Hotărârea nr. 337/2013

Hotărârea nr.337 din 31.10.2013 Hotărâre privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuţie, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeţei de 150 mp, situată pe Calea Moineşti şi str. Abatorului, aparţinând domeniului public al municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea dreptului de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran, asupra suprafeței de 150 mp, situată pe Calea Moinești și str. Abatorului, aparținând domeniului public al municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.10.2013;

Având in vedere:

-Adresa înaintată de EON Moldova Distribuție și înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 39343/08.10.2013;

-Referatul comun nr. 78314/ 25.10.2013 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Serviciului Rețele și Iluminat Public; -Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau, înregistrată cu nr. 8054/ 25.10.2013; -Raportul compartimentelor de specialitate înregistrat cu nr. 8055/ 25.10.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 574/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 575/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 576/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 577/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 12 alin. (2), lit. „c”, alin. (4) din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, actualizată;

-Prevederile art. 47, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și art.45(3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă dreptul de servitute, către EON Moldova Distribuție, pe durata realizării lucrărilor necesare montării cablului electric subteran al LES 20 Kv, asupra suprafeței de teren de 150 mp, situată pe Calea Moinești - str. Abatorului, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de situație - Anexă, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciului Rețele și Iluminat Public, EON Moldova Distribuție.


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POPOVJCI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂUS.C. "SALBAC S.A


174.36


TEREN PARA CONSTRUCȚII


644550 1, , ,          ANEXA

LAHOTARAREANR.-bJ?-DIN 31.10.2013


Sistem de proiecție STEREO‘70;

Sistem de referința Marea Neagra 1975.

Suprafața studiată = 1537 m2

Lungime traseu = 798 mLEGENDA:

 • - M- profil M-

 • - tb- profil pozare LES sub trotuar din beton-

 • - cf- profil subtraversare forata carosabil-

 • - cd- profil subtraversare carosabil in săpătură deschisa

 • - profil pozare LES in canale interioare PTav-

  277m 10 lm 67m

  333m

  20mLES 6 kV proiectată-- CT- cămin tragere cablu
poaTfI

obt.ne^TaXVr(°2£art^

Electromontai București SA-Sucursala Bacau

J04/2611/1992, str. CONSTANTEI NR. 7, Bacau


EON MOLDOVA DISTRIBUȚIE SA

f JZ.il

MODERNIZARE LES 20 KV PT209-PT96, MUN Bacau cs. o

Plan de situație