Hotărârea nr. 320/2013

Hotărârea nr.320 din 31.10.2013 Hotărâre privind participarea în calitate de partener a municipiului Bacău împreună cu Liga Studenţească din  Universitatea "Vasile Alecsandri" în vederea organizării proiectului "Balul Bobocilor al Universităţii Vasile Alecsandri " din Bacău, organizat în data de 13.11. 2013.HOTĂRÂRE

privind participarea în calitate de partener a municipiului Bacău împreună cu Liga Studențească din Universitatea „Vasile Alecsandri” în vederea organizării proiectului „Balul Bobocilor ai Universității Vasile Alecsandri ” din Bacău, organizat în data de 13 noiembrie 2013

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.10.2013;

Având in vedere:

•Adresa nr. 752/ 18.10.2013 înregistrată la Primăria Municipiului Bacău cu nr. 40268/ 18.10.2013 înaintată de Asociația Liga Studențească din Universitatea “Vasile Alecsandri” Bacău;

-Referatul nr. 8026/ 25.10.2013 înaintat de Serviciul Cabinet Primar;

-Expunerea de motive a Primarului Municipiului Bacău înregistrată cu nr. 8060/ 25.10.2013 ;

-Raportul compartimentelor de specialitate înregistrat cu nr. 8061/ 25.10.2013;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite îh vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 507/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 508/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 509/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr. 5/ 2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

-Prevederile HCL nr. 78/ 2013 privind aprobarea Bugetului de venituri si cheltuieli, a Programului de investiții pe anul 2013 ale Consiliului Local al Municipiului Bacau și a prognozei pe următorii trei ani; -Prevederile Legii nr. 273/ 2006, privind finanțele publice locale, actualizată;

-Prevederile art. 47 si art. 117 lit. „a” din Legea nr. 215/ 2001 privind administrația publică locală republicată și actualizată;

în baza dispozițiilor art. 36 (2) lit. « d », alin. (6) lit. « a », punctele 1,4 și 5 și art.45(2) lit. « a » din Legea nr. 215/ 2001 a administrației publice locale republicată și actualizată,

HOTĂRĂȘTE

ART, 1. Se aprobă participarea în calitate de partener a municipiului Bacău împreună cu Liga Studențească din Universitatea „Vasile Alecsandri” în vederea organizării proiectului „Balul Bobocilor al Universității Vasile Alecsandri ” din Bacău, organizat în data de 13 noiembrie 2013.

ART, 2. Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 5000 lei reprezentând contribuția ce revine municipiului Bacău, în vederea susținerii financiare a desfășurării proiectului menționat la art. 1.

ART. 3. Alocarea celor 5000 lei, reprezentând partea de cheltuieli a municipiului Bacău, se va realiza de la bugetul local, iar decontarea se va face pe baza actelor doveditoare, conform prevederilor legale. ART. 4. Hotărârea va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar și Asociației L                                ‘Vasile Alecsandri” Bacău


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPO^ICI