Hotărârea nr. 327/2013

Hotărârea nr.327 din 31.10.2013 Hotărâre privind  acordarea "Diplomei de Onoare" şi plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de  53 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie şi care au depus cerere însoţită de copii după acte doveditoare, până la data de  14.10.2013.

HOTĂRÂRE

privind acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei la un număr de 53 familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere însoțită de copii după acte doveditoare, până la data de 14.10.2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.10.2013î

Având in vedere:

-Referatul nr.7809/17.10.2013 întocmit de Compartimentul Informare Cetățeni având la bază cererile familiilor beneficiare însoțite de copii după acte doveditoare;

-Adresa nr.227826/15.10.2013 înaintată de către Direcția Publică de Evidență a Persoanelor a Municipiului Bacău;

-Expunerea de motive nr. 7926/23.10.2013 a Primarului Municipiului Bacău.

-Raportul nr.7927/23.10.2013 al compartimentelor de specialitate;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 536/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 537/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 538/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art.258 din Legea nr.287/2009 prin care a fost aprobat Codul Civil;

-Prevederile Hotărârii Consiliului Local al Municipiului Bacău nr. 205/2006, modificată și completată prin Hotărârea nr. 280/2006;

-Prevederile art. 47 și art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizată;

în baza prevederilor art. 36 (9) și ale art. 45 (2) lit. „a” și (5) din Legea nr. 215/2001 privind administrația publică locală, republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă acordarea „Diplomei de Onoare” și plata unui premiu în valoare de 500 lei unui număr de 53 de familii din municipiul Bacău, care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și au depus cerere până la data de 14.10.2013, conform Listei - Anexa, parte integranta din prezenta hotărâre.

Art.2. - Prezenta hotărâre va fi dusă la îndeplinire de către Primarul Municipiului Bacău care, prin


intermediul Direcției Economice va efectua plata familiilor prevăzute la art.l.

Art.3. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice și Compartimentului Informare Cetățeni, precum și celor prevăzuți de lege


CONTRASEMNEAZĂ,


SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR .1

LA HOTĂRÂREA NR.       DIN H 10.&043

USTĂ NOMINALĂ

cu familiile din municipiul Bacău care au împlinit 50 de ani de la căsătorie și care au depus cerere până la data de 14.10.2013

Nr. crt.

Numele și prenumele soț + soție

1.

POPA MITICĂ și MARGARETA

2.

TiLia DUMITRU și SILVICA

3.

GODOCI CONSTANTIN și ELENA

4.

ROMEGHEA VLAD și VIRGINIA

5.

CROITORU CORNELIU și GEORGETA

6.

CRISTEA PETRU și FLORICA

7.

PĂCURARU ION și MARIA

8.

ANGELESCU GHEORGHE și AURICA

9.

DUMITRAȘC DAVID și GETA

10.

HERȚANU GHEORGHE și SUZANA

11.

RANGU VASILE și ILEANA

12.

TRAIAN VALERIU și MARIA

13.

TAPALAGĂ GHEORGHE și MARIA

14.

ARDELEANU CONSTANTIN și AURICA

15.

VADANA DUMITRU și MARIA

16.

ROMAN MIRCEA și ELISABETA

17.

BUCUR IONEL și ANA

18.

FLORICÂ DUMITRU și MARIA

19.

VLAD VASILE și NICULINA

20.

APREOTESEI ENACHI și VALENTINA

21.

COCIOC TOMA și ELENA-ORTANSA

22.

FUIOAGĂ IOAN și ELENA

23.

DUMITRESCU VASILE și FLOAREA

24.

ȘANDRU GRIGORE și ILEANA

25.

ATANASIU DUMITRU și ANGELA

26.

FLORESCU NECULAI și VERGINA

27.

BECA L0REN7Z și VIRGINIEA

28.

CiUBOTARIU VASILE și AURELIA

29.

IORDACHE CONSTANTIN și IOANA

30.

POPA ENACHE și GENOVEVA

31.

VLAD VASILE și ELENA

32.

DUMITRESCU IOAN și FRÂSINA

33.

ȘTIR IOAN și PAULA

34.

MĂNESCU COSTACHE și ELENA

35.

CIUMAȘU IOAN și GABRIELA

36.

TOFAN IOAN și ELENA

37.

BERILĂ MIRCEA și JĂNIȚA

38.

ANTAL-CIONTA ANTON și GABRIELA

39.

BÂRSAN VASILE și VIRGINIA

40.

ENĂȘOAIE PETRU și MARIA

41.

ȘUFARU IONEL și OLIMPIA

42.

MART BERNARD și ANA

43.

TÂRÂTĂ JĂNICĂ și MARIA

44.

LAZĂR ION și MARIA

45.

STOICAN VASILE și MARIA

46.

NEAGU MIHAI și MARIA

47.

TÂRNICERIU VASILE și AGLAIA

48.

GEANTĂU GHEORGHE și ELEONORA

49.

DRĂGHIN NECULAI și ANICA

50.

ANDONIE GHEORGHE și NĂSTICA

51.

COSTESCU LUIGE și MARGARETA

52.

SILAV ȘTEFAN și VIORICA

53.

CÂRLAN GHEORGHE și ANASTASIA

Red. B.A/Ds.lCONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU