Hotărârea nr. 321/2013

Hotărârea nr.321 din 31.10.2013 Hotărâre privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociatia «Eminenta Pro Vranceanu» Bacau si Colegiul National "Gheorghe Vranceanu" din Bacau , la organizarea mini-proiectului "De la suflet la suflet", desfăşurat în cadrul proiectului "Voluntariat în Vrănceanu", care va avea loc în data de 23 noiembrie 2013.


HOTĂRÂRE


privind participarea municipiului Bacău, în calitate de partener, împreună cu Asociația « Eminenta Pro Vranceanu » Bacau si Colegiul National« Gheorghe Vranceanu « din Bacau , ia organizarea mini-proiectului „De la suflet la suflet”, desfășurat în cadrul proiectului „Voluntariat în Vr&nceanu” , care va avea ioc în data de 23 noiembrie 2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.10.2013;

Având în vedere:

-Referatul nr.8056/25.10.2013 al Serviciului Cabinet Primar;

-Adresa înaintata de Asociația Eminenta Pro Vranceanu Bacau, înregistrată Ia Primăria Municipiului Bacău nr.40933/25.10.2013;

-Expunerea de motive nr.8058 /25.10.20I3 a Primarului Municipiului Bacău; -Raportul nr. 8059/25.10.2013 al compartimentelor de specialitate;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 510/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 511/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 512/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

-Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

-Prevederile art.47 si art. 117 lit. „a" din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata si actualizata;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d », alin. (6) lit. « a », punctele 4 și 5 și art.45(2) lit. « a » din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată:

HOTĂRĂȘTE

Art.l. - Se aprobă participarea Municipiului Bacău, în calitate de partener împreună cu Asociația Eminenta Pro Vranceanu Bacau, la organizarea mini-proiectului „De la suflet la suflet”, desfășurat în cadrul proiectului „Voluntariat în Vrănceanu”, care va avea loc în data de 23 noiembrie 2013 si alocarea sumei de 5.000 lei in scopul realizării acestui eveniment.

Art.2. - Alocarea celor 5.000 ron, reprezentând partea de cheltuieli a Municipiului Bacău, pentru organizarea acestui eveniment, se va realiza de la bugetul local, iar justificarea se va face ulterior pe baza actelor doveditoare conform prevederilor legale.

Art.3. - Hotărârea va fi comunicată Serviciului Cabinet Primar, si Asociației Eminenta Pro Vranceanu

Bacau.CONTRASEMNEAZĂ, SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVipiL POPOVICI

NR. 321

DIN 31.10.2013

P.O.N, C.FI./ R.T./Ex.l/Ds.I-A-2