Hotărârea nr. 32/2013

Hotărârea nr.32 din 27.02.2013 Hotărâre privind modificarea HCL Bacau nr.77/2011 prin care a fost aprobat infiintarea S.C. Centrul de Afaceri si Expozitional Bacau S.A., avand ca actionari Municipiul Bacau si Judetul Bacau, modificata prin HCL nr.153/2012.

HOTĂRÂRE

privind modificarea HCL Bacau nr.77/2011 prin care a fost aprobat înființarea S.C. Centrul de Afaceri si Expozitional Bacau S.A., avand ca acționari Municipiul Bacau si Județul Bacau, modificata prin HCL nr.153/2012

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACĂU

Având în vedere :

-Prevederile art.37 din Legea nr.215/2001 privind administrația publică locală republicată si actualizata;

-Legea nr.31/1990 privind societățile comerciale, republicată;

-Prevederile art. 47 și art. 117, lit. „a” din Legea nr. 215/2001 a administrației publice locale, republicată și actualizata;

-Prevederile HCL Bacau nr.77/2011 prin care a fost aprobat infiintarea S.C. Centrul de Afaceri si Expozitional Bacau S.A., avand ca acționari Municipiul Bacau si Județul Bacau, modificata prin HCL nr.153/2012

-Adresa inaintata de S.C. Centrul de Afaceri si Expozitional Bacau SA, înregistrata la Primăria Municipiului Bacau sub nr. 19047/07.02.2013;

-Referatul nr. 1296/21.02.2013 al Serviciului Cabinet Primar;

-Expunerea de motive a Viceprimarului Municipiului Bacău;

în baza dispozițiilor art.36(2) lit. „a”, art.36(3) lit.”c” și art.45(l) și (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale republicată și actualizata,

HOTĂRA Ș T E:

ART.l. - (1) Se aproba modificarea art.6(4) din Anexa la HCL Bacau nr.77/2011 prin care a fost aprobat Actul Constitutiv al S.C. Centrul de Afaceri si Expozitional Bacau S.A., modificata prin HCL nr.153/2012, in sensul ca se înlocuiește următorul membru in Adunarea Generala a Acționarilor :

- dl.Tescaru Vasile se înlocuiește cu dl. Cojocaru Viorel, consilier local in cadrul Consiliului Local al Municipiului Bacau.

(2) Celelate prevederi ale art.6(4) din hotararea mai sus menționata, sunt si raman in

vigoare.

ART.2. - Hotărârea va fi comunicată Administratorului Public al Municipiului Bacau, Serv.Unitatea Municipala pentru Monitorizare, persoanelor nominalizate, S.C. Centrul de Afaceri si Expozitional Bacau S.A. sîĂâ fi adusă la^cunostința publică, în condițiile legii.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU POPpYICP^7

NR. 32

DIN 27.02.2013

N.O.P., C.Fl./R.T./Ex.l/Ds.l-A-2