Hotărârea nr. 326/2013

Hotărârea nr.326 din 31.10.2013 Hotărâre privind  aprobarea Organigramei şi Statului de funcţii, în formă unificată a Teatrului Municipal Bacovia şi a Teatrului pentru Copii şi Tineret "Vasile Alecsandri" din Bacău.

HOTĂRÂRE


privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții, în formă unificată a Teatrului Municipal Bacovia și a Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasile Alecsandri” din Bacău

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.10.2013;

Având in vedere:

-Adresa nr.581/07.10.2013 înaintata de Teatrul Municipal Bacovia;

-Expunerea de motive nr. 7940/23.10.2013 a Primarului Municipiului Bacău.

-Raportul nr.7941/23.10.2013 al compartimentelor de specialitate;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 533/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 534/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 535/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr.284/2010 - privind salarizarea unitară a personalului plătit din fonduri publice;

-Prevederile art.41 din H.G. nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale pentru ocuparea unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale si a criteriilor de promovare in grade si trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice;

-Prevederile HCL nr.183/26.07.2012 privind aprobarea Organigramei și Statului de funcții, în formă unificată a Teatrului Municipal Bacovia și a Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasile Alecsandri” din Bacău;

în baza art.36 alin. (2) lit. ,3”, alin.(3) lit. ”b” și art.45(2) lit.”a”din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată si actualizata:

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă Organigrama în formă unificată a Teatrului Municipal Bacovia și a Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasile Alecsandri” din Bacău, conform Anexei nr.l, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.2. - Se aprobă Statul de funcții în formă unificată a Teatrului Municipal Bacovia și a Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasile Alecsandri” din Bacău, conform Anexei nr. 2, parte integrantă din prezenta hotărâre.

Art.3.- La data intrării in vigoare a prezentei hotarari, se va abroga HCL nr.183/26.07.2012 Art.4.-Prezenta hotărâre se comunică Direcției Economice, Serviciului Managementul Resurselor Umane si Informatizare, Teatrului Municipal Bacovia și Teatrului pentru Copii și Tineret „Vasile Alecsandri” din Bacău.ANEXA NR. 1

LA HOTARAREA NR. DIN 31.10.2013ROMÂNIA JUDEȚUL BACĂU
28

COMP.

ARTISTIC

DRAMĂ

289

COMP. ARTISTIC ANIMAȚIE

9


COMP.

15

TEHNIC DE

SCENĂ

15

DRAMĂ


COMP. TEHNIC DE SCENĂ ANIMAȚIE


ATELIERE DE PRODUCȚIE


10

BIROUL FINANCIAR-

1

CONTABIL

ORG. SPECTACOLE,

9

ADMINISTRATIV


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICIîntocmit,

Dir. Ec. Teatrul Bacovia

Mihaela CristcaROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA NR. Â

LAHOTARAREANR.X6 DIN 31.10.2013

STAT DE FUNCȚII UNIFICAT AL TEATRULUI MUNICIPAL „BACOVIA”

AL TEATRULUI PENTRU COPII Șl TINERET „V.ALECSANDRI" BACAU

Nr. crt

Compartiment

Funcția

Grad/ treaptă

Nr.de posturi

Nivel studii

1

Compartimentul de conducere

1

Director general

Gr.ll

1

S

2

Director adjunct artistic

Gr.ll

1

S

3

Director tehnic administrativ

Gr.ll

1

S

4

Director economic

Gr.ll

1

S

TOTAL

4

2

Compartimentul artistic dramă

1

Scenograf

Gr. IA

1

S

2

Regizor artistic

Gr.lA

1

S

3

Actor

Gr.lA

10

S

4

Actor

Gr.l

8

S

5

Actor

Gr.ll

3

S

6

Secretar literar

Gr.l

1

S

7

Actor

Tr.l

1

M

8

Sufleur

Gr.lll

1

S

9

Artist plastic

Tr.l

1

M

10

Regizor tehnic

Tr.l

1

M

TOTAL

28

3

Compartimentul tehnic de scenă dramă

1

Mânuitor decor

Tr.l

4

M-G

2

Mânuitor decor

Tr.ll

3

M-G

4

Recuziter

Tr.î

1

M-G

6

Costumieră

Tr.l

1

M-G

7

Electrician iluminare scenă

Tr.l

1

M-G

8

Electrician iluminare scenă

Tr.il

1

M-G

9

Sonorizator

Tr.l

3

M-G

11

Supraveghetor sală

Tr.l

1

M-G

TOTAL

15

  • 4

  • 5

Compartimentul artistic animație

1

Actor - mânuitor păpuși

Gr.lA

1

S

2

Actor - mânuitor păpuși

Gr.l

2

S

3

Actor - mânuitor păpuși

Gr.ll

2

S

4

Secretar literar

Gr.ll

1

S

5

Actor - mânuitor păpuși

Tr.l

1

M

6

Sculptor păpuși

Tr.l

1

M

7

Regizor tehnic

Tr.l

1

M

TOTAL

9

Compartimentul tehnic de scenă animație

1

Mânuitor decor             Tr.l

2

M-G

2

Costumieră

Tr.l

1

M-G

3

Electrician iluminare scenă

Tr.l

1

M-G

4

Sonorizator

Tr.l

1

M-G

5

Supraveghetor sală

Tr.l

1

M-G

TOTAL

6

6

Atelierele     de

producție

1

Șef atelier

Gr.ll

1

M

2

Tapițer

Tr.l

1

M

3

Tâmplar

Tr.l

1

M-G

4

Croitor damă

Tr.l

1

M-G

5

Croitor bărbați

Tr.l

2

M-G

6

Peruchier

Tr.l

1

M-G

7

Pictor

Tr.l

1

M

TOTAL

8

7

Compartimentul financiar contabil, organizare spectacole și administrativ

1

Șef birou

Gr.ll

1

S

2

Administrator

Tr.l

1

M

3

Economist

Gr.ll

1

S

4

Impresar artistic

Gr.l

1

S

5

Impresar artistic

Gr.ll

2

S

6

Referent achiziții

Gr.ll

1

S

7

Referent

Gr.ll

1

S

8

Referent

Tr.l

1

M

9

Șofer

Tr.l

1

M-G

TOTAL

10

TOTAL POSTURI

80