Hotărârea nr. 331/2013

Hotărârea nr.331 din 31.10.2013 Hotărâre privind completarea Anexei nr.1 la HCL nr. 391/2003 prin care s-a reglementat transportul public local de călători pe raza Municipiului Bacău.

HOTĂRÂRE

privind completarea Anexei nr.l la HCL nr. 391/2003 prin care s-a reglementat transportul public local de călători pe raza Municipiului Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.10.2013;

Având in vedere:

-Solicitarea nr.766 din 02.10.2013 a S.C Transport Public SA Bacau, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau subnr.38811 din 02.10.2013;

-Referatul nr. 7934 din 23.10.2013 al Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacau înregistrata cu nr. 7935 din 23.10.2013;

-Raportul compartimentului de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului, înregistrat cu nr. 7936 din 23.10.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 551/30 10.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 552/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 553/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 554/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 555/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art.8, aiin.(2) din Legea nr.51 din 8 martie 2006 a serviciilor comunitare de utilitati publice, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art.l, alin.(4), lit.”g”, alin.6 lit."g" si art. 17 alin.1 lit."c" din Legea nr.92 din 10 aprilie 2007 a serviciilor de transport public local, cu modificările si completările ulterioare;

-HCL nr. 391/2003 privind reglementarea transportului public local de călători pe raza Municipiului Bacău ;

In baza dispozițiilor art.36, alin.(2),lit.*’d”, alin.(6), lit”a”, pct.I4 si ale art.45, alin.(l) din Legea nr.215 din 23 aprilie 2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Artl.Se aproba completarea Anexei nr.l la HCL nr. 391/2003 privind reglementarea transportului public local de călători pe raza Municipiului Bacău la Art. 13., astfel:

TRASEUL 17

TUR: F.N.C. - Narcisa - Pasaj Orizont - Piața Sud - Stadion - Policlinica Veche - Piața Centrala - str. Mioriței - Gara

RETUR:Gara - Liceul PTTR - PETROM Miorița - Băncii - Nicu Enea(Vadu Bistriței) - Autogara(Bd. Unirii) - Piața Centrala - BCR - Policlinica Veche - Tic-Tac- Piața Sud - Pasaj Orizont - Narcisa - F.N.C. Frecventa: - de luni pana vineri:8 minute in intervalul orar 5M-20°°

17 minute in intervalul 2OM-2300 -sambata si duminica: 14 minute in intervalul orar 5°°-2O00 35 minute in intervalul 2O°°-2300

ArL2. Celelalte prevederi ale HCL nr. 391/2003 sunt si raman in vigoare.

Art3.Hotararea se comunica Viceprimarilor Municipiului Bacau, Administratorului Public al Municipiului Bacau, Direcției Drumuri Publice, Compartimentului Unitatea Municipala pentru Monitorizare, Politiei Municipiului Bacau-Biroul Rutier, S.C Transport Public SA Bacau si va fi adusa la cunoștința publica, in condițiile legii.

PREȘEDINȚ JITARIUCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU


POVICI