Hotărârea nr. 334/2013

Hotărârea nr.334 din 31.10.2013 Hotărâre privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci în Cimitirul Nou (Cimitirul Sărata), d-nei Martinescu Maria din Bacău ca beneficiară a Legii nr. 189/ 2000, actualizată.

HOTĂRÂRE

privind acordarea la cerere, cu titlu gratuit, a unui loc de veci în Cimitirul Nou (Cimitirul Sărata), d-nei Martinescu Maria din Bacău ca beneficiară a Legii nr. 189/2000, actualizată

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.10.2013;

Având in vedere:

-Cererea nr. 27555/ 13.05.2013 a d-neî Martinescu Maria și cererea nr. 39377/ 09.10.2013 a domnului Bălăceanu Mircea, fiul d-nei Martinescu Maria;

-Referatul nr. 78230/ 16.10.2013 al Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații Proprietari;

-Adresa nr. 723/16.10.2013 a SC Luvis SRL Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 7976 din 23.10.2013;

-Raportul compartimentului de specialitate înregistrat cu nr. 7977 din 23.10.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 562/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 563/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 564/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 565/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art 5 lit „h” din Legea nr. 189/ 2000, actualizată privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare;

-Hotărârea nr. 166/ 02.08.2002 a Comisiei de Aplicare a Legii nr. 189/ 2000 constituită la Casa Județeană de Pensii Argeș, care atestă că petenta s-a refugiat în perioada 15.09.1940 - 06.03.1945;

-Prevederile art 47 si art. 117 lit „a" din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art 36 alin. (2) lit “c” și art.45(3) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂ ȘTE:

ART, 1 - Se acordă la cerere, cu titlu gratuit, un loc de veci, parcela IA, rândul 10, poziția 10, clasa a n-a în Cimitirul Nou (Sărata), d-nei Martinescu Maria din Bacău ca beneficiară a Legii nr. 189/ 2000, actualizată privind aprobarea Ordonanței Guvernului nr. 105/1999 pentru modificarea și completarea Decretului-lege nr. 118/1990 privind acordarea unor drepturi persoanelor persecutate din motive politice de dictatura instaurată cu începere de la 6 martie 1945, precum și celor deportate în străinătate ori constituite în prizonieri, republicat, cu modificările ulterioare.

ART, 2 - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Administrare și Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ și îndrumare Asociații de Proprietari, SC Luvis SRL Bacău și d-nei Martinescu Maria, cu domiciliul în Bacău, str. Emil Racovită. nr. 4. bl. 4, sc. C. ap. 7.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIUBOPOVICI