Hotărârea nr. 329/2013

Hotărârea nr.329 din 31.10.2013 Hotărâre privind modificarea şi completarea HCL nr.306/30.09.2011 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei, în vederea achiziţionării de alimente de bază pentru persoanele beneficiare de pensii din municipiul Bacău ce cumulează venituri până la 786 lei/ lună modificată şi completată de HCL nr.82/30.03.2012, HCL nr.299/27.12.2012 şi HCL nr.153/26.04.2013.

HOTĂRÂRE

privind modificarea și completarea H.C.L. nr. 306/30.09.2011 prin care s-a aprobat acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice în valoare de 100 lei, în vederea achiziționării de alimente de bază pentru persoanele beneficiare de pensii din municipiul Bacău ce cumulează venituri până la 786 lei/Iună, modificată și completată de H.C.L. nr. 82/30.03.2012, H.C.L. nr.

299/27.12.2012 și H.C.L. nr. 153/26.04.2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.10.2013;

Având in vedere:

-Referatul nr. 17180 din 29.10.2013 al Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 17181 din 29.10.2013.; -Raportul compartimentelor de resort din cadrul aparatului de specialitate al primarului înregistrat cu nr. 17182 din 29.10.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 543/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 544/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 545/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 546/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 547/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 306/30.09.2011;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 82/30.03.2012;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 299/27.12.2012;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 153/26.04.2013;

-Prevederile art. 23 din Carta Socială Europeană, semnată de România la 15 mai 1997, și ratificată prin Legea nr. 74/1999, care vizează dreptul la protecția sănătății, la securitatea socială și medicală cât și dreptul de a beneficia de servicii sociale;

-Prevederile art. 1, alin.1 din Legea nr. 17/2000 privind asistența socială a persoanelor vârstnice, republicată;

-Prevederile Legii nr. 292 din 20.12.2011 a asistenței sociale;

-Prevederile art. 3A2, alin. (2) lit. a, e și h si art. 3A3 lit. c din Ordonanța nr. 68/2003 privind serviciile sociale, cu modificările și completările ulterioare, inclusiv prin Ordonanța nr. 86/2004;

-Prevederile Legii nr. 263/2010 privind sistemul unitar de pensii publice,

-Prevederile art. 28, alin. 2 din Legea nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile art. 41, art. 43 și art. 44 din Hotărârea Guvernului nr. 50/2011 privind aprobarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii 416/2001 privind venitul minim garantat;

-Prevederile Ordonanței de Urgență nr 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, cu modificările si completările ulterioare,

-Prevederile Hotărârii nr. 778/2013 pentru modificarea și completarea Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 50/2011, a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Legii nr. 277/2010 privind alocația pentru susținerea familiei, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr. 38/2011, și a Normelor metodologice de aplicare a prevederilor Ordonanței de urgență a Guvernului nr. 70/2011 privind măsurile de protecție socială în perioada sezonului rece, aprobate prin Hotărârea Guvernului nr 920/2011;

-Prevederile Legii nr. 273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările și completările ulterioare; -Prevederile art. 47 și art. 117 lit. (a) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36, alin. (2), lit. d, alin. (6) lit. a, pct. 2 și ale art. 45 alin.(l) din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art. 1 Se aprobă modificarea anexei aprobată prin Hotărârea Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 306/30.09.2011, modificată și completată, respectiv cererea, declarația pe proprie răspundere și ancheta socială în baza cărora se acordă tichete valorice persoanelor beneficiare de pensii din municipiul Bacău, conform anexei ce face parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art. 2. Celelalte prevederi ale Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 306/30.09.2011 modificată și completată prin H.C.L. nr. 82/30.03.2012, H.C.L. nr. 299/27.12.2012 și H.C.L. nr. 153/26.04.2013 sunt și rămân în vigoare.

Art. 3. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Direcției de Asistență Socială a Municipiului Bacău.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVLDIU POPOVI


românia                                                      .

JUDEȚUL BACĂU _                              Anexa ta H.C.L. nr.^29 din 0!


CONSILIUL LOCAL BACĂU--------------------—-------“““

CONSILIUL LOCAL BACAU

DIRECȚIA DE ASISTENȚĂ SOCIALĂ A MUNICIPIULUI BACĂU W

Nr.

Data


Verificat

Membru Comisia de Verificare

CERERE ȘI DECLARAȚIE PE PROPRIE RĂSPUNDERE

privind acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice, în valoare de 100 de lei, în vederea achiziționării de alimente de bază, pentru pensionarii din municipiul Bacău ale căror venituri nete cumulate din pensii sunt echivalente sau mai mici de 786 lei / lună

Subsemnatul/Subsemnata,

vă rog să-mi aprobați acordarea unui sprijin material constând în tichete valorice, în vederea achiziționării de alimente de bază.


Referitor la veniturile lunare obținute din pensii:

Declar că sunt pensionar, beneficiar de următoarele categorii de sume:

crt.

«

Suma

Pensii de stat

1

pensia pentru limită de vârstă

2

pensia anticipată

3

pensia anticipată parțială

4

pensia de invaliditate

5

pensia de urmaș

Pensii agricultori

6 (pensia agricultor

Pensii militare

7

pensie de serviciu

8

pensie de invaliditate

9

pensie de urmaș

10

pensie I.O.V.R.

TOTAL

CERTIFICARE PRIMAR

(L.S.)


ANCHETĂ SOCIALĂ

pentru acordarea unui ajutor material constând in tichete valorice, în valoare de 100 de lei, în vederea achiziționării de alimente de bază

Efectuată la data de 11—‘—1111    pentru acordarea ajutorului material

constând în tichete valorice

z z 1 1 a a

Urmare a cererii înregistrate sub nr. •—1—•—I—I—1—I—I la data

de 1—'—11111 a [] Dl ui [] Dnei

z z 1 1 a a

Al. DATE PERSONALE ALE SOLICITANTULUI/TITULARULUI

Nume

I I -I I -1 I -1 —1—1—L—1—1— I—1_ l_J_ L _L L _L I _l I I I I I I I I I I I I I

Prenume

i -i i-i i-i i- i i _! i_: t- i i- i i i i i i i i i i - ! i i i : i i i :

CNP

LX LX LX L-L 1—L ±_L ±_J

Act identitate1)              Seria         Nr.

L I. L I. J                   t -L I               l-l l i l i I

eliberat de                                         la data de

I..J. I -L L J ,1 J J J .1 l

J-l J-,l .J                             I- L. I- X 1. -L I

z z 1 1 a a

(1) Pentru cetățenii străini

sau apatrizi:

PST - permis de ședere temporară

PSTL - permis de ședere pe termen lung

DI - document de identitate

CR - carte de rezidență

CRP - carte de rezidență permanentă

A2. DATE DE CONTACT ALE SOLICITANTULUI:

Strada

I .1 1 -1. L X, 1. J LJ I I I I. I LI I I J .1-1 .1.. I . I...I . I... I X .1—1.1-1 ..LJ

Nr.            Bl.                  Sc.           Apart.            Sector

l l l 1 l 1—1 ..I, I I... I 1- I        L.I -L, I             LLX.LJ              LJ

Localitatea

I.J-I..LI.LI..LI L I I I I .L.I. I  LI.1.IJ L..1  I ,.|  i .l I ..I

județ   l_l _L.l -L-l _L. I _L. I- L....I   Telefon 1- I .1  LX 1 J I ,J .1 .1  I

Mobil   I 1. I. X L, X L J I ..I 1 -I   Fax L.I-LI. 1. I., L I.. 11-11

E-mail I t I U 1. 1 I I I ■ I ■■ 1—I -X-l-l     L-l 1,1 I.l

A3. STAREA CIVILĂ A SOLICITANTULUI

[1 Căsătorit(ă)       [] Necăsătorit(ă)             [1 Văduv(ă)

[1 Divorțat(ă)        [] Despărțit în fapt         [] Uniune consensuală

Altele ...........................................

A4. NUMĂRUL DE PERSOANE DIN FAMILIE

Numărul de persoane adulte .........................

Numărul de persoane sub 18 ani .....................

B. DATE DESPRE LOCUINȚĂ

Model locuință:

[] Casă cu curte       —

Regimul juridic al locuinței

(] Casă fără curte

> <

- [] 1 cameră        [] Proprietate personală

[) Apartament la bloc

[] 2 camere        (] în închiriere public/privat

[] Locuință socială

[1 3 camere       Altele ................

[) Locuință de serviciu

[] 4 camere      Modul de dobândire a locuinței

[] Locuință necesitate

• [] > 4 camere      [] Cumpărare

[) Instituționalizat/ nu are locuință     —

[] Moștenire

Altele .....................

Tipul locuinței


[] TIP A (construcția cu structura de rezistență din beton armat, metal, lemn piatră, cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic și/sau chimic)

(] TIP B (construcția cu pereți exteriori din cărămidă nearsă sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic și/sau chimic)

Dacă are încheiată poliță de asigurare a locuinței?


K. MOTIVUL SOLICITĂRII AJUTORULUI MATERIAL CONSTÂND ÎN TICHETE VALORICE.

Se încadrează in prevederile H.C.L. nr. 306/30.09.2011 cu modificările și completările ulterioare.

  • L. PREJUDICII CONSTATATE

M. CONCLUZII

Se propune [XI acordarea [] neacordarea ajutorului material constând in tichete valorice

MOTIVAȚIA:

Prin semnarea prezentei declar că informațiile din prezenta cerere și declarație sunt corecte și complete și am luat la cunoștință că declararea necorespunzătoare a adevărului se pedepsește conform legii penale.

AM LUAT LA CUNOȘTINȚĂ

SOLICITANT

ÎNTOCMIT


SEMĂTURA


SEMNĂTURA

Datele dumneavoastră personale sunt prelucrate de Direcția de Asistență Socială Municipiului Bacău, potrivit notificării înregistrate la Autoritatea Națională de Supraveghere a Datelor cu Caracter Personal sub nr. 17201 din 05.09.2013, în conformitate cu prevederile Legii nr. 677/2001, în scopul îndeplinirii atribuțiilor legale de protecție si asistență socială. Datele pot fi dezvăluite unor terți în baza unui temei le Legea nr. 677/2001, prințpt țgVă puteți exercita drepturile de acces, intervenție și de opoziție în condițiile prevăzute de ată și datată, depusă la sediul instituției..........


CONTRASEMNEA SECRETARII L MU’ NICOLAE-OVIPtULVI BACĂU porovici


ÎNTOCMI GHIMP1

[] Nu

[1 Da, la societatea .............. *......

Nr. poliță ......... Din data de ..............