Hotărârea nr. 324/2013

Hotărârea nr.324 din 31.10.2013 Hotărâre privind aprobarea Planului de ocupare a functiilor publice pentru anul 2014, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si Directia publica de evidenta a persoanelor Municipiului Bacau.

HOTĂRÂRE


privind aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice pentru anul 2014, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si Direcția publica de evidenta a persoanelor Municipiului Bacau

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.10.2013;

Având in vedere:

-Referatul nr. 7356/01.10.2013 al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Informatizare, prin care propune aprobarea Planului de ocupare a funcțiilor publice in anul 2014, pentru aparatul de specialitate al Primarului Municipiului Bacau si Direcția publica de evidenta a persoanelor Municipiului Bacau;

-Adresa nr. 6646/03.09.2013 prin care au fost transmise Agenției Naționale a Funcționarilor Publici propunerile privind Planul de ocupare a funcțiilor publice in anul 2014 pentru aparatul de specialitate al primarului si pentru Direcția publica de evidenta a persoanelor Municipiului Bacau

-Expunerea de motive prezentată de Primarul Municipiului Bacău, înregistrata cu nr. 7478/04.10.2013; -Raportul de specialitate al Serviciului Managementul Resurselor Umane si Informatizare și al Direcției Economice, înregistrat cu nr. 7479/04.10.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 523/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 524/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 525/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 526/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 527/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile art. 23 alin. (2) lit. „b” din Legea nr. 188/1999, privind Statutul funcționarilor publici, republicata, cu modificările ulterioare;

-Ordinul Președintelui Agenției Naționale a Funcționarilor Publici nr. 7660/2006 privind aprobarea Instrucțiunilor pentru elaborarea Planului de ocupare a funcțiilor publice;

în baza dispozițiilor art. 36(2) lit.”a” alin. (3) lit.” b” si art. 45(2) lit.”a”din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată si actualizata;

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. Se aprobă Planul de ocupare a funcțiilor publice in anul 2014 pentru aparatul de specialitate al primarului Municipiului Bacau si Direcției publice de evidenta a persoanelor Municipiului Bacau, potrivit anexei nr.l, parte integranta din prezenta hotarare.

Art. 2. Prezenta Hotarare ailiului Local va fi comunicata Agenției Naționale a funcționarilor publici, Direcției publice dc evjdc'ta șj        elor Municipiului Bacau si Serviciului Managementul

Resurselor Umane si ’CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU OVICI

NR. 324

DIN 31.10.2013

P.O.N, R.E./ R.T./Ex.l/Ds.I-A-2


ANEXA NR. 1

LA HOTARAREA NR.52A DIN 31.10.2013

ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU

'A-ANEXA 2 b 2014

ORDONATORI PRINCIPALI DE CREDITE DIN ADMINISTRAȚIA PUBLICA LOCALA

Nn

crt

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr. maxim de funcții publice care vor fi infiintate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr. maxim de funcții publice care vor fi ocupate • prin recrutare

1.

Secretar al județului

-

-

-

-

2.

Secretar al consiliului local

1

1

-

-

3.

Director general

-

-

*

4.

Director general adjunct

-

-

-

5.

Director executiv in cadrul aparatului propriu al autoritarilor administrației publice locale

4

3

1

1

6.

Director executiv din cadrul instituțiilor publice subordonate

1

1

-

-

-

-

-

*

7.

Director executiv adjunct din cadrul aparatului propriu al autoritarilor administrației publice locale

1

1

8. ''

Director executiv adjunct in cadrul instituțiilor publice subordonate

-

*

-

-

*

-

-

9.

Sef serviciu

11

10

1

-

-

1

-

-

10.

Sef birou

7

6

1

-

1

-

-

11. -

Funcții publice de conducere specifice

1

1

-

-

-

-

-

-

12.

Total categoria funcționari publici de conducere

26

23

3

-

2

-

1

13.

Auditor clasa I grad profesional asistent

-

-

-

-

-

-

-

-

14.

Auditor clasa I grad profesional principal

-

-

-

-

-

-

-

-

Nr. cri.

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr.de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr. maxim de funcții publice care vor fi infiintate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr. maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

15.

Auditor clasa I grad profesional superior

2

1

1

-

1

16.

Consilier juridic clasa I grad profesional debutant

1

-

1

-

1

17.

Consilier juridic clasa I grad profesional asistent

-

-

-

-

18.

Consilier juridic clasa 1 grad profesional principal

3

3

-

-

-

19.

Consilier juridic clasa I grad profesional superior

1

1

-

-

-

20.

Consilier clasa I grad profesional debutant

2

-

2

-

2

21

Consilier clasa I grad profesional asistent

31

28

3

7

3

22

Consilier clasa I grad profesional principal

28

23

5

2

7

3

23

Consilier clasa I grad profesional superior

69

61

8

-

8

24

Funcții publice specifice clasa I

-

-

-

-

-

25

Alte funcții publice specifice (manageri publici)

1

-

1

1

-

-

26

Total funcții publice clasa 1

138

117

21

3

14

18

27

Referent de specialitate clasa II grad profesional debutant

-

-

-

-

-

-

28

Referent de specialitate clasa II grad profesional asistent

-

-

-

-

-

29

Referent de specialitate clasa II grad profesional principal

-

-

-

-

-

-

30

Referent de specialitate clasa II grad profesional superior

4

4

-

-

-

31

Funcții publice specifice clasa II

-

-

-

32

Total funcții publice clasa II

4

4

-

-

-

-

Nr. crt.

Funcția publica

Nr. maxim de funcții publice

Nr. de funcții publice ocupate

Nr. de funcții publice vacante

Nr. maxim de funcții publice care vor fi infîintate

Nr. maxim de funcții publice supuse reorganizării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării

Nr. maxim de funcții publice rezervate promovării rapide

Nr. maxim de funcții publice care vor fi ocupate prin recrutare

33

Referent clasa III grad profesional debutant

-

-

-

-

-

-

34

Referent clasa m grad profesional asistent

1

-

1

-

-

1

35

Referent clasa ni grad profesional principal

11

7

6

3

4

3

36

Referent clasa HI grad profesional superior

30

26

4

5

4

37

Funcții publice specifice clasa III

-

-

-

-

38

Total funcții publice clasa m

42

31

11

3

9

8

39

Total funcții publice execuție

184

152

32

6

23

*

26

40

Total funcții publice

210

175

35

6

25

27preș; jitÂi


CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI