Hotărârea nr. 322/2013

Hotărârea nr.322 din 31.10.2013 Hotărâre privind aprobarea majorării capitalului social la S.C. SPORT CLUB BACĂU S.A.

HOTĂRÂRE

privind aprobarea majorării capitalului social la S.C. „ Sport Club Bacau” S.A.

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.10.2013;

Având in vedere:

-Adresa nr.506/28.10.2013 si Hotararea AGA nr.4/18.10.2013 înaintate de S.C. „Sport Club Bacau” S.A., înregistrate la Consiliul Local Bacau sub nr.65632/29.10.2013;

-Expunerea de motive a consilierilor locali inițiatori înregistrată cu nr.8133/29.10.2013; -Raportul compartimentelor de specialitate înregistrat cu nr.8134/29.10.2013 ;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 513/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 514/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 2, nr. 515/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 3, nr. 516/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 517/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

-Prevederile art.210 din Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, actualizată;

-Prevederile art.47 și art.117 lit. „a” din Legea nr.215/2001, a administrației publice locale, republicată și actualizata;

în baza dispozițiilor art.36 (2) lit. „a” , alin. (3) lit. „c” și art45(2) lit.”a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă majorarea capitalului social la S.C. „ Sport Club Bacau” S.A, prin aport de numerar.

Art.2. - Se aprobă contribuția Consiliului Local Bacău la majorarea capitalului social la S.C.

„ Sport Club Bacau” S.A., prin aport de numerar cu suma de 900.000 lei.

Art3. - Se mandatează Adunarea Generală a Acționarilor de la S.C. „ Sport Club Bacau” S.A., și conducerea executivă a S.C. „ Sport Club Bacau” S.A., să îndeplinească toate procedurile prevăzute de lege pentru realizarea obiectivului prevăzut în prezenta hotărâre.

Art.4. - Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacău, Direcției Economice si S.C. „ Sport Club Bacau” S.A.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVTOIU POPOVICI