Hotărârea nr. 328/2013

Hotărârea nr.328 din 31.10.2013 Hotărâre privind stabilirea alocatiei zilnice de hrana pentru consumul colectiv la Caminul pentru Persoane Varstnice Bacau.

HOTĂRÂRE


privind stabilirea alocației zilnice de hrana pentru consumul colectiv la Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.10.2013;

Având in vedere:

-Referatul nr.4127/16.10.2013 al Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacau;

-Expunerea de motive nr.7923/23.10.2013 a Primarului Municipiului Bacau

-Raportul nr.7924/23.10.2013 al compartimentelor de specialitate;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 539/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 540/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 541/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 542/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art.3 din H.G. nr.421/16.04.2008 privind stabilirea alocației zilnice de hrana pentru consumurile colective din instituțiile publice de asistenta sociala;

-Prevederilor Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, cu modificările si completările ulterioare;

-Prevederile Ordinului nr.246/2006 emis de Ministrul Muncii, Solidarității Sociale și Familiei, cu privire la aprobarea Standardelor minime specifice de calitate pentru serviciile de îngrijire la domiciliu pentru persoanele vârstnice și pentru centrele rezidențiale pentru persoanele vârstnice;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local Bacau nr.337/24.10.2011 privind stabilirea alocației zilnice de hrana pentru consumul colectiv la Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. “a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata si actualizata;

In baza dispozițiilor art.36(2) lit. (d), alin (6) lit “a” punctul 2 lit. « a » și art.45(2) lit. « a » din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicata si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aproba cuantumul alocației zilnice de hrana la Căminul pentru Persoane Vârstnice Bacau, in cuantum de 17 lei/zi/persoana beneficiara.

Art.2, - Prevederile prezentei hotarari se vor aplica începând cu 01.11.2013, data la care se va abroga Hotararea Consiliului Local Bacau nr.337/24.10.2011.

Art.3. - Prezenta hotarare va fi comunicata Administratorului Public al Municipiului Bacau, Direcției Economice si Căminului pentru Persoane Vârstnice Bacau.