Hotărârea nr. 336/2013

Hotărârea nr.336 din 31.10.2013 Hotărâre privind punerea la dispoziţia Eon Gaz Distribuţie a terenului în suprafaţă de 220 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării reţelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile I. Ghelu Destelnica (fostă Trotuş) şi Fundătura Trotuş din municipiul Bacău.

HOTĂRÂRE

privind punerea ta dispoziția Eon Gaz Distribuție a terenului în suprafață de 220 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile I. Ghelu Destelnica (fostă Trotuș) și Fundătura Trotuș din municipiul Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.10.2013;

Având in vedere:

-Adresa Eon Gaz Distribuție înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 38587/ 30.09.2013;

-Referatul comun nr. 78315/ 25.10.2013 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ șî îndrumare Asociații de Proprietari și Serviciului Rețele și Iluminat Public;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 8050 din 25.10.2013; -Raportul Compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 8051 din 25.10.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 570/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 571/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 572/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.3șinr. 573/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 130 alin. (2) lit. “h” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, actualizată;

-Prevederile HG nr. 1043/ 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul național de transport al gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale și a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte;

-Prevederile art. 47, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în temeiul art. 36 (2) lit. „c”, alineatul (5) lit. „a” și arL45(3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă punerea la dispoziția Eon Gaz Distribuție a terenului în suprafață de 220 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile I. Ghelu Destelnica (fostă Trotuș) și Fundătura Trotuș din municipiul Bacău, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de Situație - Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART. 2 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, Serviciului Rețele și Iluminat Public și Eon Gaz Distribuție SA.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI

6ACAU


ROMANIA                                                                          ANEXA

JUDEȚUL BACĂU                                                                   LA HOTARAREA NR. DIN 31 io 2013

CONSILIUL LOCAL BACĂU                                                                                     -10 2013— — GazPEpr —    Cond. de distrib. g. nat preș, red., din PE 100, existenta, montata subteran

Cond. de distrib. g. nat preș, red,, din OL, dezafectata, montata subteran » .pi — Cond. de distrib. g. nat preș. red. din PE100, proiectata, montata subteran Branșament gaze naturale presiune redusa .din otel, dezafectat —O Branșament gaze naturale presiune redusa, PE 100, proiectat


pro in sta

S.C. Proinslal S.r.l.

Str. Târgului, Nr.io, | Alba lulia

1 www.proinstal-alba.ro Office <jtproinstal-alba.ro

Specificația:

Numele:

S^rjifyura:

Scara:

1.1 «00

Proiectant

Urca loan

|y Jj ijt

Desenat:

Urca Alexandra

întocmit:

Putan Mîhail


Beneficiar:

E.ON GAZ DISTRIBUȚIE S.A. Loc. Targa Mureș, P-la Trandafirilor, Nr.17, Jud. Mureș

Nr pr ’

/2O13|

Titlu proiecU*Tnlocuire conducta si branșamente gaze

Faza:      1

natuarie pe str. Trotus si Fundătura Trolus, loc. Barau,

P.T.

Jud. Bacau Cod SAP GN-GP13/2&486/BC"

Data: SEP2013

Titlu planșa: Plan de siluatic si coordonator

Nr.pl.

G-C01