Hotărârea nr. 325/2013

Hotărârea nr.325 din 31.10.2013 Hotărâre privind modificarea HCL nr.245/31.07.2013 privind aprobarea numărului de personal, statul de funcţii si organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, modificata prin HCL nr.290/30.09.2013.

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL nr.245/31.07.2013 privind aprobarea numărului de personal, statul de funcții si organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, modificata prin HCL nr. 290/30.09.2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.10.2013;

Având in vedere:

-Referatul nr.7392/02.10.2013 al Serviciului Administrarea si Inventarierea Patrimoniului, Fond Locativ si îndrumare Asociații de Proprietari, prin care, pentru efîcientizarea activitatii instituției, solicita transformarea funcției publice vacante de Consilier, clasa I, grad profesional asistent, prevăzută la nr. crt. 18 poziția 6 in Statul de funcții, aprobat prin HCL nr.245/31.07.2013, modificata prin HCL nr. 290/30.09.2013, in Consilier, clasa I, grad profesional debutant;

-Expunerea de motive prezentată de Primarul Municipiului Bacău, înregistrata cu nr.7395/02.10.2013;

-Raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Informatizare și al Direcției Economice, înregistrat cu nr. 7396/02.10.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 528/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 529/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 530/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 531/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 532/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art.107 alin. (2) lit. „b” din Legea nr. 188/1999, republicată, cu modificările si completările ulterioare, privind Statutul funcționarilor publici;

-Hotararea Consiliului Local al Municipiului Bacau nr. 245/31.07.2013 privind aprobarea numărului de personal, statul de funcții si organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau, modificata prin HCL nr. 290/30.09.2013;

în baza dispozițiilor art. 36(2) lit.”a” alin. (3) lit.” b” si art. 45(2) lit ”a”din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicata si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.1. Se aproba transformarea funcției publice vacanta de Consilier, clasa I, grad profesional asistent, din cadrul Serviciului Administrarea si inventarierea patrimoniului, fond locativ si îndrumare asociații de proprietari, prevăzut ia nr. crt. 18 poziția 6 din anexa nr. 2 , Statul de funcții, aprobat prin HCL nr.245/31.07.2013 privind aprobarea numărului de personal, statul de funcții si organigrama aparatului de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si al serviciilor publice de specialitate ale Consiliului Local al Municipiului Bacau si modificata prin HCL nr. 290/30.09.2013, in funcție publica vacanta de Consilier, clasa I, grad profesional debutant.

Art2.Celelalte prevederi ale HCL nr. 245/31.07.2013, modificata prin HCL nr. 290/30.09.2013, sunt si raman in vigoare.

Art.3.Prezenta Hotarare a Consiliului Local va fi comunicata Serviciului Administrarea si inventarierea patrimoniului, fond locativ si îndrumare asociații de proprietari, Serviciului Managementul Resurselor Umane si Informatizare si ANFP București.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU

NICOLAE-OVIDIU POBOVICI