00

34.683,87

0,00

0,00

34.683,87

AUG.2009

CONDUCTE DE TERMOFICARE

0,00

0,00

0,00

455.759,71

455.759,71

tAN 2013

UTILAJE INDEPENDENTE

73.184,26

0,00

0,00

0,00

73.184,26

1-Mar-2003

TOTAL GENERAL

73184,26

34.683,87

5.700,00

455.759,71

569.327,84

SEF SERVICIU ING.GAVRIL PIRCU


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU N1COLAE-OVIDIU POPOVICI


românia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXAB LA HOTAR AR EA NR


.TfiflpiN dj.


SITUAȚIA M.F. PROVENITE DIN INVESTIȚII REALIZATE DE CĂTRE SC CET SA BACAU DOMENIUL PUBLIC AL MUNICIPIULUI BACAU DIN SURSE BUGETARE


MF PROVENITE DIN INVESTIȚII

TOTAL SURSE BUGETARE

DATAPIF

AN 2007

AN 2008

AN 2009

AN 2010

BL

BL

BL

BL

PROVENITE DIN REABILIT.TERM.BLOCURI (CONTOR 0

0,00

121.000,00

0,00

0,00

121.000,00

DEC.2008

M.F. PROVENITE DIN REABILIT.TERM.BLOCURI

44.300,00

104.525,70

235.423,06

0,00

384.248,76

NOV.2009

M.F. PROVENITE DIN REABILIT.TERM.BLOCURI

0,00

67.758,87

0,00

0,00

67.758,87

IUL2010

Mt- PROVENI lElJIN REABILITARE 1NST.RECIRCULARE ACM

0,00

511.030,45

0,00

0,00

511.030,45

APR.2009

M.F. PROVENITE DIN TRANSF.5CT+9CT

334,54

0,00

0,00

0,00

334,54

AUG.2009

MF PROVENITE DIN MODERNIZARE 29 ST.HIDROFOR

0,00

0,00

0,00

2.685.154,23

2.685.154,23

OCT .2010

TOTAL GENERAL

44.634,54

804.315,02

235.423,06

2.685.154,23

3.769.526,85

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BA NICOLAE-OVIDIU POPOVIC


SITUAȚIA PIF DIN INVESTIȚII APART1NAND DOMENIULUI PUBLIC DIN PERIOADA 01.11.2008-31.12.2010 NEPREDATE MUNICIPIULUI BACAU LA DATA DE 31.07.2013 Cont 2312.05’Mijloace fixe tara forme de predare la CLB"

MIJLOACE FIXE PROVENITE DIN OBIECTIVE DE INVESTIȚII

RE*AL1ZARI

TOTAL

DIN CARE:

DATA PIF

LA 31.122007

AN 2008

AN 2009

AN 2010

S.PROPRII

BUGET

SP

BL

SP

BL

SP

BL

SP

BL

MIJLOACE FIXE PROVENITE DIN INVESTIȚIA REABILIT.TERM.BLOCURI (CONTORI) - Anexai

0,00

0,00

0,00

121.000,00

0,00

0,00

0,00

0,00

121.000,00

0,00

121.000,00

DEC.2008

MIJLOACE FIXE PROVENITE DIN INVESTIȚIA REABILIT.TERM.BLOCURI -Anexa 2

0,00

44.300,00

0,00

104.525,70

5.700,00

235.423,06

0,00

0,00

389.948,76

5.700,00

384.248,76

N0V.2009

MIJLOACE FIXE PROVENITE DIN INVESTIȚIA REABILIT.TERM.BLOCURI -Anexa 3

0,00

0,00

0,00

67.758,87

0,00

0,00

0,00

0,00

67.758,87

0,00

67.758,87

IUL2010

MIJLOACE FIXE PROVENITE

DIN INVESTIȚIA REABILITARE INST.RECIRCULARE ACM -Anexa 4

0.00

0,00

0,00

511.030,45

0,00

0,00

0,00

0,00

511.030,45

0,00

511.030,45

APR2009

MIJLOACE FIXE PROVENITE DIN INVESTIȚIA TRANSF.9CT -Anexa 5

34.683,87

334,541

0,00

0,00

o,oo|

0,00

0,00

0,00

35.018,41

34.683,87

334,54

AUG.2009

MIJLOACE FIXE PROVENITE DIN INVESTIA MODERNIZARE 29 ST.HIDROFOR -Anexa 6

0.00

0.00

0,00

0,00

. 0,00

0,00

0,00

2.685.154,23

2.685.154,23

0,00

2.685.154,23

OCT. 2010

MIJLOACE FIXE PROVENITE DIN INVESTIȚIA CONDUCTE DE TERMOFICARE -Anexa 7

455.759,71

455.759,71

IAN 2013

MIJLOACE FIXE PROVENITE DIN INVESTIȚIA UTILAJE INDEPENDENTE -Anexa 8

73.184,26

73.184,26

1-Mar-2003

TOTAL

34.683,87

44.634,54

0,00

804.315,02

5.700,00

235.423,06

0,00

2.685.154,23

4.338.854,69

569.327,84

3.769.526,85




CONTRASEMNEAZĂ,



MIJLOACE FIXE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC NEPREDATE MUNICIPIULUI BACAU LA DATA DE 31.08.2013 Obiectiv de investit»: REABILITARE TERMICA BLOCURI (CONTORI)

Nr. cit

Locație (PT/CT)

NR1NV

Denumire mijloc fa

Codclaeif

Valoare

Durata

Normala

(ani)

Data intrare

Nr. PVR

1

9B

3403440

Contor de energie termica ELSONIC COMPACT Dn 20 cu traductor de debit Dn20,Qn=203 mc/h, cu petecite lermotezistenie PT lOO^eria 08770254; str.Cuza Vodă Bl. 8 sc A

22.4.2

2.789,56

4

01.12.2008

39; 40

2

98

3403441

Contor apa calda MTWH Dn20,Qn°23 mc/h -101 /imp. seria 08651697: str.Cuza Vodă Bl. 8 sc A

23.4.2

1.71738

4

01.12.2008

39; 40

(

98

3403442

Contor de energie termica ELSONIC COMPACT Dn 20 cu traductor de debit Dn20,Qn=20,5 mc/h, cu pereche termorezistente PT 100;seria 08770252; str.Cuza Vodă BI.SscB

224.2

2789,56

4

01.12.2008

39; 40

Jr-

4

96

3403443

Contor apa calda MTWH Dn20,Qn°2J mc/h -101 /imp. seria 08651695c str.Cuza Vodă Bl. 8 sc B.

2.24.2

1.71738

4

01.12.2008

39:40

5

98

3403444

Contor de energie termica ELSONIC COMPACT Dn 20 cu traductor de debil Dn 20,Qn=20,5 mc/h, cu pereche termorezistente PT lOO^eria 08770253; str.Cuza Vodă BL8scC.

22.4.2

2.789,56

4

01.12.2008

39; 40

6

98

3403445

Contor apa calda MTWH Dn20,Qn=23 mc/h -101 /imp. seria 08651696; str.Cuza Vodă BL 8 sc C.

22.4.2

1.71738

4

01.122006

39; 40

7

96

3403446

Contor de energie termica ELSONIC COMPACT Dn 20 cu traductor de debit Dn 20,Qn=203 mc/h, cu pereche termorezistente PT 100;seria 08770255; str.Cuza Vodă BL2 scD

2.2.42

2.78936

4

01.12.2008

39:40

6

96

3403447

Contor apa calda MTWH Dn20,On=23 mc/h • 101 /imp. seria 08651699: str.Cuza Vodă BL 8 sc D

2243

1.71738

4

01.122008

39:40

9

96

3403448

Contor de energie termica ELSONIC COMPACT Dn 20 cu traductor de debit Dn 20,Qn=203 mc/h, cu pereche termorezistente PT 100;seria 08770256; str.Pacii BL 11 scA

2243

2.78936

4

01.12.2008

39:40

10

96

3403449

Contor apa calda MTWH Dn20,Qn»2,5 mc/h • 101 /imp. seria 08651698: str.Pacii BL 11 sc A

2.2.43

1.717,38

4

01.12.2008

39:40

96

3403450

Contor de energie termica ELSONIC COMPACT Dn 20 cu traductor de debit Dn 20,Qn=20,5 mc/h, cu pereche termorezistente PT 100;seria 08770257; str.Pacii BL 11 scB

224.2

2.78936

4

01.122008

39;40

12

96

3403451

Contor apa calda MTWH Dn20,Qn=23 mc/h *101 /imp. seria 08651672: str.Pacii BL 11 sc B

2.243

1.71731

4

01.12.2008

39:40

13

96

1900085

Rețele termice de racordare a instalațiilor de utilitari publice a blocurilor din str. Cuza Vodă nr.8 ABCD si str. Păcii nr.ll AB, la rețeaua termica secundara existenta, ftfrrrnrA PT06 1 iintrimM Intui» • Invnlni rtfdtjnmt

1.9.2.2

93.95831

4

02122008

39:40

TOTAL

121.000.01

MIJLOACE FIXE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC NEPREDATE MUNICIPIULUI BACAU LA DATA DE 31.08.2013 Obiectiv de Investiții: Reabilitare termica blocuri

Nr. cit

Locație |PT/CT)

NRINV

Denumire mijloc fix

Cod clatif

Valoare

Durata Normala (ani)

Data Intrare

Nr. PVR

1

PT35

3800130

Rețea de transmisie date de la contoarele de energie termica si apa calda de consum de la consumatorii Individuali, aferenta PT 35

1.3.20

39.037,83

9-15

10.11.2009

PV14

2

PT 96

3800131

Rețea de transmisie date de la contoarele de energie termica si apa calda de consum de la consumatorii individuali, aferenta PT 96

1.3.20

34.414,23

9-15

10.11.2009

PV14

3

DISPECERAT TERMORCARE

3800034

Statle de operare a datelor de la contoarele de la contoarele de energie termica si apa calda de consum de la consumatorii Individuali, Dispecerat -Termoficare

2.2.8

35.989,49

3-8

10.11.2009

PV14

»

4

CT Bistrița

3800132

Instalație interioara de distribuție pe orizontala a energiei termice pentru încălzire si apa calda de consum:Strada Luminii nr.3 bis, sc B

1.9.3

9.596,67

12-18

10.11.2009

PV12

(

5

PT33

3800133

Instalație interioara de distribuție pe orizontala a energiei termice pentru încălzire sl apa calda de consum:Str Calea Republicii nr.62 bis, sc C

1.9.3

12.035,88

12-18

10.11.2009

PV12

6

PT33

3800134

Instalație Interioara de distribuție pe orizontala a energiei termice pentru încălzire sl apa calda de consum:Str Calea Republicii nr.62 bis, sc D

1.9.3

13.050,22

12-18

10.11.2009

PV12

7

PT35

3800135

Instalație Interioara de distribuție pe orizontala a energiei termice pentru încălzire si apa calda de consum:Str Neptun nr.2 bis

1.9.3

42.582,26

12-18

10.11.2009

PV12

8

PT 13

3800136

Instalație interioara de distribuție pe orizontala a energiei termice pentru încălzire si apa calda de consum:Str Comisa nr. 25 bis, sc A

1.9.3

36.808,77

12-18

10.11.2009

PV12

9

PT 151

3800137

Instalație interioara de distribuție pe orizontala a energiei termice pentru încălzire sl apa calda de consum:Str Neagoe Vodă nr. 25, sc B

1.9.3

11.168,48

12-18

10.11.2009

PV12

10

PT 151

3800138

Instalație Interioara de distribuție pe orizontala a energiei termice pentru încălzire sl apa calda de consunr.Str Neagoe Vodă nr. 25, sc A

1.9.3

11.312,11

12-18

10.11.2009

PV12

®_

PT 96

3600139

Instalație Interioara de distribuție pe orizontala a energiei termice pentru încălzire si apa calda de consum:Str Păcii nr. 11 , sc A

1.9.3

7.237,31

12-18

10.11.2009

PV12

12

PT96

3800140

Instalație Interioara de distribuție pe orizontala a energiei termice pentru încălzire si apa calda de consum:Str Păcii nr. 11, sc B

1.9.3

6.931,62

12-18

10.11.2009

PV12

13

PT96

3800141

Instalație interioara de distribuție pe orizontala a energiei termice pentru încălzire sl apa calda de consum:Str Cuza Vodă nr. 8, sc A

1.9.3

6.778,23

12-18

10.11.2009

PV12

14

PT96

3800142

Instalație Interioara de distribuție pe orizontala a energiei termice pentru încălzire sl apa calda de consumzStr Cuza Vodă nr. 8, sc B

1.9.3

7.255,93

12-18

10.11.2009

PV12

15

PT96

3800143

Instalație Interioara de distribuție pe orizontala a energiei termice pentru încălzire si apa calda de consum:Str Cuza Vodă nr. 8, sc C

1.9.3

6.624,76

12-18

10.11.2009

PV12

16

PT96

3800144

Instalație interioara de distribuție pe orizontala a energiei termice pentru încălzire sl apa calda de consum:Str Cuza Vodă nr. 8, sc D

1.9.3

7.258,07

12-18

10.11.2009

PV12

17

PT33

3800145

Instalație interioara de distribuție pe orizontala a energiei termice pentru încălzire si apa calda de consum:Str Aviatorilor nr. 9 , sc A

1.9.3

16.685,69

12-18

10.11 2009

PV12

18

PT33

3800146

Instalație Interioara de distribuție pe orizontala a energiei termice pentru încălzire si apa calda de consum:Str Aviatorilor nr. 14, sc A

1.9.3

15.725,66

12-18

10.11.2009

PV12

19

PT 154

3800147

Instalație Interioara de distribuție pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum:Str Mllcov nr. 126, sc A

1.9.3

10.156,60

12-18

10.11.2009

PV12

20

PT 154

3800148

instalație Interioara de distribuție pe orizontala a energiei termice pentru incalzire sl apa calda de consum:Str Mllcov nr. 124 , sc B

1.9.3

11.142,32

12-18

10.11.2009

PV12

Nr. cri.

Locația (PTXT)

NRWV

Denumire mijloc fix

Codclaalf

Valoare

Durata Normala M

Data Intrare

Nr. PVR

21

PT10

3800149

Instalație Interioara de distribuție pe orizontala a energiei termice pentru încălzire si apa calda de consum:Str Milcoy nr. 128, sc C

1.9.3

12.098,62

12-18

10.11.2009

PV12

22

PT35

3800150

Instalație Interioara de distribuție pe orizontala a energiei termice pentru incalzire si apa calda de consum:Str Aviatorilor nr. 32, sc B

1.9.3

7.289,58

12-18

10.11.2009

PV 12

23

PT35

3800151

Instalație Interioara de distribuție pe orizontala a energiei termice pentru încălzire sl apa calda de consum:Str Aviatorilor nr. 32, sc C

1.9.3

7.091,28

12-18

10.11.2009

PV12

24

PT35

3800152

Instalație Interioara de distribuție pe orizontala a energiei termice pentru Încălzire sl apa calda de consumtStr Aviatorilor nr. 35, sc A

1.9.3

7.178,19

12-18

10.11.2009

PV12

25

PT35

3800153

Instalație Interioara de distribuție pe orizontala a energiei termice pentru încălzire sl apa calda de consum:Str Aviatorilor nr. 35, sc B

1.9.3

7.452,26

12-18

10.11.2009

PV12

26

PT35

3800154

Instalație Interioara de distribuție pe orizontala a energiei termice pentru încălzire sl apa calda de consumiStr Aviatorilor nr. 35, sc C

1.9.3

7.048,64

12-18

10.11.2009

PV12

TOTAL

389.948,70

SEF SERVICIU



CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BAcXu NICOLAE-OVIDIU POPOV1


MIJLOACE FIXE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC NEPREDATE MUNICIPIULUI BACAU LA DATA DE 31.08.2013

Nr. cri.

Locație (PT/CT)

NRINV

Denumire mijloc fix

Codclisif

Valoare

Durata Normala (ani)

Data Intram

Nr. PVR

1

PT 10

1900102

Rețea transmitere date de ta contoarele de energie termica si apa calda de consum de la consumatorii individuali, aferenta PT io

1.3.20

12.791,59

9-15

31.072010

6blS

2

PT 33

1900103

Rețea transmitere date de la contoarele de energie termica si apa calda de consum de la consumatorii Individuali, aferenta PT 33

1.3.20

13.542,95

9-15

31.07.2010

6bls

3

CT Bistrița

1900104

Rețea transmitere date de la contoarele de energie termica sl apa calda de consum de la consumatorii Individuali, aferenta CT Bistrița

1.3.20

3.247,59

9-15

31.07.2010

6bis

4

PT 13

1900105

Rețea transmitere date de la contoarele de energie termica si apa calda de consum de la consumatorii Individuali, aferenta PT 13

1.3.20

23.153,63

9-15

31.07.2010

6bls

PT117

1900106

Rețea transmitere date de la contoarele de energie termica sl apa calda de consum de la consumatorii Individuali, aferenta PT 117

1.3.20

5.768,56

9-15

31.07.2010

6bis

r

6

PT3S

1900107

Rețea transmitere date de la contoarele de energie termica sl apa calda de consum de la consumatorii Individuali, aferenta PT 35

1.3.20

4.273,80

9-15

31.07.2010

6bls

7

PT 27

1900108

Instalație Interioara de distribuție pe orizontala a energiei termice pentru încălzire sl apa calda de consum Strada Comisa 20 A

1.9.3

4.980,75

.12-18-

31.07.2010

6bis

TOTAL

87.758,87-

ȘEF SERVICIU ING. GAVRIL PIRCU



MIJLOACE FIXE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC NEPREDATE MUNICIPIULUI BACAU LA DATA DE 31.08.2013

Nr. cit

Locație (PTfCT)

NRINV

Denumire mljtoc fix

Cod ctutf

Valoare

Durata

Normala (ani)

Data Intram

Nr. PVR

1

PT1

190005501

lelea de redrculare a apel calde de consum aferenta PT 1 (țeava PEXAL Dn 25 mm, L=305 ml)

1.9.2.2.

8.011,12

16-24

01.04.2009

5

2

PT2

1900086

Rețea de redrculare a apei calde de consum aferenta PT 2 (țeava PEXAL, Dn 25 mm, L=683 ml)

1.9.2.2.

17.276.09

16-24

01.04.2009

5

3

PT 4

1900087

Rețea de redrculare a apei calde de consum aferenta PT 4 (țeava PEXAL. Dn 25 mm, L=52B ml)

1.9.2.2.

15.239.48

16-24

01.04.2009

5

1.

PT6

1900057m

Rețea de redrculare a apel calde de consum aferenta PT 8 (țeava PEXAL. Dn 25 mm. L=66,5 ml)

1.9.2.2.

1.745,47

16-24

01.04.2009

5

5

PT8

1900088

Rețea de redrculare a apei calde de consum aferenta PT 8 (țeava PEXAL Dn 25 mm, L=61O ml)

1.9.2.2.

14.101,99

16-24

01.04.2009

5

6

PT 11

1900059m

Rețea de redrculare a apel calde de consum aferenta PT 11 (țeava PEXAL Dn 25 mm, L&1096 mi)

1.9.2.2.

33.477,49

16-24

01.04.2009

5

1

PT 14

1900060m

Rețea de redrculare a apei calde de consum aferenta PT 14 (țeava PEXAL Dn 25 mm, L=1745,5

1.9.2.2.

71.768,84

16-24

01.04.2009

5

8

PT 17

1900063m

Rețea de redrculare a apei calde de consum aferenta PT 17 (țeava PEXAL Dn 25 mm, L=250 ml)

1.9.2.2.

6.640,99

16-24

01.04.2009

5

9

PT 18

1900084m

Rețea de redrculare a apel calde de consum aferenta PT 18 (țeava PEXAL Dn 25 mm, L=283 ml)

1.9.2.2.

6.844,06

16-24

01.04.2009

5

10

PT 19

1900065m

Rețea de redrculare a apel calde de consum aferenta PT 19 (țeava PEXAL Dn 25 mm, L=590 ml)

1.9.2.2.

14.427,15

16-24

01.04.2009

5

11

PT 20

1900069

Rețea de redrculare a apei calde de consum aferenta PT 20 (țeava PEXAL Dn 25 mm, L=1O34 ml)

1.9.2.2.

25.321,27

16-24

01.04.2009

5

(

PT21

1900090

Rețea de redrculare a apei calde de consum aferenta PT 21 (țeava PEXAL Dn 25 mm, L=1034 ml)

1.9.2.2.

17.642,97

16-24

01.04.2009

5

13

PT29

1900091

aferenta PT 29 (țeava PEXAL Dn 25 mm, L=2350 ml)

1.9.2.2.

67.754,30

16-24

01.04.2009

5

14

PT30

1900092

aferenta PT 30 (țeava PEXAL Dn 25 mm, L=210

ml)

1.9.2.2.

5.895,91

16-24

01.04.2009

5

15

PT42

1900093

aferenta PT 42 (țeava PEXAL Dn 25 mm, L=480 ml)

1.9.2.2.

12.631,21

16-24

01.04.2009

5

16

PT44

1900094

Rețea de redrculare a apel calde de consum aferenta PT 44 (țeava PEXAL Dn 25 mm, L=602 ml)

1.9.2.2.

15.923,40

16-24

01.04.2009

5

17

PT45

1900095

Rețea de redrculare a apel calde de consum aferenta PT 45 (țeava PEXAL Dn 25 mm, L=12O ml)

1.9.2.2.

3.172,56

16-24

01.04.2009

5

18

PT59

1900069m

Rețea de redrculare a apel calde de consum aferenta PT 59 (țeava PEXAL Dn 25 mm, L=285 ml)

1.9.2.2.

7.396,33

16-24

01.04.2009

5

19

PT61

1900096

aferenta PT 61 (țeava PEXAL Dn 25 mm, L=462 ml)

1.9.2.2.

11.004,87

16-24

01.04.2009

5

20

PT79

1900097

Rețea de redrculare a apel calde de consum aferenta PT 79 (țeava PEXAL Dn 25 mm, L=397 ml)

1.9.2.2.

12.495,62

16-24

01.04.2009

5

21

PT 115

1900091

Rețea de redrculare a apel calde de consum aferenta PT 115 (țeava PEXAL, Dn 25 mm, Ls656

1 ml)

1 9.2.2.

17.246,83

16-24

01.04.2009

5

Nr. cit

Locatl» (PT/CT)

NRINV

Denumire mijloc fa

Cod claalf

Valoare

Durata Normala (ani)

Data Intrare

Nr. PVR

22

PT151

1900099

Rețea de reclrculare a apel calde de consum aferenta PT 151 (țeava PEXAL, Dn 25 mm, L=430 ml)

1.9.2.2.

10.839,47

16-24

01.04.2009

5

23

PT 153

1900100

Rețea de reclrculare a apel calde de consum aferenta PT 153 (țeava PEXAL, Dn 25 mm, L»2750 ml)

1.9.2.2.

70.046,47

16-24

01.04.2009

5

24

PT 154

1900101

Rețea de reclrculare a apel calde de consum aferenta PT 154 (țeava PEXAL, Dn 25 mm, L=1613 ml)

1.942.2.

44.128.56

16-24

01.04.2009

5

TOTAL

511.030,45

I*




MIJLOACE FIXE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC NEPREDATE MUNICIPIULUI BACAU LA DATA DE 31.08.2013 Obiectiv de Investiții: Transformare 9 CT in PT




Nr. crt.

Locația (PT/CT)

NRINV

Denumii» mijloc fix

Cod clas 11

Valoare

Durata Normala (ani)

Data Intrare

Nr. PVR

1

PT10

38001 lOm

Sistem pentru comanda si reglarea aulomala a proceselor

2.2.8.

334,54

18.06.08

N1177

2

PT69

2170319

Electropompa Wilo IL 50/110

2.1.17.1.1.1.

2,479,61

5-9

31.08.2009

N1177

3

PT 69

2170320

Electropompa Wilo IL 50/111

2,1,17.1.1.1.

2.479,61

5-9

31.08.2009

N1177

4

PT115

2170321

Electropompa Wilo TOP - S 30/10

2,1,17.1.1.1.

846,11

5-9

31.08.2009

N1177

5

PT 115

2170322

Electropompa Wiîo TOP - S 30/10

2.1.17.1.1.1,

846,11

5-9

31.08.2009

N1177

6

PT35

2170323

Electropompa Wilo TOP - S 50/15

2.1.17.1.1.1.

4.061,29

5-9

31.08.2009

N1177

7

PT31

2170324

Electropompa Wilo TOP - S 50/15

2.1.17.1.1.1.

2.289,77

5-9

31.08.2009

N1177

8

PT31

2170325

Electropompa WiiolPL4Q/11S

2.1.17.1.1.1.

1.787,39

5-9

31.08.2009

N1177

9

PT95

2170326

Electropompa Wilo IL 50/120

2.1.17.1.1.1.

2,823,87

5-9

31.08.2009

N1177

10

PT95

2170327

Electropompa Wilo IPL 65/115

2.1,17.1.1.1.

2.607,05

5-9

31.08.2009

N1177

11

PT95

2170328

Electropompa Wilo TOP - SD 50/10

2.1.17.1.1.1.

3.236,34

5-9

31.08.2009

N1177

12

PT33

2170329

Electropompa Wilo TOP - S 65/13

2,1.17.1.1.1.

2.125,83

5-9

31.0B.2009

N1177

13

PT96

2170330

Electropompa Wilo TOP - SD 32/7

2.1.17.1.1.1.

1.517,69

5-9

31.08.2009

N1177

14

PT96

2170331

Electropompa Wilo IL 50/130

2.1.17.1.1.1.

2.977,23

5-9

31.08.2009

N1177

15

PT97

2170332

Electropompa Wilo IPN 65/125

2.1.17.1.1.1.

2.712,82

5-9

31.08.2009

N1177

16

---FT37---

2170333

Electropompa Wilo TOP - s 50/10

2.1.17.1.1.1.

1.893,15

5-9

31.08.2009

N1177

TOTAL

35.018,41

românia

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

MIJLOACE FIXE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC NEPREDATE MUNICIPIULUI BACAU LA DATA DE 31.08.2013

Nr. cri

Locația (PT/CT)

NRINV

Denumire mijloc fix

Cod claaH

Valoare

Durata Normala (ani)

Data Intrare

Nr. PVR

80

6700015

SOFTWARE - CONFIGURARE APLICAȚIE PIF-DISPECER

26,768,43

3

06.03.2010

1816

89

PT1

2290000

Statie hidrofor PT 1 (Grup ridicare presiune HU2 DPV10-50= 1bc -seria 501962-01, Colector apa potabila= 1 bc, Instalații aferente)

2.1.24.4

67.401,81

19-29

15.10.2010

15

90

PT t

2290001

Sistem de transmitere date de la hirofor PT 1 la CET Bacau (Convertor M-Bus ModBusHD67O29M-485=1 bc , Placa Moxa nport5210=1bc)

2,2,8

2.257,93

8-12

15.10.2010

15

PT1

2290002

Contor apa Qmin=1mc/h; Qmax=l2mc/h=1 bc

22.4.2

306,20

4-8

15.10.2010

15

f

92

PT1

2290003

Contor apa Qmin=imc/h;Qmax=12mc/h=l bc

2.2.4.2

306,20

4-8

15.10.2010

15

93

PT1

2290004

Contor apa Qmin=1mc/h; Qmax=12mc/h= bc

2.2.4.2

306,20

4-8

15.10.2010

15

94

PT1

2290005

Termorezistenta =1 bc

2.2.4,2

223,72

4-8

15.10.2010

15

95

PT2

2290006

Statie hidrofor PT 2 (Grup ridicare presiune HU2 DPV 10-50 =1bc - seria 501962-07, Colector apa potabila=1bc,Instalații aferente)

2.1.24.4

67,157,74

19-29

15.10.2010

15

96

PT2

2290007

Sistem de transmitere date de la hirofor PT2 la CET Bacau(Convertor M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1bc)

2.2.8

2.245,15

B-12

15.10.2010

15

97

PT2

229000B

Contor apa Qmin=1mc/h; Qmax=25mc/h =1 bc

2.2.4.2

504.29

4-8

15.10.2010

15

96

PT2

2290009

Contor apa Qmin=1mc/h; Qmax=25mc/h =1 bc

22.4.2

504,30

4-8

15.10.2010

15

99

PT2

2290010

Contor apa Qmin=1mc/h; Qmax=25mc/h =1bc

22.4.2

504,30

4-8

15.10.2010

15

100

PT2

2290011

Termorezistenta =1 bc

00 INV

207,19

4-8

15.10.2010

15

J

101

PT4

2290012

Statie hidrofor PT 4 (Grup ridicare presiune HU2 DPV 10-50=1bc -seria 501962-08,Colector apa potabila=1bc, Instalații aferente)

2,1.24.4

71.115,73

19-29

15.10.2010

15

102

PT4

2290013

Sistem de transmitere date de la hirofor PT 4 la CET Bacau(Convertor M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport

2.2.8

2.230,51

8-12

15.10.2010

15

103

PT4

2290014

Contor apa Qmin=1mc/h; Qmax=20mc/h=1 bc

2.2.4.2

843.74

4-8

15.10.2010

15

104

PT4

2290015

Contor apa Qmin=lmc/h; Qmax=20mc/h=1 bc

22.4.2

843,74

4-8

15.10.2010

15

105

PT4

2290016

Contor apa Qmfn=1mc/h; Qmax=20mc/h=1 bc

2.2.4,2

843,74

4-8

15.10.2010

15

106

PT4

2290017

Termorezistenta=1 bc

2.2.4.2

206,28

4-8

15.10.2010

15

107

PT 6

2290016

Statie hidrofor PT 6( Grup ridicare presiune HU2 DPV 10-50=1 bc-seria 501962-02,Colector apa potablla=1bc, Instalații aferente)

2,1.24.4

55.267,71

19-29

15.10.2010

15

108

PT6

2290019

Sistem de transmitere date de la hirofor PT 6 la CET Bacau(Convertor M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1 bc)

2.2.8

2.257,73

8-12

15.10.2010

15

109

PT 6

2290020

Contor apa Qmin=1mc/h; Qmax=12mc/h=1bc

2.2.42

311,41

8-12

15.10.2010

15

Nr, Cft

Locația (PTICT)

NRINV

Denumiră mijloc fix

Cod ciaalf

Valoare

Durata Normala (ani)

Data Intrare

Nr. PVR

110

PT6

2290021

Contor apa Qmln=1mc/h; Qmax=12mc/h=1bc

2.2.4,2

311,41

8-12

15.10.2010

15

111

PT6

2290022

Termorezistenta=1 bc

2.2.42

207,88

15.10.2010

15

112

PT 14

2290023

Statis hidrofor PT 14(Grup ridicare presiune HU4 DPV18-40=1 bc- seria 501965-01 .Colector apa potablla=1bc, Instalațiile aferente)

2.1.24.4

104.284,73

19-29

15.10.2010

15

113

PT 14

2290024

Sistem de transmitere date de la hirofor PT 14 la CET Bacauf Convertor M-Bus ModBusHD67O29M-485=1 bc,Placa Moxa nport 5210=1 bc)

2.2.8

2.113,38

8-12

15.10.2010

15

114

PT 14

2290025

Contor apa Qmln/Qmax=4/60mc/h=l bc

2.2.4.2

1.271,86

4-8

15.10.2010

15

115

PT 14

2290026

Contor apa Qmln/Qmax=4/60mc/h=l bc

2.2.4.2

1.271,86

4-8

15.10.2010

15

116

PT 14

2290027

Contor apa Qmin/Qmax=4/60mc/h=1 bc

2.2.4.2

1.271,86

4-8

15.10.2010

15

117

PT 14

Termorezistenta=l bc

2.24.2

198,89

4-8

15.10.2010

15

118

PT 15

2290029

Statle hldrofor PT 15 (Grup ridicare presiune HU4 DPV 10-50=1 bc -seria 501964-04, Colector apa potablla=lbc, Instalații aferente)

2.1.24.4

86.126,44

19-29

15.10.2010

15

119

PT15

2290030

Sistem de transmitere date de la hirofor PT 15 la CET Bacau(Convertor M-Bus ModBusHD67029M-485=1 bc,Placa Moxa nport 5210=1 bc)

2.2.8

2.142,05

8-12

15.10.2010

15

PT15

2290031

Contor apa Qmin/Qmax=3/40mc/h=1bc

2.2.42

1.193,10

4-8

15.10.2010

15

121

PT 15

2290032

Contor apa Qmin/Qmax=3/40mc/h=lbc

2.2.4.2

1.193,10

4-8

15.10.2010

15

122

PT 15

2290033

Contor apa Qmln/Qmax=3/40mc/h=1bc

2L2.4.2

1.193,10

4-8

15.10.2010

15

123

PT 15

2290034

Termorezlstenta=1 bc

2.2.42

200,70

4-8

15.10.2010

15

124

PT 16

2290035

Statie hldrofor PT 16(Grup ridicare presiune HU3 DPV 10-50=1 bc- seria 501963-01 .Colector apa potabila=1 bc, Instalații aferente)

2.1.24.4

79.591,69

19-29

15.10.2010

15

125

PT 16

2290036

Sistem de transmitere date de la hirofor PT 16 la CET Bacau (Convertor M-Bus ModBusHD67029M-465=1 bc.Placa Moxa nport 5210=11»)

2.2.8

2.180.88

8-12

15.10.2010

15

126

PT16

2290037

Contor apa Qmin/Qmax=2/30mc/h=1bc

2.2.4.2

1.059,52

4-8

15.10.2010

15

127

PT 16

2290038

Contor apa Qmin/Qmax=2/30mc/h=1bc

2.2.4.2

1.059,52

4-8

15.10.2010

15

128

PT 16

2290039

Contor apa Qmin/Qmax=2/30mc/h=1bc

2.2.4.2

1.059,52

4-8

15.10.2010

15

129

PT 16

2290040

Termorezistenta=1 bc

2.2.4.2

203,14

4-8

15.10.2010

15

PT 18

2290041

Statie hidrofor PT 18( Grup ridicare presiune HU2 DPV 10-50=1 bc- seria 501962-03,Colector apa potabila=1bc, Instalabile aferente)

2.1.24.4

74.684,28

19-29

15.10.2010

15

r

131

PT 18

2290042

Sistem de transmitere date de la hirofor PT 18 la CET Bacau( Convertor M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1 bc)

2.2.8

2.245,24

8-12

15.10.2010

15

132

PT18

2290043

Contor apa Qmin/Qmax=1 /15mc/h=1 bc

22.4.2

504,32

4-8

15.10.2010

15

133

PT 18

2290044

Contor apa Qmfn/Qmax=1/15mc/h=1bc

22.42

504,32

4-8

15.10.2010

15

134

PT 18

2290045

Contor apa Qmin/Qmax=1/15mc/h=1bc

2.2.42

504,32

4-8

15.10.2010

15

135

PT 18

2290046

Termorezistenta=1 bc

22.4.2

207,20

4-8

15.10.2010

15

136

PT 19

2290047

Statie hidrofor PT 19 (Grup ridicare presiune HU3DPV10-50=1 bc

seria 501963-02,Colector apa potabila=1bc, Instalații aferente)

2.1.24.4

93.817,51

19-29

15.10.2010

15

137

PT 19

2290048

Sistem de transmitere date de la hirofor PT19 la CET Bacau (Convertor M-Bus ModBusHD67029M-485=1 bc.Placa Moxa nport 5210=1bc)

2.2.8

2.184.90

8-12

15.10,2010

15

138

PT 19

2290049

Contor apa Qmin/Qmax=2/25mc/h=1bc

2,2.4.2

905,15

4-8

15.10.2010

15

139

PT 19

2290050

Contor apa Qmin/Qmax=2/25mc/h=1 bc

2.2.42

905,15

4-8

15.10.2010

15

140

PT 19

2290051

Contor apa Qmin/Qmax=2/25mc/h=1bc

2.2.4.2

905,15

4-8

15.10.2010

15

141

PT 19

2290052

Termorezistenta=1 bc

22.4.2

203,40

4-8

15.10.2010

15

Nr. cit

Locație (PT/CT)

NRINV

Denumire mijloc fix

Cod daalf

Valoare

Durata Normala (•ni)

Data Intrare

Nr. PVR

142

PT 20

2290053

Stafie hidrofor PT 20 (Grup ridicare presiune HU2 DPV 10-50=1 bc-seria 501962-04, Colector apa potabila=1bc, Instalații aferente)

2.1.24.4

68.471,90

19-29

15.10.2010

15

143

PT 20

2290054

Sistem de transmitere date de la hirofor PT 20 la CET Bacau(Convertor M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc, Placa Moxa nport 5210=1 bc)

2.2.8

2.245,15

8-12

15.10.2010

15

144

PT20

2290055

Contor apa Qmin/Qmax=1 /15mc/h=1 bc

2.2.4.2

504,30

4-8

15.10.2010

15

145

PT 20

2290056

Contor apa Qmin/Qmax=1/15mc/h=1 bc

2.2.4.2

504,30

4-8

15.10.2010

15

146

PT 20

2290057

Contor apa Qmin/Qmax=1/15mc/h=1 bc

2.2.4.2

504,30

4-8

15.10.2010

15

147

PT20

Termorezistenta=1 bc

2.2.4.2

207,19

4-8

15.10.2010

15

148

PT22

2290059

Stafie hidrofor PT 22( Grup ridicare presiune HU3 DPV 10-50=1 bc- seria 501963-03,Colector apa potabila=1bc, Instalații aferente)

2.1.24.4

72.949,56

19-29

15.10.2010

15

149

PT22

2290060

Sistem de transmitere date de la hirofor PT 22 la CET BacaufConvertor M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1 bc)

2.2.8

2.180,88

8-12

15.10.2010

15

150

PT 22

2290061

Contor apa Qmin/Qmax=2/25mc/h=1 bc

2.2.4.2

1.059,52

4-8

15.10.2010

15

PT22

2290062

Contor apa Qmin/Qmax=2/25mc/h=1 bc

2.2,42

1.059,52

4-8

15.10.2010

15

p52

PT22

2290063

Contor apa Qmin/Qmax=2/25mc/h=1 bc

2.2.4.2

1.059,52

4-8

15.10.2010

15

153

PT22

2290064

Termorezistenta=1 bc

2.2.4.2

203,14

4-8

15.10.2010

15

154

PT30

2290065

Stafie hidrofor PT 30(Grup ridicare presiune HU4 DPV 10-50=1 bc -seria 501964-01 .Colector apa potabila=1bc, Instalații aferente)

2.1.24.4

85.432,84

19-29

15.10.2010

15

155

PT3O

2290066

Sistem de transmitere date de la hirofor PT 30 la CET BacauțConvertor M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1 bc)

2.2.8

2.139,98

8-12

15.10.2010

15

156

PT30

2290067

Contor apa Qmin/Qmax=2/35mc/h=1 bc

2.2.42

1.287,54

4-8

15.10.2010

15

157

PT3O

2290066

Contor apa Qmin/Qmax=2/35mc/h=1 bc

2.2.42

1.287,54

4-8

15.10.2010

15

156

PT30

2290069

Contor apa Qmin/Qmax=2/35mc/h»1 bc

2.2.4.2

1.287,54

4-8

15.10.2010

15

159

PT30

2290070

Termorezistenta=1 bc

2.2.4.2

200,57

4-8

15.10.2010

15

160

PT31

2290071

Stafie hidrofor PT 31 (Grup ridicare presiune HU4 DPV 32-40=1 bc

- seria 501966-01 .Colector apa potabila=1bc, Instalații aferente)

2.1.24.4

130.470,60

19-29

15.10.2010

15

)

161

PT 31

2290072

Sistem de transmitere date de la hirofor PT 31 la CET BacaufConvertor M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1 bc)

2.2.8

2.060,81

8-12

15.10.2010

15

162

PT31

2290073

Contor apa Qmin/Qmax=9/120mc/h=1bc

2.2.4.2

1.590,39

4-8

15.10.2010

15

163

PT 31

2290074

Contor apa Qmin/Qmax=9/120mc/h=1 bc

2.2.4.2

1.590,39

4-8

15.10.2010

15

164

PT31

2290075

Contor apa Qmin/Qmax=9/120mc/h=2bc

2.2.4.2

3.180,78

4-8

15.10.2010

15

165

PT 31

2290076

Termorezistenta=1 bc

2.2.4.2

195,57

4-8

15.10.2010

15

166

PT 40

2290077

Stafie hidrofor PT 40(Grup ridicare presiune HU2 DPV 32-40=1 bc

- seria 501962-06,Colector apa potabila=1bc, Instalații aferente)

2.1.24.4

83.818,63

19-29

15.10.2010

15

167

PT40

2290078

Sistem de transmitere date de la hirofor PT40 ia CET Bacau(Convertor M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1 bc)

2.2.8

2.245,15

8-12

15.10.2010

15

168

PT40

2290079

Contor apa Qmin/Qmax=1/20mc/h=1 bc

2.2.4.2

504,30

4-8

15.10.2010

' 15

169

PT40

2290080

Contor apa Qmin/Qmax=1/20mc/h=1 bc

2.24.2

504,30

4-8

15.10.2010

15

170

PT40

2290081

Contor apa Qmin/Qmax=1/20mc/h=1 bc

2.2.4.2

504,30

4-8

15.10.2010

1 15

171

PT4O

2290082

Termorezistenta=1 bc

2.2.4.2

207,19

4-8

15.10.2010

15

172

PT 44

2290083

Stafie hidrofor PT 44( Grup ridicare presiune HU3 DPV 18-40=1 bc

•seria 501970-01 .Colector apa potabila=1 bc, Instalații aferente)

2.1.24.4

106.702,40

19-29

15.10.2010

15

Nr. cri

Locație (PT/CT)

NRINV

Denumire mijloc fix

Cod clasif

Valoare

Durata Normala (ani)

Data Intrare

Nr. PVR

173

PT44

2290084

Sistem de transmitere date de la hirofor PT 44 la CET Bacau(Convertor M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1 bc)

2.2.8

2.148,50

8-12

15.10.2010

15

174

PT44

2290085

Contor apa Qmin/Qmax=3/50mc/h=1 bc

2.2.4.2

1.196,62

4-8

15.10.2010

15

175

PT44

2290086

Contor apa Qmin/Qmax=3/50mc/h=1 bc

2.2.4.2

1.196,62

4-8

15.10.2010

15

176

PT44        I

2290087

Contor apa Qmin/Qmax=3/50mc/h=1 bc

2.2.4.2

1.196,62

4-8

15.10.2010

15

177

PT44        |

Termorezistenta=1 bc

2.2.4.2

201,10

4-8

15.10.2010

15

178

PT45

2290089

Statie hidrofor PT 45(Grup ridicare presiune HU3 DPV 18-40=1 bc

-seria 501970-02lColector apa potabila=1bc. Instalații aferente)

2.1.24.4

134.222,71

19-29

15.10.2010

15

179

PT45

2290090

Sistem de transmitere date de ta hirofor PT 45 la CET Bacau(Convertor M-Bus             I

ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1 bc)

2.2.8

2.147,76

8-12

15.10.2010

15

180

PT 45

2290091

Contor apa Qmin/Qmax=3/45mc/h=1 bc

2.2.4.2

1.196,22

4-8

15.10.2010

15

181

PT45

2290092

Contor apa Qmin/Qmax=3/45mc/h=1 bc

2.2.4.2

1.196,22

4-8

15.10.2010

15

182

PT45        I

2290093

Contor apa Qmin/Qmax=3/45mc/h=1 bc

2.2.4.2

1.196,22

4-8

15.10.2010

15

183

PT45

Termorezistenta=1 bc

2.2.4.2

201,06

4-8

15.10.2010

15

184

PT59

2290095

Statie hidrofor PT 59 (Grup ridicare presiune HU4 DPV 10-50=1 bc

• seria 501964-02,Colector apa potabila=1bc, Instalații aferente)

2.1.24.4

89.803,18

19-29

15.10.2010

15

185

PT 59

2290096

Sistem de transmitere date de la hirofor PT 59 la CET Bacau(Convertor M-Bus ModBusHD67029M-485=1 bc,Placa Moxa nport 5210=1 bc)

2.2.8

2.142,05

8-12

15.10.2010

15

186

PT59

2290097

Contor apa Qmin/Qmax=2/35mc/h=1 bc

2.2.4.2

1.193,10

4-8

15.10.2010

15

187

PT59

2290098

Contor apa Qmin/Qmax=2/35mc/h=1 bc

2.2.4.2

1.193,10

4-8

15.10.2010

15

188

PT59

2290099

Contor apa Qmln/Qmax=2/35mc/h=1 bc

2.2.4,2

1.193,10

4-8

15.10.2010

15

189

PT59

2290100

Termorezistenta=1 bc

2.2.4.2

200,70

4-8

15.10.2010

15

190

PT61

2290101

Statie hidrofor PT 61 (Grup ridicare presiune HU2 DPV 10-50=1 bc

- seria 501962-09, Colector apa potabila=1bc, Instalații aferente)

2.1.24.4

78.431,68

19-29

15.10.2010

15

191

PT61

2290102

Sistem de transmitere date de la hirofor PT 61 la CET Bacau (Convertor M-Bus ModBusHD67029M-465=1 bc, Placa Moxa nport 5210=1 bc)

2.2.8

2.244,96

8-12

15.10.2010

15

192

PT 61

2290103

Contor apa Qmln/Qmax=1/20mc/h=1bc

2.2.4.2

504,25

4-8

15.10.2010

15

J93

PT61

2290104

Contor apa Qmin/Qmax=1/20mc/h=1bc

2.2.4.2

504,25

4-8

15.10.2010

15

(®4

PT61

2290105

Contor apa Qmin/Qmax=1/20mc/h=1 bc

2.2.4.2

504,25

4-8

15.10.2010

15

HM

PT61

2290106

Termorezistenta=1 bc

2.2.4.2

207,19

4-8

15.10.2010

15

196

PT64

2290107

Statie hidrofor PT 64(Grup ridicare presiune HU3 DPV 10-50=1 bc

- seria 501963-04,Colector apa potabila=1bc, Instalații aferente)

2.1.24.4

79.968,49

19-29

15.10.2010

15

197

PT64

2290108

Sistem de transmitere date de la hirofor PT 64 la CET Bacau(Convertor M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Ptaca Moxa nport 5210=1bc)

1 2.2.8

2.180,88

8-12

15.10.2010

15

198

PT64

2290109

Contor apa Qmin/Qmax=2/30mc/h=1 bc

2.2.4.2

1.059,52

4-8

15.10.2010

15

199

PT64

2290110

Contor apa Qmin/Qmax=2/30mc/h=1 bc

2.2.4.2

1.059,52

|    4-8

15.10.2010

15

200

PT 64

2290111

Contor apa Qmin/Qmax=2/30mc/h= 1bc

2.2.4.2

1.059,52

4-8

15.10.2010

15

201

PT64

2290112

Termorezistenta=1 bc

2.2.4,2

203,14

4-8

15.10.2010

! 15

202

PT69

2290113

Statie Hidrofor PT 69( Grup ridicare presiune HU3 DPV 10-50=1 bc

- seria 501964-03, Colector apa potabila=1 bc, Instalații aferente)

2.1.24.4

93.703,65

19-29

15.10.2010

15

203

PT 69

2290114

Sistem de transmitere date de la Hidrofor PT 64 la CET Bacau (Convertor M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc, Placa Moxa nport 5210=1 bc)

2.2.8

2.141,96

8-12

15.10.2010

15

204

PT 69

2290115

Contor apa Qmin/Qmax=3/40mc/h=1 bc

|   2.2.4.2

1.193,05

4-8

15.10.2010

15

205

PT69

2290116

Contor apa Qmin/Qmax=3/40mc/h=1 bc

1   2.2.4.2

1.193,05

4-8

15.10.2010

I 15

206

PT69

2290117

Contor apa Qmin/Qmax=3/40mc/h =1 bc

2.2.4,2

1.193,05

4-8

15.10.2010

15

Nr. crt.

Locație (PT/CT)

NRINV

Denumire mijloc fix

Cod ctaalf

Valoare

Durata Normala (ani)

Data Intrare

Nr. PVR

207

PT69

2290118

Termorezistenta=1 bc

2.2.4.2

200,70

4-8

15.10.2010

15

208

PT96

2290119

Statie Hidrofor PT S6( Grup ridicare presiune

HU3 DPV10-50=1 bc

- seria 501963-05, Colector apa potabi!a=1bc, Instalații aferente)

2.1.24.4

80.297,02

19-29

15.10.2010

15

209

PT96

2290120

Sistem de transmitere date de la Hidrofor PT

96 te CET Bacau(Convertor M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc, Placa Moxa nport 5210=1 bc)

2.2.8

2.190,86

8-12

15.10.2010

15

210

PT96

2290121

Contor apa Qmin/Qmax=1/25mcrti=1 bc

2.2.4.2

1.064,25

4-8

15.10.2010

15

211

PT96

2290122

Contor apa Qmin/Qmax=1/25mc/h=1 bc

2.2.4.2

1.064,25

4-8

15.10.2010

15

212

PT96

2290123

Termorezistenta=1 bc

2.2.4.2

203,77

4-8

15.10.2010

15

213

PT115

2290124

Statie hidrofor PT 115 (Grup ridicare presiune HU2 DPV 10-50=1 bc

- seria 501962-10, Colector apa potabila=1bc.lnstalatii aferente)

2.1.24.4

75.271,14

19-29

15.10.2010

15

214

PT 115

2290125

Sistem de transmitere date de la hirofor PT 115 la CET Bacau(Convertor M-Bus ModBusHD67O29M-485=1bc, Placa IMoxa nport 5210=1 bc)

2.2.8

2.244,96

a-12

15.10.2010

15

411

PT115

2290126

Contor apa Qmin/Qmax=1/20mc/h=1 bc

2.2.4.2

504,25

4-8

15.10.2010

15

IPT 115

2290127

Contor apa Qmin/Qmax=1/20mc/h=1 bc

2.2.4.2

504,25

4-6

15.10.2010

15

pi7

PT 115

2290128

Contor apa Qmln/Qmax=1/20mc/h= 1 bc

2.2.4.2

504,25

4-8

15.10.2010

15

218

PT115

2290129

Termorezistenta=1 bc

2.2.4.2

207,19

4-8

15.10.2010

15

219

PT 151

2290130

Statie Hidrofor PT151(Grup ridicare presiune

HU3 DPV 10-50=1 bc

-seria 501963-06,Colector apa potabila=1bc, Instalații aferente)

2.1.24.4

87.085,46

19-29

15.10.2010

15

220

PT 151

2290131

Sistem de transmitere date de 1a Hidrofor PT151 la CET Bacau(Convertor M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc, Placa Moxa nport 5210=1 bc)

2.2.8

2.187,43

8-12

15.10.2010

15

221

PT 151

2290132

Contor apa Qmin/Qmax=1/25mc/h=1 bc

2.2.4.2

1.217,83

4-8

15.10.2010

15

222

PT151

2290133

Contor apa Qmin/Qmax=1/25mc/h=1 bc

2.2.4.2

1.217,83

4-8

15.10.2010

15

223

PT 151

2290134

Termorezistenta=1 bc

2.2.4.2

203,56

4-8

15.10.2010

15

224

CT 3 Miorița

2290135

Statie hidrofor CT 3 Miorița (Grup ridicare presiune HU2 DPV 10-50 =1bc

-seria 501962-05,Colector apa potabila=1bc,Instalații aferente)

2.1.24.4

79.086,68

19-29

15.10.2010

15

X

CT 3 Miorița

2290136

Sistem de transmitere date de la hirofor CT 3 Miorița la CET Bacau (Convertor M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc, Placa Moxa nport 5210=1 bc)

2.2.8

2.244,96

8-12

15.10.2010

15

226

CT 3 Miorița

2290137

Contor apa Qmin/Qmax=1/20mc/h=1 bc

2.2.4.2

504,25

4-8

15.10.2010

15

227

CT 3 Miorița

2290138

Contor apa Qmin/Qmax=1/20mc/h=1 bc

2.2.4.2

504,25

4-8

15.10.2010

15

22S

CT 3 Miorița

2290139

Contor apa Qmin/Qmax=1/20mc/h=1bc

22.4.2

504,25

4-8

15.10.2010

15

229

CT 3 Miorița

2290140

Termorez’istenta=1 bc

2.2.4.2

207,18

4-8

15.10.2010

15

230

Hidrofor M Viteaza

2290141

Statie hidrofor Mlhal Viteazul 3( Grup ridicare presiune HU4 DPV 18-40=1 bc

-seria 501965-02, Colector apa potabila=1bc,lnstalatii aferente)

2.1.24.4

113.410,57

19-29

15.10.2010

15

231

Hidrofor M Viteazu

2290142

Sistem de transmitere date de la hirofor Mlhal Viteazul 3 la CET Bacau( Convertor M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1bc)

2.2.8

2.119,40

8-12

15.10.2010

15

232

Hidrofor M Viteazu

2290143

Contor apa Qmin/Qmax=5/70mc/h=1 bc

2.2.42

1.275,41

4-8

15.102010

15

233

Hidrofor M Vlteazu

2290144

Contor apa Qmin/Qmax=5f70mc/h=1bc

2.2.42

1.275,41

4-8

15.10.2010

15

234

Hidrofor M Viteazu

2290145

Termorezfstenta=1 bc

2.2.4.2

199,27

4-8

15.10.2010

15


Nr. cri

Locație (PUCT)

NRINV

Denumire mijloc fix

Cod clutf

Valoare

Durata Normala (ani)

Data Intrare

Nr. PVR

235

Hidrofor N Balcescu 1

2290146

Stafie hidrofor Hidrofor N Balcescu 1(Grup ridicare presiune HU3 DPV 10-50=1 bc

- seria 501963-07,Colector apa potabila=1bc,instaiatii aferente)

2.1.24.4

64.917,05

19-29

15.10.2010

15

236

HIdrofor N Balcescu 1

2290147

Sistem de transmitere date de ia Hidrofor N Balcescu 1 la CET Bacauț Convertor M-Bus ModBusHD67029M-485»1bc,Placa Moxa nport 5210=1bc)

2.2.8

2.191,03

8-12

15.10.2010

15

237

HIdrofor N Balcescu 1

2290146

Contor apa Qmln=2mc/h;Qmax=30mc/h=1 bc

2.2.4.2

1.064,33

4-8

15.10.2010

15

238

HIdrofor N Balcescu 1

2290149

Contor apa Qmin=2mc/h;Qmax=30mc/h=1 bc

2.2.4.2

1.064,33

4-8

15.10.2010

15

239

HIdrofor N Balcescu 1

2290150

Termorezistenta=1 bc

2.2.4.2

203,78

4-8

15.10.2010

15

240

HIdrofor N Balcescu 12

2290151

Stafie Hidrofor N Balcescu 12(Grup ridicare presiune HU3 DPV 18-40=1 bc

- seria 501970-03, Colector apa potabila=1bc, Instalații aferente)

2.1.24.4

70.795,28

19-29

15.10.2010

15

Hidrofor N Balcescu 12

2290152

Sistem de transmitere date de la Hidrofor N Balcescu 12 la CET Bacauf Convertor M-Bus ModBusHD67029M-485=1 bc,Placa Moxa nport 5210=1 bc)

2.2.8

2.157,47

8-12

15.10.2010

15

242

Hidrofor N Balcescu 12

2290153

Contor apa Qmin=4mc/h;Qmax=50mc/h =1 bc

2.2.4.2.

1.201,51

4-8

15.10.2010

15

243

Hidrofor N Balcescu 12

2290154

Contor apa Qmin=4mc/h;Qmax=50mc/h =1 bc

2.2.4.2.

1.201,51

4-8

15.10.2010

15

244

Hidrofor N Balcescu 12

2290155

Termorezistenta=1 bc

2.2.4.2.

201,67

4-8

15.10.2010

15

245

Hidrofor Razboieni

2290156

Stafie Hidrofor Razboienif Grup ridicare presiune HU4 DPV 10-50=1 bc

- seria 501964-05, Colector apa potabiia=1 bc,instalații aferente)

2.1.24.4

92.710/59

19-29

15.10.2010

15

246

Hidrofor Razboieni

2290157

Sistem de transmitere date de la Hidrofor Razboieni la CET BacaufConvertor M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc,Placa Moxa nport 5210=1 bc)

2.2.8

2.149,30

8-12

15.10.2010

15

247

Hidrofor Razboieni

2290158

Contor apa Qmin=3mc/h;Qmax=40mc/h= 1 bc

2.2.4.2.

1.197,05

4-8

15.10.2010

15

F248

Hidrofor Razboieni

2290159

Contor apa Qmln=3mc/h;Qmax°40mc/h= 1 bc

2.2.4.2.

1.197,05

4-8

15.10.2010

15

249

Hidrofor Razboieni

2290160

Termorezistenta=1 bc

2.2.4.2.

201,15

4-8

15.10.2010

15

250

CT Comisa 1

2290161

Stafie Hidrofor CornisafGrup ridicare presiune HU4 DPV 45-30=1 bc

- seria 501980-01, Colector apa potabila=l bc, instalații aferente)

2.1.24.4

125.428,36

19-29

15.10.2010

15

251

CT Comisa 1

2290162

Sistem de transmitere date de la Hidrofor Comisa ia CET BacaufConvertor M-Bus ModBusHD67029M-485=1bc, Placa Moxa nport 5210=1 bc)

2.2.8

2.040,81

8-12

15.10.2010

15

252

CT Comisa 1

2290163

Contor apa Qmin=/Qmax=14/180mc/h=1 bc

2.2.4.2.

1.940,09

4-8

15.10.2010

15

253

CT Comisa 1

2290164

Contor apa Qmin=/Qmax=14/180mc/h=l tc țA

- ... -

1.940,09

4-8

15.10.2010

15

254

CT Comisa 1

2290165

Termorezistenta=1 bc            /      y

-2-2:44

k      194/12

.. 4-8

15.10.2010

15

total

_

PREȘE JITARI




CONTRASE MNEAZĂ, SECRETARUL

NICOLA



MUNICIPIULUI BACĂU VJDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU

CONSILIUL LOCAL BACĂU

MIJLOACE FIXE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC NEPREDATE MUNICIPIULUI BACAU LA DATA DE 31.08.2013         anexa nr. 7

LA HOTĂRÂREA NR  DIN 3 U O.«W O

Nr. cri

Locație (PTiCT)

NRINV

Denumire mijloc ftt

Cod clasif

Valoare

Durate Normala (ani)

Data Intrare

Nr. PVR

OBIECTIV DE INVESTIȚII

PT 10

380011 Om

Sistem pentru comanda si reglarea automata a proceselor tehnologice din PT 10

2.2.8.

334.54

18.06.2008

N1177

TRANS 5 CT

PT 69

2170319

Electropompa Wilo IL 50/110

2.1.17.1.1.1.

2.479,61

5-9

31.08.2009

N1177

TRANS9CT

PT69

2170320

Electropompa Wilo IL 50/111

2.1.17.1.1.1.

2.479,61

5-9

31.08.2009

N1177

TRANS9 CT

PT115

2170321

Electropompa Wilo TOP - S 30/10

2.1.17.1.1.1.

646,11

5-9

31.08.2009

N1177

TRANS9 CT

PT 115

2170322

Electropompa Wilo TOP - S 30/10

2.1.17.1.1.1.

846,11

5-9

31.08.2009

N1177

TRANS9 CT

PT35

2170323

Electropompa Wilo TOP - S 50/15

2.1.17.1.1.1.

4.061,29

5-9

31.08.2009

N1177

TRANS9CT

PT31

2170324

Electropompa Wilo TOP - S 50/15

2.1.17.1.1.1.

2.289.77

5-9

31.08.2009

N1177

TRANS 9 CT

PT31

2170325

Electropompa Wilo IPL 40/115

2.1 17.1.1.1.

1.787,39

5-9

31.08.2009

N1177

TRANS 9 CT

PT95

2170326

Electropompa Wilo IL 50/120

2.1.17.1.1.1.

2.623,87

5-9

31.08.2009

Nt 177

TRANS 9 CT

PT95

2170327

Electropompa Wilo IPL 65/115

2.1.17.1.1.1.

2.607,05

5-9

31.08.2009

N1177

TRANS9 CT

PT 95

2170328

Electropompa Wilo TOP - SD 50/10

2.1.17.1.1.1.

3.236,34

5-9

31.08.2009

Ni 177

TRANS 9 CT

PT33

2170329

Electropompa Wilo TOP - S 65/13

2.1.17.1.1.1.

2.125,83

5-9

31.08.2009

N1177

TRANS9CT

PT 96

2170330

Electropompa Wlfo TOP - SD 32/7

2.1.17.1.1.1.

1.517,69

5-9

31.08.2009

N1177-

TRANS9 CT

PT96

2170331

Electropompa Wilo IL 50/130

2.1.17.1.1.1.

2.977,23

5-9

31.08.2009

N1177

TRANS9 CT

PT 97

2170332

Electropompa Wilo IPN 65/125

2.1.17.1.1.1.

2.712,82

5-9

31.08.2009

N1177

TRANS 9 CT

PT97

2170333

Electropompa Wilo TOP - S 50/10

2.1.17.1.1.1.

1.893,15

5-9

31.08.2009

N1177

TRANS9 CT

TOTAL

35.018,41




ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA NR.8

LA HOTARAREA NRS^DIN 5LIQ- 2015,


MIJLOACE FIXE APARTINAND DOMENIULUI PUBLIC NEPREDATE MUNICIPIULUI BACAU LA DATA DE 31.08.2013

Nr. crt

Locație (PT/CT)

NRINV

Denumire mijloc fix

Cod dasif

Valoare

Durata Normala (ani)

Data Intrare

Nr. PVR

1

ȘCOALA GENERALA NR.2 BACAU

2160060

MODUL DE ÎNCĂLZIRE SI PREPARARE APA CALDA TIPP-H/DHW ȘCOALA NR.2

2.1.16.5.

73.184.26

12

12.03.2003

1/12.03.2003

TOTAL

73.184,26

SEF SERVICIU / ING. GAVRIL PIRCU