Hotărârea nr. 335/2013

Hotărârea nr.335 din 31.10.2013 Hotărâre privind punerea la dispoziţia Eon Gaz Distribuţie a terenului în suprafaţă de 725 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării reţelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Erou Ciprian Pintea, Pictor Theodor Aman şi Timpului din municipiul Bacău.

HOTĂRÂRE


privind punerea Ia dispoziția Eon Gaz Distribuție a terenului în suprafață de 725 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit, pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe străzile Erou Ciprian Pintea, Pictor Theodor Aman și Timpului din municipiul Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.10.2013;

Având in vedere:

-Adresele Eon Gaz Distribuție înregistrate la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 39915/ 15.10.2013 și nr. 39916/ 15.10.2013;

-Referatul comun nr. 78311/ 21.10.2013 al Serviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari și Serviciului Rețele și Iluminat Public;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacau înregistrată cu nr. 8013 din 24.10.2013;

-Raportul Compartimentelor de resort înregistrat cu nr. 8014 din 24.10.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 566/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 567/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 568/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.3 și nr. 569/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 130 alin. (2) lit “h” din Legea nr. 123/ 2012 a energiei electrice și a gazelor naturale, actualizată;

-Prevederile HG nr. 1043/ 2004 pentru aprobarea Regulamentului privind accesul la Sistemul național de transport a! gazelor naturale, a Regulamentului privind accesul la sistemele de distribuție a gazelor naturale și a Regulamentului privind accesul la conductele de alimentare din amonte;

-Prevederile art. 47, ale art. 117 lit. „a” și ale art. 124 din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în temeiul art 36 (2) lit „c”, alineatul (5) lit. „a” și art45(3) și (5) din Legea 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

ART. 1 - Se aprobă punerea la dispoziția Eon Gaz Distribuție a terenului în suprafață de 535 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe str. Erou Ciprian Pintea și str. Pictor Theodor Aman din municipiul Bacău, aparținând domeniului public al municipiului Bacău, conform Planului de Situație - Anexa nr. 1, parte integrantă din prezenta hotărâre.


ART. 2 - Se aprobă punerea la dispoziția Eon Gaz Distribuție a terenului în suprafață de 190 mp, în vederea folosirii acestuia cu titlu gratuit pe durata realizării lucrărilor necesare montării rețelei de gaze naturale subterane, situat pe strada Timpului din municipiul Bacău, aparținând domeniului public al municipiului Bacău,


conform Planului de Sit ART. 3 - Hotărârea


îndrumare Asociații dg-ProjP

jiIarwcoi


nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

rviciului Administrarea și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și


ist ari, ’S^Eyhsiului Rețele și Iluminat Public și Eon Gaz Distribuție SA.

CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARULMUNICIPIULUI

•VICI


INȚĂ

AN


NICOLAE-OVIDIU


NR. 335

DIN 31.10.2013

P.O.N, I.D./ R.T./Ex.1/Ds.I-A-2


ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA nr. i

LAHOTARAREANR.-265'din 31.10.2013


DINTE


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BA

NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


Bm&kc bUNGWUlblHJBUIIb

CENTOULOrtRATlONAl.


SC.INSTALCONSXU

HOTOSAM lk.lMMOllMHMji Jrt/m

Hw»

In*, platina Ot

1

UT

1

Jl


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU
OttQLfr

OtiAfr


PRMtt SRMex PRMcx PRMpr

i


ANEXA NR.^

___ LAHOTARAREANR.,32>5DIN 31.10.2013  _

LEGENDA:

Clădiri existenta ” Urnita de proprietate Trama stradala

Spațiu vaitfa

Conducta distdtxrtie gaze naturale presiune redusa din OL montaj îngropat - existenta In exploatam Conducta dtaUibutle gaza naturale presiune redusa din PE100, monta) Îngropat - existenta si necuplata Conducta distribuție gaze naturale presiune redusa din PE100 HO SOR11, cu montaj îngropat- propusa Conducta dtatributfe gaze naturala presiune redusa cfln OL montaj îngropat - existenta In exploatare ca seara înlocui (dezafecta) Branșament gaze naturale presiune redtBpcuPHM- existent In exploatare                           l"

Branșament gaze naturale presiune redusa cu PR/PRM/8RM - existent In exploatare ce m va înlocui (dezafecta)

Branșament gaze naturale presiune redusa din PE 100 SDR11, cu PR/PRM - propus

Post reglarerinasurare gaza naturale presiune radusa/presiune Joasa - existent in exploatare Stație do reglare-raasurare gaze naturale presiune redusa/preslune Joasa-existente In exploatare Post regtaronnasurere gaze naturale preaiuno redusa/preslune Joasa - existent In exploatare ce se va înlocui (dezafecta) Post reglgro4nasurare gaze naturala preaiune redusa/presiune Joasa, montat la Imita de proprietate- propus Piesa de tranztlle PE/OL - propusa

Cămin vane gaze naturale • existent ce se va dezafecta


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICIri


"ACEST Pt“AN NU POATE FI UTILIZAT Jn VEDEREA OBȚINERII AUTORIZAȚIE) __DE CONSTRUIRE"