Hotărârea nr. 332/2013

Hotărârea nr.332 din 31.10.2013 Hotărâre privind aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuinţe sociale, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptăţite să primească o locuinţă socială în limita celor aflate la dispoziţia Consiliului Local al Municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea propunerilor Comisiei de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptățite să primească o locuință socială în limita celor aflate la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.10.2013;

Având in vedere:

-Referatul nr.79189/28.10.2013 al Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari din cadrul Primăriei Municipiului Bacău;

-Procesul Verbal nr. 8098/28.10.2013 al Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor de locuințe sociale și fond locativ;

-Expunerea de motive nr.8086/28.10.2013 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul de specialitate nr.8087/28.10.2013 al compartimentelor de specialitate;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 556/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 557/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 558/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr. 114/1996 privind locuințele, republicată;

-Prevederile HG nr. 1275/2000 privind aprobarea Normelor metodologice pentru punerea în aplicare a prevederilor Legii nr. 114/1996, actualizata;

-Prevederile art. 47 si ari. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

-Prevederile HCL nr. 161/26.07.2012 prin care s-a numit Comisia de analiză a solicitărilor de locuințe sociale, administrate prin grija Consiliului Local al Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art. 36 alin. (2) lit. “d”, alin. (6) lit. “a”, punctul 17 și art.45(l) și (5) din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Artl - Se aprobă „Lista Nominală” cu propunerile Comisiei sociale pentru analizarea solicitărilor de locuințe sociale și fond locativ, pentru persoanele din municipiul Bacău, îndreptățite să primească o locuință socială în limita celor aflate la dispoziția Consiliului Local al Municipiului Bacău, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Serviciului Administrare si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, care va duce la îndeplinire prevederile prezentei hotărâri.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂ

NICOLAE-OVIDIU POPOVIG1

NR. 332

DIN 31.10.2013

P.O.N, C.FI./ R.T./Ei. l/Ds.I-A-2

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

ANEXA

LAHOTARAREANR.'d^ DIN 31.10.2013


TABEL NOMINAL CU DOSARE SOCIALE SUPUSE SPRE APROBARE ÎN OCTOMBRIE 2013

NR.crt.

NUME PRENUME

NUMĂR DOSAR

OBSERVAȚII

1

ANDRONIC MAR1C1CA

32649/05.07.2012

2

ACOJOCĂRIȚEI DOINA

66612/01.07.2003

3

ARSLAN NIHAL

46945/21.12.2012

4

COLAC ANDREI

35915/17.08.2012

5

COVRIG 1ULIANA

46026/17.11.2011

6

CIUCHE ANTONELA GABRIELA

36391/02.11.2001

7

LUNGU RELU OCTAV1AN

26248/08.04.2011

8

CRAMA MARIA

36026/20.08.2012

9

GHEORGHEOIU OANA

26355/23.04.2013

10

PA VĂL VASILE

21887/06.03.2013

II

MIRICA MARIETA

29876/10.06.2013

12

STOLERU FLORIN

21454/28.02.2013

13

STANICĂ ELENA

20027/13.02.2013

14

SACHELARU PETRE

36232/30.08.2007

15

TURLOI NICOLETA

16992/16.01.2013

16

VROTEA V1RG1L

21475/28.02.2013

ÎNTOCMIT

BARDASU CRIST1NA

1' h


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI N1COLAE-OVIDIU POPO