Hotărârea nr. 33/2013

Hotărârea nr.33 din 27.02.2013 Hotărâre privind modificarea HCL nr.296/27.12.2012 prin care a fost aprobata plata cotizatiei de membru a Municipiului Bacau catre Asociatia Municipiilor din Romania pentru anii 2011 si 2012.

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr.296/27.12.2012 prin care a fost aprobata plata cotizației de membru a Municipiului Bacau către Asociația Municipiilor din Romania pentru anii 2011 si 2012

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere :

-Prevederile Legii nr.293/2011 privind bugetul de stat pe anul 2012;

-Prevederile art.35(6) al Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

-Prevederile art.47 si art.l 17 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata și actualizată;

-Hotararea nr. 127/29.07.2007 a Adunării Generale a Municipiilor din Romania;

-HCL nr.296/27.12.2012 prin care a fost aprobata plata cotizației de membru a Municipiului Bacau către Asociația Municipiilor din Romania pentru anii 2011 si 2012;

-Adresa nr.3266/03.12.2012 înaintata de Direcția Județeană de Statistica Bacau;

-Referatul nr.1341/22.02.2013 al Serviciului Cabinet Primar din cadrul Primăriei Municipiului Bacău; -Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău;

In baza dispozițiilor art.36 (9) și art.45(2) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - (1) Se aprobă modificarea HCL nr.296/27.12.2012 prin care a fost aprobata plata cotizației de membru a Municipiului Bacau către Asociația Municipiilor din Romania pentru anii 2011 si 2012, in sensul ca, calculul cotizației s-a făcut prin raportarea la numărul de 133.460 persoane, conform Adresei nr.3266/03.12.2012 inaintata de Direcția Județeană de Statistica Bacau.

  • (2) Suma de 80.076 lei, reprezentând cotizația de membru a Municipiului Bacau in Asociația Municipiilor din Romania pentru anii 2011 si 2012, aprobata prin HCL nr.296/27.12.2012 ramane neschimbata.

  • (3) La data intrării in vigoare a prezentei hotarari se va abroga orice alte prevederi contrare prezentei hotarari precum si HCL nr. 120/31.05.2012.

Art.2. - Prezenta hotărâre va fi comunicată Primarului Municipiului Bacău, Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar pentru a fi adusă la îndeplinire si Asociației Municipiilor din Romania.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU_POPQVrci //