Hotărârea nr. 319/2013

Hotărârea nr.319 din 31.10.2013 Hotărâre privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani,  catre Asociatia Nationala Cultul Eroilor "Regina Maria", Filiala "col. Corneliu Chiries" a Judetului Bacău, pentru publicarea lucrarii "Bacau - Consemnari istorice".

HOTĂRÂRE

privind alocarea de la bugetul local a unei sume de bani, către Asociația Naționala Cultul Eroilor „Regina Maria ”, Filiala „col. Corneliu Chiries” a Județului Bacău, pentru publicarea lucrării „Bacau - Consemnări istorice ”

CONSILIUL LOCAL AL MUNICIPIULUI BACAU, ÎNTRUNIT ÎN ȘEDINȚĂ ORDINARĂ LA DATA DE 31.10.2013;

Având in vedere:

-Adresa nr. 154/07.10.2013 înaintata de Asociația Naționala „Cultul Eroilor” , filiala „col. Corneliu Chiries” a Județului Bacău si înregistrata la Primăria Bacău sub nr.39751/14.10.2013;

- Referatul nr.7716/15.10.2013 al Serviciului Cabinet Primar;

-Expunerea de motive nr.7951 Z24.10.2013 a Primarului Municipiului Bacău;

-Raportul nr.7952/24.10.2013 al compartimentelor de specialitate;

-Rapoartele comisiilor de specialitate din cadrul Consiliului local al Municipiului Bacău, întocmite în vederea avizării proiectului de hotărâre: nr. 504/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.l, nr. 505/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr.4 și nr. 506/30.10.2013 al Comisiei de specialitate nr. 5, favorabile;

-Prevederile Legii nr.5/2013 privind bugetul de stat pe anul 2013;

-Prevederile Legii nr.273/2006 privind finanțele publice locale, modificata si completata;

-Prevederile art.47 si art.l 17 lit. „a” din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicata si actualizata;

In baza dispozițiilor ari.3 6 (2) lit. „d”, (6) lit. „a” pct.4 și art.45(2) lit.”a” și (5) din Legea nr.215/2001 a administrației publice locale, republicată si actualizata,

HOTĂRĂȘTE:

Art.l. - Se aprobă alocarea de la bugetul local a sumei de 7.000 lei, către Asociația Naționala Cultul Eroilor ,Regina Maria” , Filiala „col. Corneliu Chiries” a Județului Bacău, pentru editarea lucrării „Bacaul - Consemnări istorice”.

Art.2.~ Alocarea acestei sume se fiice pentru acoperirea cheltuielilor necesare editării acestei lucrări literare, iar justificarea și decontarea celor 7.000 lei, se va realiza de la bugetul local, pe baza actelor doveditoare conform prevederilor legale.

Art.3, - Prezenta hotărâre va fi comunicată Direcției Economice, Serviciului Cabinet Primar precum si Asociației Naționale Cultul Eroilor,Regina Maria” , filiala „col. Corneliu Chiries” a Județului Bacău.


CONTRASEMNEAZĂ,

SECRETARUL MUNICIPIULUI BACĂU NICOLAE-OVIDIU PQPOVICI