Hotărârea nr. 323/2013

Hotărârea nr.323 din 31.10.2013 Hotărâre privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor, studentilor si cadrelor didactice din unitatile de invatamant din Municipiul Bacau, care obtin rezultate deosebite in activitatea desfasurata pe parcursul unui an  scolar/universitar.


HOTĂRÂRE privind aprobarea Regulamentului de acordare a premiilor elevilor, studenților si cadrelor didactice din unitățile de invatamant din Municipiul Bacau, care obțin rezultate deosebite in activitatea desfasurata pe parcursul unui an scolar/universitar

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.10.2013;

Având in vedere:

-Referatul nr.7717/15.10.2013 al Serviciului Cabinet Primar;

-Expunerea de motive nr.8035/25.10.2013 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul nr.8036/25.10.2013 al compartimentelor de specialitate;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 518/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 519/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 520/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 521/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 522/30.10.2013 al Comisiei de Specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

-Prevederile Legii nr.273/ 2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile HCL nr.78/20.03.2013 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli și a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii 3 ani;

-Prevederile HCL nr.318/2005 prin care s-a aprobat instituirea „Premiului de Excelenta” primului elev din fiecare liceu si primului student din universitățile bacauane;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d », alin. (6) lit. « a », punctul 1 și art.45(2) lit. »a » din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

ART.l, - Se aprobă Regulamentul de acordare a premiilor elevilor, studenților si cadrelor didactice din unitățile de invatamant din Municipiul Bacau, care obțin rezultate deosebite in activitatea desfășurata pe parcursul unui an scolar/universitar, conform Anexei, parte integrantă din prezenta hotărâre.

ART.2. - Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și va fi adusa la cunoștința publica in condițiile legii.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPOVICI


ROMÂNIA

JUDEȚUL BACĂU CONSILIUL LOCAL BACĂU


ANEXA

LA HOTARAREA NR.'bZ'b DIN 31.10.2013

REGULAMENT PENTRU STABILIREA PREMIILOR ACORDATE ELEVILOR, STUDENȚILOR ȘI CADRELOR DIDACTICE DIN UNITĂȚILE DE ÎNVĂȚĂMÂNT DIN MUNICIPIUL BACĂU, CARE OBȚIN REZULTATE DEOSEBITE ÎN ACTIVITATEA DESFĂȘURATĂ PE PARCURSUL UNUI AN ȘCOLAR / UNIVERSITAR

CAP. I. DISPOZIȚII GENERALE

I

Art. I. Prezentul Regulament stabilește nivelul și categoriile premiilor acordate elevilor, studenților și cadrelor didactice din unitățile de învățământ din municipiul Bacău, care obțin rezultate deosebite în activitatea desfășurată pe parcursul unui an școlar / universitar.

Art. 2. Elevii și profesorii pot fi premiați pentru rezultatele obținute la olimpiadele naționale și internaționale (premii, mențiuni și medalii), pentru următoarele categorii de discipline:

 • 1. Discipline de cultură generală: Limbă, Comunicare si Literatură Română, Lingvistică, Limba Latină, Limba Engleză, Limba Franceză, Limba Spaniolă, Limba Italiană, Limba Germană, Matematică, Informatică, Tehnologia Informației și a Comunicațiilor, Istorie Universală, Istoria Românilor, Chimie, Geografie, Fizica, Biologie, Cultură Civică, Logică, Argumentare si Comunicare, Psihologie, Economie, Filozofie, Sociologie;

 • 2. Discipline vocaționale: Discipline Teologice (Religie Ortodoxă, Religie Romano-Catolică), Interpretare Vocală, Instrumentală și Studii Teoretice Muzicale, Interpretare Instrumentală, Arte Vizuale, Arhitectură și Istoria Artelor, Coregrafie, Pregătire Sportivă Teoretică, Educație Fizică;

 • 3. Discipline tehnice: Educație tehnologică, Discipline din aria curriculară „Tehnologii”, domeniul: Mecanică, Discipline din aria curriculară „Tehnologii”, domeniul: Construcții, instalații și lucrări publice, Discipline din aria curriculară „Tehnologii”, domeniul: Electric, electrotehnic, electromecanic, Discipline din aria curriculară „Tehnologii”, domeniul: Electronică, automatizări, telecomunicații, Discipline din aria curriculară „Tehnologii”, domeniul: Industrie textilă și pielărie, Discipline din aria curriculară „Tehnologii”, domeniul: Fabricarea produselor din lemn, Discipline din aria curriculară „Tehnologii”, domeniul: Economic, administrativ, Discipline din aria curriculară „Tehnologii”, domeniul: Turism și alimentație, Discipline din aria curriculară „Tehnologii”, domeniul: Agricultură, Discipline din aria curriculară „Tehnologii”, domeniul: Protecția mediului, Discipline din aria curriculară „Tehnologii”, domeniul: Industrie alimentară;

 • 4. Discipline de limbă maternă: Limba Maternă Romani, Limba Maghiară.

Art. 3. Profesorii coordonatori, care s-au ocupat de pregătirea elevilor care obțin rezultate deosebite la olimpiadele naționale și internaționale (premii, mențiuni și medalii), vor fi premiați la același nivel cu elevii,

A

Art. 4. In cazul în care, un elev, student sau cadru didactic obține mai multe premii sau distincții, la aceeași categorie, acesta va fi recompensat o singură dată, pentru premiul cel mai mare.

A

Art. 5. In cazul în care, același premiu sau aceeași distincție este obținută de mai mulți elevi sau cadre didactice, recompensele prevăzute în prezentul Regulament se vor împărți în mod egal acestora, dar valoarea care îi revine fiecăruia nu poate fi mai mică de 100 lei.

CAPII. CATEGORII DE PREMII

Art. 6. Elevii, studenții și cadrele didactice din unitățile de învățământ din municipiul Bacău vor fi recompensați pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea desfășurată pe parcursul unui an școlar / universitar, în funcție de următoarele O categorii:

 • 1. Elevi și profesori care obțin premii, mențiuni și medalii la olimpiadele naționale și internaționale;

 • 2. Elevi absolvenți ai clasei a VUI-a, care termină anul școlar cu media generală 10;

 • 3. Elevi absolvenți ai clasei a XH-a care obțin media 10 la bacalaureat.

 • 4. Cei mai buni elevi din fiecare colegiu / liceu din municipiul Bacău;

 • 5. Directori și directori adjuncți / profesori de colegii / licee din municipiul Bacău, care se evidențiază în managementul educațional și dezvoltare instituțională;

 • 6. Directori de școli gimnaziale din municipiul Bacău, care se evidențiază în managementul educațional și dezvoltare instituțională;

 • 7. Cadre didactice din învățământul preșcolar care obțin cele mai bune rezultate în promovarea proiectelor și parteneriatelor educaționale în folosul comunității băcăuane;

O .     8- Profesori de școli gimnaziale din municipiul Bacău care obțin cele mai

bune rezultate în promovarea proiectelor și parteneriatelor educaționale în folosul comunității băcăuane;

 • 9. Profesori de colegii / licee din municipiul Bacău care obțin cele mai bune rezultate în promovarea proiectelor și parteneriatelor educaționale în folosul comunității băcăuane;

 • 10. Ele vi și profesori îndrumători de la Palatul Copiilor Bacău, care au obțin premii la nivel național și internațional;

 • 11. Studenții de la Universitatea "Vasile Alecsandri” din Bacău și de la Universitatea "George Bacovia" din Bacău, care obțin cele mai bune rezultate pe parcursul anului universitar.

CAP III. NIVELUL PREMIILOR

Art. 7. Elevii, studenții și cadrele didactice din unitățile de învățământ din municipiul Bacău vor fi recompensați pentru rezultatele deosebite obținute în activitatea desfășurată pe parcursul unui an școlar / universitar, în funcție de categoriile enumerate la Art. 6, după cum urmează:

1. Elevi și profesori care obțin premii, mențiuni și medalii la olimpiadele naționale și internaționale

Olimpiade la discipline de cultură generală și olimpiade interdisciplinare

Locul I (Olimpiadă Internațională) - Până la 3.000 lei

Locul II (Olimpiadă Internațională) - Până la 2.500 lei

Locul III (Olimpiadă Internațională) - Până la 2.000 lei

Mențiune, Mențiune specială, Premiu special (Olimpiadă

Internațională) - Până Ia 1.500 lei

Locul I (Olimpiadă Națională) - Până Ia 1.500 lei

Locul II (Olimpiadă Națională) - Până Ia 1.200 lei

Locul III (Olimpiadă Națională) - Până Ia 1.000 lei

Mențiune, Mențiune specială, Premiu special (Olimpiadă Națională) - Până la 700 lei

Medalie de aur (Olimpiadă Națională) - Până la 400 lei

Medalie de argint (Olimpiadă Națională) - Până la 300 lei

Medalie de bronz (Olimpiadă Națională) - Până la 200 lei

Olimpiade la discipline vocaționale, tehnice și de limbă maternă

Locul I (Olimpiadă Internațională) - Până la 2.500 lei

Locul II (Olimpiadă Internațională) - Până la 2.000 lei

Locul III (Olimpiadă Internațională) - Până Ia 1.500 lei

Mențiune, Mențiune specială, Premiu special (Olimpiadă Internațională) - Până la 1.200 lei

Locul I (Olimpiadă Națională) - Până la 1.200 Iei

Locul II (Olimpiadă Națională) - Până la 1.000 lei

Locul III (Olimpiadă Națională) - Până la 700 lei

Mențiune, Mențiune specială, Premiu special (Olimpiadă Națională) - Până la 500 lei

Medalie de aur (Olimpiadă Națională) - Până la 300 lei

Medalie de argint (Olimpiadă Națională) - Până Ia 200 lei

Medalie de bronz (Olimpiadă Națională) - Până la 100 lei

2. Elevi absolvenți ai clasei a VIII-a, care termină anul școlar cu media generală 10 — Până la 500 lei

3. Elevii absolvenți ai clasei a Xll-a care obțin media 10 la bacalaureat - Până la 1.000 lei

4. Cei mai buni elevi din fiecare colegiu / liceu din municipiul Bacău - Până la 1.500 lei

5. Directori și directori adjuncți / profesori de colegii / licee din municipiul Bacău, care se evidențiază în managementul educațional și dezvoltare instituțională - Până la 1.500 lei

6. Directori de școli gimnaziale din municipiul Bacău, care se evidențiază în managementul educațional și dezvoltare instituțională - Până la 1.000 lei

7. Cadre didactice dîn învățământul preșcolar care obțin cele mai bune rezultate în promovarea proiectelor și parteneriatelor educaționale în folosul comunității băcăuane - Până la 500 lei

r*

O

8. Profesori de școli gimnaziale din municipiul Bacău care obțin cele mai bune rezultate în promovarea proiectelor și parteneriatelor educaționale în folosul comunității băcăuane - Până la 500 lei

9. Profesori de colegii / licee din municipiul Bacău care obțin cele mai bune rezultate în promovarea proiectelor și parteneriatelor educaționale în folosul comunității băcăuane - Până la 500 lei

10. Elevi și profesori îndrumători de la Palatul Copiilor Bacău, care au obțin premii la nivel național și internațional

Locul I - Până la 400 lei

Locul II-Până la 300 lei

Locul HI - Până la 200 lei

11. Studenții de la Universitatea "Vasile Alecsandri” din Bacău și de la Universitatea "George Bacovia" din Bacău, care obțin cele mai bune rezultate pe parcursul anului universitar - Până la 1.500 lei

CAP IV. CLASAMENTUL UNITĂȚILOR DE ÎNVĂȚĂMÂNT

Art. 8. Unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău vor fi departajate după următoarele criterii:

 • 1. Numărul de premii obținute la olimpiadele naționale și internaționale;

 • 2. Procentul de promovabilitate la nivelul unității de învățământ la sfârșitul anului școlar;

 • 3. Procentul de promovabilitate la nivelul unității de învățământ la examenele naționale (teze cu subiect unic / bacalaureat);

 • 4. Numărul de proiecte și activități în folosul comunității băcăuane, derulate pe parcursul anului școlar, în parteneriat cu O.N.G.-uri, instituții publice și alte unități de învățământ.

Art. 9. Unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Bacău vor fi punctate, în funcție de criteriile enumerate la Art. 8, după cum urmează:


1. Numărul de premii obținute la olimpiadele naționale și internaționale

Olimpiade la discipline de cultură generală și olimpiade interdisciplinare

Locul I (Olimpiadă Internațională) - 160 puncte

Locul II (Olimpiadă Internațională) -140 puncte

Locul HI (Olimpiadă Internațională) -120 puncte

Mențiune, Mențiune specială, Premiu special (Olimpiadă Internațională) -100 puncte

Locul I (Olimpiadă Națională) - 100 puncte

Locul II (Olimpiadă Națională) - 80 puncte

Locul III (Olimpiadă Națională) - 60 puncte

Mențiune, Mențiune specială, Premiu special (Olimpiadă Națională) - 50 puncte

Medalie de aur (Olimpiadă Națională) - 40 puncte

Medalie de argint (Olimpiadă Națională) - 30 puncte

Medalie de bronz (Olimpiadă Națională) - 20 puncteOlimpiade la discipline vocaționale, tehnice și de limbă maternă

Locul I (Olimpiadă Internațională) -100 puncte

Locui II (Olimpiadă Internațională) - 90 puncte

Locul IU (Olimpiadă Internațională)—80 puncte

Mențiune, Mențiune specială, Premiu special (Olimpiadă Internațională) - 70 puncte

Locul I (Olimpiadă Națională) - 60 puncte

Locul II (Olimpiadă Națională) - 50 puncte

Locul HI (Olimpiadă Națională) - 40 puncte

Mențiune, Mențiune specială, Premiu special (Olimpiadă Națională) - 30 puncte

Medalie de aur (Olimpiadă Națională) - 25 puncte

Medalie de argint (Olimpiadă Națională) - 20 puncte

Medalie de bronz (Olimpiadă Națională) -10 puncte

2. Procentul de promovabilitate la nivelul unității de învățământ la sfârșitul anului școlar

100%-100 puncte

Tntre 90-99,99% — 90 puncte

între 80-89,99% — 80 puncte

între 70-79,99% - 60 puncte

Intre 60-69,99% — 40 puncte

între 50-59,99% — 20 puncte

Sub 50% - 0 puncte

3. Procentul de promovabilitate la nivelul unității de învățământ la examenele naționale (teze cu subiect unic / bacalaureat)

100% — 100 puncte

între 90-99,99% — 90 puncte

între 80-89,99% - 80 puncte

între 70-79,99% - 60 puncte

între 60-69,99% — 40 puncte

între 50-59,99% — 20 puncte

Sub 50% - 0 puncte

4. Numărul de proiecte și activități în folosul comunității băcăuane, derulate pe parcursul anului școlar, în parteneriat cu O.N.G.-uri, instituții publice și alte unități de învățământ

Proiecte internaționale - 5 puncte

Proiecte naționale - 3 puncte

Proiecte locale — 1 punct

CAP IV. DISPOZIȚII FINALE ȘI TRANZITORII

Art. 10. Unitățile de învățământ vor transmite către Primăria municipiului Bacău, respectând termenele impuse, toate documentele necesare pentru premierea elevilor, studenților și cadrelor didactice, care obțin rezultate deosebite în activitatea desfășurată pe parcursul unui an școlar / universitar.

Art. 11. Consiliul Local Bacău și Primăria municipiului Bacău își rezervă dreptul de a aduce         ri și / sau completări prezentului Regulament.CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI NICOLAE-OVIDIU POPO